Aktuality


2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
20.12.2017     PF 2018
Stredoslovenský futbalový zväz v B. Bystrici chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým futbalovým fanúšikom na strednom Slovensku za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku. Zároveň im chce všetkým zaželať príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2018 veľa osobných, pracovných a športových úspechov.
16.12.2017      Náš kandidát na prezidenta SFZ je Ján Kováčik.
Za predsedu SsFZ delegáti konferencie po deviatykrát zvolili Jozefa Parša Náš kandidát na prezidenta SFZ je Ján Kováčik. V piatok 15.12.2017 sa v B. Bystrici uskutočnila volebná Konferencia SsFZ. Jej delegáti z 11 ObFZ zhodnotili uplynulé štyri roky, prijali viacero opatrení pre nove obdobie a zvolili orgány SsFZ i kandidátov na funkcie v SFZ. Predsedom SsFZ sa po deviatykrát stal doterajší šéf zväzu Jozef Paršo, podpredsedami Igor Krško a Juraj Pilát . Jedenásťčlenný VV SsFZ ďalej tvoria - Stanislav Špila, Ľubomír Samotný, Jaroslav Jekkel, Ján Majsniar, Vojtech Kováč, Ján Tomčík, Stanislav Neuschl a Andrej Stašiniak. Konferencia tiež zvolila predsedov komisii: Ladislav Slanec (revízna), Miroslav Schneider (disciplinárna), Roman Horák (odvolacia) a delegátov Konferencie SFZ za SsFZ - František Vorel, Andrej Stašiniak, Ján Studený, Ľubomír Auxt, Ernest Peterke, Dezider Balajthy a ich náhradníkov - Miroslav Minarčík, Boris Burger, Dušan Šipikal, Vojtech Kováč a Gabriel Zsigmond. Delegáti tohto najvyššieho orgánu SsFZ podporili kandidatúru Jána Kováčika na funkciu prezidenta SFZ, Karola Belanika na viceprezidenta SFZ, Milana Lalika na predsedu odvolacej komisie, Petra Kohúta na predsedu odvolacieho organu licenčného konania a Richarda Havrillu na 1.viceprezidenta SFZ.
05.12.2017      VÝŇATOK ZO ZÁPISNICE Z ROKOVANIA VOLEBNEJ KOMISIE SsFZ
Dňa 4.12.2017 sa zišla Volebná komisia SsFZ v B.Bystrici. Jej rokovanie viedol predseda komisie Peter Kohút, ktorý následne konštatoval, že z riadnych členov volebnej komisie s právom hlasovať sú prítomní 3 členovia, takže komisia je uznášania schopná. Zároveň zhodnotil, že riadny člen komisie p. Kvasna sa z osobných dôvodov odhlásil z komisie a preto miesto neho nastupuje náhradník za BB kraj p. Ladislav Dányi. Pre sekretariát: z vyššie uvedeného dôvodu zaslať p.Dányimu všetky zápisnice ako aj písomnosti, ktoré boli odovzdané členom v doterajšom priebehu. Viac informácií...
14.11.2017      NAŠI JUBILANTI: Ondrej Mladší (80), Miroslav Král (70), Juraj Pilát (65)
V priebehu tohto roku oslávili naši traja dlhoroční funkcionári a niekdajší aktívni činovníci aj na ihriskách významné životné jubileá. Slovenský futbalový zväz im za činorodú prácu v prospech futbalu udelil – Zlatý odznak SFZ, ktorý si prevzali z rúk prezidenta SFZ Jána Kováčika a generálneho sekretára SFZ Jozefa Klimenta pred účastníkmi Konferencie SFZ. viac informácií...
03.11.2017     Dôležitá informácia
Upozorňujeme touto cestou všetky futbalové kluby, ktorým bolo schválené Konferenciou SFZ čerpanie finančného príspevku – podľa počtu družstiev mládeže (formou kreditov)na činnosť družstiev mládeže pre rok 2017, že uvedené prostriedky (kredit) je nevyhnutné vyčerpať do konca roku 2017. V opačnom prípade budú musieť byť vrátené do štátnej pokladnice. Z dôvodu vianočných sviatkov a doručovania tovaru odporúčame vyčerpať do 1.12.2017. Možnosti čerpania týchto prostriedkov, ako aj návody sú dostupné na stránke e-shopu https://eshop.futbalsfz.sk v dolnej časti stránky v menu Informácie. Niektoré potrebné informácie, prípadne linky na pokyny – návody, uvádzame priebežne v Spravodajcoch SsFZ v časti Správy zo sekretariátu.
