Stredoslovenský futbalový zväz

                    komisia delegátov

                     Banská Bystrica

         ----------------------------------------

 

 

 

 

           Pokyny pre delegátov zväzu na hodnotenie                             rozhodcov SsFZ.

               ----------------------------------------------------------

 

 

SPRÁVA DELEGÁTA  ZVAZU

 

   Delegát zväzu sa riadi pokynmi,  rozhodnutiami riadiaceho zväzu a uplatňuje hodnotiace kritéria,    ktoré vydáva Stredoslovenský futbalový zväz, prípadne Slovenský futbalový zväz  (pre hodnotenie rozhodcov, ktorí rozhodujú stretnutia riadené SFZ).

 

Cieľom sledovania a hodnotenia rozhodcov je:

 

a)       informovať v správe delegáta a doporučovať na základe subjektívnych hodnotení                rozhodcov na zaradenie do  kvalifikačných stupňov podľa požiadaviek odborných komisií

b)       zabezpečiť jednotnú interpretáciu pravidiel futbalu v súťažiach zväzu

c)       hodnotiť rozhodcovské výkony

d)       identifikovať mladých, talentovaných rozhodcov

e)       napomáhať pri zaraďovaní rozhodcov podľa kategórií v súlade s ich prednosťami, alebo odhaľovať ich nedostatky, s cieľom kvalitatívneho rastu rozhodcov

f)         identifikovať námety pre doškoľovanie rozhodcov, alebo špeciálne individuálne doporučenia

 

Cieľom zavedenia nového obsahu správ delegátov je:

 

a)       dosiahnuť jednotnosť v hodnotení rozhodcov

b)       hodnotiť rozhodcov širšou škálou známok, na desatiny (napr.: 5,7  7,3 a pod.) v rozpätí  1 - 10.

c)       hodnotiť asistentov rovnakou škálou známok ako rozhodcov  (1 – 10)

d)       zjednotiť hodnotenie rozhodcov podľa kritérií SFZ

e)       zjednodušiť vyhodnocovanie správ delegátov ( použitie výpočtovej techniky)

 

 

1.      Hodnotenie rozhodcu a asistenta rozhodcu číselným vyjadrením – známkou

 

      Delegát zväzu musí výkon rozhodcov hodnotiť číselnou známkou predovšetkým za celkový výkon. Známka však musí byť podrobne zhodnotená v obsahu správy.

Každé kritérium v časti G 1 – G 7 musí byť zhodnotené ako sumár nedostatkov, ktoré sa stali v priebehu stretnutia a musia byť presne popísané.

 

     Stupne hodnotenia: Na úrovni rozhodcov zaradených v nominačnej listine Stredoslovenského futbalového zväzu sa očakáva, že budú dosahovať výkony dobré  a veľmi dobré, preto                známka  8  (osem)  znamená, že rozhodcovia dosahujú výsledky v súlade  so štandardom požadovaným zväzom

Kompetentný, skúsený a svedomitý delegát zväzu by mal v praxi:

-          meniť, striedať známky v súlade s úrovňou výkonu rozhodcu (adekvátnosť známky a výkonu)

-          využívať široké spektrum stupnice

 

 

 

 

2

 

       Známka nižšia ako 8  (osem) musí byť zdôvodnená. Delegát musí uviesť jeden, alebo viac dôležitých faktov, ktoré si od rozhodcu vyžadujú zlepšenie.

Rovnako v prípade udelenia známky vyššej ako 8  (osem) musí delegát uviesť pozitíva  vo výkone rozhodcu . Využívanie škály pre používanie číselného hodnotenia uvádzame pre každý stupeň osobitne. Tieto kritéria nie sú vyčerpávajúce, ale mali by byť pomôckou delegátovi pri identifikácii rozhodcovských kvalít a mali by poukázať aj na aspekty, v ktorých by sa rozhodca mal zlepšovať.

 

Neuspokojivý výkon   - známka 5,0 – 5,9.

