Úvod - Stredoslovenský futbalový zväz

Vitajte na stránkach
Stredoslovenského futbalového zväzu


Aktuality


2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
20.12.2007     Vianočné sviatky a Nový rok
Vedenie SsFZ, ako aj sekretariát SsFZ sa chcú touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a v neposlednom rade všetkým fanúšikom futbalu na strednom Slovensku za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku a zároveň im všetkým zaželať príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku 2008 veľa osobných a športových úspechov.
20.12.2007     IV. ples SsFZ
Ako sa už stalo tradíciou, v tomto roku už po 13. krát vyhlasuje Stredoslovenský futbalový zväz, na základe hlasovania trénerov III. ligy a členov TMK, najlepších futbalistov v regióne stredného Slovenska v príslušnom roku. Slávnostné vyhlásenie Jedenástky SsFZ za r. 2007 sa uskutoční 11. januára 2008 (piatok) o 19.00 hod. v reprezentačných priestoroch Zvolenského zámku. Udeľovanie ocenenia najlepším futbalistom sa uskutoční v rámci IV. plesu SsFZ. Viac informácií nájdete v spravodaji SsFZ
20.12.2007     Víťazný pohár sme mali na dosah!
V tradičnom predvianočnom termíne sa vo vynovenej športovej hale na Štiavničkách v Banskej Bystrici konal už 14. ročník medzinárodného halového turnaja starších žiakov „O pohár Jozefa Vengloša“. Výber SsFZ „94“ pod vedením trénerov J. Leitnera a J. Štrbu prispel svojim účinkovaním na turnaji k vysokej športovej úrovni a v konfrontácii 8 družstiev z 3 krajín skončil nakoniec na 2. mieste.
Výsledky výberu SsFZ „94“
23.11.2007     Výsledky mládeže v jesennej časti 2007/08
Výsledky všetkých súťaží môžete nájsť v sekcii tabuľky. Iné materiály:
Dorast tabuľky pre tlač: pdf
Žiaci tabuľky pre tlač: pdf
Najlepší strelci mládeže: html | pdf
21.11.2007     Seminár trénerov SsFZ sa vydaril
V sobotu 10. novembra zaplnilo 140 trénerov SsFZ aulu FHV UMB v Banskej Bystrici, aby si so záujmom vypočulo prednášky uznávaných futbalových trénerov doc. Jozefa Vengloša a Jána Kociana. V popoludňajšom programe seminára, ktorý každoročne organizuje TMK SsFZ, postupne vystúpili p. Lehoťan, Štrba, Štulajter a s praktickými ukážkami z tréningového procesu p. Kudry a Sylvestr.
Fotogaléria
7.11.2007     Jesenná časť súťaží na strednom Slovensku skončila!
ŠTK a KM SsFZ ruší všetky nariadené MFZ, ktoré sa mali odohrať v dňoch 10. - 11. novembra 2007.
7.11.2007     Tréneri na seminár
TMK SsFZ organizuje dňa 10. novembra 2007 (sobota) v priestoroch FHV UMB v Banskej Bystrici doškoľovací a rekvalifikačný seminár pre trénerov 2. a 3. triedy s atraktívnym programom.
26.10.2007     Zasadnutie odborných komisií v stredu
Upozorňujeme funkcionárov FK, R a DZ, že vzľadom k tomu, že štvrtok 1. 11. 2007 je štátnym sviatkom, zasadnutia odborných komisií sa uskutočnia mimoriadne v stredu 31. 10. 2007. Z tohoto dôvodu žiadame R a DZ, aby zápisy a správy DZ zo stretnutí odohraných v dňoch 27. a 28. 10. 2007 bezpodmienečne zaslali na SsFZ dňa 29. 10. 2007 (v pondelok) najneskôr do 12,00 hod. listom 1. triedy. Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, aby doklady na rokovanie komisií (poplatky, žiadosti a pod.) predložili tak, aby boli k dispozícii v stredu na rokovaní komisií.
26.10.2007     Spoločné stretnutia vedenia SsFZ so zástupcami FK
  • V. liga sk. A a B - 5. 11. 2007 (pondelok) o 16,00 hod. Sučany - reštaurácia Gól,
  • V. liga sk. C a D - 6. 11. 2007 (utorok) o 16,00 hod. Zvolen - Divadelná reštaurácia,
  • IV. liga SEVER - 12. 11. 2007 (pondelok) o 16,00 hod. Valča - reštaurácia HUTMAN - valčianska dolina,
  • IV. liga JUH - 13. 11. 2007 (utorok) o 16,00 hod. Sliač - reštaurácia "Na rožku",
  • III. liga - 14. 11. 2007 (streda) o 16,00 hod. B. Bystrica - Rakytovce rešt. "RAK BAR"
Podrobnosti nájdete v spravodaji SsFZ č. 17.