31.10.2017     V Žiari nad Hronom má dôveru doterajší predseda
V pondelok 30.10.2017na Konferencii ObFZ v Žiari nad Hronom úspešne obhájil post doterajší predseda Ján Matonok. Prajeme jemu, ako aj novozvoleným orgánom ObFZ, úspešné volebné obdobie.
29.09.2017     Bilančno – volebná Konferencia SsFZ bude v polovici decembra
Ako sme už informovali futbalové hnutie v našom regióne, v zmysle Stanov SsFZ, rokovacieho, volebného i organizačného poriadku a na základe rozhodnutia jeho orgánov sa
v piatok 15. 12. 2017 od 14.00 hod.
v priestoroch Obvodného úradu B. Bystrica, nám. Ľ. Štúra uskutoční Konferencia SsFZ. Jej poslaním bude – zhodnotiť končiace volebné obdobie, zvoliť nové orgány a vytýčiť ďalšie smerovanie futbalu v podmienkach nášho zväzu na roky 2018-2021. Na Konferencii SsFZ sa zúčastní 72 delegátov s právom hlasovať, reprezentujúcich riadnych členov SsFZ – t. j. ObFZ a FK hrajúce regionálne súťaže. Tomuto bilančno – volebnému rokovaniu budú predchádzať konferencie jedenástich ObFZ nasledovne: Martin (20.10.2017), Žilina (20.10.2017), Žiar nad Hronom (30.10.2017), Zvolen (3.11.2017), Liptovský Mikuláš (16.11.2017), Veľký Krtíš (16.11.2017), Dolný Kubín (18.11.2017), Rimavská Sobota (24.11.2017), Banská Bystrica (25.11.2017), Lučenec (1.12.2017), Čadca (2.12.2017)
26.09.2017     VÝBER STREDOSLOVENSKÉHO REGIÓNU WU-14 TRETÍ
V Dunajskej Lužnej sa v dňoch 20. - 21. septembra uskutočnil ďalší Finálový turnaj výberov regiónov Slovenska dievčat ročníkov 2004, na ktorom štartovali štyri regióny STRED, VÝCHOD, ZÁPAD a BRATISLAVA. Výber Stredného Slovenska štartoval pod vedením trénera Ladislava Németha s asistentmi Dušanom Šipikalom a Vladimírom Veselom a obhajoval už niekoľkoročné prvenstvá na tomto turnaji. Tentoraz obhajoba už nevyšla, keď dievčatá zo stredného Slovenska skončili na treťom mieste. Treba uznať, že naozaj najsilnejší výber mal ZÁPAD, ktorý sa stal víťazom s tromi víťazstvami pred Bratislavou, našimi dievčatami a VÝCHODOM. Naše dievčatá porazili akurát Východniarky, ktoré už viac rokov obsadzujú štvrtú priečku. viac informácií...
14.09.2017     Vzdelávanie trénerov SsFZ
1) TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (min. 18 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 17. – 19. 11. 2017 2. blok 15. – 17. 12. 2017 3. blok 12. – 14. 01. 2018 06. 03. 2018 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 1.novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 2) TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 18 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 25. – 26. 11. 2017 2. blok 16. – 17. 12. 2017 06. 02. 2018 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 1. novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 3) TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2017 (piatok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 6. novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Prílohy: Doškolovací seminár trénerov SSFZ - Prihláška Školenie trénerov UEFA B - Prihláška Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie - Prihláška
08.09.2017      Nominácia SsFZ na Regions´ Cup v Tatranskej Lomnici
08.09.2017      Nominácia SsFZ na Regions´ Cup v Tatranskej Lomnici
17.08.2017      Začala sa príprava na Regions´ Cup
Futbalový výber SsFZ pod vedením trénerského tria A. Jánoš, N. Juračka a P. Šuhaj sa iniciatívne chopil prípravy na Regions´ Cup (8. – 10.9.2017 v Tatranskej Lomnici). Naši chlapci sa pobijú s konkurentmi (BFZ, ZsFZ, VsFZ) o prvenstvo a tým aj postup do kvalifikácie, ktorej víťaz sa predstaví na ME amatérov viac informácií...
