Spravodaj č. 23/2006-2007

 

Do pozornosti FK

Ministerstvo školstva SR – sekcia štátnej starostlivosti o šport, v týchto dňoch zverejnila na svojej web stránke www.minedu.sk podmienky predkladania žiadosti o poskytnutie dotácií na šport pre rok 2007. Termín podávania žiadosti je 15. 1. 2007. Bližšie informácie viď vyššie uvedená web stránka.

 

Zmena termínu zasadnutia VV a Rady SsFZ: z dôvodu kolidácie zasadnutí SFZ a SsFZ rozhodlo vedenie SsFZ o preložení zasadnutia Rady SsFZ. Zasadnutie sa po dohode uskutoční vo štvrtok 14. 12. 2006 o 14.30 v penzióne DAYMONT na Starých Horách. Pozvánky a podklady na rokovanie zasiela sekretariát členom rady v pondelok 4. 12. 06. Rokovaniu rady bude predchádzať o 10.00 hod zasadnutie VV SsFZ.

Tak, ako sa už stáva tradíciou pripravuje SsFZ slávnostné vyhlásenie Jedenástky roka III. ligy Stredoslovenského regiónu za r. 2006. Už dvanásty ročník tejto ankety sa uskutoční pri príležitosti III. plesu SsFZ 12. 1. 2007 v priestoroch Zvolenského zámku. Pri tejto príležitosti sa vedenie SsFZ teší na stretnutie s hráčmi, trénermi, funkcionárskym aktívom SsFZ i FK, rozhodcami, delegátmi zväzu, sponzormi, spolupracivníkmi, novinármi a všetkými fanúšikmi futbalu na Strednom Slovensku. Informácie k podujatiu a vstupenky sa dajú objednať telefonicky (048/4148913) faxom (4148914) na sekretariáte SsFZ. Cena zlosovateľnej vstupenky je 800 SK/1 osoba.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Delegovanie na XIII. ročník medzin. halového turnaja žiakov „Putovný pohár Jozefa Vengloša“ 16. – 17. 12. 06. Zahájenie 16. 12. 06 o 10.00 v Šport. hale na Štiavničkách. Tokár (zodpovedný za obsadenie jednotlivých stretnutí), Vanková, Kosec.

2.       Plánované zimné semináre rozhodcov SsFZ: III. liga + IV. liga a vybraní R z V. ligy – spoločne (Brezno), V. liga SEVER – samostatne, V. liga JUH – samostatne. Ďalšie informácie v nasledujúcich ÚS.

3.       Oznamy a informácie pre rozhodcov SsFZ sa nachádzajú na web-stránke SsFZ/komisie /oznam KR.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 30. 11. 06: III. liga: Rudinská S č. 13  -20 000+300+10 000+300+200 SK; Brusno S č. 17 – 8 000+300, IV. liga: Selce S č. 12 – 1 000+300, S č. 13 – 400, S č. 15 – 1 500+300 SK; Ružiná S č. 15 – 200 SK; Kalinovo S č. 18 – 100 SK; Jesenské S č. 18 – 8 000+300 SK; V. liga: Podbiel S č. 14 – 5 000+300 SK; Cinobaňa S č. 17 – 3 000+300 SK, Predmier S č. 19 – 1 000+300 SK; SD: Čadca S č. 18 – 2 000+300 SK, S č. 19 – 200+400 SK; dorast: Podvysoká S č. 19 – 100+200 SK; SŽ: Radvaň S č. 12 – 100+200 SK, T. Teplice S č. 14 – 200+200+5 000+300 SK; Žilina B S č. 18 – 2 000+300 SK, S č. 19 – 100+200+100+200+200+400 SK; MŽ: Krásno S č. 17 – 200+400 SK. Uvedené družstvá odstupuje HK na riešenie DK SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť RP hráčov svojho FK a RP hráčov, ktorých platnosť je vyznačená do 31. 12. 2006 zaslali k výmene, spolu s potrebnými podkladmi, na Matričné miesto SsFZ, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Podklady k výmene: kompletne vyplnená prihláška k registrácii (len predná strana) s výrazným označením „výmena RP“, kópia dokladu na overenie RČ, fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok, starý RP a doklad o úhrade poplatku á 100 SK (možno aj za viacerých hráčov jedným poštovým poukazom). Upozorňujeme, že žiadosť o výmene RP by mal zasielať materský FK hráča.

2.       Žiadame ObFZ R. Sobota o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: 770816 Szajkó Csaba Chanava, 880608 Bari Tibor Abovce,  581010 Bódi Tibor Bottovo, 851228 Suba Ján Stránska, 870409 Kárász Vojtech Stránska, 741002 Váradi Vojtech Kráľ, 780901 Pelle Norbert Bátka, 690928 Váradi Ladislav Tisovec, 720507 Danyi Štefan R. Seč, 820114 Vincze Endre R. Janovce.

3.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Tomáš Švaňa 861126 Poviná, 780426 Erik Jančík Rykynčice, 750909 Ivan Bartoš Terany, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 870519 Martin Gála Hronsek, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

4.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Marian Breyer 801020 V. Dubová, Lukáš Kmošena 870113 S. Kríž, Teren Pavel 660507 Terany, Janotík Luboš 880909 Bziny, Poprac Vladimír 700613 B. Štiavnica, Matejík Marian 840405 N. Lúčka, Stískal Martin 850502 Hôrky, Rudolf Rubint 740610 Jakub, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Jozef Neveďal 860519 Zborov n. B., Sýkora Ján 841024 S. Plachtince, Varholák Mede Peter 850104 G. Jablonec; Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok, Kozár Miroslav 761021 Krahule, Andrej Kučera 890915 Vigľaš Pstruša, Perďoch Ján 811005 Klokočov.