Spravodaj č. 5/2007-08

 

Nové znenie prvého odseku kap. XXI. bod 11 Rozpisu súťaží vo futbale 2007/2008 – Rozhodca je povinný na prednej strane zápisu v rubrike „vylúčení hráči“ heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča(nestačí uviesť napr. HNS, surová hra, vzájomné napadnutie, urážka rozhodcu a pod.):

Súťaž SsFZ a oficiálneho partnera SsFZ FOOTBALL PLANET

 

Na základe priaznivej odozvy z uplynulého súť. roč.  sme sa rozhodli pokračovať v spolupráci s firmou FOOTBALL PLANET a vyhlasujeme spoločne súťaže pre družstvá dospelých štartujúce v súťažiach SsFZ pre súť. roč. 2007/08:

1.       Sada dresov (dres + trenírky) 15 ks – obdrží družstvo FK, ktoré získa najvyšší počet bodov.

2.       Sadu dresov (dres + trenírky) 15 ks – obdrží družstvo FK, ktoré získa druhý najvyšší počet bodov. v oboch prípadoch sa pri družstvách III. ligy (16 účastníkov) body prepočítajú podľa koeficientu odohraných stretnutí. V prípade rovnosti počtu bodov rozhodne počet bodov získaných na ihriskách súperov.

3.       4 zápasové lopty získajú všetci víťazí súťaží SsFZ v kategórii dospelých.

 

Ďalšie súťaže sú určené pre zákazníkov FOOTBALL PLANET (za zákazníka sa považuje každý FK, ktorý sa preukáže zaplatenou faktúrou od firmy Football Planet). Tieto súťaže vyhodnotí firma Football Planet: Jedná sa o družstvá dospelých:

Z/1. Sada dresov (dres + trenírky) 15 ks – získa družstvo FK, ktoré získa najvyšším počtom bodov.

Z/2. 10 ks tréningových lôpt – obdrží družstvo FK, ktoré získa druhý najvyšší počet bodov.

Z/3. 10 ks trénengových lôpt – obdrží družstvo FK, ktoré získa tretí najvyšší počet bodov.

Kritéria na rozlíšenie platia ako pri súťaží 1 a 2.

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Na základe žiadosti ŠK Kremnička nariaďujeme odohrať MFS III. ligy 2. kolo Kremnička – Krásno na ihr. v Priechode o 10.30. Za predelegovanie ŠK Kremnička uhradí 100 SK.

2.       Na základe oznámenia RÚVZ v Čadci sa ruší MFS III. ligy 1. kolo K. N. Mesto – L. Lúčka. Náhradný termín bude určený dodatočne.

3.       ŠTK povoľuje štart hráča Tomáš Machovič 860211, ktorý je vystavený na družstvo Družstevník T. Štiavnička (zaliaty) za mužstvo MŠK Turany do 31. 8. 07.

4.       Na základe žiadosti MFK N. Baňa povoľujeme v prípade nepriaz. počasia odohrať MFS v rámci súťaží SsFZ na ihr. OŠK Brehy.

5.       Oznamujeme FK hrajúcich v V. lige sk. B dosp., že mužstvo FC Vrútky svoje doma hrané MFS odohrá v sobotu UHČ:

6.       Na základe žiadosti MFK Žarnovica (kolidícia pretekov o Zlatú prilbu SNP) nariaďuje odohrať MFS V. ligy sk. C 4. kolo Žarnovica – B. Štiavnica sa odohrá 25. 8. (sobota) v UHČ.

7.       Na základe žiadosti FK M. Kameň nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. D 3. kolo M. Kameň – R. Janovce 19. 8. o 14.00. Za predelegovanie R a DZ uhradí M. kameň 100 SK.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        3. kola V. ligy dorast sk. B Nižná – Žabokreky 15. 8. (streda) o 16.30,

b)        1. kola V. ligy dorast sk. C B. Štiavnica – H. Nemce 29. 8. (streda) o 13.30,

c)        4. kola V. ligy dorast sk. C Žarnovica – B. Štiavnica 25. 8. o 13.30,

d)        2. kola V. ligy dorast sk. D Kalinovo – Klenovec 12. 8. o 13.00 na ihr. FK Breznička,

e)        1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Zborov – Belá 29. 8. (streda) o 10.00-12.00 ŠK Belá uhradí 200 SK na účet SsFZ,

f)          2. kolo II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER Dlhá – V. Rovné 11. 8. o 12.30-14.30,

g)        1. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH V. Krtíš – Tempus RS 19. 9. (streda) o 13.30-15.30,

h)        5. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Žarnovica – Revúca 2. 9. o 10.00-12.00,

i)          1. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Radoľa – Staškov 29. 8. (streda) o 10.00-12.00,

