Spravodaj č. 30/2007-08

 

Komisia mládeže   -   predseda   Ján   Hlaváč

1.       Na základe RS SsFZ  2007/2008 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2007/2008 uplatnili písomne najneskôr do 27. 2. 2008. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  15. 3. 2008 a následne 13. 3. 2008. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM SsFZ na zmenu v RS 2007/2008 časť II Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 4b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýkaZoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 15. 11. 07: III. liga: Bánová – S č. 15:

2.       KM oznamuje FK III. ligy SD a MD, že ÚHČ je 10,00 – 12,30 hod. okrem 27. kolo dňa 4. 6. 2008 /streda/ o 14,30 – 17,00 hod. a výnimiek uvedených RS SsFZ 2007/2008 a Spravodajcovi.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       NEDOPLATKY ODIELOV ZO SPRAVODAJOV SsFZ č. 20 a 21. III.liga: Bytča s.č. 20 – 15000+ 300 Sk; DEZIDER GERO, Bytča s.č. 20 - 200 Sk; MIROSLAV TICHY, Bytča sč. 20 – 200 Sk; Bytča s.č. 21 – 2000 + 300 Sk; Fiľakovo s.č. 21 – 2000 + 300 Sk; Zvolen s.č. 21 – 1000 + 300 Sk; V. liga: LADISLAV DOBOŠ,  Radzovce s.č. 20 – 3000 + 200 + 200 Sk; Janovce s.č. 20 – 1000 + 300Sk; Podvysoká s.č. 21 – 280Sk. Hospodárska komisia žiada uhradiť uvedené nedoplatky na účet SsFZ do 30.1.2008 pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu o uhradení treba zaslať na sekretariát SsFZ.

2.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 15. 11. 07: IV. liga: K. Lieskovec – č. 11: 200 SK; V. liga: Sásová – č. 15: 3 000+300 SK; Bešeňová – č. 13: 200 SK; Rudinská – č. 16: 200+200+5 000+300+200 SK; B. Štiavnica – č. 19: 8 000+300 SK; Žiar B – č. 18: 2 000+300 SK; Predmier – č. 19: 200+200+200 SK; Nenince – č. 19: 30 000+300+200 SK; Boľkovce – č. 19: 10 000 SK; L. Sliače – č. 19: 300 SK; Zuberec – č. 19: 200 SK; Ďanová – č. 19: 200 SK; SD: L. Mikuláš – č. 11: 100+200 SK;  MD: Rakytovce – č. 19: 100+200 SK; dorast: Belá – č. 12: 1 000+300;  Klenovec – č. 18: 1 000+300 SK; SŽ: T. Teplice – č. 17: 5 000+300 SK; Rakytovce – č. 18: 1 000+300+12 000+300 SK; MŽ: T. Teplice – č. 13: 100+200, č. 16: 200+200+5 000+300 SK. Vzhľadom na neuhradenie uvedených nedoplatkov hospodárska komisia SsFZ žiada ich uhradenie na účet SsFZ vzhľadom k predchádzajúcim upozorneniam Okamžite. V prípade neuhradenia bude HK SsFZ postupovať v súlade s RS 2007/2008, časť XIX. Hospodárske náležitosti, bod 5, tretia odrážka (udelenie nového trestu vo výške neuhradenej pokuty DK SsFZ).  Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku je potrebné zaslať na sekretariát SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Zimný seminár rozhodcov III. ligy a vybraných R IV. ligy sa uskutoční v dňoch 7.3. a 8.3.2008 v Brezne – Hotel Ďumbier.

2.       Zimný seminár rozhodcov IV. ligy a DZ III. ligy sa uskutoční dňa 8.3.2008 v Brezne – Hotel Ďumbier.

3.       Zimný seminár rozhodcov V. ligy (BB kraj) a DZ IV. a V. ligy (BB kraj) sa uskutoční dňa 9.3.2008 v Reštaurácii u Vinca, Banská Bystrica – Kremnička.

4.       Zimný seminár rozhodcov V. ligy (ZA kraj) a DZ IV. a V. ligy (ZA kraj) sa uskutoční dňa 14.3.2008 na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach.

5.       Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je jednou z podmienok účinkovania v jarnej časti 2007/2008, ďalšie pokyny, informácie a program seminárov budú zverejnené v ďalších úradných správach.

 

Trénersko-metodická komisia(predseda Vojtech Kováč)

1.       Dňa 15. januára 2008 úspešne ukončili školenie trénerov 3. triedy a stali sa držiteľmi EURO B licencie nasledovní tréneri: Gabriel Árvai, Miroslav Bača, Martin Bartoš, Róberz Coma, Ivan Drnaj, Ľudovít Filep, Jaroslav Florek, Pavol Frigmanský, Róbert Hazucha, Maroš Hraško, Róbert Hurák, Peter Jesenský, Michal Klec, Marek Kuboš, Milan Mlynár, Stanislav Olšovský, Matej Pánik, Roman Pavlov, Pavol Pivovarníček, Peter Turňa a Ivan Bartoš, Ivan Belák, Peter Boroš, Ondrej Debnár, Marek Fabuľa, Ľuboš Hajdúch, Daniel Jurč, Vladimír Leitner, Tomáš Libič, Viliam Macko, Pavol Penksa, Martin Svintek, Roland Števko, Peter Štyvár, Richard Zajac. Srdečne gratulujeme!

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Oprava RS 2007/08 časť Adresár FK III. liga: MFK R. Sobota od 3. 1. 08 gen. manager Ján Oštrom 0903 349795, manager mládeže Vojtech Vaszily 0907 521368; IV. liga SEVER: Družstevník Valča od 1. 1. 08 prezident FK Jaroslav Vršo č. byt 043/4298016, m 0907 425561; IV. liga JUH: MFK Revúca zmena adresy FK, Vladimír Gallo, MFK Revúca, Komenského 1208/17, 050 01 Revúca.

2.       Oznamujeme kolegom z ObFZ, že na SsFZ sú k dispozícii doplnky pravidiel futbalu á 35 SK spolu Pravidlá futbalu + doplnky á 200 Sk. Naďalej sú k dispozícii aj novelizované Futbalové normy SFZ (bez obalu) á 165 SK a Rozpis súťaží SsFZ 2007/08 á 50 SK. Platba výhradne poštovým peňažným poukazom SsFZ (do správy adresáta uvádzajte „pravidlá futbalu“ a počet kusov).

3.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná),  Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Serdel Martin 840717 Dubové, Solivaj Ján 780331 Šalková, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.