Spravodaj č. 35/2007-08

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.      Potvrdzovanie súpisiek dospelých a mládeže sa uskutoční v dňoch 20. 3. a 27. 3. 2008 od 14,00 do 16,00 hod. na sekretariáte SsFZ. Upozorňujeme zároveň, že povinnosť predkladať súpisku majú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dve družstvá v jednej vekovej kategórii. Ostatné FK vyhotovujú zoznam hráčov, ktorý je platný celý súťažný ročník.

2.        ŠTK povoľuje v jarnej časti súťažného ročníka 2007/2008 do 30. 4. 2008 použitie schválených pomocných hracích plôch na odohratie MFS vo všetkých vekových kategóriách.

3.        Oznamujeme všetkým FK, ktoré štartujú v V. lige sk. B, že FK Lokomotíva ŽOS Vrútky odohrá doma vylosované stretnutia vždy v sobotu v ÚHČ na ihrisku v Martine (hlavný štadión). SŽ a MŽ odohrajú svoje MFS ako predzápas dospelých.

4.        Na základe žiadosti Družstevník Or. Poruba nariaďujeme odohrať doma vylosované stretnutia nasledovne:

      17. kolo 20. 4. 2008 o 15,00 Or. Poruba – Lisková

      20. kolo 11. 5. 2008 o 15,00 Or. Poruba – Trstená

      22. kolo 25. 5. 2008 o 15,00 Or. Poruba – L. Sliače

      24. kolo   8. 6. 2008 o 15,00 Or. Poruba – Sučany

      26. kolo 22. 6. 2008 o 15,00 Or. Poruba – Palúdzka

5.        Žiadame FK Nenince o nahlásenie hracej plochy na ktorej odohrá MFS 16. kola V. ligy sk. D Nenince – Lubeník dňa 13. 4. 2008.

6.        Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS dospelých nasledovne:

III. liga 6. kolo  Bytča – R. Sobota B 23. 3. 2008 o 15,00, 16. kolo  (kompletné kolo v dňoch 29. a 30. 3. 2008 o 15,00 podľa vylosovania)

IV. liga SEVER 6. kolo Oščadnica – Trebostovo 30. 3. 2008 o 15,00, 14. kolo Oščadnica – Záv. Poruba 1. 5. 2008 o 16,30

V. liga sk. B 14. kolo Vrútky – Or. Poruba 29. 3. 2008 o 15,00 – ihrisko Martin (oprava Spravodajcu č. 34)      V. liga sk. C 14. kolo Sliač – P. Č. Balog 30. 3. 2008 o 15,00,  4. kolo D. Hámre – Badín 30. 3. 2008 o 15,00.

z 6. 3. 2008

1.       Na základe žiadosti FC Š Team nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. D 15. kolo Olováry – H. Zalužany 5. 4. 2008 o 15.30.

2.       Na základe žiadosti FK Zael M. Kameň nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. D 15. kolo M. Kameň – Radzovce 6. 4. 2008 o 13.30.

3.       Nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. A 15. kolo Rudina – Bela 5. 4. 2008 o 13.00 na ihrisku FK Zborov n. B a Rudina – ZA-Závodie 17. kolo 19. 4. 2008 o 13.00 na ihr. Zborov n. B. (FK Rudina má zatvorené ihrisko).

4.       Na základe žiadosti FK Oščadnica odsúhlasujeme pomocnú trávnatú plochu v Horelici pre MFS všetkých kategórii. Oznámenie súperom, R, DZ zabezpečí FK Oščadnica.

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Na základe RS SsFZ  2007/2008 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2007/2008 uplatnili písomne najneskôr do 27. 2. 2008. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  15. 3. 2008 a následne 22. 3. 2008. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM SsFZ na zmenu v RS 2007/2008 časť II Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 4b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

2.       KM oznamuje FK III. ligy SD a MD, že ÚHČ je 10,00 – 12,30 hod. okrem 27. kolo dňa 4. 6. 2008 /streda/ o 14,30 – 17,00 hod. a výnimiek uvedených RS SsFZ 2007/2008 a Spravodajcovi.

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       III. ligy SD a MD – 16. kolo Čadca – Rakytovce a Bánová – Savon BB 29.3 o 10,00 a 12,30 Námestovo – Krásno a Martin – Revúca 27. 3. (štvrtok) o 13,00 a 15,30 umelá tráva MT (oprava Spravodajcu č. 34)

b)       IV. liga dor. sk. JUH – 14. kolo Sliač – Detva 29. 3. o 14,00 14. kolo Selce – B. Štiavnica 29. 3. (sobota) o 15,00

c)       V. liga dorast sk. A – 13. kolo Staškov – Rudina 30. 3. o 12,30 (oprava Spravodajcu č. 34)

d)       V. liga dorast sk. B – 12. kolo Nižná – T. Kľačany 29. 3. o 14,00

e)       II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER – 12. kolo Zborov – T. Teplice 29. 3. o 10,00 a 12,00

f)         II. liga SŽ a MŽ sk. JUH – 14. kolo Revúca – Savon BB 29. 3. o 10,00 a 12,00

g)       III. liga SŽ a MŽ sk. B – 14. kolo Vrútky – Or. Veselé 29. 3. o 11,00 a 13,00 v Martine

h)       III. liga SŽ a MŽ sk. C – 12. kolo B. Štiavnica – H. Nemce 29. 3. o 10,00 a 12,00, 14. kolo Sliač – Kremnica 29. 3. o 10,00 a 12,00, 14. kolo Zvolen B – Brusno 30. 3. o 10,00 a 12,00, 14. kolo Podlavice B – Kováčová 30. 3. o 10,00 a 12,00.