18.10.2007     Nekrológ
Odišli nám dvaja priatelia!
V ostatnom čase stredoslovenský futbal ochudobnel o dvoch dlhoročných činovníkov a priateľov najpopulárnejšieho športu.
Ladislav MARTINKA
zomrel vo veku 75 rokov po dlhšie trvajúcej chorobe. Tento bývalý rozhodca súťaží SFZ, delegát a funkcionár SsFZ a ObFZ B. Bystrica neodmysliteľne i keď svojrázne patril do futbalovej rodiny v B. Bystrici a okolí.
Viliam LUSTIG
zomrel vo veku 82 rokov. Aj napriek veku a možno i zdraviu sme jeho odchod ešte nečakali. Vilo sa dlhé obdobie aktívne zapájal do futbalovej činnosti na slovenskej i regionálnej úrovni. Bol dlhoročným predsedom ObFZ v B. Bystrici. Okrem iného zastával funkciu sekretára SsFZ, pracoval v jeho komisiach, pomáhal kde bolo treba.
Posledná rozlúčka s Viliamom Lustigom sa uskutoční 22. 10. 2007 o 13.00 hod. v Krematóriu v B. Bystrici.
ČESŤ ICH PAMIATKE!
1.10.2007     Návrh Stanov SFZ – pripomienky
Nedávno obdržali niektoré futbalové subjekty a všetky ObFZ v našom regióne návrh inovovaných Stanov SFZ. Tento materiál prerokovala 28.9.2007 aj Rada SFZ a prijala nasledovný postup na ich schválenie:
1. Pripomienky a námety zaslať SFZ do 15.10.2007 (v kópii pre SsFZ).
2. Pracovná komisia pre tvorbu Stanov sa bude nimi zaoberať a relevantné pripomienky akceptovať tak, aby ich mohla Rada SFZ opäť prerokovať 6.11.2007
3. Definitívne znenie Stanov SFZ schváli Konferencia SFZ 14.12.2007
Žiadame ObFZ, aby s návrhom Stanov SFZ zoznámili svojich členov a eventuálne pripomienky zaslali na SsFZ do 12.10.2007.
7.9.2007     Upozornenie R a DZ
Upozorňujeme R a DZ, že ŠTK SFZ, vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé počasie, odkladá odohratie všetkých súťaží riadených SFZ v kategóriách mládeže (I. LS/M/D, II. LS/M/DV, I. LS/MŽS, I. liga žien a liga žiačok), ktoré sa mali odohrať 8. – 9. 9. 2007. Ďalej upozorňujeme R a DZ, že aj v súťažiach SsFZ môže dôjsť k odloženiu niektorých stretnutí, kde získajú na to funkcionári FK súhlas predsedu príslušnej riadiacej komisie. Po upovedomení usporiadajúcim klubom si však túto skutočnosť overia R a DZ u p. Hlaváča 0908 068 599 – stretnutia mládeže, a u p. Motyčku 0907 806 995, alebo 048/4115808 – stretnutia dospelých.
22.8.2007     Možnosť skoršieho zaslania prestupov Matrike SsFZ
Matričná komisia oznamuje funkcionárom FK, že vzhľadom k nemožnosti podania podkladov k matričným úkonom v prestupovom termíne 1. - 6.9.2007 (1. 9. - sobota - št. sviatok) môžu uhradiť príslušný poplatok (+50%) už v piatok 31.8.2007 a tiež v tento deň predložiť členom MaK SsFZ podklady k vybaveniu matričného úkonu. Jedná sa však výhradne o matričný úkon so súhlasom oboch FK.
9.8.2007     Spravodaje a Delegačné listy SsFZ záväzné
Oznamujeme funkcionárom FK, že počnúc súťažným ročníkom 2007/2008 bude SsFZ na svojej webovej stránke www.ssfz.sk uverejňovať oficiálne rozhodnutia, stanoviská, oznamy a informácie pod názvom Spravodaj SsFZ, ktoré budú záväzné pre všetky zložky SsFZ, ako aj Delegačné listy a a ich zmeny, ktoré sú záväzné pre R a DZ SsFZ, ako aj pre delegačné úseky ObFZ v pôsobnosti SsFZ.
23.7.2007     Možnosť skoršieho zaslania prestupov Matrike SFZ
Matrika SFZ oznamuje, že korešpondenciu s uvedeným súhlasom materského klubu je možné vzhľadom na skorý začiatok majstrovských súťaží zasielať doporučenou poštou už od 27. júla 2007.
