Spravodaj č. 23/2007-08

 

Rada SsFZ (predseda Jozef Paršo)

I.  s c h v a ľ u j e:

a)       vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2007/2008 v kategórii dospelých a mládeže,

b)       rozpočet SsFZ na rok 2008,

c)       delegátov SsFZ na Hodnotiacu konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční 14. 12. 2007 v Bratislave, Stanislav Špila, Eduard Gábriš, Štefan Mrenka, František Vorel, Karol Belánik, Igor Krško, Jozef Voloník, Jozef Dávid, Vladimír Mušák, Dušan Krnáč, Jozef Rošťák, Jaroslav Vaňo, Ľubomír Stanko, Jaroslav Fidrik, Pavol Kuteľ, Jaroslav Bágel, Vladimír Lehoťan, Ján Kováčik, Vladimír Soták, Július Kliment, Juraj Pilát, Daniel Harach, Jozef Hrdlička, Mikuláš Kubíček, Daniel Bél, Bohumil Glezgo, Ladislav Krnáč, Ján Černák, Ladislav Híveš, Norbert Krišta, Štefan Pastorek, Štefan Estergomi, Ján Čilík, Gabriel Szántó, Ladislav Slanec, Jozef Paršo, Ladislav Matejka a Bruno Motyčka.

d)       úpravu Organizačného poriadku SsFZa textu Stanov SsFZ tak, ako ho predložil navrhovateľ,

II. potvrdzuje :

Nových členov Rady SsFZ: Jaroslava Bágela, zástupcu ObFZ Martin, za Milana Tomčányho a Štefana Pastorka za  ObFZ Lučenec namiesto Štefana Cerovského.

III.  berie na vedomie :

a)       informáciu o plnení uznesení z ostatného zasadnutia Rady SsFZ,

b)       aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a ďalších organizácií, podané predsedom SsFZ,

c)       správu o činnosti VV SsFZ od ostatného zasadnutia Rady SsFZ,

d)       informatívnu správu o hospodárení SsFZ za rok 2007.

IV.  u k l a d á :

a)       na najbližšom zasadnutí VV SsFZ sa zaoberať pripomienkami a návrhmi členov Rady      

b)       SsFZ, ktoré odzneli v diskusii a nie sú súčasťou tohto uznesenia,

c)       prostredníctvom Spravodajcu SsFZ informovať funkcionárov FK  o prijatých uzneseniach a rozhodnutiach Rady SsFZ,             

d)       v súlade so schválenou zmenou upraviť  text Organizačného poriadku SsFZa stanov SsFZ na web stránke SsFZ,

e)       iniciovať zmenu Súťažného poriadku futbalu, čl. 113 o možnosť štartu hráčov-žiakov, po splnení príslušných podmienok, v kategorii dorastu.

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

Na zasadnutí 30. 11. 07 v B. Bystrica, okrem iných v odvolacom konaní VV:

a)       prejednal odvolanie FK Skalité voči rozhodnutiu DK uverejneného v Spravodajcovi SsFZ č. 18 pod D-673. VV v zmysle DP čl. 27, bod c zrušil rozhodnutie DK v tejto veci. Dôvod: šetrením bolo zistené, že vyjadrenia AR v prípade oznámenia HNS nebolo pravdivé. Prípad odstupujeme na došetrenie KR. Odvolací vklad 1 000 SK sa vracia FK Skalité,

b)       zobral na vedomie, že podané odovlanie FK Boľkovce voči rozhodnutiu DK bolo zástupcami FK Boľkovce písomne stiahnuté pred rokovaním. Odvolací vklad 1 000 SK sa vracia FK Boľkovce,

