Ako sme bojovali proti korupcii
Doteraz platiace opatrenia
vydané v rámci SsFZ B. Bystrica týkajúce sa zabezpečenia súťaží a predchádzania nežiaducim javom vo futbale
 1. Určenie veľmi podrobných pravidiel v Rozpise súťaží vo futbale „Záväzné pokyny pre rozhodcov, delegátov zväzu a členov FK v rámci SsFZ Banská Bystrica" týkajúcich sa činnosti R (rozhodcov), DZ (delegáti zväzu), kapitánov družstiev, vedúcich družstiev, členov realizačných tímov, HU pred, v priebehu a po stretnutí – zabezpečenie preukázateľnosti medzi všetkými zložkami stretnutia po stretnutí v zápise o stretnutí.
 2. Odovzdávanie kópií zápisov o stretnutí po stretnutiach dospelých, dorastu a SD – obom zúčastneným družstvám.
 3. Uvádzanie známok R a AR (asistent rozhodcu) po stretnutí DZ na origináloch zápisov o stretnutí.
 4. Zverejňovanie známok R a AR v stretnutiach dospelých po každom odohranom kole súťaží v delegačnom liste.
 5. Povinné vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutí III.-V. ligy dospelých a poskytnutie možností funkcionárom mládežníckych družstiev FK vyhotovovať videozáznam zo stretnutí.
 6. Vyhodnocovanie stretnutí III. a IV. ligy dospelých funkcionármi FK na predpísanom tlačive po každom odohranom kole súťaží, vrátane známkovania činnosti rozhodcov na ihriskách.
 7. Stanovenie pravidiel pre funkcionárov FK V. ligy dospelých a mládežníckych družstiev FK na podávanie sťažností na priebehy stretnutí a výkony rozhodcov v Rozpise súťaží vo futbale.
 8. Zriadenie „Komisie pre riešenie sťažností FK na výkon rozhodcov v stretnutiach SsFZ B. Bystrica" na riešenie podnetov FK prostredníctvom videozáznamov, s určením jednoznačných pravidiel práce, kompetencií komisie a spolupráce s ostatnými orgánmi SsFZ v štatúte komisie uvedenom v Rozpise súťaží vo futbale.
 9. Posudzovanie priebehov stretnutí a výkonov R na základe podnetov FK Komisiou pre riešenie sťažností FK na výkon rozhodcov v stretnutiach SsFZ B. Bystrica na základe videozáznamov o stretnutí a riešenie opodstatnených podnetov odbornými komisiami na základe výsledku rokovania komisie.
 10. Posudzovanie výkonov R a činnosti DZ KR a KDZ SsFZ i napriek tomu, ak podnet FK nespĺňal požiadavky Štatútu Komisie pre riešenie sťažností FK na výkon rozhodcov v stretnutiach SsFZ B. Bystrica. a riešenie opodstatnených podnetov KR a KDZ SsFZ.
 11. Určenie veľmi podrobných pravidiel disciplinárneho konania v Rozpise súťaží vo futbale.
 12. Riešenie vylúčeného hráča v prípade námietky kapitána družstva voči popisu priestupku vylúčeného hráča vždy na základe písomného vyjadrenia hráča k vylúčeniu a predloženého videozáznamu zo stretnutia.
 13. Riešenie všetkých závažnejších disciplinárnych previnení nielen na základe zápisov o stretnutí a správ DZ ale priamo na rokovaní DK za osobnej účasti zainteresovaných ľudí.
 14. Zverejňovanie disciplinárnych trestov R a DZ udelených DK SsFZ na návrh KR a KDZ SsFZ, zverejňovanie pozastavenia delegovania R a DZ na základe rozhodnutí KR a KDZ SsFZ v Spravodajoch SsFZ.
 15. Opatrenia proti štartu hráčov na cudzí registračný preukaz, prijímanie najvyšších trestov hráčom, kapitánom družstiev, vedúcim družstiev a družstvám FK pri dokázaní pokusu, resp. štartu hráča na cudzí registračný preukaz.
 16. Zákaz úhrady poplatkov (prestupy a hosťovanie hráčov, výroba RP, disciplinárne previnenia atď.) priamo funkcionármi FK do pokladne FK.
 17. Rozhodnutie konferencie SsFZ 2002 „V spolupráci s volenými orgánmi a odbornými komisiami zabezpečiť, aby neostali bez odpovede žiadna sťažnosť, dopyt, pripomienky alebo námet".
 18. Rozhodnutie konferencie SsFZ 2002 „Postupne znižovať vplyv aktívnych rozhodcov a DZ na rozhodnutiach riadiacich komisií SsFZ. Od jarnej časti súťažného ročníka 2001/2002 VV SsFZ neschváli žiadnu zmenu v obsadení komisií SsFZ, ak by navrhovaným členom komisie bol aktívny rozhodca".
 19. Usporiadavanie pracovných rokovaní VV SsFZ s funkcionármi FK vždy po ukončení jesennej časti ročníkov s riešením problémov a prijímaním opatrení na ich odstránenie, posudzovanie a prijímanie podnetov funkcionárov FK na zlepšenie činnosti orgánov SsFZ, spolupráce FK so SsFZ atď.
