Spravodaj č. 34/2007-08


Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

 1. Potvrdzovanie súpisiek dospelých a mládeže sa uskutoční v dňoch 20. 3. a 27. 3. 2008 od 14,00 do 16,00 hod. na sekretariáte SsFZ. Upozorňujeme zároveň, že povinnosť predkladať súpisku majú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dve družstvá v jednej vekovej kategórii. Ostatné FK vyhotovujú zoznam hráčov, ktorý je platný celý súťažný ročník.

 2. ŠTK povoľuje v jarnej časti súťažného ročníka 2007/2008 do 30. 4. 2008 použitie schválených pomocných hracích plôch na odohratie MFS vo všetkých vekových kategóriách.

 3. Oznamujeme všetkým FK, ktoré štartujú v V. lige sk. B, že FK Lokomotíva ŽOS Vrútky odohrá doma vylosované stretnutia vždy v sobotu v ÚHČ na ihrisku v Martine (hlavný štadión). SŽ a MŽ odohrajú svoje MFS ako predzápas dospelých.

 4. Na základe žiadosti Družstevník Or. Poruba nariaďujeme odohrať doma vylosované stretnutia nasledovne:

17. kolo 20. 4. 2008 o 15,00 Or. Poruba – Lisková

20. kolo 11. 5. 2008 o 15,00 Or. Poruba – Trstená

22. kolo 25. 5. 2008 o 15,00 Or. Poruba – L. Sliače

24. kolo 8. 6. 2008 o 15,00 Or. Poruba – Sučany

26. kolo 22. 6. 2008 o 15,00 Or. Poruba – Palúdzka

5. Žiadame FK Nenince o nahlásenie hracej plochy na ktorej odohrá MFS 16. kola V. ligy sk. D Nenince –

Lubeník dňa 13. 4. 2008

 1. Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS dospelých nasledovne:

III. liga 6. kolo Bytča – R. Sobota B 23. 3. 2008 o 15,00

16. kolo (kompletné kolo v dňoch 29. a 30. 3. 2008 o 15,00 podľa vylosovania)

IV. liga SEVER 6. kolo Oščadnica – Trebostovo 30. 3. 2008 o 15,00

14. kolo Oščadnica – Záv. Poruba 1. 5. 2008 o 16,30

V. liga sk. B 14. kolo Vrútky – Or. Poruba 30. 3. 2008 o 15,00 – ihrisko Martin

V. liga sk. C 14. kolo Sliač – P. Č. Balog 30. 3. 2008 o 15,00

14. kolo D. Hámre – Badín 30. 3. 2008 o 15,00

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

 1. Na základe RS SsFZ 2007/2008 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2007/2008 uplatnili písomne najneskôr do 27. 2. 2008. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ 15. 3. 2008 a následne 22. 3. 2008. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM SsFZ na zmenu v RS 2007/2008 časť II Termínová listina, hracie dni a časy, bod 4b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

 2. KM oznamuje FK III. ligy SD a MD, že ÚHČ je 10,00 – 12,30 hod. okrem 27. kolo dňa 4. 6. 2008 /streda/ o 14,30 – 17,00 hod. a výnimiek uvedených RS SsFZ 2007/2008 a Spravodajcovi.

 3. Nariaďuje odohrať MFS:

  1. III. ligy SD a MD – 16. kolo Čadca – Rakytovce a Bánová – Savon BB 29.3. (sobota) o 10,00 a 12,30

Námestovo – Krásno a Martin – Revúca 30. 3. (nedeľa) o 10,00 a 12,30

  1. IV. liga dor. sk. JUH – 14. kolo Sliač – Detva 29. 3. (sobota) o 14,00

14. kolo Selce – B. Štiavnica 29. 3. (sobota) o 15,00

  1. V. liga dorast sk. A – 14. kolo Staškov – Svrčinovec 30. 3. (nedeľa) o 12,30

  2. V. liga dorast sk. B – 12. kolo Nižná – T. Kľačany 29. 3. (sobota) o 14,00

  3. II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER – 12. kolo Zborov – T. Teplice 29. 3. (sobota) o 10,00 a 12,00

  4. II. liga SŽ a MŽ sk. JUH – 14. kolo Revúca – Savon BB 29. 3. (sobota) o 10,00 a 12,00

  5. III. liga SŽ a MŽ sk. B – 14. kolo Vrútky – Or. Veselé 29. 3. (sobota) o 11,00 a 13,00 v Martine

  6. III. liga SŽ a MŽ sk. C – 12. kolo B. Štiavnica – H. Nemce 29. 3. (sobota) o 10,00 a 12,00

14. kolo Sliač – Kremnica 29. 3. (sobota) o 10,00 a 12,00

14. kolo Zvolen B – Brusno 30. 3. (nedeľa) o 10,00 a 12,00

14. kolo Podlavice B – Kováčová 30. 3. (nedeľa) o 10,00 a 12,00

4. Žiada FK Staškov a Rudina o urýchlené predloženie vzájomnej dohody o odohratí neodohraného MFS 13. kola V. ligy dor. sk. A.


Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-764 Na základe podkladov uvedených v Spravodajoch SsFZ č. 24, 26-30/2007-08, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 7.2.08 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Bytča, Radzovce, K. Lieskovec, Bešeňová, Rudinská, Žiar n. Hr. B, Predmier, L. Sliače, Zuberec (všetko družstvá dospelých), L. Mikuláš SD, Rakytovce MD, Belá (dorast), Rakytovce (SŽ). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-765 DK upozorňuje FK Tvrdošín dospelí, že družstvo má naďalej nepodmienečne zastavenú činnosť v zmysle D-763.

D-766 DK zatiaľ berie na vedomie oznam HK SsFZ v Spravodajoch SsFZ č. 26-30/2007-08 pre funkcionárov družstiev FK uvedených pod D-764 a 765 o jej postupe v prípade neuhradenia nedoplatkov do 30.1.08.Návrh HK SsFZ o udelenie nového trestu vo výške neuhradeného nedoplatku v zmysle RS 2007/2008 bude DK realizovať iba u družstiev FK, ktoré neuhradia nedoplatky do 29.02.2008.


Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

 1. Zimný seminár rozhodcov III. ligy a DZ III. ligy sa uskutoční v dňoch 7.3. a 8.3.2008 v Brezne – Hotel Ďumbier. Prezentácia účastníkov 7.3.2008 od 14,30 – 15,15 hod. Účastníci seminára si hradia ubytovanie (600,- Sk/noc). Parkovanie motorových vozidiel cez noc je zabezpečené vo dvore Hotela Ďumbier(vchod zozadu od rieky Hron).

 2. Zimný seminár rozhodcov IV. ligy a DZ IV. ligy sa uskutoční dňa 8.3.2008 v Brezne – Hotel Ďumbier. Prezentácia účastníkov od 8,00 – 8,45 hod. Parkovanie vozidiel je na námestí M. R. Štefánika (na bývalej autobusovej stanici).

 3. Zimný seminár rozhodcov V. ligy (BB kraj) a DZ V. ligy (BB kraj) sa uskutoční dňa 9.3.2008 v Reštaurácii u Vinca, Banská Bystrica – Kremnička. Prezentácia účastníkov od 8,30 – 9,15 hod.

 4. Zimný seminár rozhodcov V. ligy (ZA kraj) a DZ V. ligy (ZA kraj) sa uskutoční dňa 14.3.2008 na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach. Prezentácia účastníkov od 13,45 – 14,30 hod.

 5. Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je jednou z podmienok účinkovania v jarnej časti 2007/2008. Rozhodcovia na seminároch uhradia ročný poplatok 300,- Sk, program seminárov bude zverejnený na web- stránke SsFZ.

 6. Delegáti zväzu pri prezentácii predložia potvrdenie o svojom zdravotnom stave od praktického lekára.

 7. Zimného seminára R, AR,R/AR SFZ druhej skupiny (súťaže riadené ŠTK SFZ) a žien FIFA, ktorý sa uskutoční 12. 3. 2008 v Trenčianskych Tepliciach sa zúčastnia za SsFZ z programu Talent: Radoslav Čičmanec a Michal Perašín. Menovaným budú zaslané pozvánky e-mailovou poštou z KR SFZ.


Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

 1. Prestupový termín február 2008 - schválený prestup (opakovaný) – Miroslav Greguška 810521 Družstevník Veličná – Družstevník Žaškov; zamietnutý prestup – Jakub Haško 900730 ŠK Selce – Sandrik D. Hámre.

 2. Upozorňujeme funkcionárov FK, že v prestupovom termíne „marec 2008“ je možné schváliť hosťovanie hráča minimálne do 31. 8. 2008. V prestupovom termíne „apríl 2008“ je potom možné schváliť hosťovanie minimálne do termínu 31. 12. 2008.

 3. Zasadnutie bude 27. 3. 08 o 10.00 hod.

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

 1. Oprava RS SsFZ, časť VV SsFZ , predseda Komisie mládeže P. Ján Hlaváč zmena č.t. zam. : 045/6723186 – aj fax.

 2. Oznamujeme kolegom z ObFZ, že na SsFZ sú k dispozícii doplnky pravidiel futbalu á 35 SK spolu Pravidlá futbalu + doplnky á 200 Sk. Naďalej sú k dispozícii aj novelizované Futbalové normy SFZ (bez obalu) á 165 SK a Rozpis súťaží SsFZ 2007/08 á 50 SK. Platba výhradne poštovým peňažným poukazom SsFZ (do správy adresáta uvádzajte „pravidlá futbalu“ a počet kusov).

 3. Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

 4. Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná), Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Serdel Martin 840717 Dubové, Solivaj Ján 780331 Šalková, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.