 

Známka v tomto rozpätí musí byť daná rozhodcovi vtedy, ak jeho výkon nebol v súlade s pravidlami futbalu, súťažným poriadkom a pokynmi riadiaceho zväzu, ak rozhodca stratil kontrolu nad zápasom, alebo ovplyvnil výsledok stretnutia.

 

Známka v tomto rozpätí musí byť daná asistentovi rozhodcu, ktorý urobil chyby týkajúce sa výsledku stretnutia. Jeho rozhodnutie  ovplyvnilo rozhodnutie celého rozhodcovského teamu.

 

Dostatočný výkon -  známka 6,0 – 6,9

 

Rozhodca nepreukázal vysoké kvality a dopustil sa závažných chýb, alebo viacerých drobných chýb.  Chyby musia byť uvedené v správe delegáta. Delegát by mal uviesť aj jeden, alebo dva pozitívne fakty z rozhodnutia rozhodcu.

 

Asistent rozhodcu celkove posudzuje priestupky správne, ale urobí ojedinele závažné chyby (napríklad rýchlo signalizoval postavenie mimo hru, signalizuje iba zakázanú hru vo svojej blízkosti.)

 

Dobrý výkon  - 7,0 – 7,9

 

Výkon rozhodcu bol vyvážený (pozitívne a negatívne rozhodnutia v rovnováhe), dobre  kontroloval hru, bol pozorný a aktívny , ale dopustil sa drobných chýb a nedostatkov, ktoré  môže zlepšovať a delegát je presvedčený, že  nedostatky dokáže odstrániť

 

Výkon asistenta je vyrovnaný, v rovnováhe sú pozitívne a negatívne rozhodnutia, keď posúdil HMH správne, pomohol rozhodcovi pri identifikácii priestupkov, ale mal niektoré nedostatky, ako sú   pozičné postavenie, pohyb, spôsob signalizácie a pod.

 

Ak chybným rozhodnutím rozhodca ovplyvnil výsledok stretnutia, potom známka nesmie v žiadnom prípade nesmie byť vyššia ako 7,5.

 

Ak asistent rozhodcu urobil chybu, ktorá sa týkala výsledku stretnutia ( napríklad neuznaný gól ,        keď hráč nebol  mimo hry a pod. známka nesmie byť  vyššia ako 7,5

 

Ak delegát udelí známku nižšiu ako 8 (sedem) musí napísať do správy delegáta námety na zlepšenie jeho výkonnosti a oznámiť ich rozhodcovi, alebo asistentovi rozhodcu  a uviesť, že uvedené fakty boli prekonzultované s rozhodcom, alebo asistentom v časti H.

 

Veľmi dobrý výkon – známka 8 – 8,9

 

Rozhodca musí viesť stretnutie jasne, bezproblémovo  a jeho výkon je hodnotený pozitívne vo všetkých kritériách (G1 – G 7) Viac ako  60% v konkrétnych bodoch musia byť hodnotené výborne. Momenty na zlepšenie sú mizivom pomere zastúpené ako pozitívne hodnotenie.

 

Známku 8 získa asistent za mnohé pozitívne rozhodnutia a vo viac ako 60% pozitívnych hodnotení v G1 – G7 musí byť pozitívne. Asistent musí dať rozhodcovi istotu svojím správaním a rozhodnutiami (nedvíhanie zástavky je často dobré rozhodnutie)

 

Udeliť známku 8 znamená, že rozhodca musí vyriešiť ťažké a kritické situácie korektne a objektívne.

 

 

                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                  3

 

Vynikajúci výkon – 9,0 – 10

 

Známka 9 a vyššie je zriedkavá a výnimočná. Výkon rozhodcu musí byť bez chýb a musí  vyriešiť mnoho ťažkých situácii perfektne, musí vykonať dôležité korektné rozhodnutia  pozitívne ovplyvňujúce priebeh a výsledok zápasu.

 

Asistent rozhodcu musí vyriešiť kritické situácie, ktoré vedú rozhodcovský team k úspešnosti (nesignalizovať postavenie mimo hru, keď bol dosiahnutý gól, signalizovať surovú hru za chrbtom rozhodcu, mnohé situácie ohľadne hráča mimo hry a podobne).

