Spravodaj č. 35/2005-2006

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

1.       VV na svojom zasadnutí 17. 3. 06 okrem iných schválil:

a)       na základe návrhu FK a záverov Konferencie SsFZ návrh na úpravu RS pre súť. roč. 2006/07 v časti „Vvyhotovenie videozáznamu zo stretnutia“ o rozšírenie tejto povinnosti na družstvá V. líg, konkrétne ustanovenia predloží na schválenie Rade SsFZ.

b)       Postupový a zostupový kľúč súťaží dospelých SsFZ po skončení súťažného ročníka 2005/06.

Nová štruktúra súťaží SFZ

Počnúc ročníkom 2006/07 budú mať republikové súťaže dospelých nasledovnú podobu :

Extra liga :   1 skupina – 12 účastníkov

I. liga :  1 skupina – 12 účastníkov

II. liga :  2 skupiny po 14 účastníkov. Skupina „Západ“ (družstvá BFZ, ZsFZ), skupina

„Východ“ (družstvá SsFZ – 7 účastníkov, VsFZ – 7 účastníkov).

Súťaže riadené SsFZ

III: liga :

- víťaz III. ligy postupuje priamo do novo utvorenej I. ligy, ( do budúcej I. ligy môže postúpiť len víťaz III. ligy, nie mužstvá na 2, 3, .......mieste),

- mužstvá umiestnené na druhom až ôsmom mieste postupujú do novo vytvorenej II. ligy skupina „Východ“ za predpokladu, že FK Podbrezová, Lučenec a R.Sobota ( účastníci terajšej II. ligy ) budú zaradené do I.ligy. Počet mužstiev zo SsFZ v II. lige „Východ“ je určený na 7, (rovnako tak z VsFZ). V prípade, že z mužstiev SsFZ , ktoré štartujú v súťažnom ročníku 2005/06 v II. lige - z nej vypadnú ( 11. – 16. miesto) a budú zaradené do novo vytvorenej II. ligy skupina „Východ“ v ročníku 2006/07 o ich počet bude znížený počet postupujúcich z III. ligy stred.

- mužstvo ktoré sa umiestni v III. lige na 16. mieste zostupuje do príslušnej IV. ligy                  

IV: liga „Sever“ a „Juh“ :

- mužstvá oboch skupín IV. líg doplnia III. ligu o taký počet, aby III. liga v súťažnom ročníku 2006/07 mala 16 účastníkov. V prípade nepárneho počtu postupujúcich z IV. líg do III. ligy postúpi o jedno mužstvo viac z tej IV. ligy, do ktorej bude zaradené vypadajúce mužstvo z III. ligy.

- mužstvá ktoré sa umiestnia na 14. mieste v oboch skupinách zostupujú do príslušných

V. líg podľa územného zaradenia.

V. liga skupina „A“ a „B“ :

- mužstvá V. ligy skupina „A“ a „B“ doplnia IV. ligu „Sever“ v takom počte, aby IV. liga „Sever“ v súťažnom ročníku 2006/07 mala 14. mužstiev. V prípade nepárneho počtu mužstiev postupujúcich z V. líg skupina „A“ a „B“ postúpi o jedno mužstvo viac z tej skupiny, do ktorej bude zaradené mužstvo ktoré vypadlo zo IV. ligy „Sever“

- mužstvá ktoré sa umiestnia na 14. mieste v oboch skupinách zostupujú do príslušných súťaží ObFZ podľa územného zaradenia.

V liga skupina „C“ a „D“ :

- mužstvá V. ligy skupina „C“ a „D“ doplnia IV. ligu „Juh“ v takom počte, aby IV. liga  „Juh“ v súťažnom ročníku 2006/07 mala 14 mužstiev. V prípade nepárneho počtu mužstiev postupujúcich z V. líg skupina „C“ a „D“ postúpi o jedno mužstvo viac z tej skupiny, do ktorej bude zaradené vypadajúce mužstvo  z IV. ligy „Juh“

- mužstvá ktoré sa umiestnia na 14. mieste v oboch skupinách zostupujú do príslušných  súťaží ObFZ podľa územného zaradenia.

Postupujúci z ObFZ :

víťazi súťaží ObFZ postupujú do príslušných V. líg podľa územného členenia. V prípad nepárneho doplnenia niektorej V. ligy ju doplní mužstvo toho ObFZ, do ktorého bolo zaradené vypadnuté mužstvo z príslušnej V. ligy.

