Spravodaj č. 34/2005-2006

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého počasia ŠTK ruší 17. kolo III. ligy a 15. kolo IV. ligy sk. SEVER a JUH a V. líg sk. A, B, C. Náhradný termín určí ŠTK dodatočne. Stretnutia, ktoré sa odohrajú v pôvodnom termíne 1. – 2. 4. 06: III. liga: Podbrezová B – R. Sobota B, Kremnička – K. Lieskovec 1. 4. 06 o 10.30 um. plocha FK Radvaň; IV. liga JUH: D. Strehová – Poltár; V. liga sk. C: Dudince – D. Niva, Radvaň – Š. Bane (um. trave).

2.       Na základe kolidácie stretnutí nariaďujeme odohrať MFS III. ligy 17. kolo Kremnička – K. Lieskovec 1. 4. 06 o 10.30 na um. tráve FK Radvaň.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Oznamuje účastníkom:

a)        IV. ligy dor. sk. SEVER, že MŠK Žilina C odohrá svoje doma hrané MFS UHČ dorastu na ihr. v Závodí (ako predzápas dosp. FK Závodie).

b)        V. ligy dor. sk. A, že TJ Kysučan Korňa odohrá svoje doma hrané MFS sobotu UHČ dosp.

2.          Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)        odohrať MFS 17. kola III. ligy SD a MD Zvolen – R. Sobota B 2. 4. 06 o 13.00-15.30 na UT vo Zvolene,

b)        predohrať MFS 16. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Ružomberok B – Fomat Martin 3. 4. 06 (pondelok) o 13.30-15.00 na UT v RK,

c)        odohrať MFS 15. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Zvolen – V. Krtíš 1. 4. 06 o 10.00-12.00 na UT v ZV,

d)        odohrať MFS 14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Detva – Dukla BB B 17. 5. 06 (streda) o 13.00-15.00.

3.          Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého počasia KM ruší 17. kolo III. ligy SD a MD a 15. kolo dorastu a žiakov z 1. a 2. 4. 06. 17. kolo SD a MD sa odohrá 10. 5. 06 (streda) o 14.30-17.00, 15. kolo dorastu 10. 5. 06 (streda o 17.00, 15. kolo žiakov 8. 5. 06 o 10.00-12.00. V prípade vzájomnej dohody oboch družstiev je možné MFS odohrať aj v inom termíne. Písomnú dohodu je potrebné predložiť na KM SsFZ.

4.          Nariaďuje odohrať MFS:

a)        17. kolo III. ligy SD a MD Čadca K. N. Mesto 2. 4. 06 o 10.00-12.30,

b)        15. kolo IV. ligy dor. sk. JUH 2. 4. 06 o 13.00 M. Kameň – Fiľakovo, Dudince – Sliač 1. 4. 06 o 13.00,

c)        15. kolo V. ligy dor. sk. D 2. 4. 06 o 13.00 V. Krtíš – Divín a Radzovce – Bušince,

d)        15. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH 1. 4. 06 o 10.00-12.00 Radvaň – BB Podlavice B na UT v Radvani Fiľakovo – Krupina,

e)        15. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A 1. 4. 06 o 10.00-12.00 Žilina C – Makov na UT v ZA,

f)          FK Fomat Martin predložiť vzájomné dohody MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER 19. kolo Fomat MT – Liesek a 25. kolo Fomat MT – V. Rovné.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-576 Na základe podkladu uvedeného v Spravodajcovi SsFZ č. 26/2005-2006, na návrh HK SsFZ, DK                   podľa DP 2-9 zastavuje nepodmienečne činnosť dňom 27.03.2006 za neuhradenie poplatku na účet ObFZ Martin družstvu FK T. Štiavnička dospelí. Zastavená činnosť družstva trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady poplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade poplatku obratom predložte sekretariátu SsFZ.

D-577  Na návrh MaK DK trestá Andrej Romančík 830805 Valča 4 stret. nepodm. od 23. 3. 06, 1-8a, 150 SK uhradiť,

D-578  DK upozorňuje funkcionárov FK, že Rada SsFZ rozhodla o zastavení účinnosti rozhodnutí DK u previnení z jesennej časti ročníka 2005/2006 v rozsahu uvedenom v Spravodajcoch SsFZ č. 23-25/2005-2006.

D-579  DK upozorňuje funkcionárov FK, že prerušené tresty na základe čl. 10 bod 10 DP boli uvedené              v Spravodajcoch SsFZ č. 27-29/2005-2006.

D-580  DK upozorňuje rozhodcov, delegátov zväzu a funkcionárov FK na novelizáciu kapitol XX. a XXI. Rozpisu súťaží vo futbale 2005/2006, ktorá bola zverejnená v Spravodajcovi č. 31/2005-2006.