16.08.2017      Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
v stredu 23.8.2017 sa o 13,00 hod uskutoční v B. Bystrici v reštaurácii športovej haly na Štiavničkách regionálne koordinačné stretnutie so zástupcami úspešných žiadateľov z regiónu stredného Slovenska v I. etape projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“. Z priestorových dôvodov (kapacita miestnosti) očakávame jednu osobu na 1 žiadateľa (výnimočne 2). Kompletný zoznam úspešných žiadateľov o príspevok je zverejnený na webovom sídle SFZ: http://www.futbalsfz.sk/futbalova-infrastruktura.
14.08.2017      AKTUALIZOVANÁ NOMINAČNÁ LISTINA hráčov na 1. kontrolný zraz Výberu SsFZ
V dňoch 8. – 10. 9. 2017 (III. liga má asociačný termín) sa v Tatranskej Lomnici uskutoční turnaj štyroch regionálnych výberov (BFZ, ZsFZ, SsFZ a VsFZ), ktorého víťaz bude reprezentovať Slovensko v kvalifikácii o postup na ME amatérov UEFA REGIONS CUP 2018/19. V rámci prípravy na toto podujatie sa v stredu 16. 8. 2017 od 15.30 na štadióne Štiavničky v B. Bystrici uskutoční 1. kontrolný zraz Výberu SsFZ. viac informácií...
11.08.2017      MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2017
Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017-18 v príslušnom RFZ bez účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA). Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2017-18, budú zaradené v projekte až priamo do turnajov krajských kôl. Ostatné družstvá z 2. a 3. žiackych líg odohrajú turnaje - základné kolá vo svojich krajoch. Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14. Kluby 2. a 3. ligy žiakov - SsFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 28.8. 2017 elektronicky (sken) na email: peterstefanak@gmail.com V prílohe propozície turnaja, pravidlá a záväzná prihláška Pravidlá Propozície Prihláška
28.07.2017      Doškoľovací seminár trénerov SsFZ - Kalinovo
TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 7 hodín dňa 1. septembra 2017 (piatok) v Kalinove od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku - v prílohe - do 20. augusta 2017 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela: meno a priezvisko. Prihláška
28.07.2017     Skončil aktívny dlhoročný život zasvätený futbalu
V ranných hodinách vo štvrtok 27. 9. 2017 navždy dotĺklo ďalšie futbalové srdce. Vo veku nedožitých 80 rokov zomrel Jaroslav Michalík z Dolného Kubína. Jaro bol celý život futbalovým činovníkom. V 90. rokoch tréner mládeže SFZ aj SsFZ, dlhoročný člen TMK SsFZ, nestor trénerstva vo viacerých FK Oravy a nášho regiónu. Je držiteľom viacerých ocenení SFZ, medzi nimi aj Ceny fair-play dr. Chodáka. Pohreb bude 31. 7. 2017 o 13.00 hod v Dome smútku na cintoríne nad Bystercom v D. Kubíne. Jaro, nikdy nezabudneme – česť Tvojej pamiatke!
30.06.2017     Bilancovať a pripravovať
Bilancovať uplynulý súťažný ročník, ale aj pripravovať nový sa chystajú zástupcovia SsFZ s funkcionármi klubov štartujúcich v regionálnych súťažiach na strednom Slovensku už v pondelok 3. 7. 2017 o 15,00 hod., ako obyčajne vo veľkej zasadacej miestnosti OÚ v B. Bystrici, nám. Ľ. Štúra 1. Program aktívu: 1. Otvorenie 2. Príhovor predsedu SsFZ 3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/2017 – predsedovia odborných komisií SsFZ 4. Odovzdanie ocenení najúspešnejším kolektívom dospelých a mládeže v súťažnom ročníku 2016/2017 5. Príprava nového súťažného ročníka 2017/2018 - zmeny v FN a RS SsFZ 6. Pridelenie čísel v súťažiach dospelých a mládeže 7. Záver Na aktív pozývajú organizátori zástupcov FK, ktorých družstvo(á) štartovali v uplynulom ročníku, resp. budú štartovať v súťažnom ročníku 2017/2018 v súťažiach riadených SsFZ, ďalej sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, zástupcov ŠTK a KM ObFZ v pôsobnosti SsFZ ako aj zástupcov tlače. Osobitné pozvánky na aktív SsFZ nezasiela.
