Spravodaj č. 29/2006-2007

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Na základe RS 2006/07 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súť. roč., alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ (ŠTK, KM) platia len na príslušnú časť súť. roč. (jeseň). Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK, aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súť. roč. 2006/07 uplatnili písomne najneskôr do 22. 2. 07. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú zverejnené v Spravodajcovi 8. 3. 07 a následne 15. 3. 07. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM  na zmenu v RS časť II. Termínová listina, hracie dni a časy bod 4 a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena týka.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-714 Na základe podkladov uvedených v Spravodajoch SsFZ č. 20-23/2006-2007, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.12.2006 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Rudinská dospelí, Brusno dospelí, Ružiná dospelí, Jesenské dospelí, Podbiel dospelí, Predmier dospelí, Čadca SD, Radvaň SŽ, T.Teplice SŽ, Krásno n.K. MŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ,ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-715 Na návrh TMK SsFZ DK trestá FK Rakytovce dospelí, R. Sobota B dospelí, Rudinská dospelí, Krásno n. K. dospelí, L. Lúčka dospelí, Bytča dospelí a Brusno dospelí pokutou po 2.000,- Sk + 300,- Sk za prerokovanie priestupku, podľa DP 2-6 za opakované nerešpektovanie nariadenia TMK týkajúceho sa ankety Jedenástka SsFZ 2006.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Zimné odborné semináre rozhodcov SsFZ sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

2.       R III. liga, rozhodkyne všetkých súťaží, vybraní R IV. ligy (M.Budáč, Čajka, Gamboš, Hrdlička, Chudý, Matejčík, Marhefka, Ondruš, P.Oružinský, Petrák ml.) a vybraní R V. ligy (Balázsik, Dian, Galád, M.Jakubjak, Jánošík, Mastiš, Miklóš, Ondrašina, Strna, Talán) – 2. a 3. marca 2007 v Brezne (Hotel Ďumbier). Prezentácia dňa 2.3.2007 do 16,00 hod. Poplatok za dvojdňový seminár je 500,- Sk/os. Parkovanie pre rozhodcov je zabezpečené vo dvore Hotela Ďumbier – prístup od železničného priecestia pri Hrone, smer Tisovec.

3.       R IV. liga – 3. marca 2007 v Brezne (Hotel Ďumbier, spoločne s III. ligou). Prezentácia do 8,45 hod. Parkovanie pre rozhodcov je zabezpečené vo dvore Hotela Ďumbier – prístup od železničného priecestia pri Hrone, smer Tisovec.

4.       R V. liga BB kraj – 4. marca 2007 v Banskej Bystrici (Právnická fakulta UMB ), R V. liga ZA kraj – 10.marca 2007 v Rajeckých Tepliciach (Mestský úrad). Prezentácia 4.a 10.3. 2007 do 9,15 hod.

5.       Program seminárov : vystúpenie členov VV SsFZ, odborné prednášky, písomný test z PF, SP a RS, vyhodnotenie jesennej časti 06/07, pokyny pre jarnú časť 06/07. Na zimných seminároch každý R uhradí ročný poplatok 250,- Sk v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ, R III. a IV. ligy si prinesú vyplnený evidenčný list rozhodcu.

6.       Podrobný program seminárov s časovým harmonogramom, evidenčný list rozhodcu a ďalšie pokyny sú zverejnené na web-stránke SsFZ.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Licenčný seminár pre nových kandidátov na funkciu delegátov SsFZ plánujeme po skončení jarnej časti súťažíí.

