Spravodaj č. 5/2006-2007

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Schválené zmeny termínov: IV. liga SEVER: Valča – Nižná 6. 8. 06 o 10.30 v Dražkvciach Valča uhradí 200 SK za predelegovanie R. V. liga sk. C 6. kolo Š. Bane – Dudince 1. 9. 06 o 16.30; V. liga sk. C 1. kolo Vyhne – H. Nemce nehrá sa (termín bude určený dodatočne).

2.        Schválené HP: Pre D. Kubín (III. LSD a MD) v Istebnom (trávnatá HP), um. tráva HP v D.Kubíne.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou:

a)        predohrať MFS 14. kolo III. ligy SD a MD Bánová – K. N. Mesto 29. 8. 06 (utorok) o 14.30-17.00,

b)        predohrať MFS 3. kola V. ligy dorast sk. B Nižná – Rabča 18. 8. 06 (piatok) o 17.00. FK Nižná uhradí na účet SsFZ 150 SK,

c)        odohrať MFS 2. kola V. ligy dorast sk. D Kokava – Tomášovce 29. 8. 06 (utorok) o 14.00. FK Kokava uhradí na účet SsFZ 200 SK,

d)        odohrať MFS 2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Staškov – Rajec 29. 8. 06 (utorok) o 10.00-12.00, poplatok za predelegovanie bol uhradený,

e)        odohrať MFS 2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Bánová – Raková 12. 9. 06 (utorok) o 15.15-17.00 (zmena UHČ). FK Bánová uhradí na účet SsFZ 200 SK,

f)          predohrať MFS 3. kola III. ligy Sž a MŽ sk. B Nižná – Tvrdošín 18. 8. 06 (piatok) o 12.00-14.00. FK Nižná uhradí na účet SsFZ 150 SK,

g)        odohrať MFS 2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Hliník – N. Baňa 12. 9. 06 (utorok) o 15.00-17.00, FK Hliník uhradí na účet SsFZ 150 SK,

h)        odohrať MFS 1. kola V. ligy dorast sk. A Makov – Korňa 23. 8. 06 (streda) o 16.00, FK Makov uhradí 200 SK.

i)          odohrať MFS 1. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Černová – Strečno 5. 8. 06 o 16.30 na ihr. Strečno.

2.       Nariaďuje odohrať MFS 3. kola 20. 8. 06:

a)        III. ligy SD  MD Podbrezová B – Bánová o 10.00-12.15, Čadca – L. Mikuláš o 10.00-12.15, Fiľakovo – D. Kubín o 10.00-12.15; IV. liga dorast sk. JUH D. Hámre – R. Sobota B 19. 8. 06 o 15.30, V. liga dorast sk. A Hôrky – Staškov o 13.00, II. liga SŽ a MŽ sk.  JUH Revúca – Podbrezová B o 12.00-14.00, III. liga SŽ a MŽ sk. A Rudinská – Bánová o 12.00-14.00,

b)        odohrať MFS 3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Heľpa – H. Nemce 29. 8. 06 (utorok) o 14.00-16.00, FK Heľpa uhradí 150 SK.

3.       Oznamuje účastníkom:

a)        III. ligy SD a MD, že ŽP Podbrezová B odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu o 11.00-13.30 na ihrisku vo Valaskej.

b)        III. ligy SD  a MD, že FK Jupie Podlavice odohrá svoje doma hrané MFS na ihrisku v Rudlovej (doplnok do RS).

c)        II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že MFK Ružomberok B odohrá svoje doma hrané MFS sobotu o 10.00-12.00 na ihrisku v Liskovej (oprava RS).

d)        III. ligy SŽ a MŽ sk. C, že MFK Lok. Zvlen B odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 10.00-12.00 na ihrisku v Lieskovci počnúc 6. kolom t. j. 2. 9. 06 o 10.00-12.00,

