12. 12. 2008

Spravodaj č. 24/2008-09

 

Rada SsFZ (predseda Jozef Paršo)

Rada na svojom zasadnutí 5. 12. 08, okrem iných

potvrdila

uznesenie VV z 19. 9. 08 – „Príslušná riadiaca komisia SsFZ (ŠTK a KM neschváli počnúc jarnou časťou súť. roč. 2008/09 zmenu hracieho dňa, času, resp. miesta stretnutia, ani v prípade vzájomnej dohody, pokiaľ táto nebude doručená na SsFZ najneskôr 10 dní  pre konaním príslušného MFS“. Týmto textom sa nahrádza doterajší text v RS 2008/09 v časti II. Termínová listina bod 8/c.

schválila

a)       doplnenie textu RS 2008/09 v časti XVII. Štatút Komisie pre riešenie sťažností FK na výkon rozhodcov v stretnutiach SsFZ B. Bystrica o záverečné ustanovenie: Voči rozhodnutiu komisie vo veci posudzovania Pravidiel futbalu nie je možné odvolanie. Voči uplatňovaniu „Štatútu komisie...“ je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia jej rozhodnutia v Spravodajcovi SsFZ.

b)      návrh KR SsFZ na bezhotovostný spôsob uhrádzania náležitosti R, AR a DZ za vedenie stretnutí aj v IV. ligách dospelých od jarnej časti súť. roč. 2008/09 a zmenu splátkového kalendára pre FK III. ligy. V súvislosti s tým uhradia FK IV. líg finančnú náhradu na vyplatenie R, AR a DZ v dvoch splátkach na účet SsFZ 0050192949/0900 všetky FK IV. ligy SEVER a JUH – 1. splátka do 23. 3. 2009 sumu 800 €; 2. splátka – FK, ktoré odohrajú v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 7 MFS (Oščadnica, Stráňavy, Trebostovo, Belá-Dulice, Turany, Predmier, Černová, Revúca, Hajnáčka, Jesenské, Jupie BB-Podlavice, Hnúšťa, Ružiná) do 1. 5. 2009 sumu 670 €; FK, ktoré odohrajú v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 6 MFS (Z. Poruba, Dúbrava, K. Lieskovec, St. Bystrica, K. Lúčka, Tvrdošín, O. Jasenica, Poltár, Tisovec, Hliník, Brusno, B. Štiavnica, D. Strehová a V. Blh) do 1. 5. 2009 sumu 460 €. Ďalej platia všetky ustanovenia časti XVIII, bod 6 RS s dodatkom: „V prípade odloženia stretnutia III. a IV. ligy (pre nespôsobilý terén a pod.) prináležia R, AR a DZ „ostatné náhrady“ podľa RS. V takom prípade vyplatí ostatné náklady R, AR a DZ usporiadajúci FK.

c)       výšku poplatkov schvaľovaných SsFZ, vyplývajúcich z prechodom na EURO. Tabuľka je prílohou Spravodajcu SsFZ.

d)       Vladimír Orsága za predsedu ŠTK SsFZ.

