Spravodaj č. 24/2005-2006

 

Rada SsFZ (10. 12. 2005)

Novozvolená Rada rozhodla, okrem iného o zastavení činnosti rozhodnutí DK SsFZ pri previneniach z jesennej časti roč. 2005/06 v rozsahu:

1.       zastavuje účinnosť  zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet    súťažných stretnutí  podľa čl. 10 bod 3 DP.

2.       zastavuje účinnosť  zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí  podľa prílohy 1 bod 13 DP(tresty za 4 a 8 ŽK hráčov).

3.       zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10 bod 11 DP.

4.       zastavuje účinnosť  zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov, ktoré boli zmenené na základe žiadostí jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 31 bod 2 DP.

5.       zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči napomenutí v jesennej časti ročníka 2005/2006.

6.       ponecháva v platnosti zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na časové obdobie podľa čl. 10 bod 4 DP.

7.       zastavuje účinnosť zostatku trestu družstva FK Detva dospelí uvedeného v Spravodajcovi SsFZ č. 12/2005-2006 pod D-260(zostatok trestu uzatvorenie ihriska na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne).

8.       ponecháva v platnosti tresty udelené družstvám FK podľa prílohy 2 DP.

Z rozhodnutia Rady SsFZ vyplýva, že v súťažiach riadených SsFZ pred  jarnou časťou ročníka 2005/2006 boli  zrušené zostatky všetkých trestov jednotlivcov a družstiev FK, okrem trestov uvedených v bode 6. Evidencia ŽK bude vykonávaná len za jarnú časť ročníka 2005/2006.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 2. 12. 05 okrem iných rozhodol, že pri platobnom styku so SsFZ, pri úhrade poplatkov, vkladov, pokút, ktoré bolo možné doteraz uhrádzať v hotovosti do pokladne SsFZ, používať od 1. 1. 06 výhradne formu bezhotovostného styku formou poštového peňažného poukazu U Stredoslovenského futbalového zväzu v B. Bystrici.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Zimné semináre rozhodcov SsFZ sa uskutočnia v nasledovných termínoch : 11. februára 2006 o 8,30 hod. – III. iga, ženy všetky súťaže a vybraní R IV. ligy (budú zverejnení v najbližšom spravodajcovi) v Banskej Bystrici – SOUS Kremnička. 12. februára 2006 o 8,30 hod. – IV. a V. liga (R Banskobystrický kraj) v Banskej Bystrici – SOUS Kremnička. 4. marca 2006 o 8,30 hod. – IV. a V. liga (R Žilinský kraj) v Rajeckých Tepliciach. Prezentácia účastníkov v deň seminára je vždy od 7,45 do 8,30 hod. Seminár začína písomným testom, predpokladané ukončenie seminárov bude o 17,15 hod. Účasť všetkých R na zimnom seminári je povinná a je jednou z podmienok účinkovania v jarnej časti 2005/2006. R v náhradnom termíne absolvujú okrem písomného testu aj ústne pohovory a odbornú prácu.

2.       Program zimných seminárov : písomný test, vystúpenie zástupcov SsFZ, vyhodnotenie jesennej časti 2005/2006, odborné prednášky, videoprojekcia – analýza chýb R v stretnutiach SsFZ, usmernenie k vyplňovaniu nových zápisov o stretnutí, pokyny pre jarnú časť 2005/2006, diskusia.

3.       Z dôvodu zmien Hospodárskych smerníc SsFZ a financovania akcií KR SsFZ si bude každý rozhodca pôsobiaci v súťažiach SsFZ od r. 2006 hradiť všetky náklady súvisiace s uskutočnením zimných seminárov, fyzických previerok, doškoľovacích seminárov či aktívov. Z tohto dôvodu pre r. 2006 rozhodcovia na zimnom seminári uhradia ročný poplatok 250,- Sk (tartan, strava, videotechnika, prenájom miestností, písomné materiály a iné).

