Spravodaj č. 24/2006-2007

 

Do pozornosti FK

Ministerstvo školstva SR – sekcia štátnej starostlivosti o šport, v týchto dňoch zverejnila na svojej web stránke www.minedu.sk podmienky predkladania žiadosti o poskytnutie dotácií na šport pre rok 2007. Termín podávania žiadosti je 15. 1. 2007. Bližšie informácie viď vyššie uvedená web stránka.

 

Tak, ako sa už stáva tradíciou pripravuje SsFZ slávnostné vyhlásenie Jedenástky roka III. ligy Stredoslovenského regiónu za r. 2006. Už dvanásty ročník tejto ankety sa uskutoční pri príležitosti III. plesu SsFZ 12. 1. 2007 v priestoroch Zvolenského zámku. Pri tejto príležitosti sa vedenie SsFZ teší na stretnutie s hráčmi, trénermi, funkcionárskym aktívom SsFZ i FK, rozhodcami, delegátmi zväzu, sponzormi, spolupracivníkmi, novinármi a všetkými fanúšikmi futbalu na Strednom Slovensku. Informácie k podujatiu a vstupenky sa dajú objednať telefonicky (048/4148913) faxom (4148914) na sekretariáte SsFZ. Cena zlosovateľnej vstupenky je 800 SK/1 osoba.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-714 Na základe podkladov uvedených v Spravodajoch SsFZ č. 20-23/2006-2007, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.12.2006 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Rudinská dospelí, Brusno dospelí, Selce dospelí, Ružiná dospelí Jesenské dospelí, Podbiel dospelí, Cinobaňa dospelí, Predmier dospelí, Čadca SD, Podvysoká dorast, Radvaň SŽ, T.Teplice SŽ, Žilina B SŽ, Krásno n.K. MŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ,ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Plánované zimné semináre rozhodcov SsFZ: III. liga + IV. liga a vybraní R z V. ligy – spoločne (Brezno), V. liga SEVER – samostatne, V. liga JUH – samostatne. Ďalšie informácie v nasledujúcich ÚS.

2.       Oznamy a informácie pre rozhodcov SsFZ sa nachádzajú na web-stránke SsFZ/komisie /oznam KR.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť RP hráčov svojho FK a RP hráčov, ktorých platnosť je vyznačená do 31. 12. 2006 zaslali k výmene, spolu s potrebnými podkladmi, na Matričné miesto SsFZ, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Podklady k výmene: kompletne vyplnená prihláška k registrácii (len predná strana) s výrazným označením „výmena RP“, kópia dokladu na overenie RČ, fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok, starý RP a doklad o úhrade poplatku á 100 SK (možno aj za viacerých hráčov jedným poštovým poukazom). Upozorňujeme, že žiadosť o výmene RP by mal zasielať materský FK hráča.

2.       Žiadame ObFZ R. Sobota o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: 880608 Bari Tibor Abovce,  870409 Kárász Vojtech Stránska, 780901 Pelle Norbert Bátka, 690928 Váradi Ladislav Tisovec, 720507 Danyi Štefan R. Seč.

3.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Tomáš Švaňa 861126 Poviná, 780426 Erik Jančík Rykynčice, 750909 Ivan Bartoš Terany, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 870519 Martin Gála Hronsek, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

4.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Marian Breyer 801020 V. Dubová, Lukáš Kmošena 870113 S. Kríž, Teren Pavel 660507 Terany, Janotík Luboš 880909 Bziny, Poprac Vladimír 700613 B. Štiavnica, Matejík Marian 840405 N. Lúčka, Stískal Martin 850502 Hôrky, Rudolf Rubint 740610 Jakub, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Sýkora Ján 841024 S. Plachtince, Varholák Mede Peter 850104 G. Jablonec; Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok, Andrej Kučera 890915 Vigľaš Pstruša, Perďoch Ján 811005 Klokočov.

 

Vedenie SsFZ, ako aj sekretariát SsFZ sa chcú aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a v neposlednom rade všetkým fanúšikom futbalu na strednom Slovensku za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku a zároveň im všetkým zaželať príjmené prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku 2007 veľa osobných, pracovných a športových úspechov.