4.       Žiada FK Staškov a Rudina o urýchlené predloženie vzájomnej dohody o odohratí neodohraného MFS 13. kola V. ligy dor. sk. A.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-764 Na základe podkladov uvedených v Spravodajoch SsFZ č. 24, 26-30/2007-08, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 7.2.08 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Bytča, K. Lieskovec, Rudinská, Žiar n. Hr. B, Predmier, Zuberec (všetko družstvá dospelých), L. Mikuláš SD, Rakytovce MD, Belá (dorast), Rakytovce   (SŽ). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-765 DK upozorňuje FK Tvrdošín dospelí, že družstvo má naďalej nepodmienečne zastavenú činnosť v zmysle D-763.

D-766 DK zatiaľ berie na vedomie oznam HK SsFZ v Spravodajoch SsFZ č. 26-30/2007-08 pre funkcionárov družstiev FK uvedených pod D-764 a 765 o jej postupe v prípade neuhradenia nedoplatkov do 30.1.08.Návrh HK SsFZ o udelenie nového trestu vo výške neuhradeného nedoplatku v zmysle RS 2007/2008 bude DK realizovať iba u družstiev FK, ktoré neuhradia nedoplatky do 29.02.2008.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Zimný seminár rozhodcov V. ligy (BB kraj) a DZ V. ligy (BB kraj) sa uskutoční dňa 9.3.2008 v Reštaurácii u Vinca, Banská Bystrica – Kremnička. Prezentácia účastníkov od 8,30 – 9,15 hod.

2.       Zimný seminár rozhodcov V. ligy (ZA kraj) a DZ V. ligy (ZA kraj) sa uskutoční dňa 14.3.2008 na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach. Prezentácia účastníkov od 13,45 – 14,30 hod.

3.       Rozhodcovia a delegáti zväzu, riadne ospravedlnení zo zimných seminárov rozhodcov konaných v dňoch 7.,8. a 9. marca 2008, majú možnosť absolvovať seminár R a DZ v Rajeckých Tepliciach dňa 14. marca 2008.

4.       Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je jednou z podmienok účinkovania v jarnej časti 2007/2008. Rozhodcovia na seminároch uhradia ročný poplatok 300,- Sk, program seminárov je zverejnený na web- stránke SsFZ.

5.       Delegáti zväzu pri prezentácii predložia potvrdenie o svojom zdravotnom stave od praktického lekára.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že v prestupovom termíne „marec 2008“ je možné schváliť hosťovanie hráča minimálne do 31. 8. 2008. V prestupovom termíne „apríl 2008“ je potom možné schváliť hosťovanie minimálne do termínu 31. 12. 2008.

2.       Upozorňujeme FK, že pri osobnom doručení podkladov k matričnému úkonu (nie poštou) je príslušný poplatok zvýšený o 50 % (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania dospelých á 450 SK, dorast á 300 SK). Poplatok za registračný úkon (základná registrácia, vystavenie duplikátu RP, výmena RP) je 100 SK. V prípade osobného doručenia podkladov a osobného vybavenia (na počkanie) je príplatok k registračnému poplatku 300 SK (á 400 SK).

3.       Zasadnutie bude 27. 3. 08 o 10.00 hod.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie VV sa uskutoční 13. 3. 2008 (štvrtok) o 14.00 v B. Bystrici.

2.       Oprava RS časť ObFZ: L. Mikuláš adresa: nám. Osloboditeľov 7, 031 01 L. Mikuláš, tel. 044/5522926 aj fax, e-mail: obfz@obfz-lm.sk, web: www.obfz-lm.sk

3.       Oznamujeme kolegom z ObFZ, že na SsFZ sú k dispozícii doplnky pravidiel futbalu á 35 SK spolu Pravidlá futbalu + doplnky á 200 Sk. Naďalej sú k dispozícii aj novelizované Futbalové normy SFZ (bez obalu) á 165 SK a Rozpis súťaží SsFZ 2007/08 á 50 SK. Platba výhradne poštovým peňažným poukazom SsFZ (do správy adresáta uvádzajte „pravidlá futbalu“ a počet kusov).

4.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Serdel Martin 840717 Dubové, Solivaj Ján 780331 Šalková, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.