26.06.2017     Predbežné zaradenie družstiev a pridelené čísla
ŠTK a KM SsFZ, na svojich zasadnutiach 26.6.2017 predbežne (schválenie 3.7.2016 VV) zaradili družstvá do jednotlivých súťaží a pridelili čísla. Návrh termínovej listiny pre III. a IV. ligu SEVER je totožný. Žiadame touto cestou zodpovedných funkcionárov jednotlivých FK, aby si skontrolovali v uvedených návrhoch splnenie svojich požiadaviek a prípadnú výmenu čísel prekonzultovali so zástupcom zainteresovaného klubu ešte pred konaním aktívu ŠTK a KM, prípadne potvrdili v ISSF vzájomne schváleným podaním na komisiu (ŠTK alebo KM). Návrhy nájdete dospelí TU, mládež TU. Podľa informácie zo SFZ nemá značná časť FK uhradený členský poplatok za FK (20 €). Upozorňujeme, že tento je potrebné uhradiť (vyznačiť úhradu v ISSF) ešte pred konaním aktívu. Zoznam klubov, ktoré nemajú vykonanú úhradu TU, ako aj návod na vykonanie úhrady členského je TU.
22.06.2017     V Predmieri oslava 100 rokov futbalu s majstrami
Celú sobotu 24.6.2017 si v Predmieri vyčlenili na oslavu 100. výročia založenia FK Predmier. Partnermi pri oslave im budú kolektívy MŠK Žilina. Podrobnejšie k programu TU.
12.05.2017     Doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie
TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 5 hodín dňa 24.júna 2017 (sobota) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 10. júna 2017 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela: meno a priezvisko. Prihláška
12.05.2017     Odišiel statočný človek a priateľ, na ktorého nezabudneme
Vo štvrtok 11.5.2017 večer, vo veku nedožitých 68 rokov náhle, najmä nečakane dotĺklo srdce statočného človeka, dlhoročného futbalového činovníka a predovšetkým priateľa Dušana Čabana z Podrečian. Jeho smrť kruto zasiahla najbližších, ale aj celú futbalovú rodinu. Dušan patril medzi služobne najstarších funkcionárov futbalu na Slovensku. Už v mladom veku pôsobil vo federálnych štruktúrach, doteraz v slovenských a hlavne stredoslovenských i oblastných orgánoch. Aktuálne bol delegátom SFZ, predsedom Odvolacej komisie SsFZ i ObFZ Lučenec. Pozostalým vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť, na Dušana nikdy nezabudneme. Česť jeho pamiatke! Posledná rozlúčka sa uskutoční v nedeľu 14.5.2017 o 15.00 v dome smútku v Podrečanoch pri Lučenci. Doporučujeme organizátorom domácich MFS R a DZ pred stretnutiami počas tohoto víkendu držať minútu ticha za zosnulého Dušana Čabana.
09.05.2017     Adresár futbalových klubov
Na základe požiadaviek, najmä zo strany samotných FK, rozhodol VV SsFZ zaradiť do RS SsFZ 2017/2018 opätovne ako prílohu Adresár FK. Tento má slúžiť jednoznačne ku lepšej vzájomnej komunikácii medzi klubmi a jednotlivými zložkami SsFZ, ale najmä medzi klubmi samotnými. Podkladom pre spracovanie adresára je vyplnenie a odoslanie tzv. "Návratky". Zaslanie vyplnenej návratky považujeme za splnenie jednej s podmienok na zaradenie družstva (tiev) klubu do súťaží riadených SsFZ. Návratku, termín a spôsob odoslania nájdete TU.
