Pokyny k vyplneniu prihlášky do súťaží riadených SsFZ

Futbalový klub
Uvádzajte presný názov právneho subjektu, tak ako je uvedený na MV SR, resp. Matrike SFZ.
Hracie dni a hracie časy
  • dospelí - nedeľa SP čl. 63
  • III. ligy SD + MD - nedeľa - vylosovanie oproti družstvu dospelých SD o 10.00, MD o 12.30 hod.,
  • IV. a V. liga dorast - nedeľa 150 min. pred UHČ dospelých, prípadnú výnimku z hracieho dňa, resp. času povolí KM SsFZ len na sobotu, resp. nedeľu o 10,00 hod.
Žiadosti o trvalú zmenu hracieho dňa resp. UHČ je možné uplatňovať v prihláške do súťaží, resp. mimoriadne aj písomne do konania aktívu ŠTK 30. 6. 2006. Takto uplatnená výnimka z hracieho dňa, resp. UHČ bude súčasťou Rozpisu súťaží a platná počas celého súť. roč.
Výnimky z hracích dní a UHČ, platné na príslušnú časť súť. roč. jeseň-jar je potrebné požadovať písomnou formou, najneskôr 20 dní pred začiatkom príslušnej časti súť. roč. a príslušnej súťaže, sú uvedené v správach riadiacich komisií a platia len na príslušnú časť (jar alebo jeseň) súťažného ročníka.
Pri takto uplatnenej zmene, ktorá nie je súčasťou RS, sa rozhodnutím Rady SsFZ, po schválení príslušnou komisiou, ukladá príslušnému FK upozorniť doporučenou listovou zásielkou o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.
Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaže
Pre zaradenie družstiev do súťaží musia byť v súťažiach SFZ, SsFZ alebo ObFZ pre súť. roč. 2006/2007 zaradené ml. družstvá nasledovne - FK:
III. ligy - 2 ml. družstvá (družstvo dorastu a družstvo žiakov)
IV. ligy - 2 ml. družstvá
V. ligy - jedno ml. družstvo
bez výnimky vo všetkých súťažiach, kde za ml. družstvo sa považuje aj družstvo prípravky, zaradené v pravidelnej súťaži príslušného ObFZ (platí len pre FK IV. a V. ligy).
Splnenie požiadaviek kladených ŠTK SsFZ na hraciu plochu a vybavenosť kabín a soc. zaradení - platný pasport, u FK III. ligy je prílohou Prihlášky do súťaží materiál Licenčný systém v podmienkach SFZ pre III. ligy, ktorý je súčasťou záväznej prihlášky.
Štartovný vklad
Uhradia FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach dospelých. Doklad o úhrade štartovného poplatku priložte k prihláške do súťaží.

Termín odovzdania prihlášok do súťaží do 23. 6. 2006 žiadame vo Vašom záujme dodržať.