Spravodaj č. 28/2006-2007

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváčˇ)

1.       Na základe RS 2006/07 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súť. roč., alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ (ŠTK, KM) platia len na príslušnú časť súť. roč. (jeseň). Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK, aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súť. roč. 2006/07 uplatnili písomne najneskôr do 22. 2. 07. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú zverejnené v Spravodajcovi 8. 3. 07 a následne 15. 3. 07. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM  na zmenu v RS časť II. Termínová listina, hracie dni a časy bod 4 a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena týka.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-714 Na základe podkladov uvedených v Spravodajoch SsFZ č. 20-23/2006-2007, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.12.2006 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Rudinská dospelí, Brusno dospelí, Ružiná dospelí, Jesenské dospelí, Podbiel dospelí, Predmier dospelí, Čadca SD, Podvysoká dorast, Radvaň SŽ, T.Teplice SŽ, Krásno n.K. MŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ,ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-715 Na návrh TMK SsFZ DK trestá FK Rakytovce dospelí, R. Sobota B dospelí, Rudinská dospelí, Krásno n. K. dospelí, L. Lúčka dospelí, Bytča dospelí a Brusno dospelí pokutou po 2.000,- Sk + 300,- Sk za prerokovanie priestupku, podľa DP 2-6 za opakované nerešpektovanie nariadenia TMK týkajúceho sa ankety Jedenástka SsFZ 2006.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

Zimné odborné semináre rozhodcov SsFZ sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

1.       R III. liga, rozhodkyne všetkých súťaží, vybraní R IV. ligy (M.Budáč, Čajka, Gamboš, Hrdlička, Chudý, Matejčík, Marhefka, Ondruš, P.Oružinský, Petrák ml.) a vybraní R V. ligy (Balázsik, Dian, Galád, M.Jakubjak, Jánošík, Mastiš, Miklóš, Ondrašina, Strna, Talán) – 2. a 3. marca 2007 v Brezne (Hotel Ďumbier). Prezentácia dňa 2.3.2007 do 15,45 hod. Poplatok za dvojdňový seminár je 500,- Sk/os.

2.       R IV. liga – 3. marca 2007 v Brezne (Hotel Ďumbier, spoločne s III. ligou). Prezentácia do 8,45 hod.

3.       R V. liga BB kraj – 4. marca 2007 v Banskej Bystrici (Právnická fakulta UMB ), R V. liga ZA kraj – 10.marca 2007 v Rajeckých Tepliciach (Mestský úrad). Prezentácia 4.a 10.3. 2007 do 9,15 hod.

4.       Program seminárov : vystúpenie členov VV SsFZ, odborné prednášky, písomný test z PF, SP a RS, vyhodnotenie jesennej časti 06/07, pokyny pre jarnú časť 06/07. Na zimných seminároch každý R uhradí ročný poplatok 250,- Sk v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ a prinesie si (podľa dostupných možností) vyplnený evidenčný list rozhodcu.

5.       Podrobný program seminárov s časovým harmonogramom, evidenčný list rozhodcu a ďalšie pokyny sú zverejnené na web-stránke SsFZ.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       1.VV SsFZ na zasadnutí 18. januára 2007  posúdil a schválil návrh KDZ preložiť doškoľovací licenčný seminár pre nových kandidátov na funkciu delegáta zväzu,  pôvodne ohlásený na 10. februára 2007, na neskorší termín. Nový termín upresníme po skončení jarnej časti súťaží. Pôvodne zhromaždené materiály od kandidátov na funciu delegáta budú mať platnosť aj pre nový termín.

2.       Vzhľadom na kolidovanie termínov akcií Stredoslovenského futbalového zväzu upravujeme termín jarného seminára delegátov z nominačnej listiny SsFZ, ktorý sme uverejnili v minulom Spravodajcovi SsFZ. Nový termín sme stanovili na p i a t o k  9. marca 2007 so začiatkom o 15.30 hodine v zasadačke Jednotného majetkového fondu v Banskej Bystrici, ulica ČSA 25 ( bývalá Krajská odborová rada ). Program seminára: 15.30 hod. - 16.00 hod.  prezentácia, 16.00 hod. - 16.45 hod.  písomný test (pravidlá futbalu, súťažný poriadok, zásady pre činnosť delegáta, rozpis súťaží SsFZ ) 17.00 hod. -  17.15 hod.  vystúpenie hostí, 17.15 hod. -  18.30 hod.  hodnotenie jesennej časti a nové úlohy pre jarnú časť súťaží, 18.30 hod. -  19.00 hod.  práca podľa skupín delegátov, 19.00 záver. Účasť na seminári je podmienkou pre delegovanie na stretnutia jarnej časti súťaží SsFZ.

3.       Ospravedlnenie: Vladimír Mušák  23.februára do 3. marca 2007

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Komisia oznamuje funkionárom FK, že oficiálne rozhodnutia v matričných veciach z priestorových dôvodov uverejňuje na web stránke www.ssfz.sk v časti matrika.

2.       Upozorňujeme matričné komisie a sekretárov ObFZ na povinnosť zaslať zoznamy matričných úkonov z prestupového termínu najneskôr do posledného dňa príslušného mesiaca.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zmeny v RS 2006/07 časť Oblastné futbalové zväzy: ObFZ DK, D. Ružičková 0905 691905 a 0911 691900, časť adresár FK: III. liga: Jednota Bánová prezident FK Miroslav Pecko 0903 504711, MŠK K. N. Mesto od 1. 2. 07 prezident Ján Hartel 041/4212210, IV. liga JUH: ŠK Selce adresa ŠK Selce, Partizánska 125, 976 11 Selce.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť RP hráčov svojho FK a RP hráčov, ktorých platnosť je vyznačená do 31. 12. 2006 zaslali k výmene, spolu s potrebnými podkladmi, na Matričné miesto SsFZ, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Podklady k výmene: kompletne vyplnená prihláška k registrácii (len predná strana) s výrazným označením „výmena RP“, kópia dokladu na overenie RČ, fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok, starý RP a doklad o úhrade poplatku á 100 SK (možno aj za viacerých hráčov jedným poštovým poukazom). Upozorňujeme, že žiadosť o výmene RP by mal zasielať materský FK hráča. Zároveň upozorňujeme funkcionáro FK, že podrobnejšie informácie k registrácii hráčov, výmene RP a vystavenia duplikátov RP nájdu na www.ssfz.sk v časti Registrácie.

3.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Tomáš Švaňa 861126 Poviná, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 870519 Martin Gála Hronsek, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

4.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Lukáš Kmošena 870113 S. Kríž, Matejík Marian 840405 N. Lúčka, Stískal Martin 850502 Hôrky, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok, Andrej Kučera 890915 Vigľaš Pstruša.