D-581 Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu čl. 31, bod 1 DP: Ladislav Berta R – zamieta sa.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Na zasadnutie KR SsFZ dňa 6.4.2006 o 15,30 hod. pozývame R Hrdličku.

2.       Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia v Banskej Bystrici nasledovne: 20.4.2006 o 15,30 hod. – rozhodcovia III., IV. a V. liga (Žilinský kraj), 21.4.2006 o 15,30 hod. III., IV. a V. liga (Banskobystrický kraj). Zraz účastníkov bude v uvedené termíny o 15,00 hod. v Športovej hale na Štiavničkách. Rozhodcovia IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave. Bez tohto dokladu nemôže žiadny rozhodca vykonať fyzické previerky.

3.       KR SsFZ žiada všetkých predsedov KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK k 31.3.2006. Podklady zaslať na SsFZ v termíne do 5.4.2006.

4.       Komisia pozýva dňa 6.4.2006 o 15,00 hod. na prvé zasadnutie všetkých členov TÚ KR SsFZ.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       VV schválil DZ na nom. listinu: III. liga Vladimír Mušák, 029 01 Námestovo, Plátenícka 887, tb: 043/5581038, tz: 043/5520660, m: 0907 812846; V. liga Miroslav Minarčík, 014 01 Bytča, Družstevná 1080, tb: 041/5522121, tz: 041/5073914, m: 0905 102922.

2.       Ospravedlnení: Konečný – 13. – 19. 4. 06, Šmilňák – do konca súť. roč. 2005/06, Roštár – 15. – 16. 4. 06, Baďura – 1. – 2. 4. 06, Kyseľ do konca súť. roč. 2005/06.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK bude 20. 4. 06 o 9.00.

2.       Upozorňujeme FK, že v prestupovom termíne apríl 2006 je možné hosťovanie hráča min. do 31. 12. 06 a dlhšie (hosťovanie sa môže podľa výkladu Matriky SFZ ukončiť vždy len v posledný deň pred ďalším prestupovým termínom, pri dodržaní čl. 3 Prestupového poriadku).

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že počnúc prestupovým termínom apríl 2006 bude MaK SsFZ dôsledne uplatňovať postup podľa Prestupového poriadku futbalu pre amatérov, DRUHÁ HLAVA čl. 5/2a, teda pri osobnom doručení podkladov k matričnému úkonu (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania a pod.) na sekretariát SsFZ, alebo niektorému u členov MaK k urýchlenému vybaveniu, predloží doklad o zaplatení príslušného poplatku, zvýšený o 50% pôvodnej sumy (dospelí 300+150=450 SK, dorast 300 SK).

4.       Dôrazne upozorňujeme FK, že na základe upozornenia Matrikou SFZ, bude MaK SsFZ, ako aj matričné miesto na SsFZ dôsledne vyžadovať na podkladoch ako je Prestupový lístok resp. Prihláška k registrácii, uvedenie presnej adresy bydliska žiadateľa. V prípade, že prestupový lístok nebude spĺňať náležitosti PP futbalu (chýbajúca presná adresa) bude MaK žiadosť o prestup resp. hosťovanie kvalifikovať ako neprerokovanú. Matričné miesto v obdobnom prípade vráti prihlášku k registrácii na doplnenie údajov. Z uvedeného upozornenia zároveň vyplýva povinnosť predkladať úplne vyplnenú prihlášku k registrácii (zásadne potvrdenú materským klubom hráča) aj v prípade žiadosti o vystavenie duplikátu RP resp. výmene RP po dobe platnosti. V prípade, že žiadosť o vyhotovenie duplikátu RP - prihlášku k registrácii - nepodáva materský klub, je k tejto žiadosti potrebné priložiť bezpodmienečne písomné potvrdenie materského FK o strate RP.

5.       Prestupový termín Február 2006 – neprerokované podania: 1. 740407 Gyurász Korenel, Dolinka – Kosihy n. I. – čl. 10/d; 2. 891025 Juhas Tomáš, K. Poruba – Bánová – 10/b; 3. 710706 Kľago Marián, Bytča – Podvysoká – 13/1; 4. 780501 Kubačák Peter, Olešná – L. Lúžna, 13/1; 5. 830805 Romančík Andrej, Valča – T. Štiavnička – 10/d; 6. 830805 Romančík Andrej, Valča – Martin – 10/d.

6.       Upozorňujeme MaK ObFZ na povinnosť zasielať na SsFZ zoznamy prestupov a hosťovaní najneskôr do posledného dňa prestupového mesiaca.

 

Hospodárska komisia (Pavol Kuteľ)

1.       Na základe neuhradenia poplatkov FK, za nesplnenie podmienok RS, časť XIX., bod 4 FK Družstevník T. Štiavnička – dosp., podľa Spravodajcu č. 26 a následne 29, postupuje HK uvedené družstvo na riešenie DK.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Ďurdik Miroslav 850917 Javorina Podhradie, Haviar Roman 781026 Buzitka, Plachetka Peter 751216 Š. Bane, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Mrmrák Miloš 750918 Dlhá n. Or., Bujný Jozef 740308 Rajec. Ďakujeme.

