KOMISIA ROZHODCOV SsFZ

formát MS Word (.doc)

Oznamy pre rozhodcov SsFZ :
 1. Dôrazne upozorňujeme R, že podľa posledných pokynov z letného seminára R pri udelení ČK po 2x ŽK do zápisu o stretnutí na prednej strane do kolónky vylúčení hráči sa nerozpisuje dôvod napomínaných hráčov, uvádza len (min., ČK, meno, priezvisko, ČRP – ČK po 2x ŽK) a ďalej R do zápisu o stretnutí musí vypisovať do kolónky minúty napomínaných hráčov do originálu a dvoch kópií zvlášť, nie cez kopírovací papier!!!
 2. V zmysle článku 66 odsek 3 Organizačného poriadku SFZ ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčase alebo v prípade striedajúceho hráča neuvedeného v zápise v druhom polčase a kapitán družstva súpera alebo jeho zástupca neuviedol žiadne námietky proti totožnosti hráča ihneď, nie je už neskôr možné uvádzať prípadné námietky ohľadne totožnosti (konfrontáciu) hráča resp. družstva alebo náhradníka opakovane v rôznom čase.
 3. Náležitosti rozhodcov v stretnutiach SFZ Bratislava: I. LSD (AR-400,-), II. LSD (R-500,- AR-300,-), LMD (R-400,- AR-250,-), LSŽ (R-300,- AR-200,-), LMŽ (R-200,- AR-150,-), I. liga žien (R-400,- AR-200,-), liga žiačok (R-150,-)
 4. Zasielanie zápisov zo stretnutí SFZ Bratislava: II. LS/M/D 1 originál a 1 kópiu, I. LS/M/Ž 1 originál a 1 kópiu. Pre urýchlenie administratívnych prác vkladajte zápisy zo stretnutí do obálky spolu (nie jednotlivo) a prednou stranou na adresu : Slovenský futbalový zväz, ŠTK, Junácka 6, 832 80 Bratislava.
 5. V majstrovských stretnutiach SFZ môžu družstvá striedať nasledovné počty hráčov:
  • 3 – I. LSD
  • 4 – II. LSD, I. LMD, II. LMD
  • 5 – súťaže žiakov, I. L žien a liga žiačok
  • 6 – vo všetkých prípravných stretnutiach.
 6. Kapitán družstva má v zmysle Pravidiel futbalu – pravidlo V. časť C právo vzniesť námietky proti:
  • výsledku stretnutia
  • priebehu stretnutia
  • náležitostiam hracej plochy
  • štartu niektorého súperovho hráča
  • výstroju hráčov súperovho družstva
  • striedaniu náhradníkov
  • popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov, nemôže však vzniesť námietky proti výkonu rozhodcu ani proti jeho jednotlivým rozhodnutiam v priebehu stretnutia (napr. uznanie resp. neuznanie dosiahnutého gólu, nariadenie resp. nenariadenie pokutového kopu, udelenie resp. neudelenie osobného trestu –ŽK, ČK, rozhodnutie R alebo AR pri uplatnení pravidla XI. – hráč mimo hry resp. hráč v postavení mimo hry). Pripomienky k uvedeným udalostiam posledného bodu môže klub uplatniť podaním oficiálnej sťažnosti príslušnej odbornej komisii
 7. Upozorňujeme R, že zápisy zo stretnutí SsFZ sa zatiaľ musia zasielať výhradne manuálne Slovenskou poštou nie elektronicky – e-mailom.
 8. Opakovane žiadame R, po viacerých urgenciách delegátov zväzu na nevhodné oblečenie rozhodcov, aby na MFS najmä dospelých, chodili vhodne spoločensky oblečení.
 9. Po prezretí videozáznamu a potvrdení chýb, ktorých sa rozhodcovia v stretnutí dopustili, KR SsFZ na svojom zasadnutí raz za štyri súťažné kolá zhodnotí tieto chyby a pozastaví rozhodcom delegovanie na ďalšie stretnutia podľa závažnosti priestupku. Toto pozastavenie delegácie za konkrétne stretnutie bude v úradnej správe SsFZ uvedené ako "v riešení" a pri opakovaní chýb rozhodcov, budú títo prizvaní na KR SsFZ (na vlastné náklady), kde budú preskúšaní z PF formou písomného testu ako aj ústnym pohovorom.
 10. Upozorňujeme rozhodcov, že po vyplnení zápisu o stretnutí sú po skončení stretnutia povinný kapitánov družstva (u mládeži aj vedúcich družstva) informovať o napomínaných a vylúčených hráčoch v stretnutí, čo podpisom kapitáni potvrdia v zápise.