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 26. 1. 2006 o 10.00 hod. v B. Bystrici.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 5. 12. 05: III. liga: Čadca S č. 12 – 2 000+300 SK; IV. liga: T. Štiavnička S č. 12 – 1 000+300 SK, S č. 13 – 200+15 000+300, S č. 16 – 5 000+300 SK; Poltár S č. 13 – 500+300 SK, S č. 18 – 150 SK; Tvrdošín S č. 13 – 500+300 SK; Revúca S č. 14 –300 SK, S č. 17 –300 SK; D. Strehová S č. 17 – 1 000+300 SK; V. liga: Detva S č. 12 – 13 000 SK; Hrochoť S č. 13 – 500+300 SK; Podvysoká S č- 13 – 500+300 SK; Dražkovce S č. 13 – 500+300 SK; Žarnovica S č. 14 – 500+300, S č. 18 – 200 SK; Priechod S č. 16 – 4 000+300 SK; SD: Tempus RS S č. 15 – 100+200 SK; Podhorie S č. 18 – 100 SK; Jesenské S č. 18 – 100+100 SK; SŽ: Krásno S č. 13 – 2 000+150 SK; Belá S č. 15 – 100+200 SK; Bziny S č. 18 – 50 SK; MŽ: Poltár S č. 12 – 1 000+150 SK, S č. 19 5 000+150 + 50+100 SK. HK opätovne nariaďuje pokuty a poplatky uhradiť do 27. 1. 2006 pod následkom odstúpenia na riešenie DK s návrhom využitia RS časť XIX. Hospodárske náležitosti bod 5 tretia odrážka, podľa ktorej DK udelí nový trest (pokutu) vo výške neuhradenej pokuty, poplatku podľa DP 2-6.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       V súlade s uznesením Konferencie SsFZ žiadame dotknuté ObFZ (ZV, BB, CA, ZA a MT) ktorých predsedovia boli konferenciou zvolení do VV SsFZ, aby do 31. 1. 06 nahlásili písomne na SsFZ zástupcu ObFZ, ktorý nahradí predsedu v Rade SsFZ. Zároveň žiadame uviesť adresu a telef. kontakt na menovaného.

2.       Začiatkom roku 2006 rozoslal sekretariát SsFZ na jednotlivé ObFZ návrh Stanov SFZ. V rámci pripomienkového konania uvedeného pracovného materiálu očakávame Vaše prípadné pripomienky, návrhy alebo doplnky uvedeného materiálu do 20. 1. 06.

3.       Zmeny RS 2005/06, časť adresár FK: IV. liga JUH – Slovan Tomášovce od 16. 12. 05 prezident Vladimír Sudár č. t. 0905 258204 a zam. 047/4323001, manager: Ján Sivíček č. t. 0907 097795, zam. 047/4331186. Pošta: Ján Sivíček, Zelená 31, 985 56 Tomášovce, V. liga sk. D: Družstevník Kosihy n. Ip. od 7. 1. 06 prezident FK František Balga č. t. 0905 430395. Pošta: František Balga, 991 11 Kosihy n. Ip. č. d. 9, e-mail: balga@centrum.sk; časť zoznam oddelení telových. lekárstva: 6. ambulancia telových. lekárstva K. Lieskovec – MUDr. Jozef Borák, zdravot. zariadenie, tel. 041/4231133, 0905 200369.

4.       Matričné miesto doporučuje všetkým funkcionárom FK (ved. dr. dospelých) vo svojej pôsobnosti, aby prekontrolovali RP svojich hráčov a predložili podklady k výmene RP, ktorých platnosť sa končí k 31. 12. 2005. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP, kópia dokladu na overenie r. č. (OP, RL, karta poistenca apod.), fotografia 4,5x3,5 cm  nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100 SK za jedného hráča (môžete uhradiť aj za viacerých hráčov jedným pošt. poukazom). Podklady k výmene zasielajte na adresu: SsFZ registrácia, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Odoslaním uvedených podkladov tesne pred zahájením jarnej časti súť. roč. 2005/06 sa vystavuje možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov nevybaví Vaše žiadosti v termíne. Ďalej upozorňujeme, že od nového roku 2006 bude matričné miesto dôsledne vyžadovať za urýchlené vybavovanie registračných úkonov (prvotná registrácia, výmena neplatných RP, vystavenie duplikátu RP) príplatok á 300 SK za jeden preukaz. Pod pojmom urýchlená registrácia sa podľa výkladu Matriky SFZ rozumie vybavenie žiadosti do 10 pracovných dní od doručenia na matričné miesto. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ aby informovali o týchto skutočnostiach funkcionárov vo svojej pôsobnosti.