Spravodaj č. 23/2005-2006

 

Konferencia SsFZ  (10. 12. 2005 B. Bystrica)

Uznesenie: Konferencia Stredoslovenského futbalového zväzu v súlade so Stanovami SsFZ čl. 9 – 13 zhodnotila svoju činnosť v období od konferencie v r. 2002, zvolila nové orgány SsFZ a vytýčila úlohy na ďalšie obdobie. Po prerokovaní predložených materiálov, priebehu rokovania a diskusných príspevkov, prijíma konferencia Stredoslovenského futbalového zväzu nasledovné uznesenie:

I. schvaľuje:

a)       správu mandátovej komisie,

b)       správu Revíznej komisie,

c)       zmeny a doplnky organizačného poriadku SsFZ tak, ako boli predložené v písomnej podobe,

d)       opatrenia na zintenzívnenie rozvoja futbalu na strednom Slovensku v r. 2002-2006.

II. berie na vedomie:

a)       správu o činnosti SsFZ od poslednej konferencie tak, ako ju predniesol predseda SsFZ

b)       správu o činnosti Rady SsFZ od poslednej konferencie,

c)       informáciu o vývoji hospodárenia SsFZ v rokoch 2002-2005 tak, ako bola predložená v písomnej podobe.

III. zvolila:

na volebné obdobie 2006-2009:

a)       za predsedu SsFZ:  PhDr. Jozef Paršo

b)       za predsedu Revíznej komisie SsFZ: Ing. Ladislav Slanec

c)       Výkonný výbor v zložení: predseda SsFZ Jozef Paršo, podpredseda Juraj Pilát, podpredseda, predseda KR František Vorel, člen VV – predseda KDZ Vladimír Lehoťan, člen VV – predseda ŠTK Bruno Motyčka,  člen VV – predseda KM Ján Hlaváč, člen VV – predseda DK Miroslav Spišiak, člen VV – predseda MK Stanislav Špila, člen VV – predseda TMK Vojtech Kováč, člen VV – predseda HK Pavol Kuteľ, člen VV – ekonom. tajomník Igor Krško.

d)       delegátov na konferenciu SFZ za SsFZ, v počte 38: Štefan Mrenka, František Vorel, Dušan Krnáč, Milan Juraška, Vladimír Lehoťan, Juraj Pilát, Jozef Zúbrik, Ján Čilík, Karol Belánik, Marián Zima, Stanislav Špila, Igor Krško, Vladimír Mušák, Jaroslav Vaňo, Pavol Kuteľ, Mikuláš Kubíček, Ladislav Krnáč, Milan Zavaterník, Karol Ihring, Norbert Krišta, Marián Hronec, Gustav Mataj, Jaroslav Fidrik, Daniel Harach, Daniel Greguš, Ján Černák, Eduard Gábriš, Róbert Salášek, Jozef David, Ján Šalát, Miloš Bambura, Jozef Šaranko, Štefan Esztergomi, Ladislav Slanec, Dušan Tittel, Ladislav Matejka, Bruno Motyčka a Jozef Paršo.

e)       členov Rady SFZ za SsFZ: Karol Balaník, Jozef Rošťák, Jozef David, Jaroslav Fidrik, Ján Kováčik, Juraj Pilát, Ján Čilík, Norbert Krišta.

IV. potvrdila:

a) na volebné obdobie 2005-2009

    členov Rady SsFZ, zvolených konferenciami príslušných ObFZ v súlade s čl. 13, bod 3 Stanov SsFZ,    

    podľa priloženého zoznamu.

b) rozhodnutie Rady SsFZ o členstve SsFZ v KŠC Žilina a B. Bystrica z 14. 12. 2004.

V. ukladá:

a)       vyhodnotiť v orgánoch SsFZ priebeh konferencie z 10. 12. 2005 a zaoberať sa pripomienkami a podnetnými návrhmi, ktoré odzneli v priebehu konferencie.

b)       v zmysle schválených úprav doplniť „Organizačný poriadok SsFZ“ a takto ho spolu s platnými Stanovami umiestniť na web stránku SsFZ tak, aby boli v prípade potreby k dispozícii, ktorému koľvek z riadnych členov SsFZ.

c)       zverejniť v Spravodajcovi SsFZ novozvolené orgány SsFZ ako aj informovať funkcionárov FK o najdôležitejších rozhodnutiach konferencie SsFZ.

d)       rozpracovať „Opatrenia na zintenzívnenie rozvoja futbalu na strednom Slovensku v rokoch 2006-2009 na podmienky jednotlivých orgánov SsFZ, určiť priority a postupnosť krokov pre splnenie jednotlivých úloh. Takto upravený materiál predložiť na prvé riadne rokovanie Rady SsFZ

e)       nahradiť zvolených členov Rady SsFZ konferenciami príslušných  ObFZ, ktorí boli zvolení za členov VV SsFZ a predložiť na SsFZ písomné rozhodnutie o zmene.

f)         konferencia SsFZ sa 10. 12. 2005 uzniesla na vyjadrení nesúhlasu a s reorganizáciou republikových súťaží prijatou Radou SFZ  24. 6. 05. Zároveň zaväzuje svojich zvolených delegátov, aby na Konferencii SFZ prezentovali toto uznesenie a tiež ich zaväzujr k tomu, aby v rámci kompetencií vyplývajúcich z ich mandátu vykonali maximum pre zachovanie súčasného modelu III. ligy STRED dosp.

