Spravodaj č. 29/2005-2006

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

1.       VV sa na svojom zasadnutí 16. 2. 06 okrem iných zaoberal:

a)          priebežným hodnotením seminárov R a súhlasil s vyradením R Michala Perašína z nom. listiny R (pôsobenie v BFZ),

b)          prípravou jarného seminára DZ a schválil návrh KDZ na úpravu nom. listiny DZ pre jarnú časť súť. roč. 2005/06 (viď správa KDZ).

c)          schválil novelizáciu RS 2005/06 v kap. XX a XXI. Novelizácia bude uvedená pod správou K 25. 2. 06

d)          neakceptoval žiadosť MFK Detva o odpustenie zvyšku finančného trestu 6 000 SK a trvá na jeho uhradení do 8. 3. 05,

e)          zobral na vedomie list (odvolanie) TJ Družstevník T. Štiavnička voči poplatku uvedenému v Spravodajcovi SsFZ č. 26 z 28. 1. 06, uvedené dôvody nemôže VV SsFZ akceptovať, trvá naďalej na uhradení poplatku v termíne a žiada ObFZ MT o informáciu o splnení tohto rozhodnutia.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Na základe RS 2005/06 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RZ platia počas celého súť. roč., alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ (ŠTK, KM) platia len na príslušnú časť súť. roč. (jeseň). Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK, aby si uvedené výnimky pre jarnú časť súť. roč. 2005/06 uplatnili písomne najneskôr do 23. 2. 06. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ 4. 3. 06 a následne 11. 3. 06. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM na zmenu v RS 2005/06 časť II. Termínová listina, hracie dni a časy (viď správa zo zasadnutia Rady SsFZ) a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

2.       KM oznamuje FK III. ligy SD a MD, že UHČ je 10.00-12.30 hod. okrem 25. kolo 24. 5. 06 (streda) o 14.30-17.00, 28. kolo 7. 6. 06 (streda) o 14.30-17.00 a výnimiek uvedených RS 2005/06 a Spravodajcovi.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-573 Na základe čl.10 bod 10 DP,DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie:

   nasledovne od 23.3.06: Stanislav Sláva tréner Hrochoť- do 17. 4. 06; Ladislav Berta R- do 21. 4. 06; Zdeno  

   Piroha uspor. Stráňavy- do 1. 6. 06; Miroslav Vajda ved. dr. Priechod- do 5.6.06; Jozef Kavulek prez. T. Štiavnička-  

   do 17. 6. 06; Alexander Sokob uspor.  V. Krtíš- do 27. 6. 06; Miroslav Aláč ved. dr. Halič - do 8. 8.0 6; Ján Tršo

   tréner Halia - do 8. 8. 06; Igor Jakubička     tréner Revúca- do 13. 9. 06; Miroslav Rus ved. dr.  Revúca- do 13. 9.

   06; Ján Ganaj 750221 Lubeník- do 17. 9. 06; Stanislav Sýkora   ved. dr.  Poltár- do 18. 9. 06.

D-574 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č.19-26/2005-2006, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 2.2.06 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: dospelí: Tvrdošín, Hrochoť, dorast: Tempus RS, SŽ: Belá. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK upozorňuje na skutočnosť, že pokiaľ nedoplatky nebudú uhradené do termínu 14.2.06 (posledný termín !!!), podľa návrhu HK SsFZ udelí FK pokutu v zmysle kap. XIX. bod 5 RS 2005/2006 vo výške príslušného nedoplatku.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Program zimných seminárov : písomný test, vystúpenie zástupcov SsFZ, vyhodnotenie jesennej časti 2005/2006, odborné prednášky, videoprojekcia – analýza chýb R v stretnutiach SsFZ, usmernenie k vyplňovaniu nových zápisov o stretnutí, pokyny pre jarnú časť 2005/2006, diskusia.