4.       Oprava

a)        Spravodajcu č. 4 Správy KM bod 1/a ... 15. kolo III. ligy SD a MD Fiľakovo – Bánová,

b)        RS súť. roč. 2006/07 III. liga SŽ a MŽ 9. kolo ... stretnutie č. 7 Čierne – Staškov.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-2 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č.48/2005-2006 a 1/2006-2007, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.07.06 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: R. Sobota B dospelí, Rudinská dospelí, Z. Poruba dospelí,  Tempus R. Sobota dorast. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku.Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ,ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-4 Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Michal Podlucký 840808 Žiar vyhovuje a zvyšok trestu odpúšťa,

D-5 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Ľuboš Lichý 820113 Priechod – zmena trestu na 1 stret. podm. do 31. 10. 06, Juraj Lukášik 800121 Trebostovo – zamieta sa, Peter Tomašovič 830506 Tomášovce zmena trestu na 2 stret. podm. do 31. 10. 06,

D-6 Martin Heidecker 920522 Radvaň DK hráčovi dňom 3. 8. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 8. 8. 06  zašle na DK vyjadrenie k priestupku a popaltok za prerokovanie previnenia,

 

Oprava Rozpisu súťaží SsFZ vo futbale 2006/2007 v častiach týkajúcich sa DK, R, DZ a funkcionárov FK: Kap. XX. bod 22-nový bod a jeho znenie: 22. V prípade ak hráč, ktorý môže štartovať za viac družstiev jedného FK vykonal trest v tej súťaži, v ktorej bol uložený, v príslušný deň vykonania trestu nesmie štartovať v žiadnom stretnutí. Kap. XX. pôvodné body 22-29 prečíslovať na 23-30 Kap. XX. novoprečíslovaný bod 27a-upraviť záver na …zástupcov FK resp.jednotlivcov na rokovanie komisie. Kap. XXI. bod 1c-doplniť prvú odrážku na: -rozhodca postupuje v súlade s právomocami, ktoré má dané Pravidlami futbalu a popíše priestupok na prednej strane zápisu v rubrike „vylúčení hráči“, Kap. XXI. bod 3-v druhej odrážke upraviť text v úvodzovkách na „vylúčení hráči“. Kap. XXI. bod 11-nové znenie prvého odseku: 11.Rozhodca je povinný na prednej strane zápisu v rubrike „vylúčení hráči“   heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča(nestačí uviesť napr. HNS, surová hra,  vzájomné napadnutie, urážka rozhodcu a pod.):

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Upozorňujeme rozhodcov, že vzorový Zápis o stretnutí SsFZ a nové Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov SsFZ sú zverejnené na web-stránke SsFZ – www.ssfz.sk

2.       KR pozýva všetkých členov TÚ KR SsFZ na prvé zasadnutie dňa 10.8.2006 o 15,00 hod. v Banskej Bystrici.

3.       Upozorňujeme rozhodcov, že vzorový Zápis o stretnutí SsFZ a nové Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov SsFZ sú zverejnené na web-stránke SsFZ – www.ssfz.sk

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2006/2007 – finálové zápasy jednotlivých skupín sa odohrajú v dňoch 8., 9. alebo 10. augusta 2006: 1. skupina (ObFZ BB/ZV) JUPIE Podlavice – Zvolen 2. skupina (ObFZ LC/RS) Lučenec – Tempus R. Sobota 3. skupina (ObFZ ZH) Žarnovica – Žiar nad Hronom 4. skupina (ObFZ VK) Veľký Krtíš – Veľké Zlievce 5. skupina (ObFZ LM/MT) L. Mikuláš – FOMAT Martin 6. skupina (ObFZ CA) Krásno – Čadca 7. skupina (ObFZ DK) Námestovo – Dolný Kubín 8. skupina (ObFZ ZA) Veľké Rovné – Rajecké Teplice. Žiadame sekretárov príslušných ObFZ delegovať na jednotlivé zápasy rozhodcov. Víťazi finálových zápasov postupujú do krajského finále, ktoré sa uskutoční 11. septembra v  Lovči (BB kraj) a 12. septembra v Diviakoch (ZA kraj).

