Spravodaj č. 25/2006-2007

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváčˇ)

1.       Na základe RS 2006/07 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súť. roč., alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ (ŠTK, KM) platia len na príslušnú časť súť. roč. (jeseň). Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK, aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súť. roč. 2006/07 uplatnili písomne najneskôr do 22. 2. 07. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú zverejnené v Spravodajcovi 8. 3. 07 a následne 15. 3. 07. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM  na zmenu v RS časť II. Termínová listina, hracie dni a časy bod 4 a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena týka.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-714 Na základe podkladov uvedených v Spravodajoch SsFZ č. 20-23/2006-2007, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.12.2006 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Rudinská dospelí, Brusno dospelí, Selce dospelí, Ružiná dospelí Jesenské dospelí, Podbiel dospelí, Cinobaňa dospelí, Predmier dospelí, Čadca SD, Podvysoká dorast, Radvaň SŽ, T.Teplice SŽ, Krásno n.K. MŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ,ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Zimné odborné semináre rozhodcov SsFZ sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch: III. liga – 2. a 3. marca 2007 v Brezne (Hotel Ďumbier), IV. liga – 3. marca 2007 v Brezne (Hotel Ďumbier, spoločne s III. ligou), V. liga BB kraj – 4. marca 2007 v Banskej Bystrici (SOUS Kremnička), V. liga ZA kraj – 10.marca 2007 v Rajeckých Tepliciach (Mestský úrad). Na zimných seminároch každý R uhradí ročný poplatok 250,- Sk v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ.

2.       Prvé zasadnutie KR SsFZ a členov TÚ KR SsFZ sa uskutoční dňa 2.2.2007 o 15,00 hod. v Lutile (Reštaurácia Borinka).

3.       Obsadenie finálových turnajov SŽ a MŽ HSM SFZ 2006/07 2. a 3. 2. 07 ŠH Badín (Tokár – zodpovedný za obsadenie jednotlivých stretnutí, M. Majer, P. Repiský).

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ postupuje DK SsFZ na potrestanie FK, ktoré nezaslali napriek trojnásobnej výzve hlasovacie lístky do ankety Jedenástka roka SsFZ 2006: FK Rakytovce 85, FC Rim. Sobota B, Slovan Rudinská, Tatran Krásno nad Kysucou, Cementáreň Lietavská Lúčka, KINEX Bytča, FK 34 Brusno.

2.       Nominácia výberu SsFZ „93“ na medzinárodný halový turnaj starších žiakov „O pohár predsedu SsFZ“, ktorý sa koná v sobotu 20. januára 2007 od 08.30 hod. v športovej hale v Badíne: D. Nebožka, M. Mišány, A. Santoris, J. Gombala, J. Kucbel, I. Nikel (všetci Dukla B. Bystrica), M. Kubena, M. Král, V. Fuják, L. Martinka (všetci MŠK Žilina), T. Pažitka, T. Lacko, L. Ondrek (všetci MFK Ružomberok), L. Gašpar (ŽP Podbrezová), P. Pálenčár (FOMAT Martin), tréneri M. Král, P. Palider, lekár J. Sciranka.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Oprava RS 2006/07 časť adresár FK, III. liga: FO Kinex Bytča od 8. 1. 07 tajomník FO (manager) Stanislav Hozdek č. t. 0908 929839. V. liga sk. B: ŠK Závažná Poruba od 1. 1. 07 manager FK František Sabol č. t. domov 044/5526754, m. 0910 974498. V. liga sk. C: Prameň Kováčová od 4. 12. 07 predseda TJ a FO Ladislav Páleník m. 0903 516971, manager Juraj Homola m. 0902 141851, zam. 045/5302312, poštu zasielať: Ladislav Píleník, J. G. Tajovského 359/24, 962 37 Kováčová.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť RP hráčov svojho FK a RP hráčov, ktorých platnosť je vyznačená do 31. 12. 2006 zaslali k výmene, spolu s potrebnými podkladmi, na Matričné miesto SsFZ, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Podklady k výmene: kompletne vyplnená prihláška k registrácii (len predná strana) s výrazným označením „výmena RP“, kópia dokladu na overenie RČ, fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok, starý RP a doklad o úhrade poplatku á 100 SK (možno aj za viacerých hráčov jedným poštovým poukazom). Upozorňujeme, že žiadosť o výmene RP by mal zasielať materský FK hráča. Zároveň upozorňujeme funkcionáro FK, že podrobnejšie informácie k registrácii hráčov, výmene RP a vystavenia duplikátov RP nájdu na www.ssfz.sk v časti Registrácie od 22. 1. 07.

3.       Žiadame ObFZ R. Sobota o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: 880608 Bari Tibor Abovce,  870409 Kárász Vojtech Stránska, 780901 Pelle Norbert Bátka, 690928 Váradi Ladislav Tisovec, 720507 Danyi Štefan R. Seč.

4.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Tomáš Švaňa 861126 Poviná, 780426 Erik Jančík Rykynčice, 750909 Ivan Bartoš Terany, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 870519 Martin Gála Hronsek, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

5.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Marian Breyer 801020 V. Dubová, Lukáš Kmošena 870113 S. Kríž, Teren Pavel 660507 Terany, Janotík Luboš 880909 Bziny, Poprac Vladimír 700613 B. Štiavnica, Matejík Marian 840405 N. Lúčka, Stískal Martin 850502 Hôrky, Rudolf Rubint 740610 Jakub, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Sýkora Ján 841024 S. Plachtince, Varholák Mede Peter 850104 G. Jablonec; Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok, Andrej Kučera 890915 Vigľaš Pstruša, Perďoch Ján 811005 Klokočov.