Spravodaj č. 21/2005-2006

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 10. 11. 05: III. liga: Čadca S č. 12 – 2 000+300 SK; Rakytovce S č. 18 – 200 SK; IV. liga: T. Štiavnička S č. 12 – 1 000+300 SK, S č. 13 – 200+15 000+300, S č. 16 – 5 000+300 SK; Poltár S č. 13 – 500+300 SK, S č. 18 – 150 SK; Tvrdošín S č. 13 – 500+300 SK; Revúca S č. 14 – 500+300 SK, S č. 17 – 1 000+300 SK; D. Strehová S č. 17 – 1 000+300 SK; V. liga: Detva S č. 12 – 13 000 SK; Palúdzka S č. 13 – 1 500+300 SK; Lovinobaňa S č. 13 – 1 000+300 SK; Ružiná S č. 13 – 1 000+300, S č. 18 – 150+150 SK; Hrochoť S č. 13 – 500+300 SK; Podvysoká S č- 13 – 500+300 SK; Predmier S č- 13 – 500+300; Dražkovce S č. 13 – 500+300 SK; Podbiel S č. 13 – 500+300 SK; Veličná S č. 13 – 500+300 SK; Žarnovica S č. 14 – 500+300, S č. 18 – 200 SK; Priechod S č. 16 – 4 000+300 SK; Žaškov S č. 18 – 150 SK; Lubeník S č. 18 – 10 000+300 SK; Olováry S č. 18 – 150+150+150 SK; SD: D. Kubín S č. 12 – 2 000+150 SK; Revúca S č. 17 – 100+100+3 000+150 SK; Badín S č. 12 – 100+200, S č. 16 – 100+200, S č. 18 – 100+100 SK; Tempus RS S č. 15 – 100+200 SK; Podhorie S č. 18 – 100 SK; Hriňová S č. 18 – 100+100 SK; Jesenské S č. 18 – 100+100 SK; SŽ: Krásno S č. 13 – 2 000+150 SK; Belá S č. 15 – 100+200 SK; Bziny S č. 18 – 50 SK; MŽ: Poltár S č. 12 – 1 000+150 SK, S č. 19 5 000+150 + 50+100 SK. HK nariaďuje pokuty a poplatky uhradiť okamžite pod následkom discipl. riešenia.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Začiatkom mesiaca rozoslal sekretariát SsFZ svojim riadnym členom FK, ktorých družstvá dosp. štartujú v súť. SFZ a SsFZ oznam o konaní Konferencie SsFZ s návratkou. V súlade so Stanovami SsFZ zastupuje každého riadneho člena (FK) jeden zástupca. Výnimkou sú prípady, ak sa zástupca FK zúčastňuje konferencie ako člen Rady SsFZ resp. SFZ, alebo člen VV SsFZ, ktorí budú na konferenciu pozvaní osobitnou pozvánkou. V takom prípade sa konferencie zúčastní aj ďalší člen FK, ktorého uvedie FK na návratku. Napriek urgencii z minulého týždňa do dnešného dňa návratku nezaslali FK: R. Sobota, Valča, T. Štiavnička, Rudinská, V. Krtíš, Rosina, Teplička, Žaškov, Ludrová, Š. Bane, D. Niva, Ružiná, H. Ves, Hajnačka, Klenovec. Čitateľne vyplnené návratky, zašlite okamžite (aj faxom 048/4148914) na SsFZ. V prípade, že sa z vážneho dôvodu nemôže konferencie zúčastniť pôvodne (návratkou) nahlásený zástupca FK, je potrebné o zmene delegáta informovať telefonicky sekretariát SsFZ a nový zástupca FK musí predložiť pri prezentácii potvrdenie príslušného FK, že je právoplatným zástupcom FK, ktoré bude potvrdené štatutármi príslušného subjektu. Ďalej môžu riadny členovia SsFZ, čo sú v súlade so Stanovami SsFZ FK, ktorých družstvá štartujú v súť. SsFZ dosp. a ObFZ v pôsobnosti SsFZ, predkladať písomné návrhy kandidátov na voľbu do orgánov SsFZ (člen Rady SFZ za SsFZ, predseda SsFZ, člen VV SsFZ, predseda RK SsFZ). Tieto návrhy musia byť k dispozícii volebnej komisii v písomnej podobe najneskôr do 9. 12. 2005 (piatok) do 12.00 hod.

2.       Matričné miesto doporučuje všetkým funkcionárom FK (ved. dr. dospelých) vo svojej pôsobnosti, aby prekontrolovali RP svojich hráčov a predložili podklady k výmene RP, ktorých platnosť sa končí k 31. 12. 2005. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP, kópia dokladu na overenie r. č. (OP, RL, karta poistenca apod.), fotografia 4,5x3,5 cm  nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100 SK za jedného hráča (môžete uhradiť aj za viacerých hráčov jedným pošt. poukazom). Podklady k výmene zasielajte na adresu: SsFZ registrácia, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Odoslaním uvedených podkladov tesne pred zahájením jarnej časti súť. roč. 2005/06 sa vystavuje možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov nevybaví Vaše žiadosti v termíne. Ďalej upozorňujeme, že od nového roku 2006 bude matričné miesto dôsledne vyžadovať za urýchlené vybavovanie registračných úkonov (prvotná registrácia, výmena neplatných RP, vystavenie duplikátu RP) príplatok á 300 SK za jeden preukaz. Pod pojmom urýchlená registrácia sa podľa výkladu Matriky SFZ rozumie vybavenie žiadosti do 10 pracovných dní od doručenia na matričné miesto. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ aby informovali o týchto skutočnostiach funkcionárov vo svojej pôsobnosti.

3.       Začiatkom týždňa obdržali jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ dotazník „členstvo v ATJK“. Doporučujeme touto cestou, aby jednotlivé ObFZ využili na vyplnenie tohto dotazníka FK rokovanie svojich konferencií a to aj 3. 12. 05 bez ohľadu na termín odovzdania dotazníkov na SFZ. Spracované dotazníky je potrebné potom urýchlene zaslať na kontakty uvedené na dotazníku a v kópii na SsFZ.