20. 3. 2009

Spravodaj č. 35/2008-09

 

Rada SsFZ na zasadnutí 5. decembra 2008 rozhodla o bezhotovostnom spôsobe  a výške náhrad pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov zväzu za vedenie stretnutí v jarnej časti  súťaže s ohľadom na prechod platieb v  mene -  €. Rada rozhodla zmeniť Rozpis súťaží SsFZ a splátky pre mužstvá III. ligy rozdeliť na dve splátky  a to : 1. splátku uhradia kluby do 23. marca vo výše 1090 €2. splátku do 1. mája vo výške 1000 € na účet SsFZ – č.ú. 0050192944/0900. Rada súčasne rozhodla bezhotovostný spôsob uhrádzania náhrad pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov zväzu prostredníctvom sekretariátu SsFZ rozšíriť a uplatniť aj v stretnutiach jarnej časti IV. ligy. V súvislosti s tým futbalové kluby IV. ligy uhradia finančnú náhradu na vyplatenie R, AR a DZ v dvoch splátkach na účet SsFZ 0050192949/0900  a to : -  futbalové kluby IV. ligy SEVER a JUH – 1. splátka do 23. 3. 2009 sumu 800 €;  2. splátka – FK, ktoré odohrajú v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 7 MFS (Oščadnica, Stráňavy, Trebostovo, Belá-Dulice, Turany, Predmier, Černová, Revúca, Hajnáčka, Jesenské, Jupie BB - Podlavice, Hnúšťa, Ružiná) do 1. 5. 2009 sumu 670 €; - futbalové kluby, ktoré odohrajú  v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 6 MFS (Z. Poruba, Dúbrava, K. Lieskovec, St. Bystrica, K. Lúčka, Tvrdošín, O. Jasenica, Poltár, Tisovec, Hliník, Brusno, B. Štiavnica, D. Strehová a V. Blh) do 1. 5. 2009 sumu 460 €. Ďalej platia všetky ustanovenia Rozpisu súťaží SsFZ, časti XVIII, bod 6 s dodatkom: V prípade odloženia stretnutia III. a IV. ligy ( pre nespôsobilý terén a pod.) prináležia R, AR a DZ „ostatné náhrady“ podľa RS. V takom prípade vyplatí „ostatné náhrady“ R, AR a DZ usporiadajúci FK.

Z dôvodu lepšej identifikácie platieb prideľuje sekretariát SsFZ jednotlivým plátcom zálohy na úhradu R, AR a DZ variabilný symbol, zvlášť pre každý FK, ktorý je bezpodmienečne potrebné uvádzať pri platbe poštovou poukážkou alebo prevodom. Uvedené VS platia pre 1. splátku: III. liga: Valča 010180, Makov 020180, Kremnička 030180, Krásno n. Kysucou 040180,, Králiky 050180, K. N. Mesto 060180, Zvolen 070180, Námestovo 080180, Fiľakovo 090180, L. Lúčka 100180, D. Ždaňa 110180, L. Štiavnica 120180, V. Krtíš 130180, N. Baňa 140180, Bytča 150180, Rakytovce 160180. IV. liga SEVER: Z. Poruba 170180, Dúbrava 180180, K. Lieskovec 190180, S. Bystrica 200180, K. Lúčka 210180, Tvrdošín 220180, O. Jasenica 230180, Černová 240180, Predmier 250180, Turany 260180, Belá 270180, Trebostovo 280180, Stráňavy 290180, Oščadnica 300180. IV. liga JUH: Poltár 310180, Tisovec 320180, Hliník 330180, Brusno 340180, B. Štiavnica 350180, D. Strehová 360180, V. Blh 370180, Ružiná 380180, Kalinovo 390180, Hnúšťa 400180, Jupie BB Podlavice 410180, Jesenské 420180, Hajnačka 430180, Revúca 440180. Pri úhrade druhej splátky  zmení klub v druhom dvojčíslí 01 na 02 (príklad Zvolen 1. splátka 070180 – 2. splátka 070280). Po preverení úhrad zašle SsFZ príslušnému FK potvrdenie o prijatí zálohovej platby, po vyplatení úhrad R a DZ vyučtovanie skutočných nákladov.