j)          3. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Raková 26. 9. (streda) o 15.00-17.00,

k)        3. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – L. Hrádok 14. 8. (utorok) o 15.00-17.00

l)          1. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Z. Poruba – Liesek 29. 8. 07 (streda) o 16.00-18.00, Z. Poruba uhradí 200 SK na účet SsFZ,

m)      1. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Rakytovce – H. Nemce. Žiadame predložiť vzájomnú dohodu klubu,

n)        2. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Hliník – B. Štiavnica 12. 9. (streda) o 15.00-17.00. FK Hliník uhradí 200 SK na účet SsFZ,

o)        1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C B.Štiavnica – S. Ľupča 22. 8. (streda) o 10.00-12.00. FK S. Ľupča uhradí 200 SK na účet SsFZ,

p)        2. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. D Radzovce – Kalinovo 26. 8. o 10.00-12.00.

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)        14. kolo III. ligy SD a MD Zvolen – D. Kubín 15. 8. (streda) o 10.00-12.30 z dôvodu kolidovania stretnutí,

b)        14. kola III. ligy SD a MD Krásno – Bánová 15. 8. (streda) o 11.30-14.00,

c)        3. kolo IV. ligy dorast sk. JUH D. Hámre – Sliač 18. 8. o 15.30,

d)        3. kolo V. ligy dorast sk. A D. Tižina – Rosina 19. 8. o 13.00,

e)        2. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky – Tvrdošín 12. 8. o 13.30.

3.       Oznamuje FK,

a)        že MFK Revúca III. liga SD a MD odohrá MFS na RP aj s názvom MFK Slovmag Revúca do 19. 8. 07,

b)        účastníkom IV. ligy dorast sk. JUH, že FK Bušince odhlásili svoje dorastenecké družstvo zo súťaže.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-4 Na základe podkladov HK SsFZ uverejnených v Spravodajcoch SsFZ č. 48/2006-2007 a 1/2007-2008, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 zastavuje nepodmienečne činnosť dňom 12.7.07 za neuhradenie pokút  a poplatkov týmto družstvám FK: Rudinská, Radzovce, Radoľa (všetci dorast), Roma Revúca (SŽ). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom predložte na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-6 Na základe podkladov HK uverejnených v Spravodajcoch SsFZ č. 2. a 3/2007-08 na návrh HK DK podľa DP 2-9 zastavuje nepodm. činnosť dňom 26. 7. 07 za neuhradenie medziodd. pohľadávok FK Tvrdošín dorast (pre FK L. Sliače vo výške 2 350 SK) Zastavená činnosť družstva trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady medziodd. pohľadávok. Fotokópiu dokladov o úhrade medziodd. pohľadávok obratom predložte na sekretariát SsFZ.

D-7 Žiadosti o zmenu zvyšku tresatu na podm. – čl. 31 bod 2 DP: Mário Madleňák 780914 O. Jasenica –

zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 6. 08, Jozef Matuška 780426 Kláštor p. Zn. – zmena zvyšku trestu na 2 SP do

30. 11. 07, Eugen Bari 710624 Fiľakovo – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 4. 07, Andrej Dubovický 790209

Sásová – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 11. 07, Tibor Pavlík 750606 K. Lieskovec – zmena zvyšku trestu na 

SP do 30. 4. 08, Danile Gaňa 950531 V. Rovné – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 11. 07, Vladimír Filipča 830412 Poniky – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 11. 07, Ivan Jurkovič tréner K. Lieskovec, Miroslav Žák ved. dr. K. Lieskovec – zamietajú sa porušenie čl. 31 bod 2 DP,

D-8 Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu – čl.  31 bod 1 DP: Jaroslav Bakoš 771223 Žaškov – zamieta sa,

D-9 DK prerokovala list prezidenta FK Poltár z 31. 7. 07 ohľadom žiadosti o zmenu trestu hráča Marian Berky

771116. Ustanovenia discipl. poriadku neumožňujú DK zmeniť trest uvedeného hráča (D-1372 1 SN od 25. 6. 07)

Proti zozhodnutiu DK je možné sa odovlať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Prvé zasadnutie technického úseku KR SsFZ sa uskutoční dňa 16.8.2007 o 15,00 hod. v Banskej Bystrici.