05.05.2017     Výber SsFZ 2003 na druhom mieste
Na druhom turnaji regionálnych výberov SFZ, ktorý sa konal v dňoch 1.-3.5. 2017 v Senci a okolí, obsadili hráči výberu SsFZ 2003 pod vedením trénerov Jána Štrbu a Martina Repaského konečné druhé miesto. Postupne vyhrali s výberom BFZ 2:1 (góly Jackuliak, Dubec), remizovali s výberom ZsFZ 0:0 ako aj s výberom VsFZ tiež 0:0. Marek Mičák (výber SsFZ - JUPIE Podlavice) bol vyhodnotený ako najlepší defenzívny hráč turnaja. Výsledky turnaja Fotogaléria
05.04.2017     V Poprade bezplatný seminár o daniach a odvodoch v športe
Slovenský futbalový zväz spolu s mestom Poprad, AquaCity Poprad a Učenou právnickou spoločnosťou organizujú v stredu 12. 4. 2017 od 8.30 hod. bezplatný seminár o daniach a odvodoch súvisiacich so zmluvnými vzťahmi v športe, ktoré vyplývajú z množstva otázok súvisiacich so zmenami Zákona o športe. Seminár sa uskutoční v AquaCity Poprad a je určený pre športové organizácie, kluby, trénerov, rozhodcov, delegátov, športovcov a iných športových odborníkov, ktorí sa starajú o právnu, ekonomickú a účtovnú-daňovú agendu. Vyzývame zástupcov klubov, sekretárov ObFZ a ďalších činovníkov vo futbale, ale aj v iných športových organizáciách, aby sa predmetného seminára zúčastnili. Program prihlášky a ďalšie detaily TU
03.04.2017     REGIONS´ CUP – začneme so západniarmi
Prezident SFZ Ján Kováčik za účasti štyroch predsedov RFZ vyžreboval stretnutia turnaja dospelých – Regions´ Cup, ktorého 2. ročník sa uskutoční v dňoch 8.-10.9.2017 v Tatranskej Lomnici (III. liga Stred bude mať asociačný termín). Prvý deň sa stretnú výbery ZsFZ – SsFZ a po nich VsFZ – BFZ. Víťazi budú na druhý deň bojovať o prvenstvo v turnaji (najúspešnejší tím bude reprezentovať Slovensko v II. kole kvalifikácie o postup na ME amatérov). Porazení sa stretnú v zápolení o 3. miesto. VV SsFZ určil za trénera nášho družstva Antona Jánoša. Ten má za úlohu zostaviť realizačný tím, vybrať hráčov a stanoviť ich prípravu na vyššie spomínané podujatie. Vlani v 1.ročníku turnaja Stredoslováci v bojoch s ostatnými regiónmi skončili poslední.
28.03.2017     Naši fanúšikovia – dvanásty hráč
V nedeľu 26.3.2017 naša futbalová reprezentácia absolvovala „povinnú jazdu“ v KMS 2018 na Malte. Zvládla ju v podobe trojbodového zisku. Vedenie zväzu, hráčov i členov realizačného tímu príjemne prekvapila početná kulisa slovenských fanúšikov. Boli fantastickí počas celého stretnutia. Nás teší, že medzi nimi nechýbali ani aktívni Stredoslováci. Vďaka chlapci.