Viac informácií nájdete v Úradnej správe SFZ.
20.7.2007     Rozpis súťaží SsFZ
Elektronická verzia Rozpisu súťaží SsFZ (ktorá by mala byť zhodná s tlačenou verziou) je od dnešného dňa voľne k dispozícii na našej stránke.
6.7.2007     Rozlosovanie súťaží SsFZ
Predbežné rozlosovanie súťaží SsFZ nájdete v tabuľkách na našej stránke - ak sa nebudete vedieť dostať k požadovaným údajom, nezabudnite, že môžete meniť súťažný ročník a kategóriu. Detaily klubu zistíte kliknutím na názov klubu.
6.7.2007     Po Aktíve ŠTK a KM
Dňa 28.6.2007 sa uskutočnil v kongresovej sále Krajského úradu v B. Bystrici Športovo-technický aktív ŠTK a KM SsFZ s vyhodnotením uplynulého súťažného ročníka, odovzdaním cien a zaradením družstiev s pridelením čísel pre súťažný ročník 2007/2008 (Spravodaj č. 1).
Rozpis súťaží SsFZ 2007/2008 bude k dispozícii v tlačenej forme do 20.7.2007.
Fotografie z akcie nájdete tu.
15.6.2007     Zasadnutia SsFZ 28. júna
Dňa 28.6. (štvrtok) sa v Banskej Bystrici uskutočnia nasledovné zasadnutia: o 9:00 VV SsFZ, o 11:30 Zasadnutie Rady SsFZ (v budove Krajského úradu v BB), o 15:00 Aktív ŠTK a KM (v kongresovej sále KÚ v BB).
Na aktív sú pozvaní zástupcovia FK štartujúcich v súťažiach SsFZ, zástupcovia ŠTK a KM, ObFZ a zástupcovia médií. Znovu tiež ponúkame partnerom SsFZ alebo iným firmám možnosť prezentovať počas aktívu svoje služby alebo produkty (po dohode s p. Matejkom - 0915 827656).
Viac nájdete v spravodaji SsFZ č. 46 v správach zo sekretariátu.
1.6.2007     Dôležité oznámenie
Do konca súťažného ročníka 2006/2007 budú rokovania komisií vždy v stredu, preto žiadame R, DZ a funkcionárov FK, aby dôsledne dodržiavali termín zasielania zápisov o stretnutí, správ DZ a dokladov pre rokovanie komisií najneskôr v utorok do 12:00 hod. listami 1. triedy doporučene (a ak je to možné, aby ich odoslali už v pondelok).
Viac informácií v Delegačnom liste č. 25
1.6.2007     Spravodaj SsFZ v piatkovom SME
Upozorňujeme futbalové hnutie na zásadnú zmenu v publikovaní Spravodajcu SsFZ. Od 2.6.2007 (kedy ešte vyjde v sobotu) do konca súť. roč. 2006/07 budú Spravodaj a sprievodné materiály publikované v športovej prílohe SME vždy v piatok. Vzhľadom k tejto skutočnosti do konca súť. roč. 2006/07 posúvame zasadnutia komisií zo štvrtka na stredu (ObFZ BB zo stredy na štvrtok).
Všetky podklady na rokovanie komisií SsFZ (poplatky, vyjadrenia, žiadosti atď.) musia byť preto na sekretariát SsFZ doručené vždy v stredu do 12.00 hod.
Viac informácií v Delegačnom liste č. 25
31.5.2007     Mini Champions Liga Slovensko 2007 - výsledky
Víťazmi celoslovenského finále MINI CHAMPIONS LIGY SLOVENSKO 2007 sa stali chlapci z klubu 1. FC Tatran Prešov a dievčatá z klubu Slovan Bratislava.
Viac o priebehu nájdete tu.
25.5.2007     Mini Champions Liga Slovensko 2007
Pozývame všetkých fanúšikov mládežníckeho futbalu na finálový turnaj mladších žiakov a starších žiačok Mini Champions Liga Slovensko 2007, ktorý sa uskutoční v utorok 29.5.2007 od 9:00 do 18:00 na mobilnom umelotrávnatom miniihrisku pred Domom kultúry na Námestí slobody v Banskej Bystrici.
25.5.2007     Pred aktívom ŠTK
SsFZ upozorňuje svojich obchodných a reklamných partnerov, že im ponúka možnosť prezentácie služieb alebo tovarov v rámci Športovo - technického aktívu ŠTK a KM SsFZ, ktorý sa uskutoční 28.6. o 15:00 v priestoroch Krajského úradu v B. Bystrici. V prípade záujmu kontaktujte ved. sektoru SsFZ, L. Matejku (č.t. 0915/827656).