2.       Ospravedlnenia : Brodňan – 31. 8. – 14. 9. 07; Tomáš – 18. – 19. 8. 07; Matoš – akceptujeme (soboty); Ondruš – 15. 30 . 8. 07; Čunderlík – 18. – 27. 8. 0; Bulla – 15. 8. – 3. 9. 07; Tapfer – 18. – 19. 8. 07; Rogoň – 12. – 25. 8. 07; Chmúrny - 3. 8. 07 seminár; Michna – 18. – 19. 8. 07; Maga – 11. 8. – 1. 9. 07; Farský – 18. – 19. 8. 07; Havran – 16. – 19. 8. 07; Čambora – 26. 8. – 2. 9. 07; Vrlíková – jesenná časť; Uhorskai – 18., 25. – 26. 8, 15. – 16. 9., 22 a 29. 9. 07; L. Szabó – 3. 8. 07; Šáli – 3. 8. 07; Fazekaš – jesenná časť; M. Krahulec – do prihlásenia; Švec – 2. – 13. 8. 07; Siman – 3. 8. 07; Katrenčík – 3. 8. 07; Turňa – 3. 8. 07.

3.       Na zasadnutie komisie vo štvrtok 16. augusta 2007 o 16.00 hod. v zasadačke SsFZ v Banskej Bystrici pozývame p. Holáčika, Kolibáča, Knapa  a Zeleňáka - oboznámenie s novým hodnotením rozhodcov .

4.       Upozorňujeme delegátov na povinnosť od 1. kola  súťaží SsFZ výlučne používať „Správu delegáta o priebehu súťaží“  s logom  SsFZ  a pre II. LSDV používať „Správu delegáta o priebehu súťaží “ s logom SFZ. Obidve správy sú aj zverejnené na webovej stránke SsFZ v skupine „ Tlačivá“ a „ Pokyny pre delegátov“  na vyplňovanie správ sú v skupine „ Komisie“.

5.       Ospravedlnenie: Borcovan 18. a 19. augusta, Kubáni 2. septembra, Kahan  8. a 29. septembra, Králka  18. a 19. augusta, Kubinec 19., 25. a 26. augusta, Kamenišťák 18.,19. a 25. augusta.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2007/2008 – zápasy 3. kola sa odohrajú  7. - 8. augusta 2007: 1. skupina (ObFZ BB) Savon BB – JUPIE BB, 2. skupina (ObFZ ZV) Očová – Krupina, Hriňová – Zvolen, 3. skupina (ObFZ ZH/VK) Žarnovica – Žiar, Dolná Strehová – V. Krtíš, 4. skupina (ObFZ LC/RS) Hnúšťa – Lučenec, 5. skupina (ObFZ MT/LM) FOMAT Martin – Lisková, 6. skupina (ObFZ CA)  Krásno – Čadca, 7. skupina (ObFZ DK) Tvrdošín – Námestovo, Liesek- D. Kubín, 8. skupina (ObFZ ZA) Raj. Teplice – Varín, Rajec – Veľké Rovné.Domáce družstvo dohodne presný termín zápasu so súperom a oznámi ho sekretárovi ObFZ. Žiadame sekretárov ObFZ, aby na uvedené zápasy delegovali po jednom rozhodcovi.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       V prestupových termínoch august a september poplatok za matričný úkon, ktorý sa robí na počkanie je o 50% zvýšený.

2.       Dorastenci roč. 1989 môžu hlásiť len prestup, prípadné hosťovanie len za družstvo dosp., poplatok je 450 SK.

3.       Zasadnutie MaK bude 23. 8. 07 o 10.00 v B. Bystrici.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že na základe zaslaných podkladov boli vyhotovené RP hráčov a doteraz nezaslali ich ŽP: Bzenica – Debnár, Krupina – Križan, D. Niva – Buljan.

2.       Sekretariát SsFZ rozosiela v týchto dňoch RS 2007/08 vždy jeden výtlačok na FK, ktorého družstvo (družstvá) štartujú v súť. roč. 2007/08 v súťažiach SsFZ. Ďalšie výtlačky RS si môžu FK zakúpiť na sekretariáte SsFZ á 50 SK za jeden výtlačok, platba výhradne poštovým poukazom SsFZ.

 

Zmena DL č. 1

K. N. Mesto – L. Lúčka (nehrá sa),

Podvysoká – Belá (Tutura za Šveca, Katrenčík za Tuturu),

B. Štiavnica – H. Nemce (dorast, 29. 8. o 13.30),

Radoľa – Staškov (SŽ a MŽ, 29. 8. o 10.00-12.00),

Rakytovce – H. Nemce (SŽ a MŽ, nehrá sa).

 

Zmena DL č. 2

Kremnička – Krásno (Priechod),

Nižná – Ďanová (Hrtús za Šveca),

Krásno – Bánová (SD a MD, 11.30-14.00),

B. Potok – L. Kokava (dorast, Tutura za Šveca),

Kalinovo – Klenovec (dorast, 13.00 Breznička),

Hliník – B. Štiavnica (SŽ a MŽ, 12. 9. o 15.00-17.00).