e)       Dušana Trčana za člena Revíznej komisie SsFZ namiesto Jána Fontányho.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Zimný seminár R a DZ SsFZ všetkých súťaží sa uskutoční v termíne 13.- 15. marca 2009 v Liptovskom Mikuláši. Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná, preto si  v dostatočnom predstihu zabezpečte svoje pracovné a súkromné záležitosti tak aby ste sa seminárov mohli zúčastniť. Ďalšie pokyny a požiadavky KR SsFZ budú zverejnené v nasledujúcich úradných správach.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ žiada sekretárov ObFZ o urýchlené zaslanie faktúr za organizáciu kvalifikačných kôl NIKE PREMIER CUP 2008  v dohodnutých sumách.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prejednala 13. 11. 08 na svojom zasadnutí nedoplatky FK. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 6. 12. 08 pod následkom disc. riešenia. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ: III. liga: Bytča S č. 12  - 5 300 SK, S č. 14 – 3 300 SK, S č. 17 1 300 SK, S č. 18 1 300 SK; Kremnička S č. 17 – 1 300 SK; IV. liga: Poltár S č. 15 – 10 300 SK, S č. 17 – 1 800 SK, S č. 18 – 600 SK; Trebostovo S č. 15 – 1 800 SK; Tisovec S č. 18 – 3 300 SK; Hnúšťa S č. 12 – 1 300 SK,V. liga: Š Team S č. 12 – 12 300 SK, Selce S č. 17 – 200 SK, Sučany S č. 17 – 3 300 SK, Príbelce S č. 18 – 1 300 SK, Š Team S č. 18 – 3 300 SK Sklabiná S č. 18 – 3 300 SK, Sásová S č. 19 – 1 500 SK; Podvysoká S č. 19 – 200 SK; Hnúšťa S č. 19 – 200 SK; dorast: Jesenské S č. 11 – 1 800 SK; Liesek S č. 19 – 300 SK; Tempus RS S č. 19 – 300 SK; D. Hričov S č. 19 – 100 SK; žiaci: Heľpa S č. 12 – 300 SK; Lokca S č. 13 – 300 SK; Radoľa S č. 15 – 5 300 SK; Tempus RS S č. 18 – 300 SK; Belá S č. 19 – 100 SK.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Naväzujúc na peknú tradíciu vyhlasuje Stredoslovenský futbalový zväz v BB už po 14-ty krát najlepších futbalistov regiónu stredného Slovenska. Slávnostné vyhlásenie 11-tky SsFZ za rok 2008 sa uskutoční 9. januára 2009 (piatok) o 19.00 hod. v priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Udeľovanie ocenenia najlepším futbalistom III. ligy STRED sa uskutoční v rámci V. plesu SsFZ v priestoroch Divadelnej reštaurácie. Prípravou plesov sleduje SsFZ rozvíjanie tradície neformálnych stretnutí funkcionárov zväzových orgánov a klubov, ocenených hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov, partnerov a fanúšikov futbalu na strednom Slovensku. Touto cestou Vás čo najsrdečnejšie pozývame na tento slávnostný, športovo spoločenský večer. Z dôvodu organizačného zabezpečenia plesu Vás žiadame, aby ste nám najneskôr do 31. 12. 2008 záväzne (telefonicky na 048/4148913, faxom 048/4148914, e mailom futbal@ssfz.sk, prípadne na mobil 0915 827656 Matejka, 0905 151511 Jánošová) nahlásili svoju účasť, resp. účasť manželky, priateľky, prípadne ďalších Vašich hostí.

2.       Na základe žiadostí o vysvetlenie oznamujeme ObFZ v pôsobnosti SsFZ, že v priebehu októbra a novembra zaslal SsFZ na účty ObFZ nasledovné čiastky: á 7 000 SK, ako príspevok na organizáciu medzioblastných turnajov U-12 za r. 2008; á 10 000 SK, ako príspevok na činnosť ObFZ od SsFZ a  preposlali sme zálohu na činnosť ObFZ z prostriedkov SFZ vo výške: BB 31 000 SK, CA 25 000 SK, DK 32 000 SK, LM 35 000 SK, LC 27 000 SK, MT 27 000 SK, RS 31 000 SK, VK 27 000 SK, ZV 28 000 SK, ZH 30 000 SK, ZA 37 000 SK.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 750121 Ján Budai Iskra Hnúšťa, 701208 Miroslav Hirko Sirk, 870409 Vojtech Kárász Gemer,

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 920112 Martin Bocian Žarnovica, 8501278 Ján Holeš Brodno, 930520 Peter Hrabovský Bytča, 880709 Jozef Chobot D. Hričov, 850324 Richard Kendera Hrboltová, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 900712 Igor Mikulec Jakub, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 770420 Peter Seduch Rudinská, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 710914 Ľuboš Uhlár Uhorské,860401 Michal Bariak Príbelce, 780422 Radovan Frátrik Belá, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 900504 Martin Chovan Šalková, 940211 Filip Janovský Dukla B. Bystrica, 870409 Vojtech Karasz Bátka, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ, 851218 Marek Timek K. N. Mesto, 870721 Tomáš Tóth L. Vlachy, 730624 Robert Vas Uz. Panica,

 

Delegovanie

 

Medzinárodný halový turnaj SŽ o pohár J. Vengloša B. Bystrica ŠH Štiavničky 13. -14. 12. 08 Tokár + 1.