 

Rada SsFZ (10. 12. 2005)

Po ukončení Konferencie sa ihneď zišla na svoje prvé zasadnutie novozvolená Rada ktorá:

zvolila

predsedov odborných komisií SsFZ nečlenov VV SsFZ: predseda Odvolacej komisie Dušan Čaban, predseda Zdravotnej komisie Andrej Patka, predseda Komisie pre riešenie sťažností Ladislav Matejka.

rozhodla

o zastavení účinnosti rozhodnutí Disciplinár-nej komisie SsFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2005/2006 v rozsahu:

1.       zastavuje účinnosť  zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet    súťažných stretnutí  podľa čl. 10 bod 3 DP.

2.       zastavuje účinnosť  zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí  podľa prílohy 1 bod 13 DP(tresty za 4 a 8 ŽK hráčov).

3.       zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10 bod 11 DP.

4.       zastavuje účinnosť  zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov,ktoré boli zmenené na základe žiadostí jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 31 bod 2 DP.

5.       zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK,ktorými boli hráči napomenutí v jesennej časti ročníka 2005/2006.

6.       ponecháva v platnosti zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na časové obdobie podľa čl. 10 bod 4 DP.

7.       zastavuje účinnosť zostatku trestu družstva FK Detva dospelí uvedeného v Spravodajcovi SsFZ č. 12/2005-2006 pod D-260(zostatok trestu uzatvorenie ihriska na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne).

8.       ponecháva v platnosti tresty udelené družstvám FK podľa prílohy 2 DP.

Z rozhodnutia Rady SsFZ vyplýva,že v súťažiach riadených SsFZ pred  jarnou časťou ročníka 2005/2006 boli  zrušené zostatky všetkých trestov jednotlivcov a družstiev FK,okrem trestov uvedených v bode 6. Evidencia ŽK bude vykonávaná len za jarnú časť ročníka 2005/2006.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 5. 12. 05: III. liga: Čadca S č. 12 – 2 000+300 SK; IV. liga: T. Štiavnička S č. 12 – 1 000+300 SK, S č. 13 – 200+15 000+300, S č. 16 – 5 000+300 SK; Poltár S č. 13 – 500+300 SK, S č. 18 – 150 SK; Tvrdošín S č. 13 – 500+300 SK; Revúca S č. 14 –300 SK, S č. 17 –300 SK; D. Strehová S č. 17 – 1 000+300 SK; V. liga: Detva S č. 12 – 13 000 SK; Ružiná S č. 13 – 1 000+300, S č. 18 – 150+150 SK; Hrochoť S č. 13 – 500+300 SK; Podvysoká S č- 13 – 500+300 SK; Predmier S č- 13 – 500+300; Dražkovce S č. 13 – 500+300 SK; Podbiel S č. 13 – 500+300 SK; Žarnovica S č. 14 – 500+300, S č. 18 – 200 SK; Priechod S č. 16 – 4 000+300 SK; SD: Revúca S č. 17 – 100+100+150 SK; Tempus RS S č. 15 – 100+200 SK; Podhorie S č. 18 – 100 SK; Jesenské S č. 18 – 100+100 SK; SŽ: Krásno S č. 13 – 2 000+150 SK; Belá S č. 15 – 100+200 SK; Bziny S č. 18 – 50 SK; MŽ: Poltár S č. 12 – 1 000+150 SK, S č. 19 5 000+150 + 50+100 SK. HK opätovne nariaďuje pokuty a poplatky uhradiť do 27. 1. 2006 pod následkom odstúpenia na riešenie DK s návrhom využitia RS časť XIX. Hospodárske náležitosti bod 5 tretia odrážka, podľa ktorej DK udelí nový trest (pokutu) vo výške neuhradenej pokuty, poplatku podľa DP 2-6.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Matričné miesto doporučuje všetkým funkcionárom FK (ved. dr. dospelých) vo svojej pôsobnosti, aby prekontrolovali RP svojich hráčov a predložili podklady k výmene RP, ktorých platnosť sa končí k 31. 12. 2005. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP, kópia dokladu na overenie r. č. (OP, RL, karta poistenca apod.), fotografia 4,5x3,5 cm  nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100 SK za jedného hráča (môžete uhradiť aj za viacerých hráčov jedným pošt. poukazom). Podklady k výmene zasielajte na adresu: SsFZ registrácia, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Odoslaním uvedených podkladov tesne pred zahájením jarnej časti súť. roč. 2005/06 sa vystavuje možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov nevybaví Vaše žiadosti v termíne. Ďalej upozorňujeme, že od nového roku 2006 bude matričné miesto dôsledne vyžadovať za urýchlené vybavovanie registračných úkonov (prvotná registrácia, výmena neplatných RP, vystavenie duplikátu RP) príplatok á 300 SK za jeden preukaz. Pod pojmom urýchlená registrácia sa podľa výkladu Matriky SFZ rozumie vybavenie žiadosti do 10 pracovných dní od doručenia na matričné miesto. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ aby informovali o týchto skutočnostiach funkcionárov vo svojej pôsobnosti.

 

 

Vedenie SsFZ, ako aj sekretariát SsFZ sa chcú aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a v neposlednom rade všetkým fanúšikom futbalu na strednom Slovensku za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku a zároveň im všetkým zaželať príjmené prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku 2006 veľa osobných, pracovných a športových úspechov.