Všetky postupujúce mužstvá musia spĺňať podmienky zaradenia do súťaže podľa Súťažného poriadku a Rozpisu súťaže ročník 2006/07.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Na základe žiadosti Prameň D. Strehová rušíme MFS IV. ligy sk. JUH 15. kolo D. Strehová – Poltár z dôsledku nespôsobilej hracej plochy.

2.       Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS III. ligy 16. kolo Dukla BB B – T. Teplice 19. 4. 06 (streda) o 16.00 na um. tráve v BB.

3.       Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS III. ligy 22. kolo Dukla BB B – Rakytovce 10. 5. 06 (streda) o 16.30 na um. tráve v BB.

4.       Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. B 15. kolo Oravan O. Jasenica – FC 34 LM Palúdzka 2. 4. 06 o 15.30 na ihrisku v O. Jasenici.

5.       Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS 17. kola  III. ligy a 15. kola IV. líg a V. líg 17. 5. 06 (streda) o 17.00.

6.       V prípade nespôsobilosti hracej plochy vo všetkých súť., ktoré sa majú odohrať 8. – 9. 4. 2006 v rámci SsFZ je potrebné toto nahlásiť na ŠTK, prípadne KM najneskôr 6. 4. 06 do 15.00.

7.       Na základe nespôsobilej hracej plochy sa MFS V. ligy sk. D 15. kola Olováry – Klenovec v pôvodnom termíne 2. 4. 06 neuskutoční.

8.       V prípade nespôsobilej hracej plochy v MFS, ktoré sa odohrajú 1. – 2. 4. 06, túto skutočnosť je potrebné nahlásiť: Jozef Paršo 0907 741966, Ladislav Matejka 0915 827656, MFS mládeže Ján Hlaváč 0908 068599.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Nariaďuje odohrať MFS:

a)        17. kolo III. ligy SD a MD Zvolen – R. Sobota B 2. 4. 06 o 10.00-12.30 na um. tráve,

b)        15. kolo IV. ligy dorast sk. JUH M. Kameň – Fiľakovo 1. 4. 06 o 15.30,

c)        17. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Rabča – L. Hrádok 16. 4. 06 o 13.00,

d)        17. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Rajec – Stráňavy 16. 4. 06 o 14.00,

e)        17. kolo V. ligy dorast sk. A Divina – Podvysoká 16. 4. 06 o 13.00,

f)          15. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Radvaň – Podlavice B 2. 4. 06 o 10.00-12.00 na um. tráve,

g)        20. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Č. Balog – Junior Radvaň 7. 5. 06 o 10.00-12.00, 22. kolo Č. Balog – Ž Podbrezová B 21. 5. 06 o 10.00-12.00, 24. kolo Č. Balog – MFK Detva 4. 6. 06 o 10.00-.12.00 z dôvodu kolízie MFS s dorastom,

h)        15. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C H. Nemce – Zvolen B 1. 4. 06 o 13.00-15.00.

2.          Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        18. kolo III. ligy SD a MD Č. Balog – Bytča 8. 4. 06 o 10.00-12.30 na um. tráve v BB.

b)        15. kola IV. ligy dorast sk. JUH MFK Brezno – Kalinovo 2. 4. 06 o 13.00,

c)        16. kola V. ligy dorast sk. D V. Čalomija – Klenovec 15. 4. 06 o 14.00,

d)        15. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Fomat MT – Z. Poruba 12. 4. 06 (streda) o 14.30-16.30,

e)        25. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Fomat MT – V. Rovné 13. 6. 06 (utorok) o 15.00-.17.00,

f)          17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B S. Kríž – Lokca 14. 4. 06 (piatok) o 10.00-12.00.

3.          Oznamuje, že MFS 15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Žilina C – Makov sa neuskutoční a žiada FK o predloženie vzájomnej dohody o odohratí MFS do 15. 4. 06.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-578  DK upozorňuje funkcionárov FK, že Rada SsFZ rozhodla o zastavení účinnosti rozhodnutí DK u previnení z jesennej časti ročníka 2005/2006 v rozsahu uvedenom v Spravodajcoch SsFZ č. 23-25/2005-2006.

D-579  DK upozorňuje funkcionárov FK, že prerušené tresty na základe čl. 10 bod 10 DP boli uvedené              v Spravodajcoch SsFZ č. 27-29/2005-2006.