 

Zmena DL č. 17

Upozorňujeme všetkých R, aby sledovali Správy ŠTK a KM z dôvodu, že niektoré MFS sa odohrajú aj 1. a 2. 4. 06 (pôvodný termín resp. dohoda).

Dohrávky: Námestovo – R. Sobota B (III. LSD a MD, 16. kolo 2. 5., DZ Kahan za Holáčika), D. Kubín – Revúca (III. LSD a MD, 16. kolo 2. 5. 06 DZ Repa za Hubku)

 

Upozorňujeme R delegovaných na MFS súťaží riadených SFZ, aby sledovali ÚS SFZ, či ich stretnutie nebolo odložené, respektíve termín dohrávky. V prípade, že tým dôjde k dvojitej delegácii, kontaktujte okamžite ved. obsadzovacieho úseku.

 

Príkazná zmluva – komentár z časopisu  ŠPORTINFORM:

Ak športový spolok uzatvorí s fyzickou osobou príkaznú zmluvu alebo nepomenovanú zmluvu potom:

a)       Právnická osoba – športový spolok (príkazca)

-          nemá žiadne zákonné povinnosti voči Soc. poisťovni a ani zdravotným poisťovňiam. Uozorňujeme, že športový spolok potom nie je pooistený proti úrazu osoby, s ktorou uzatvoril zmluvu,

-          ak bola dohodnutá a vyplatená náhrada výdavkov príkazníkovi (fyzickej osobe), športový spolok je povinný uviesť ju vo svojom účtovníctve.

-          ak bola dohodnutá a vyplatená odmena príkazníkovi (fyzickej osobe), športový spolok je povinný uviesť ju vo svojom účtovníctve, je povinný vyhotoviť výplatnú listinu a mzdový list,

-          ak úhrn odmien z príkazných zmlúv alebo nepomenovaných zmlúv u jedeného príkazníka (fyzickej osoby) od športového spolku dosiahne v kalendárnom mesiaci viac ako 5 000 SK, spolok je povinný z každej odmeny preddavkovo zraziť 19 % daň a odviesť ju do 5 dní po jej vyplatení príslušnému daňovému úradu. Ďalej je povinný predložiť miestne príslušnému daňovému úradu Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo zásvislej činnosti... za uplynulý kalendárny štvrťrok do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Po skončení kalendárneho roka spolok je povinný poslať na príslušný daňový úrad do konca marca nasledujúceho roka ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne prijmov zo závislej činnosti... Po skončení zdaňovacieho obdobia musí príkazníkovi (fyzickej osobe) vystaviť Potvrdenie o zaúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti ... viď aj Športinform č. 1/2006,

-          ak úhrn odmien z príkazných zmlúv alebo nepomenovaných zmlúv u jedného príkazníka (fyzickej osoby) od športového spolku nepresiahne v kalendárnom mesiaci 5 000 SK, spolok je povinný z odmeny zraziť 19 % daň (tzv. zrážková daň) a do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola vyplatená, odviesť ju príslušnému daňovému úradu. Súčasne musí podľa § 43 ods. 11 ZDP túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu. Výhodou pre spolok je, že nie je povinný zahrnúť uvedené odmeny do štvrťročného Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti... a ani do ročného Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne prijmov zo závislej činnosti... – viď aj Športinform č. 1/2006.

b) Fyzická osoba – rozhodca, usporiadateľ (príkazník)

-          nemá žiadne povinnosti voči Sociálne a ani zdravotnej poisťovni,

-          ak to bolo dohodnuté, je povinná predložiť príkazcovi (športovému spolku) preukázateľne potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní príkazu, aby jej mohli byť nahradené,

-          ak od príkazcu (športového spolu) fyzická osoba dostala v kalendárnom mesiaci úhrn odmien 5 000 SK a menej, nemusí ich uvádzať vo svojom daňovom prizaní, pretože od 1. 1. 06 sa na ňu uplatňuje zrážková daň (19 %) a tým je daňová povinnosť vysporiadaná. Avšak môže ju uviesť dobrovoľne vo svojom daňovom priznaní (viď aj Športinform č. 1/2006).

-          ak od príkazcu (športového spolku) dostala v kalendárnom mesiaci úhrn odmien presahujúci sumu 5 000 SK, je povinná ich uviesť vo svojom daňovom priznaní alebo po skončení zdaňovacieho obdobia požiada spolok o Potvrdenie o zaúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti..., ktoré dá svojmu hlavnému zamestnávateľovi, ak ho požiadala o ročné zúčtovanie - viď aj Športinform č. 1/2006.