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK 24. 8. 06 o 10.00.

2.       Matričné úkony budú vykonávať člen. MaK BB: Stanislav Špila Čadca 0907 360541, Michal Ramšák V. Krtíš 0907 203035, 0903 862692 Jaroslav Vaňo L. Mikuláš 0905 899427, Ján Forgon R. Sobota 0903 541036, Eduard Maňúr Martin 0907 841477, Milan Hančiak D. Kubín 0908 903689, Jozef Hreus Žilina 0907 559621.

3.       Hosťovanie dorastenca pre súť. roč. 2006/07 r. 1998 (koncový rok), je možný len v prestupovom termíne júl 2006. V iných termínoch je možné hosťovanie takéhoto dorastenca len za družstvo dosp.. Táto skutočnosť musí byť vyznačená na prestupovom lístku a RP.

4.       Na prestupovom lístku musí byť uvedená presná adresa hráča a PSČ, bez adresy prestupový lístok neplatný.

5.       V prípade, že prestupový lístok je dodaný osobne na vybavenie matričného úkonu poplatok sa zvyšuje o 50%.

6.       Pri strate RP je nutné predložiť platný duplikát RP k matričnému úkonu.

7.       FK, ktoré postúpili do súťaží riadených SFZ matričné úkony od 1. 7. 06 zasielajú na Matriku SFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav matejka)

1.       Sekretariát upozorňuje funkcionárov FK, že rozosiela na všetky FK, ktorých aspoň jedno družstvo štartuje v súť. SsFZ 1 ks RS 2006/07. Ďalšie výtlačky RS si môžete zakúpiť na sekretariáte SsFZ – platba výhradne poštovou poukážkou SsFZ. Cena 1 výtlačku je 50 SK, futbalové normy – platba poštovou poukážkou á 165 SK.

2.       V súvislosti s prechodom žiakov do kategórie dorastu upozorňujeme funkcionárov FK, že je u týchto (ročník 91 a mladší po dovŕšení 14. roku veku) potrebné k podkladom prikladať ŽP hráča, ak nebol hráč evidovaný ako žiak je potrebné aby túto skutočnosť potvrdil príslušný ObFZ na zadnej strane prihlášky.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: 880607 Pavol Andok Baník V. Krtíš, 740125 Ladislav Majer Zael M. Kameň, 751216 Peter Plachetka Baník Š. Bane, 900729 Pavol Plešivčiak D. Niva, 870805 Milan Poliak Poltár, 840316 Ján Sekula Lokom. Zvolen, 790928 Maroš Skopal D. Strehová, 880107 František Babinský Babín, 890608 Michal Babinský Babín, 870519 Martin Gála Hronsek, 880929 Dušan Mikuláš Babín, 790813 Slavomír Spišák Očová, 820516 Richard Staškovan K. N. Mesto, 760318 Miroslav Švarný L. Štiavnica, 760814 Juraj Jelok D. Niva. 810428 Marek Zošiak Kriváň, 750528 Juraj Krnáč ŠKP Detva, 810518 Martin Krnáč ŠKP Detva, 750320 Miroslav Tršo ŠKP Detva, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

 

 

Zmena Dl č. 1

Vyhne – H. Nemce (nehrá sa), Podbrezová B – K. N. Mesto (SD a MD, 11.00-13.30, Valaská), Podlavice – L. Mikuláš (SD a MD, Rudlová), Rajec – L. Hrádok (dorast, 14.00), Makov – Korňa (dorast, 23. 8. o 16.00).

 

Zmena DL č. 2

Nižná – Dúbrava (DZ Baják), Priechod – Č. Balog (DZ Borcovan za Brťku). Delegovanie SFZ: B. Bystrica B – R. Sobota (SD a MD, DZ Brťka za Borcovana), Lučenec – Žilina B (SD a MD, DZ Nosáľ za Schneidera)