D-580  DK upozorňuje rozhodcov, delegátov zväzu a funkcionárov FK na novelizáciu kapitol XX. a XXI. Rozpisu súťaží vo futbale 2005/2006, ktorá bola zverejnená v Spravodajcovi č. 31/2005-2006.

D-581 Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu čl. 31, bod 1 DP: Ladislav Berta R – zamieta sa.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Na zasadnutie KR SsFZ dňa 6.4.2006 o 15,30 hod. pozývame R Hrdličku.

2.       Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia v Banskej Bystrici nasledovne: 20.4.2006 o 15,30 hod. – rozhodcovia III., IV. a V. liga (Žilinský kraj), 21.4.2006 o 15,30 hod. III., IV. a V. liga (Banskobystrický kraj). Zraz účastníkov bude v uvedené termíny o 15,00 hod. v Športovej hale na Štiavničkách. Rozhodcovia IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave. Bez tohto dokladu nemôže žiadny rozhodca vykonať fyzické previerky.

3.       KR SsFZ žiada všetkých predsedov KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK k 31.3.2006. Podklady zaslať na SsFZ v termíne do 5.4.2006.

4.       Komisia pozýva dňa 6.4.2006 o 15,00 hod. na prvé zasadnutie všetkých členov TÚ KR SsFZ.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na svoje riadne zasadnutie dňa 11. apríla 2006 o 09.00 hod. predsedov TMK ObFZ. Program: školenie trénerov C licencie, príprava výberov ObFZ, doškolovanie trénerov, rôzne.

2.       SFZ spolu s firmami NIKE a ŠPORTPROGRESS zahajuje nový ročník NIKE PREMIER CUP 2006/07pre kategóriu chlapcov nar. po 1.1. 1992. Prihlášky je potrebné zaslať na SsFZ (p. Štefaňák) do 15. 04. 2006. Propozície spolu s prihláškou nájdete aj na internetovej stránke www.ssfz.sk

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK bude 20. 4. 06 o 9.00.

2.       Upozorňujeme FK, že v prestupovom termíne apríl 2006 je možné hosťovanie hráča min. do 31. 12. 06 a dlhšie (hosťovanie sa môže podľa výkladu Matriky SFZ ukončiť vždy len v posledný deň pred ďalším prestupovým termínom, pri dodržaní čl. 3 Prestupového poriadku).

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že počnúc prestupovým termínom apríl 2006 bude MaK SsFZ dôsledne uplatňovať postup podľa Prestupového poriadku futbalu pre amatérov, DRUHÁ HLAVA čl. 5/2a, teda pri osobnom doručení podkladov k matričnému úkonu (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania a pod.) na sekretariát SsFZ, alebo niektorému u členov MaK k urýchlenému vybaveniu, predloží doklad o zaplatení príslušného poplatku, zvýšený o 50% pôvodnej sumy (dospelí 300+150=450 SK, dorast 300 SK).

4.       Dôrazne upozorňujeme FK, že na základe upozornenia Matrikou SFZ, bude MaK SsFZ, ako aj matričné miesto na SsFZ dôsledne vyžadovať na podkladoch ako je Prestupový lístok resp. Prihláška k registrácii, uvedenie presnej adresy bydliska žiadateľa. V prípade, že prestupový lístok nebude spĺňať náležitosti PP futbalu (chýbajúca presná adresa) bude MaK žiadosť o prestup resp. hosťovanie kvalifikovať ako neprerokovanú. Matričné miesto v obdobnom prípade vráti prihlášku k registrácii na doplnenie údajov. Z uvedeného upozornenia zároveň vyplýva povinnosť predkladať úplne vyplnenú prihlášku k registrácii (zásadne potvrdenú materským klubom hráča) aj v prípade žiadosti o vystavenie duplikátu RP resp. výmene RP po dobe platnosti. V prípade, že žiadosť o vyhotovenie duplikátu RP - prihlášku k registrácii - nepodáva materský klub, je k tejto žiadosti potrebné priložiť bezpodmienečne písomné potvrdenie materského FK o strate RP.