2.       Seminár delegátov z nom. listiny SsFZ bude v p i a t o k  9. marca 2007 so začiatkom o 15.30 hodine v zasadačke Jednotného majetkového fondu v Banskej Bystrici, ulica ČSA 25 ( bývalá Krajská odborová rada ). Program seminára: 15.30 hod. - 16.00 hod.  prezentácia, 16.00 hod. - 16.45 hod.  písomný test (pravidlá futbalu, súťažný poriadok, zásady pre činnosť delegáta, rozpis súťaží SsFZ ) 17.00 hod. -  17.15 hod.  vystúpenie hostí, 17.15 hod. -  18.30 hod.  hodnotenie jesennej časti a nové úlohy pre jarnú časť súťaží, 18.30 hod. -  19.00 hod.  práca podľa skupín delegátov, 19.00 záver. Účasť na seminári je podmienkou pre delegovanie na stretnutia jarnej časti súťaží SsFZ.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie komisie sa uskutoční 1. 3. 2007 o 13.00 hod. v B. Bystrici.

2.       V súlade so znením „Prestupového poriadku“, Druhá hlava je možné osobne doručiť prestupové doklady spĺňajúce náležitosti avšak len v termíne 1. – 6. deň „prestupového mesiaca“. Doklady zasielané doporučenou poštou musia byť odoslané žiadateľom najneskôr do 24.00 hod. 6. dňa „prestupového mesiaca“ (rozhodujúca je pečiatka pošty na zásielke). Doklady odoslané resp. doručené po vyššie uvedených termínoch , a to aj v prípade súhlasu materského klubu, budú kvalifikované v zmysle PP ako neprerokované.

3.       Prestupový lístok musí obsahovať presnú adresu a PSČ hráča, bez adresy je prestupový lístok neplatný.

4.       V prípade, že prestupový lístok je doručený osobne  a hráč žiada vybavenie úkonu urýchlene poplatok sa zvyšuje o 50 %.

5.       Pri akomkoľvek matričnom úkone je potrebné predložiť platný Registračný preukaz. Bez platného RP nebude prevedený žiadny matričný úkon.        

6.       Komisia oznamuje funkionárom FK, že oficiálne rozhodnutia v matričných veciach z priestorových dôvodov uverejňuje na web stránke www.ssfz.sk v časti matrika.

7.       Upozorňujeme matričné komisie a sekretárov ObFZ na povinnosť zaslať zoznamy matričných úkonov z prestupového termínu najneskôr do posledného dňa príslušného mesiaca.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zmeny v RS 2006/07 časť adresár FK: V. liga sk. B: OFK Družstevník Žaškov od 1. 2. 07 prezident FK Maroš Surový m 0918 537745, mládež: Družstevník Dlhá nad Oravou od 4. 2. 2007 predseda TJ Anton Novák m. 0902 991022, tajomník Rastislav Kožienka m 0907 405178.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť RP hráčov svojho FK a RP hráčov, ktorých platnosť je vyznačená do 31. 12. 2006 zaslali k výmene, spolu s potrebnými podkladmi, na Matričné miesto SsFZ, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Podklady k výmene: kompletne vyplnená prihláška k registrácii (len predná strana) s výrazným označením „výmena RP“, kópia dokladu na overenie RČ, fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok, starý RP a doklad o úhrade poplatku á 100 SK (možno aj za viacerých hráčov jedným poštovým poukazom). Upozorňujeme, že žiadosť o výmene RP by mal zasielať materský FK hráča. Zároveň upozorňujeme funkcionáro FK, že podrobnejšie informácie k registrácii hráčov, výmene RP a vystavenia duplikátov RP nájdu na www.ssfz.sk v časti Registrácie.

3.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov – prestupový termín FEBRUÁR 2007: Boros Peter 881201 FK Jesenské, Muranský Miroslav 851024 Lučatín, Pechovský Martin 880826 Senohrad, Sekereš Peter 851029 Medzibrod, Urban Eduard 720224 FK Budča.

4.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Tomáš Švaňa 861126 Poviná, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 870519 Martin Gála Hronsek, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

5.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Lukáš Kmošena 870113 S. Kríž, Matejík Marian 840405 N. Lúčka, Stískal Martin 850502 Hôrky, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok, Andrej Kučera 890915 Vigľaš Pstruša.