c)       poveril Odvolaciu  komisiu zaoberať sa odvolaním FK KINEX Bytča, ktoré obdržal v deň rokovania.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 15. 11. 07: III. liga: Bánová – S č. 15: 3 000+300 SK; Krásno – č. 15: 3 000+300 SK, č. 19: 200 SK; IV. liga: K. Lieskovec – č. 11: 200 SK; Poltár – č. 12: 200+400 SK; Ružiná - č. 14: 20 000+300 SK; O. Jasenica – č. 18: 5 000+300 SK; V. liga: Sásová – č. 15: 3 000+300 SK; Sklabiná – č. 13: 3 000, č. 14: 4 000 SK; Bešeňová – č. 13: 200 SK; Vinica – č. 16: 10 000+300 SK; Černová – č. 16: 3 000+300 SK; Rudinská – č. 16: 200+200+5 000+300+200 SK; B. Štiavnica – č. 19: 8 000+300 SK; Žiar B – č. 18: 2 000+300 SK; Predmier – č. 19: 200+200+200 SK; Nenince – č. 19: 30 000+300+200 SK; Boľkovce – č. 19: 10 000 SK; Bánová B – č. 19: 2 000+300 SK; L. Sliače – č. 19: 10 000+300 SK; Dražkovce – č. 19: 200 SK; Zuberec – č. 19: 200 SK; Ďanová – č. 19: 200 SK; Vrútky – č. 19: 200+400 SK; SD: L. Mikuláš – č. 11: 100+200 SK; Revúca – č. 11: 200+1 000+300 SK; Martin – č. 15: 1 000+300 SK; MD: Rakytovce – č. 19: 100+200 SK; dorast: Belá – č. 12: 1 000+300, č. 13: 200+400 SK; Trebostovo – č. 13: 1 000+300 SK; Rudina – č. 15: 100+200 SK; Klenovec – č. 18: 1 000+300 SK; Detva – č. 19: 100+200 SK; Podvysoká – č. 19: 1 000+300 SK; H. Nemce – č. 19: 200+1 500+300 SK; SŽ: T. Teplice – č. 17: 5 000+300 SK; Rakytovce – č. 18: 1 000+300+12 000+300 SK; Krásno – č. 19: 1 000+300 SK; MŽ: T. Teplice – č. 13: 100+200, č. 16: 200+200+5 000+300 SK.

2.       HK prerokovala faktúru od ŠK Z. Poruba za neodohrané MFS z 4. 11. 07. Na základe fakt. čiastky žiada FK Oščadnica o jej uhradenie v celej  čiastke na účet ŠK Z. Poruba.

 

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Tak, ako sa to už stalo tradíciou, v tomto roku už po 13-ty krát vyhlasuje Stredoslovenský futbalový zväz, na základe hlasovania trénerov III. ligy a členov TMK, najlepších futbalistov v regióne stredného Slovenska v príslušnom roku. Slávnostné vyhlásenie 11-tky SsFZ za r. 2007 sa uskutoční 11. januára 2008 (piatok) o 19.00 hod. v reprezentačných priestoroch Zvolenského zámku. Udeľovanie ocenenia najlepším futbalistom sa uskutoční v rámci IV. plesu SsFZ. Prípravou plesov sleduje SsFZ založenie tradície neformálnych stretnutí funkcionárov zväzových orgánov a klubov, ocenených hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov, partnerov a fanúšikov futbalu na strednom Slovensku. Touto cestou Vás čo najsrdečnejšie pozývame na tento slávnostný večer. Z dôvodu organizačného zabezpečenia plesu Vás žiadame, aby ste nám do 4. 1. 2008 záväzne (telefonicky 048/4148913, faxom, 048/4148914, e-mailom futbal@ssfz.sk, prípadne mobil 0915 827656 Matejka, 0905 151511 Jánošová), nahlásili svoju účasť, účasť manželky (priateľky), prípadne ďalších Vaších hostí. Cena zlosovateľnej vstupenky pre jedného účastníka plesu je 800 SK.

2.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná),  Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Serdel Martin 840717 Dubové, Solivaj Ján 780331 Šalková, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.

 

Halová sezóna SFZ

SŽ sk. C

MŠK Ružomberok – ŠH Badín (8. 12. o 8.30-14.00, Čajka, Jánoš)

MŽ sk. C

MŠK Ružomberok – ŠH Badín (8. 12. o 13.30-19.00, Kratochvíla, Riša)