Spravodaj č. 27/2007-08

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       NEDOPLATKY ODIELOV ZO SPRAVODAJOV SsFZ č. 20 a 21. III.liga: Bytča s.č. 20 – 15000+ 300 Sk; DEZIDER GERO, Bytča s.č. 20 - 200 Sk; MIROSLAV TICHY, Bytča sč. 20 – 200 Sk; Bytča s.č. 21 – 2000 + 300 Sk; Kremnička s.č. 21 – 2000 + 300 Sk; Námestovo  s.č. 21 – 2000 + 300 Sk; Fiľakovo s.č. 21 – 2000 + 300 Sk; L.Štiavnica s.č. 21 – 1000 + 300 Sk; Zvolen s.č. 21 – 1000 + 300 Sk; V. liga: LADISLAV DOBOŠ, Ďanová s.č. 20 – 200Sk; Radzovce s.č. 20 – 3000 + 200 + 200 Sk; Janovce s.č. 20 – 1000 + 300Sk; Podvysoká s.č. 21 – 280Sk. Hospodárska komisia žiada uhradiť uvedené nedoplatky na účet SsFZ do 30.1.2008 pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu o uhradení treba zaslať na sekretariát SsFZ.

2.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 15. 11. 07: III. liga: Bánová – S č. 15: 3 000+300 SK; IV. liga: K. Lieskovec – č. 11: 200 SK; Poltár – č. 12: 200+400 SK; O. Jasenica – č. 18: 5 000+300 SK; V. liga: Sásová – č. 15: 3 000+300 SK; Bešeňová – č. 13: 200 SK; Vinica – č. 16: 10 000+300 SK; Rudinská – č. 16: 200+200+5 000+300+200 SK; B. Štiavnica – č. 19: 8 000+300 SK; Žiar B – č. 18: 2 000+300 SK; Predmier – č. 19: 200+200+200 SK; Nenince – č. 19: 30 000+300+200 SK; Boľkovce – č. 19: 10 000 SK; Bánová B – č. 19: 2 000+300 SK; L. Sliače – č. 19: 10 000+300 SK; Zuberec – č. 19: 200 SK; Ďanová – č. 19: 200 SK; Vrútky – č. 19: 200+400 SK; SD: L. Mikuláš – č. 11: 100+200 SK;  Martin – č. 15: 1 000+300 SK; MD: Rakytovce – č. 19: 100+200 SK; dorast: Belá – č. 12: 1 000+300;  Trebostovo – č. 13: 1 000+300 SK; Rudina – č. 15: 100+200 SK; Klenovec – č. 18: 1 000+300 SK; Detva – č. 19: 100+200 SK; Podvysoká – č. 19: 1 000+300 SK; SŽ: T. Teplice – č. 17: 5 000+300 SK; Rakytovce – č. 18: 1 000+300+12 000+300 SK; Krásno – č. 19: 1 000+300 SK; MŽ: T. Teplice – č. 13: 100+200, č. 16: 200+200+5 000+300 SK. Vzhľadom na neuhradenie uvedených nedoplatkov hospodárska komisia SsFZ žiada ich uhradenie  na účet SSFZ do 30.1.2008. V prípade neuhradenia do uvedeného termínu bude HK SsFZ postupovať v súlade s RS 2007/2008, časť XIX. Hospodárske náležitosti, bod 5, tretia odrážka (udelenie nového trestu vo výške neuhradenej pokuty DK SsFZ).  Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku je potrebné zaslať na sekretariát SsFZ.

 

Odvolacie komisia (predseda Dušan Čaban)

1.       Predvoláva na svoje zasadnutie 16. 1. 08 (streda) o 15.00 k prejednaniu okolností trestu udeleného FK Bytča (MFS Bytča – Makov) manager FK Miroslava Tichého. Ďalej predvoláva na ten istý deň o 15.30 k prejednaniu odvolania FK Radzovce voči rozhodnutiu ŠTK trestom udeleným a DK (MFS R. Janovce – Radzovce) Jozefa Planča predseda OŠK Radzovce, Ivana Haviara managera OŠK, R stretnutia Ladislava Szabóa, AR1 Davida Martina, AR2 Ladislava Majera a DZ Vladimíra Končeka. Účasť všetkých pozvaných na prejednaní bezpodmienečne nutná.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie VV 18. 1. 08 o 13.30 v B. Bystrici.

2.       Zmeny RS 2007/08 časť Adresár FK V. liga sk. D – FK Vinica od 16. 12.  predseda FK Ing. Zsolt Zsigmond m 0907 700222.

3.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná),  Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Serdel Martin 840717 Dubové, Solivaj Ján 780331 Šalková, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.