 20. Usporiadavanie ankiet týkajúcich sa dôveryhodnosti a výkonnosti R a DZ medzi funkcionármi FK funkcionármi FK a usporiadavanie ankiet týkajúcich sa dôveryhodnosti FK (ich funkcionárov) a vytvárania športového prostredia na futbalových stretnutiach s R a DZ.
 21. Popri doteraz pôsobiacich zapojiť do práce orgánov SsFZ čoraz viac osoby zamestnané v orgánoch činných v trestnom konaní
Ako budeme bojovať proti korupcii
Nové opatrenia platiace od začiatku roku 2007
na zníženie možnosti korupčného správania v podmienkach SsFZ
 1. Dôslednejšie ako doteraz sa vo všetkých orgánoch a komisiách SsFZ, ktorých sa to dotýka, zaoberať každým podnetom na výkony rozhodcov (vyhodnotenie MFS, sťažnosť FK, zápis zo stretnutia, správa delegáta o priebehu stretnutia) a vo vzájomnej súčinnosti ich vyhodnocovať a prijímať opatrenia.
 2. Zabezpečiť, aby v prípade oprávnenej, ale aj v prípade argumentmi nepodloženej kritike výkonu R, zo strany FK DZ, neboli títo v určitom časovom horizonte nasadzovaní na stretnutia dotknutého FK a v plnom rozsahu akceptovať všetky žiadosti o nedelegovanie R a DZ zo strany FK.
 3. Na vytipované MFS v jednotlivých súťažiach (stretnutia rozhodujúce o postupe-zostupe, rizikové stretnutia) obsadzovať skúsenejších R a DZ s najvyššou dôverou príslušných komisií a vydelegovať pozorovateľov z radov funkcionárskeho aktívu SsFZ. V prípade potreby operatívne meniť obsadenie takýchto MFS aj v deň stretnutia.
 4. Častejšie overovať teoretické znalosti R z PF, absolvovať s nimi osobné pohovory, pri opakovaných nedostatkoch vo výkone R v MFS pozastavovať delegovanie, pri závažných prípadoch až po vyradenie z nominačnej listiny R SsFZ.
 5. Zverejňovať v Spravodajcoch SsFZ opatrenia KR a KDZ pri obsadzovaní R a DZ.
 6. Zverejňovať v novinách a na web stránke SsFZ známky, ktoré dostali R od DZ po skončení MFS tak, ako tomu bolo donedávna.
 7. Počas aktívov s FK organizovať anketu na pôsobenie R a DZ v súťažiach SsFZ a obdobne pripraviť anketu aj na seminároch R a DZ o pôsobení funkcionárov FK v súvislosti s MFS.
 8. Na zasadnutia komisie pre riešenie sťažností FK na výkon R pozývať zástupcov zainteresovaných FK – v prípade, že o to požiadajú.
 9. Absolútny zákaz pre R, DZ vodiť na MFS manželky a partnerky.
 10. Naštartovať proces možného vyplácania náležitosti R, DZ prostredníctvom SsFZ.
 11. V prípade podozrenia, že zo strany trénerov, funkcionárov, alebo hráčov FK došlo k úmyselnému nežiadúcemu usmerneniu hry družstva, alebo jednotlivých hráčov družstva, zabezpečiť dôsledné prešetrenie v rámci SsFZ a následné oznámenie podozrenia, resp. skutku orgánom činným v trestnom konaní.
 12. V prípade, že SsFZ obdrží písomný podnet týkajúci sa korupcie–úplatkárstva – riešiť vo vnútri zväzu a postúpiť ho bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní.
 13. Nadviazať kontakt s Odborom boja proti korupcii stred v B. Bystrici a spolupracovať s ním pri prevencii ako aj odhaľovaní korupčného správania vo futbale na strednom Slovensku.
 14. Zabezpečiť monitorovanie kancelárskych priestorov SsFZ prostredníctvom doporučeného kamerového bezpečnostného systému.
 15. Dôsledne aj naďalej dodržiavať bezhotovostný styk pri všetkých finančných operáciách na pôde SsFZ.
 16. V plnom rozsahu akceptovať výzvu prezidenta SFZ Fr. Laurinca zo dňa 9. 3. 2007, týkajúcej sa boja proti korupcii.
 17. V adekvátnom rozsahu aplikovať, v podmienkach SsFZ, dokument „Návrh opatrení a postupov na zamedzenie vzniku a objasnenie podozrení z korupcie v súťažiach riadených SFZ".
 18. Do tlačív Zápis o stretnutí a Správa delegáta o priebehu stretnutia, používaných v podmienkach SsFZ, zaviesť rubriku : Máte v súvislosti so stretnutím podozrenie z korupcie - úplatkárstva? - áno, - nie. V prípade áno rozviesť podrobnejšie.
 19. Iniciovať vznik Matričnej komisie SFZ a navrhnúť miesto jej zasadnutí v B. Bystrici.
 20. Po konzultácii s ostatnými RFZ, a ich súhlasnom stanovisku, iniciovať na SFZ realizovanie príslušných matričných úkonov (mimo tých, ktoré výlučne patria do kompetencie SFZ) na matričných miestach RFZ.
 21. Odporúčame ObFZ v našom regióne, aby v rámci svojich kompetencií prijali vlastné opatrenia smerujúce k znižovaniu možnosti korupčného správania.