5.       Upozorňujeme MaK ObFZ na povinnosť zasielať na SsFZ zoznamy prestupov a hosťovaní najneskôr do posledného dňa prestupového mesiaca.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti SsFZ a jednotlivých ObFZ, že podklady potrebné k vystaveniu reg. preukazov hráčov, prechádzajúcich v súť. roč. 2006/07 z kategórie žiak do kategórie dorast, je potrebné zaslať na Matričné  miesto pre SsFZ B. Bystrica, Partizánska cesta 93, 974 01 najneskôr do 30. 4. 2006. Podklady k registrácii: čitateľne a úplne vyplnená prihláška k registrácii (vyplniť presnú adresu žiadateľa, bezpodmienečne potrebný súhlas rodičov); fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm – nie staršia ako 1 rok (nepoužitá, na zadnú stranu fotografie napíšte meno a priezvisko hráča); doklad na overenie rodného čísla a doklad o úhrade poplatku (á 100 SK za jedného hráča, na jeden poštový poukaz aj viac hráčov). Ak má FK zaradené družstvo dosp., resp. dorastu v súť. SFZ, zašle podklady na Matriku SFZ. Upozorňujeme funkcionárov FK, že Matričné miesto bude v období pred zahájením súťaží dôsledne vyžadovať príplatok á 300 SK za každého hráča za urýchlené vybavenie RP.

2.       Vzhľadom na novú skladbu spravodajskej relácie Rádia Regina B. Bystrica, upresňujeme RS 2005/06, čl. XIII., ods. 3 (str. 20). „Ďalej nahlásia FK ihneď po skončení stretnutia (max. do 15. min. po skončení) na záznamník Rádia Regina 048/4717160 (č. redakcie spravodajstva) nasledovné údaje: III. liga – výsledok stretnutia, strelcov gólov, meno autora informácie a jeho tel. kontakt; IV. a V liga – výsledok stretnutia, meno autora informácie a jeho tel. kontakt. Všetky uvedené informácie budú použité v špecializovanej futbalovej relácii Rádia Regina, vysielanej v nedeľu od 20.00-20.30.“. Redaktor zodpovedný za reláciu: Ľuboslav Kačalka – tel. 0903 576127, 0907 471414, 048/717132.

3.       Zmena RS 2005/06, časť adresár FK, mládež: FK Slovan Kúpele Sliač od februára 2006 predseda Zoltán Procházka m: 0908 878314, byt: 045/5443197, zam.: 045/5401951, tajomník Slávko Ryba m: 0908 200916. Pošta: Ing. Zoltán Procházka, Cikkerova 8, 962 32 Sliač.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Eichler Peter 781103 H. Hričov, Štrkáč Peter 860820 Štiavnik, Ďurdik Miroslav 850917 Javorina Podhradie, Haviar Roman 781026 Buzitka, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Mrmrák Miloš 750918 Dlhá n. Or., Bujný Jozef 740308 Rajec. Kľučinec Ľubomír 711117 Žabokreky, Peter Kučera 721002 T. Kľačany, Miroslav Lettrich 710904 Kláštor p. Z., Marian Staník 740218 Necpaly, Ján Vidlak 751208 Podhradie, Štefan Čordáš 770205 Košťany n. T., Michal Buocik 830728 Žabokreky, Peter Daruľa 850912 Žabokreky, Stanislav Kalnický 840504 Bystrička, Ján Konček 790527 Vrútky, Roman Morgoš 760818 Podhradie. Ďakujeme.

 

Zmena DL č. 17

Upozorňujeme všetkých R, aby sledovali Správy ŠTK a KM z dôvodu, že niektoré MFS sa odohrajú aj 1. a 2. 4. 06 (pôvodný termín resp. dohoda).

Dohrávky: Olováry – Klenovec (nehrá sa), Námestovo – R. Sobota B (III. LSD a MD, 16. kolo 2. 5., DZ Kahan za Holáčika), D. Kubín – Revúca (III. LSD a MD, 16. kolo 2. 5. 06 DZ Repa za Hubku).

 

Zmena DL č. 18

Ružomberok B – K. N. Mesto (DZ Dolník za Babku, aj dorast), K. Lieskovec – Rakytovce (DZ Babka za Dolníka).

 

Upozorňujeme R delegovaných na MFS súťaží riadených SFZ, aby sledovali ÚS SFZ, či ich stretnutie nebolo odložené, respektíve termín dohrávky. V prípade, že tým dôjde k dvojitej delegácii, kontaktujte okamžite ved. obsadzovacieho úseku.