2.       Z dôvodu zmien Hospodárskych smerníc SsFZ a financovania akcií KR SsFZ si bude každý rozhodca pôsobiaci v súťažiach SsFZ od r. 2006 hradiť všetky náklady súvisiace s uskutočnením zimných seminárov, fyzických previerok, doškoľovacích seminárov či aktívov. Z tohto dôvodu pre r. 2006 rozhodcovia na zimnom seminári uhradia ročný poplatok 250,- Sk (tartan, strava, videotechnika, prenájom miestností, písomné materiály a iné).

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Seminár pre DZ zaradených na aktualizovanej nom. listine schválenej VV 16. 2. 06 bude v piatok 10. 3. 06 v B. Bystrici, Kremničke SOU stavebné. Program: 14.30 Prezentácia, 15.00 otvorenie – vystúpenie hostí – nový zápis o stretnutí – diskusia – odborná príprava na jarnú časť súťaží – záver. Predpokladaný záver je o 18.00 hod. Účasť delegátov je podmienkou pre delegovanie na stretnutiach jarnej časti súťaží.

2.       Aktualizované nom. listiny delegátov pre jarnú časť súťaží: III. liga: Babka, Baják, Balko, Dolník, Holáčik, D. Hrčka, J. Hrčka, Hubka, Hurík, Jasenák, Jekkel, Kahan, Kanka, Kolibáč, Krahulec, Macák, Mastiš, Repa, Roštár, Spišiak, Schneider, Ševec, Truban; IV. liga: Badura, Balajthy, Borcovan, Bubniak. Budáč, P. Ďurana, Forgon, Halaj, Kmoško, Konečný, Knap, Kosec, Kysel, Libiak, Marko, Michalko, Nosáľ, Piatek, Pšenica, Romanec, Tomčík, Turský, Uhrín, Vrteľ; V. liga: Alakša, Braučok, Brťka, Čunderlík, V. Ďurana, Jančok, Koncz, Konček, Koša, Králka, Králik, Krško, Kubáni, Kuska, Macek, Majsniar, Meliš, Muráň, Oravec, Piaček, Rúčka, Starove, Šmilňák, Šmíd, Špila, Zeleňák.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ plánuje zorganizovať v roku 2006 3 školenia trénerov 3. triedy EURO B licencie (rozsah 120 hodín – cena 4.500.- Sk). V súčasnosti evidujeme 64 prihlásených trénerov. Vyzývame všetkých záujemcov o získanie kvalifikácie trénera 3.triedy – EURO B licencie, aby obratom zaslali svoje prihlášky s uvedením mena a priezviska, rodného čísla, presnej adresy a tel. kontaktu na adresu SsFZ, p. P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 23. 2. 06 o 10.00 hod.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že počnúc prestupovým termínom marec 2006 bude MaK SsFZ dôsledne uplatňovať postup podľa Prestupového poriadku futbalu pre amatérov, DRUHÁ HLAVA čl. 5/2a, teda pri osobnom doručení podkladov k matričnému úkonu (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania a pod.) na sekretariát SsFZ, alebo niektorému u členov MaK k urýchlenému vybaveniu, predloží doklad o zaplatení príslušného poplatku, zvýšený o 50% pôvodnej sumy (dospelí 300+150=450 SK, dorast 300 SK). ďalej oznamuje, že vzhľadom na personálne zmeny v MaK SsFZ po Konferencii SsFZ budú v prestupovom termíne február 2006 osobne vybavovať matričné úkony: Stanislav Špila – Skalité, František Absolón – K. N. Mesto, Jozef Hreus – Žilina, Ján Forgon – R. Sobota a Bruno Motyčka – B. Bystrica.