 

 

    STUPNE OBTIAŽNOSTI

 

     Delegát musí v správe uviesť stupeň obtiažnosti stretnutia. Obtiažnosť by mala odzrkadľovať nároky a požiadavky, ktoré boli kladené na rozhodcu počas zápasu. Stretnutia rozdeľujeme podľa stupňa obtiažnosti na ľahké, normálne, obtiažne, alebo veľmi obtiažne. Príklady stupňa obtiažností uvádzame, ale kritéria nie sú všeobecné (zápas môže byť obtiažny, ale hraný za exelentných podmienok)

 

ľahké    (0)

 

-     tempo zápasu bolo pomalé, jeho rytmus sa nemenil

-          fyzické kontakty neboli prehnané a boli viac nešikovné ako úmyselné

-          zápas bol hraný v duchu fair- play, bez nešportového správania, bolo treba prijať  veľmi málo disciplinárnych opatrení

-          málo divákov, ktorí sa správali korektne a nerobili žiadny tlak na rozhodcu

-          hracia plocha vo výbornom stave

 

normálne     (1)

 

-          tempo zápasu nútilo rozhodcu byť pozorným

-          mužstvá sa správali korektne počas celého zápasu, na hracej ploche sa nestalo nič, čo by narušilo normálny priebeh stretnutia

-          diváci sa správali veľmi dobre, žiadne emotívne výbuchy

-          hracia plocha v dobrom stave

 

ťažké   (2)

 

-          stali sa početné priestupky

-          v zápase bolo niekoľko agresívnych súbojov a prehnaných fyzických kontaktov

-          zmena charakteru stretnutia v jeho priebehu, mužstvá hrajú viac agresívnejšie

-          zhoršené poveternostné podmienky, ťažký terén

-          diváci zvyšovali napätú atmosféru

 

veľmi ťažké   (3)

 

-          časté konfliktné situácie na hracej ploche

-          časté prerušenia hry pre zranenia

-          prehnaná reakcia hráčov, rozrušená reakcia divákov, diváci rozhodcu vypískali a skandovali urážlivé heslá proti rozhodcovi

-          zlomyselná, neprajná atmosféra, vedúca k výtržnostiam medzi divákmi

-          diváci hádžu na hraciu plochu predmety, používajú aj dymovnice

-          rozhodca je atakovaný hráčmi po nepopulárnych rozhodnutiach, hlasno ho urážajú

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                               4

 

 

       Delegát musí v správe uviesť, prečo sa stretnutie pre rozhodcu stalo ťažké. Derby zápasy, predchádzajúce incidenty medzi klubmi, alebo nepriaznivý výsledok ešte nerobia pre rozhodovanie automaticky ťažkým. Ak ide predsa o takýto prípad delegát to musí uviesť.  Najvyšší stupeň obtiažnosti by nemal vyplývať z chýb, alebo neprimeraného správania sa rozhodcu, alebo jeho asistentov. Ľahký alebo normálny stupeň obtiažnosti stretnutia by nemal poškodzovať rozhodcov zápasu, ktorí podali bezchybný výkon.

 

 

 

1.  UPLATŇOVANIE A INTERPRETÁCIA PRAVIDIEL HRY

 

 

 

Správne a dôsledné potrestanie priestupkov ako sú podrazenie, tackllng

 

 

Jasné rozlíšenie dovolenej hry a nedovolenej hry ( na loptu, na súpera)

 

 

Okamžité zasiahnutie na ochranu hráčov, ktorí sú obeťami vážnych priestupkov

 

 

Dôslednosť  pri správnom a zhodnom potrestaní sotenia a držania (skryté priestupky)

 

 

Pozornosť pri použití lakťov v osobných súbojoch

 

 

Pozornosť pri správnom a zhodnom potrestaní simulovania, protestov, premárňovaní HČ

 

 

Správne posúdenie a interpretácia  - zmarenie jasnej gólovej príležitosti

                                                         - zastavenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie

 

 

Jasné rozlíšenie medzi úmyselným a neúmyselným hraním rukou

 

 

Jasné rozlíšenie medzi priamymi a nepriamymi kopami

 

 

Obranné múry v predpísanej vzdialenosti, meranie 9,15 m pre voľné kopy v blízkosti PÚ

 

 

Správne nadviazanie na hru kop od bránky, kop z rohu, vhadzovanie, výkop apod.