25.4.2007     Zmeny futbalových noriem
Slovenský futbalový zväz pripravuje zmeny vo Futbalových normách SFZ. Z tohto dôvodu žiadame všetkých členov VV SsFZ, členov odborných komisií SsFZ ako aj celé futbalové hnutie, aby svoje pripomienky a námety k zamýšľanej zmene jednotlivých súčastí futbalových noriem (najmä disciplinárneho a prestupového poriadku) zaslali na sekretariát SsFZ, najneskôr do 25.5.2007.
19.4.2007     Upozornenie
Vzhľadom na opakujúce sa nedostatky pri vypisovaní a následnej kontrole ŽK v zápise o stretnutí opakujeme upozornenie zo spravodaja SsFZ č. 30.
24.3.2007     Nie na všetkých ihriskách sa začína
Na základe nespôsobilých hracích plôch ruší ŠTK a KM SsFZ MFS 14. kola v súťažiach:
IV. liga SEVER (dospelí), V. liga sk. A, B (dospelí), IV. liga SEVER (dorast), V. liga sk. A, B (dorast), II. liga SEVER (SŽ a MŽ), III. liga sk. A, B (SŽ a MŽ).
Ďalej v súťažiach dospelých sa rušia MFS Bytča - Rudinská, D. Hámre - Selce, Hajnačka - Poniky, Jesenské - Tisovec, Hrochoť - Č. Balog, Lubeník - Tomášovce.
V súťažiach mládeže sa rušia MFS Bánová - Námestovo, L. Mikuláš - Podlavice, D. Kubín - Čadca, Jesenské - D. Strehová (všetko SD + MD)
Náhradný termín bude určený a zverejnený v priebehu apríla 2007
Viac v spravodaji SsFZ.
22.3.2007     Korupcia nám pije krv
Ako sme bojovali a budeme bojovať proti korupcii!
9.3.2007     Komunikácia s Matrikou SFZ len prostredníctvom pošty
SFZ upozorňuje žiadateľov, že dňom zverejnenia tohto oznámenia prestupy, hosťovania, zrušenia hosťovania, žiadosti o uvoľnenie zo zahraničia a vyžiadanie hráčov zo zahraničia, základné registrácie a duplikáty registračných preukazov bude Matrika SFZ vybavovať výhradne formou zaslania doporučenej poštovej zásielky.
Viac nájdete v spravodaji SsFZ č. 32.
27.2.2007     Nový odborný časopis pre trénerov futbalu
V českej republike začne od marca 2007 mesačne vychádzať nový odborný časopis Trenér fotbalu. Ročné predplatné pri platbe do 15. marca bolo stanovené na 1225 Sk (po termíne 1305 Sk). V prípade vášho záujmu o odber časopisu zašlite na adresu futbal@barimpexpo vaše kontaktné údaje a číslo účtu, resp. pokiaľ chcete odoberať časopis na živnosť (firmu) tak aj IČO, DIČ a obchodné meno. Do predmetu uvádzajte "časopis".
19.2.2007     Pripomienky a námety 2006
VV SsFZ sa na svojom zasadnutí 15.2.2007 zaoberal okrem iných aj súborným materiálom, kde sústredil úlohy vyplývajúce z pripomienok a námetov, ktoré odzneli na poradách vedenia SsFZ so zástupcami FK jednotlivých súťaží v novembri 2006. Z priestorových dôvodov ho nezverejňuje v Spravodajcovi SsFZ.
Kompletný materiál nájdete TU.
14.2.2007     Program zimného odborného seminára rozhodcov SsFZ
Komisia rozhodcov zverejnila program zimného odborného seminára rozhodcov SsFZ. Nájdete ho v sekcii komisie alebo za týmto odkazom.
19.1.2007     Pokyny k zasielaniu žiadostí na registráciu
Vzhľadom na množiace sa otázky funkcionárov FK na problematiku súvisiacu s registráciou hráčov, resp. s výmenou RP, spracoval sekretariát SsFZ pokyny k zasielaniu žiadostí, ktoré nájdete na našej stránke pod za odkazom "registrácia".
15.1.2007     Jedenástka roka stredoslovenského regiónu 2006
V historických priestoroch Stĺpovej siene Zvolenského zámku sa v piatok 12.1.2007 uskutočnil 3. ples Stredoslovenského futbalového zväzu v rámci ktorého boli už ako tradične vyhlásené výsledky ankety Jedenástka roka SsFZ za rok 2006.