3.       Dôrazne upozorňujeme FK, že na základe upozornenia Matrikou SFZ, bude MaK SsFZ, ako aj matričné miesto na SsFZ dôsledne vyžadovať na podkladoch ako je Prestupový lístok resp. Prihláška k registrácii, uvedenie presnej adresy bydliska žiadateľa. V prípade, že prestupový lístok nebude spĺňať náležitosti PP futbalu (chýbajúca presná adresa) bude MaK žiadosť o prestup resp. hosťovanie kvalifikovať ako neprerokovanú. Matričné miesto v obdobnom prípade vráti prihlášku k registrácii na doplnenie údajov. Z uvedeného upozornenia zároveň vyplýva povinnosť predkladať úplne vyplnenú prihlášku k registrácii (zásadne potvrdenú materským klubom hráča) aj v prípade žiadosti o vystavenie duplikátu RP resp. výmene RP po dobe platnosti. V prípade, že žiadosť o vyhotovenie duplikátu RP - prihlášku k registrácii - nepodáva materský klub, je k tejto žiadosti potrebné priložiť bezpodmienečne písomné potvrdenie materského FK o strate RP.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       VV SsFZ, na svojom zasadnutí 13. 1. 2006 rozhodol, že slávnostné vyhlásenie 11-tky SsFZ za r. 2005 sa uskutoční 25. 2. 05 (sobota) o 19.00 hod. v priestoroch stĺpovej siene Zvolenského zámku, kde sa zároveň uskutoční II. ples SsFZ. pri tejto príležitosti sa vedenie SsFZ teší na stretnutie s hráčmi, trénermi funkcionárskym aktívom SsFZ i FK, rozhodcami, delegátmi zväzu, sponzormi, spolupracovníkmi a všetkými fanúšikom futbalu na strednom Slovensku. Vstupenky sa dajú objednať písomne, alebo telefonicky na sekretariáte SsFZ, cena zlosovateľnej vstupenky je 800 SK.

2.       Matričné miesto doporučuje všetkým funkcionárom FK (ved. dr. dospelých) vo svojej pôsobnosti, aby prekontrolovali RP svojich hráčov a predložili podklady k výmene RP, ktorých platnosť sa skončila k 31. 12. 2005. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP, prihláška k registrácii s presnou adresou žiadateľa  (podmienka Matriky SFZ), kópia dokladu na overenie r. č. (OP, RL, karta poistenca apod.), fotografia 4,5x3,5 cm  nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100 SK za jedného hráča (môžete uhradiť aj za viacerých hráčov jedným pošt. poukazom). Podklady k výmene zasielajte na adresu: SsFZ registrácia, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Odoslaním uvedených podkladov tesne pred zahájením jarnej časti súť. roč. 2005/06 sa vystavuje možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov nevybaví Vaše žiadosti v termíne. Ďalej upozorňujeme, že od nového roku 2006 bude matričné miesto dôsledne vyžadovať za urýchlené vybavovanie registračných úkonov (prvotná registrácia, výmena neplatných RP, vystavenie duplikátu RP) príplatok á 300 SK za jeden preukaz. Pod pojmom urýchlená registrácia sa podľa výkladu Matriky SFZ rozumie vybavenie žiadosti do 10 pracovných dní od doručenia na matričné miesto. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ aby informovali o týchto skutočnostiach funkcionárov vo svojej pôsobnosti.

3.       Zmena RS 2005/06 časť adresár FK: IV. liga SEVER: Družstevník T. Štiavnička od jarnej časti prezident Ľubomír Pavelica, č. t. 0903 137428, manager Viliam Kapusta č. t. 0903 958257, poštu zasielať: Ľubomír Pavelica Osloboditeľov 66, 038 53 Turany; V. liga sk. D FK Vinica od jarnej časti prezident Ladislav Nagy č. t. 0907 688243, podpredseda Gabriel Zsigmond č. t. 0915 959187 poštu zasielať Gabriel Zsigmond Szabóova 507, 991 28 Vinica; mládež: OFK L. Lúžna od 1. 2. 06 prezident Jaroslav Bulla č. t. 044/4396058, mobil 0915 502976.

 

 

V týchto dňoch, po krátkej a ťažkej chorobe, zomrel, vo veku 56 rokov, športový novinár a náš spolupracovník Igor GABAJ z Martina.

Česť jeho pamiatke!!!