 

 

Správny postup pri striedaní a ošetrovaní zranených hráčov

 

 

Správny postup pri oznamovaní nastavenia hracieho času

 

 

Kontrola správania sa brankára

 

 

Citlivé posúdenie výhody v hre (potrestanie pôvodného priestupku ak výhoda nemala účinok

 

 

Zlepšenie kvality stretnutia výbornou aplikáciou výhody v hre

 

 

 

1a.  DISCIPLINÁRNA KONTROLA SPRÁVANIA HRÁČOV, NÁHRADNÍKOV A FUNKCINÁROV   NA STRIEDAČKE

 

 

 

Primeranosť disciplinárnych sankcií

 

 

Dôslednosť a predvídavosť pri udeľovaní osobných trestov - ŽK,ČK, jasná a jednotná línia          od začiatku stretnutia (neudeľovať karty príliš skoro za malé, alebo malicherné priestupky)

 

 

OT za držanie súpera v sľubne sa rozvíjajúcej útočnej akcii (NS), rozpoznať          profesionálne fauly

 

 

Disciplinárne potrestanie(ŽK) za nešportové správanie ( odkopnutie lopty, nesúhlas s rozhodnutím R ako napr. mávnutie, opakovaný nesúhlas po udelení ŽK)

 

 

ČK za napádanie, ktoré je nebezpečné a ohrozuje zdravie a bezpečnosť súpera

 

 

ŽK za zastavenie sľubne sa rozvíjajúcej útočnej akcie

 

 

ČK za zmarenie jasnej gólovej príležitosti – mať odvahu aj pri pokutovom kope

 

 

Karty udeľovať pokojne a jasne, potrestaný hráč musí byť jasne identifikovateľný

 

 

Limitované diskusie s hráčom a zakázané gestá smerom k hráčom (po rozhodnutí)

 

 

Netolerovať hráčov, ktorí útočia na rozhodcu

 

 

Vhodné a chápavé správanie voči trénerom, ktorí dávajú pokyny hráčom a chovajú sa korektne

 

 

Konať proti znevažujúcim gestám, nevhodným mávaním a ironickým potleskom trénerov

 

 

                                                                                                                                           5

 

2. POZIČNÉ  POSTAVENIE A POHYB

 

 

 

Vždy byť blízko hry, sledovať hru po celý čas, ale nezasahovať do hry (nedotýkať sa lopty,    nebyť zasiahnutý loptou

 

 

Flexibilný diagonálny systém pohybu, široký rozhľad, aby mohol vidieť skryté priestupky,   držanie, sotenie)

 

 

Flexibilný diagonálny pohyb, sledovanie lopty ( hra vždy medzi rozhodcom a asistentom)

 

 

Vbehnutie do pokutového územia, ak je to potrebné

 

 

Korektné pozičné postavenie pri štandardných situáciach (voľné kopy, kop z rohu, pokutový kop)

 

 

Byť schopný predvídať, čo bude nasledovať (čítať hru) eliminovať zbytočné behanie

 

 

 

 

3.        FYZICKÁ KONDÍCIA

 

 

 

Výborný základný fyzický vzhľad, dobrý pohyb až do záverečného hvizdu

 

 

Dobrá životná energia, behanie dlhých vzdialeností

 

 

Byť schopný šprintovať i na konci stretnutia

 

 

Behanie na miesto priestupkov, aby sa predišlo riziku prehodnocovania a protestov

 

 

Výborný pohyb dozadu v záujme zabezpečenia dobrého prehľadu situácii

 

 

Dobrý štýl behu

 

 

 

 

