Spravodaj č. 26/2006-2007

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

Úprava kap. XIX. bod 6 RS vo futbale 2006/2007 Poštovné pre R a DZ 31,- Sk, pri stretnutiach II.DLV 31,- + 31,- Sk (zasielanie zápisov a správ DZ listom 1. triedy doporučene - zo stretnutí raných v sobotu a nedeľu najneskôr v utorok do 12:00 hod.).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváčˇ)

1.       Na základe RS 2006/07 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súť. roč., alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ (ŠTK, KM) platia len na príslušnú časť súť. roč. (jeseň). Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK, aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súť. roč. 2006/07 uplatnili písomne najneskôr do 22. 2. 07. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú zverejnené v Spravodajcovi 8. 3. 07 a následne 15. 3. 07. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM  na zmenu v RS časť II. Termínová listina, hracie dni a časy bod 4 a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena týka.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-714 Na základe podkladov uvedených v Spravodajoch SsFZ č. 20-23/2006-2007, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.12.2006 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Rudinská dospelí, Brusno dospelí, Selce dospelí, Ružiná dospelí Jesenské dospelí, Podbiel dospelí, Cinobaňa dospelí, Predmier dospelí, Čadca SD, Podvysoká dorast, Radvaň SŽ, T.Teplice SŽ, Krásno n.K. MŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ,ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-715 Na návrh TMK SsFZ DK trestá FK Rakytovce dospelí, R. Sobota B dospelí, Rudinská dospelí, Krásno n. K. dospelí, L. Lúčka dospelí, Bytča dospelí a Brusno dospelí pokutou po 2.000,- Sk + 300,- Sk za prerokovanie priestupku, podľa DP 2-6 za opakované nerešpektovanie nariadenia TMK týkajúceho sa ankety Jedenástka SsFZ 2006.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Zimné odborné semináre rozhodcov SsFZ sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch: III. liga – 2. a 3. marca 2007 v Brezne (Hotel Ďumbier), IV. liga – 3. marca 2007 v Brezne (Hotel Ďumbier, spoločne s III. ligou), V. liga BB kraj – 4. marca 2007 v Banskej Bystrici (SOUS Kremnička), V. liga ZA kraj – 10.marca 2007 v Rajeckých Tepliciach (Mestský úrad). Na zimných seminároch každý R uhradí ročný poplatok 250,- Sk v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ.

2.       Prvé zasadnutie KR SsFZ a členov TÚ KR SsFZ sa uskutoční dňa 2.2.2007 o 15,00 hod. v Lutile (Reštaurácia Borinka).

3.       Obsadenie finálových turnajov SŽ a MŽ HSM SFZ 2006/07 2. a 3. 2. 07 ŠH Badín (Tokár – zodpovedný za obsadenie jednotlivých stretnutí, M. Majer, P. Repiský).

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Oznamujeme delegátov z nominačnej listiny SsFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží zväzu bude v piatok 16. marca 2007 v popoludňajších hodinách. Miesto a program seminára upresníme neskôr.

2.       VV SsFZ na zasadnutí 18. januára 2007  posúdil a schválil návrh KDZ preložiť doškoľovací licenčný seminár pre nových kandidátov na funkciu delegáta zväzu,  pôvodne ohlásený na 10. februára 2007, na neskorší termín. Nový termín upresníme po skončení jarnej časti súťaží. Pôvodne zhromaždené materiály od kandidátov na funciu delegáta budú mať platnosť aj pre nový termín.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Oprava RS 2006/07 časť adresár FK, V. liga: FK Polom Raková od 13 1. 07 prezident FK Anton Heglas 0905 609130, tajomník (manager) Stanislav Grečmal 0915 807973.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť RP hráčov svojho FK a RP hráčov, ktorých platnosť je vyznačená do 31. 12. 2006 zaslali k výmene, spolu s potrebnými podkladmi, na Matričné miesto SsFZ, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Podklady k výmene: kompletne vyplnená prihláška k registrácii (len predná strana) s výrazným označením „výmena RP“, kópia dokladu na overenie RČ, fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok, starý RP a doklad o úhrade poplatku á 100 SK (možno aj za viacerých hráčov jedným poštovým poukazom). Upozorňujeme, že žiadosť o výmene RP by mal zasielať materský FK hráča. Zároveň upozorňujeme funkcionáro FK, že podrobnejšie informácie k registrácii hráčov, výmene RP a vystavenia duplikátov RP nájdu na www.ssfz.sk v časti Registrácie od 22. 1. 07.

3.       Žiadame ObFZ R. Sobota o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: 870409 Kárász Vojtech Stránska, 690928 Váradi Ladislav Tisovec, 720507 Danyi Štefan R. Seč.

4.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Tomáš Švaňa 861126 Poviná, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 870519 Martin Gála Hronsek, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

5.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Lukáš Kmošena 870113 S. Kríž, Janotík Luboš 880909 Bziny, Poprac Vladimír 700613 B. Štiavnica, Matejík Marian 840405 N. Lúčka, Stískal Martin 850502 Hôrky, Rudolf Rubint 740610 Jakub, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Varholák Mede Peter 850104 G. Jablonec; Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok, Andrej Kučera 890915 Vigľaš Pstruša, Perďoch Ján 811005 Klokočov.