17.03.2017      Stráža končí v III. lige STRED
Stredoslovenský futbalový zväz dostal list zo dňa 10. 3. 2017, ktorý verifikoval prezident TJ Stráža Michal Radočani a starosta obce Stráža Ján Poliak nasledovného znenia: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že TJ Stráža ku dňu 13. 3. 2017 odstupuje z futbalovej súťaže III. liga Stred. Dôvodom nášho odstúpenia je odchod hlavného sponzora, čím sme stratili všetky finančné prostriedky. Viac viď. Spravodajca SsFZ č. 35/2016/17 zo dňa 17. 3. 2017 správa ŠTK
13.03.2017     FUTBALOVÁ NÁDHERA V PODANÍ DIEVČAT V KOPAČKÁCH
Uplynulý utorok 7. marca sa vo futbalovej aréne v Korni odohral neuveriteľný maxiturnaj mladých futbalistiek, ktorých sa v osemnástich družstvách účastníkov zišlo vari do dvesto. Niečo také tu určite ešte nebolo a preto sa tak rýchlo nedá zhrnúť do pár riadkov všetko to, čo sa za futbalový deň v podaní dievčat – mladých futbalistiek udialo. Úvodom aspoň heslovite - odohrali sa tu súbežne dva turnaje na troch ihriskách, keď v kategórii žiačok hralo osem družstiev a v kategórii prípraviek dokonca desať družstiev. Oba turnaje mali medzinárodný punc, keď tu hrali okrem slovenských družstiev aj dievčatá z Čiech a Poľska. Pre dievčatá všetkých družstiev bolo doslov a neuveriteľným zážitkom zahrať si v tejto nádhernej hale kolosálnych rozmerov, pretože táto na Slovensku určite nemá konkurenciu a zahrať si bolo pôžitkom. Perfektne pripravené podujatie prebehlo po všetkých stránkach bezchybne a po maratóne 45 zápasov už prišiel večer a nastal čas bilancovania a hodnotenia turnajov. V kategórii prípraviek vyhrali Trenčianske Teplice po finálovom víťazstve nad Martinom 3:1 a turnaj žiačok vyhrali Vítkovice, ktoré v českom finále porazili Olomouc 1:0. Dievčatá z Čiech a Slovenska si to teda v turnajoch po sestersky podelili, ale treba povedať, že aj v turnaji žiačok mohlo byť slovenské finále, ale Považská Bystrica aj Žilina vypadli z hry o finále na penaltové rozstrely. Hlavne Žilinčanky mohlo stratené finále mrzieť, keď ešte pár sekúnd pred koncom viedli nad Olomoucom 1:0, ale nepozornosťou v závere dostali remízový gól , ktorý znamenal rozstrel a ten zvládli lepšie dievčatá z Olomouca. VÝSLEDKOVÝ SERVIS TURNAJOV viac informácií...
22.02.2017      Uchádzame sa o 2% z vašich minuloročných daní
Podporte náš mládežnícky futbal
Po predložení všetkých relevantných dokladov a na základe notárskej zápisnice sa SsFZ dostal do Notárskeho centrálneho registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016. Dátum registrácie: 25.10.2016, číslo registrácie NCRpo: 1234/2016, názov organizácie: Stredoslovenský futbalový zväz, právna forma: občianske združenie, IČO: 14224755, sídlo organizácie: Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica, IBAN: SK97 0900 0000 0000 5019 2944, názov banky: Slovenská sporiteľňa a.s. Vyzývame našich členov a funkcionárov, podporovateľom, priaznivcov, ale aj rozhodcov, delegátov, či inak spriaznených ľudí, aby z minuloročných daní poskytli 2% v prospech SsFZ. Takto získanými prostriedkami spoločne podporíme v priebehu roku 2017 mládežnícky futbal, vrátane dievčenského, na teritóriu nášho regiónu. TLAČIVO - vyhlásenie
22.02.2017      Futsalový turnaj rozhodcov II. ročník