4. SPOLUPRÁCA S ASISTENTAMI ROZHODCU

 

 

 

Rozoznať všetky signály asistentov a včas na ne reagovať

 

 

Dobrá technika zrakového kontaktu s asistentami  ( aj po prípadnom využití elektronického systému signalizácie)

 

 

Vhodné rozdelenie a uplatňovanie autority medzi R a AR  (fauly v blízkosti asist. rozhodcu)

 

 

Správne pochopenie signálov AR bez prerušenia hry ( výhoda,  rýchly signál mimo hry) a signalizácia zdvihnutím zástavky

 

 

Disproporčné rozhodnutia s asistentami (kop z rohu, kop od bránky, vhadzovanie)

 

 

Podpora AR diskrétnymi signálmi,  ak R stratí loptu z dohľadu

 

 

Správny postup a komunikácia pri priestupkoch mimo zorného poľa R (HNS) signalizované AR

 

 

Správny postup a dobrá komunikácia pri chybných rozhodnutiach R (napr. potrestanie nesprávneho hráča ŽK, udelenie druhej ŽK bez následného udelenia ČK a pod.)

 

 

Okamžitá reakcia R,  ak AR sú kritizovaní hráčmi, alebo funkcionármi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             6

5. KONTROLA ZÁPASU,  TAKTIKA A VEDENIE STRETNUTIA, OSOBNOSŤ

 

 

 

Kontrola zápasu počas celého hracieho času

 

 

Rozlíšenie charakteru stretnutia od začiatku, správny postoj od začiatku do konca zápasu

 

 

Okamžitá a adekvátna reakcia na zmeny charakteru stretnutia

 

 

Umožniť plynulosť hry (na základe ducha hry)

 

 

Prijímať rýchle, jasné a dôveryhodné rozhodnutia

 

 

Umožniť, aby hra ihneď pokračovala

 

 

Používať efektívne signály (zdržanlivé, ale jasné) primerane používať píšťaľku

 

 

Rešpektovanie , akceptovanie a uznanie rozhodcu (od hráčov, funkcionárov)                             ako osobnosť vo vedení stretnutia, ocenenie jeho prirodzenej autority

 

 

Zásadovosť v rozhodnutiach R a získať si výborný dojem z jeho výkonu

 

 

Dôslednosť a neovplyvniteľnosť rozhodcu inými (hráčmi, funkcionármi, divákmi)

 rozhodovať objektívne

 

 

Dôslednosť rozhodnutí R

 

 

Prísnosť, rozhodnosť, sebadôvera, veriť si vo vlastné sily a schopnosti

 

 

Energicky, odvážne, neustráchane robiť nepopulárne opatrenia a rozhodnutia

 

 

Vždy reagovať pokojne a predvídavo

 

 

H. ZÁKLADNÉ KOMENTÁRE A RADY K VYHODNOTENIU VÝKONU ROZHODCOV A POSTUP PRE DISKUSIU S ROZHODCOM

 

Delegát je tiež inštruktorom, akýmsi „trénerom“ rozhodcu.

Prostredníctvom analýz a rád delegát pomáha rozhodcovi zdokonaľovať sa vo výkone funkcie

Delegát zhrnie svoje analýzy a mal by:

-           určiť priority

-           menovať najprv pozitívne prvky vo výkone rozhodcu a potom námety na zlepšenie

-           poskytnúť konkrétnu radu (na základe faktu, ktorý sa vyskytol v stretnutí a sú výstižné  a transparentné)

-         dať rozhodcovi možnosť, aby sa vyjadril, povzbudiť ho k sebakritike

-         doporučiť riešenia a alternatívy pre zlepšovanie – spolupracovať s rozhodcom

 

      Na základe týchto analýz delegát môže komentovať rozhodcovský potenciál, pozitívne ovplyvňovať

 jeho výkonnosť a má možnosť doporučiť na stretnutia vyššieho stupňa súťaží.