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       Potvrdzovanie súpisiek sa uskutoční 25. 3. 09 na SsFZ od 14.00.

2.       Oznamujeme FK pôsobiacich v III. lige, že na SsFZ bolo doručené záväzné oznámenie ŠK Javorník Makov o odhlásení zo súťaže III. ligy. Družstvá, ktoré majú vyžrebované MFS v jarnej časti súť. roč. s ŠK Makov budú mať voľno. V náväznosti na toto rozhodnutie budú všetky stretnutia odohrané v jesennej časti súť. roč. s ŠK Makov anulované.

3.       Odsúhlasujeme hlavnú HP TJ Sokol Liesek pre odohranie MFS mládež – družstiev hrajúcich v súť. SsFZ.

4.       Nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. A D. Hričov – Tatran Bytčica vyžrebovaný na 29. 3. 09 dňa 1. 5. 09 na ihrisku ŠK D. Hričov o 16.00. Dôvod nariadenej zmeny požiar v budove ŠK.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Opravuje Spravodaj č. 34 bod 2/m III. liga SŽ a MŽ sk. A , že FK K. N. Mesto ...; bod 3/f III. liga SŽ a MŽ sk. A ... 25. kolo Bánová – Čadca B 13. 6. 09.

2.       Oznamuje účastníkom:

a)       III. ligy SD a MD a II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že MŠK Fomat Martin odohrá svoje doma hrané MFS v jarnej časti súť. roč. 2008/09 na UT pri ZŠ Hurbanova 27 dorast sobota UHČ a žiaci nedeľa o 10.00-12.00.

b)       V. ligy dorast sk. C, že TJ Sokol Jakub odohlásil svoje družstvo zo súť. roč. 2008/09. FK, ktoré mali odohrať MFS s ŠK Jakub budú mať v tomto termíne voľno.

c)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FC Vrútky odohrá svoje doma hrané MFS na UT vo Vrútkach.

d)       V. ligy dorast sk. B a III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK Liesek odohrá svoje doma hrané MFS na ihrisku v Lieseku UHČ.

e)       III. ligy SD a MD, že MFK Zvolen odohrá svoje doma hrané MFS v jarnej časti súť. roč. v nedeľu UHČ (10.00-12.30). 22. kolo Zvolen - L. Mikuláš 6. 5. 09 (streda) o 14.00-16.30.

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       16. kolo III. ligy SD a MD Tvrdošín – L. Mikuláš 28. 3. 09 o 10.00-12.15,

b)       16. kola III. ligy SD a MD Podbrezová B – Zvolen 29. 3. 09 o 10.00-12.15 na ihr. Skalica,

c)       III. ligy SD a MD FK Badín počnúc 17. kolom v nedeľu UHČ okrem 23. kola,

d)       14. kola IV. ligy dorast sk. JUH Jesenské – Hliník 29. 3. 09 o 12.30,

e)       14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Dudince – Lučenec B 29. 3. 09 o 10.00-12.00,

f)         14. kola V. ligy dorast sk. C Dudince – Lovčica Trubín 29. 3. 09 o 14.00,

g)       II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER 15. kolo Ružomberok B – Bytča 4. 4. 09 o 14.30-16.30, 17. kolo Ružomberok B – T. Teplice 18. 4. 09 o 9.00-11.00, 20. kolo Ružomberok B – Trstená 8. 5. 09 o 10.00-12.00.

h)       17. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH N. Baňa – Podbrezová B 19. 4. 09 o 10.30-12.30 na ihr. v N. Bani.