Dňa 19.2.2017, t.j. v nedeľu sa uskutočnil v basketbalovej hale T18 Ružomberok, II. Ročník futsalový turnaj rozhodcov, o pohár predsedu komisie rozhodcov SsFZ. Po predošlom ročníku turnaja sa tohtoročné osadenie turnaja zložilo z 9-tich oblastných futbalových zväzov SsFZ a pozvanie prijalo mužstvo rozhodcov z VsFZ, ktoré zaokrúhlilo počet účastníkov na 10. 10 tímov odohralo v prvej časti turnaja v dvoch päťčlenných skupinách systémom každý z každým, pričom prvý dvaja postupovali do semifinále a ostatné mužstvá hrali o umiestnenie. Po zápasoch v skupinách sa do semifinále prebojovala štvorica z oblastného futbalového zväzu Lučenec, Dolný Kubín, Martin a VsFZ. Po tesných víťazstvách Dolného Kubína nad Lučencom a VsFZ nad Martinom, finále prinieslo vyvrcholenie turnaja ako sa patrí, po nerozhodnom priebehu 1:1, keď už sa zdalo, že o víťazovi rozhodnú až kopy zo značky pokutových kopov, mužstvo VsFZ vsietilo rozhodujúci gól 20 sekúnd pred koncom hracieho času a tým získali prvenstvo na turnaji. V zápase o tretie miesto zvíťazilo mužstvo OBFZ Martin nad mužstvom OBFZ Lučenec 3:1. II. ročník futsalového turnaja rozhodcov skončil nad očakávania, výkony rozhodcov boli po fusalovej stránky na veľmi slušnej úrovni. Za tie najlepšie boli ocenení Martin Herdel (OBFZ DK) ako najlepší hráč turnaja, najlepší strelec Erik Gemzický (OBFZBB) s 11-timi gólmi, najlepší brankár Štefan Polomský (OBFZLC). Za najkrajší moment turnaja bol ocenený Peter Ziemba (VsFZ), Keď nádhernými nožničkami takmer rozvlnil sieť, gól síce nedosiahol ale divákov tento moment zdvihol zo stoličiek. Cenu za najstaršieho aktívného učastníka turnaja si odniesol Milan Náther (OBFZMT), ktorého výkon aj vo svojich 56-tich rokoch, bol nositeľom kvality svojho mužstva. Dávid Capík (VsFZ), bol odmenený po ukončení turnaja cenou fair – play, organizátori takto ocenili jeho úžastnú férovosť voči súperom, rozhodcom a spoluhráčom. fotodokumentácia
31.01.2017      Doškoľovací seminár trénerov SsFZ - Liptovský Ján 5.2.2017
TMK SsFZ pozýva všetkých prihlásených trénerov na doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti licencie), ktorý sa bude konať v Liptovskom Jáne v hoteli ALEXANDRA v nedeľu 5.2.2017 od 08.45 hod. Program doškoľovacieho seminára a pokyny pre trénerov
27.01.2017     Opustil nás dobrý priateľ
V piatok 27. Januára 2017 v skorých ranných hodinách náhle a najmä nečakane, vo veku nedožitých 58 rokov v Martinskej nemocnici, zomrel rodák z Brezna
Igor Šramka.
Navždy nás opustil dobrý priateľ, spolupracovník, dlhoročný medzinárodný arbiter, jednu dobu aj predseda Komisie rozhodcov SFZ. Igor navždy zostaneš v našich mysliach.
Česť Tvojej pamiatke.

09.01.2017      Dobrá nálada po vydarenom roku na slávnostnom vyhlásení ankety 11-ka SsFZ 2016
Ako už tradične, aj teraz začiatok Nového roku patril spoločensko – kultúrnemu podujatiu SsFZ, ktorú organizátori spojili s vyhlásením našich minuloročných najlepších. Tento krát bol jeho dejiskom banskobystrický hotel Lux. Zúčastnili sa ho predstavitelia SFZ na čele s generálnym sekretárom Jozefom Klimentom, všetci regionálni predsedovia (Havrilla, Jánošík, Šipoš), Ján Kocian, ďalší hostia a najmä početná futbalová rodina činovníkov a priateľov futbalu. Boli účastní nefalšovaného dekorovania Jedenástky SsFZ 2016 , najúspešnejších trénerov SsFZ (laureátmi ankety sa za rok 2016 stali tréneri Pavol Strapáč z FK Čadca, Peter Kmeť z OŠK Ludrová a Ivan Dubíny z ŽP Šport Podbrezová) a rozhodcov SsFZ (ocenení boli najlepší rozhodca Roman Ligas a najlepší asistent rozhodcu Michal Budáč), kultúrneho programu v podaní tanečníkov Janette Fáberovej, tomboly i nespútanej zábavy, o ktorú sa predovšetkým starali hudobné zoskupenia Montana Band z Bardejova a súbor Jánošík zo Svitu. Vydareným večerom sprevádzal moderátor Ján Snopko. bulletin fotodokumentácia
04.01.2017      FUTBALISTKY ŠKF VIX ŽILINA VYHRALI KAMENEX CUP 2016
Vrámci uplynulého roku sa v Uherskom Brode uskutočnil v poradí už 9. ročník prestížneho medzinárodného halového turnaja žien, ktorý je považovaný za najväčší turnaj v Čechách pod názvom Kamenex Cup. V konkurencii dvadsiatich účastníkov z Čiech a Slovenska sa jeho víťazkami stali futbalistky ŠKF VIX Žilina, ktoré za dva dni v dvanástich zápasoch okúsili len raz trpkosť prehry a zaslúžene si odniesli víťazný pohár a zlaté medaily viac informácií...