Rozhodcovia často vyjadrujú svoju kritiku k delegátovi, že s nimi nedostatočne nediskutujú, že ich správy a ústne komentáre nie sú dostatočné. Na povzbudenie diskusie a na uistenie faktu, že čo bolo povedané korešponduje s obsahom správy, delegát by mal napísať stručný záver, v ktorom menuje     2 – 3 pozitívne a negatívne body, ktoré musí povedať rozhodcovi počas diskusie po skončení zápasu.

 

    ASISTENTI ROZHODCU

 

    Je dôležité nezabudnúť pri hodnotení na asistentov rozhodcu. Rozhodnutia o hráčovi mimo hry sú často rozhodujúce pri dosiahnutí gólu. Platí, že kvality asistenta rozhodcu rastie úmerne signalizáciou priestupkov voči pravidlám. Je dôležité odhadnúť schopnosť asistenta pri aplikovaní tejto kvality bez toho, aby prekročil svoje právomoci. Výkon asistentov rozhodcu je rozhodujúcim elementom dobrej výkonnosti celého rozhodcovského teamu.

     Čo sa týka rozhodnutí ohľadne hráča mimo hry a iných dôležitých rozhodnutí, SsFZ nemá námietky, ak delegát kontroluje správnosť rozhodnutia na základe videozáznamu. V takom prípade   to  delegát musí uviesť vo svojej správe. Zo vzdialeného okolia hracej plochy je vždy ťažké, ak nie nemožné pre delegáta posúdiť správnosť rozhodnutia o hráčovi mimo hry. Procedúra, kedy sa využíva videozáznam sa má zúžiť na potvrdenie rozhodnutí po ktorých došlo k dosiahnutiu gólu, alebo gólovej príležitosti.

 

 

                                                                                                                                             7

 

 

REFERENČNÉ BODY PRE ASISTENTOV ROZHODCU

 

 

 

Správne posúdenie hráča mimo hry

 

 

Správne rozlíšenie hráča mimo hry a v postavení mimo hry (technika čakať a vidieť)

 

 

Správne rozhodnutie pri vhadzovaní lopty, kopoch od bránky, kopov z rohu

 

 

Primeraná signalizácia priestupkov, ktoré sa odohrali bližšie k asistentovi ako k rozhodcovi

 

 

Primeraná signalizácia priestupkov, ktoré sa odohrali bližšie k AR ako k rozhodcovi v PÚ

 

 

Správna signalizácia priestupkov, ktoré sa odohrali za chrbtom rozhodcu (HNS)

 

 

Správne sledovanie a určenie miesta priestupku na hranici pokutového  územia      

 (mimo PÚ – vo vnútri PÚ)

 

 

Neprekročiť právomoci rozhodcu, ako aj právomoci asistenta

 

 

Pomoc pri stavaní múru – dodržiavanie 9,15 m -  nie fyzické meranie - (od postrannej čiary)

 

 

Asistencia pri dosiahnutí gólu - jasná signalizácia ťažkých situácií, keď lopta prešla celým objemom za bránkovú čiaru

 

 

Pomoc signálmi súvisiacimi so striedaním hráčov

 

 

Správne pozičné postavenie a pohyb - postavenie na úrovni predposledného brániaceho hráča  -  plynulý pohyb pozdĺž postrannej čiary

 

 

Koncentrácia počas celého zápasu

 

 

Jasné signály v súlade s pravidlami futbalu

 

 

Vstupy na hraciu plochu súvisiace s riešením konfliktných situácii

 

 

Primeraná korekcia evidentne nesprávnych rozhodnutí rozhodcu

 

 

Zrakový kontakt s rozhodcom

 

 

Monitorovanie správania  osôb v technickej zóne

 

 

Obmedziľ používanie „voľnej „ ruky v prípadoch veľmi obťažných situácií, ale využiť diskrétne signály pri zrakovom kontakte s rozhodcom

 

 

 

 

 

 

Materiál bol spracovaný na základe obdobného dokumentu SFZ

 

 

Platný pre súťaže riadené SsFZ a SFZ od 20.  augusta 2003.

 

 

 

 

Banská Bystrica, 25.júla 2003.