4.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       14. kola V. ligy dorast sk. A D. Hričov – Zborov 29. 5. 09 (piatok) o 17.00,

b)       19. kola V. ligy dorast sk. B Trstená – Liesek 1. 5. 09 (piatok) o 14.00,

c)       16. kola V. ligy dorast sk. C Braväcovo – Lovčica Trubín 11. 4. 09 o 13.00,

d)       14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – Fiľakovo 29. 3. 09 o 10.00-12.00 na UT na Štiavničkách,

e)       17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Radzovce – Dudince 15. 4. 09 (streda) o 13.00-15.00.

5.       Ruší MFS 15. kola V. ligy dorast sk. B Rabča – O. Veselé 14. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rabča – Krásno. Dôvod: súvislá snehová vrstva na HP. Žiadame o predloženie vzájomnej dohody do 8. 4. 09.

6.       Požiadavku FK Sitno B. Štiavnica berieme na vedomie.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-626 Na základe podkladov uvedených v Spravodaji SsFZ č. 20-29/2008-09, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 12.02.09 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Bytča, Poltár, Trebostovo, Tisovec, Hnúšťa (ostáva nedoplatok S č. 19 – 6,64€), Príbelce (všetko dospelí), Tempus R. Sobota (obe dorast), Heľpa, Lokca, Tempus R. Sobota, Belá (všetko SŽ). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp. označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-627 Na základe podkladov uvedených v Spravodaji SsFZ č. 31-33/2008-09, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 12.03.09 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám Žiar n. Hr. B dospelí. Zastavená  činnosť družstva FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-628 Na základe podkladov uvedených v Spravodaji SsFZ č. 31-33/2008-09, na návrh HK SsFZ, DK upozorňuje FK Trebostovo dospelí, že zastavenie činnosti družstva v zmysle D-626 sa týka aj nedoplatku vo výške 497,91 EUR na účet ObFZ Martin.

D-629 DK upozorňuje funkcionárov FK na zmeny v kap. XIX. ods. 12 RS 2008/2009 – poplatky za disciplinárne previnenia sa z výšky 100,– Sk menia na 3 EUR, 200,– Sk na 7 EUR a 300,– Sk na 10 EUR.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín zimných seminárov sa uskutoční dňa 26.3.2009 o 17,00 hod. v Banskej Bystrici – Kremničke. Zúčastnia sa : Kuzma, Forgon, Mi. Jakubjak, Ježík, Masár, Václavík, Ďuriš, Chrien, Jacko, Koštiaľ, Kožík, Malček, Šibal, Venglár, Žbirka, Glončák, Greňo, Holeša, Hrnčiar, J. Krahulec, Krenželák, Sitarčík. Na 17,15 hod. KR predvoláva R – Horák, Kuteľ, Šulgan

2.       Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 23. 4. 2009 (ZA- kraj), 24. 4. 2009 (BB-kraj). Ďalšie pokyny v nasledujúcich Spravodajcoch.

3.       KR SsFZ pozýva všetkých predsedov KR ObFZ na spoločné zasadnutie dňa 26.3.2009 (štvrtok) o 15,00 hod do Reštaurácie u Vinca v Banskej Bystrici – Kremničke. Program – vyhodnotenie R a DZ za jesennú časť 2008/2009, vyhodnotenie teoretických previerok na zimných seminároch R a DZ, pokyny pre jarnú časť 2008/2009, informácie k licenčným seminárom R a DZ, iné.

4.       Žiadame KR ObFZ o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súť. SsFZ k 31. 3. 2009. Na SsFZ nahlásiť do 8. 4. 2009.

5.       Žiadame rozhodcov, aby od jarnej časti 2008/2009 na stretnutiach žiakov v zápisoch o stretnutí uvádzali na zadnej strane aj mená hráčov vyhlásených v stretnutí ako najlepších.

6.       ÚDZ – berieme na vedomie korešpondenciu delegáta SsFZ Vladimíra Orsága.

7.       Ospravedlnenie DZ: P. Truban 29.3. a 5.4.2009, M. Dolník 5.4.2009, S. Muráň 11. a 12.4.2009

8.       Odmeny R, AR, DZ v stretnutiach SFZ – I. LSD (AR-19,92 €), II. LSD (R-23,24 €,AR-16,60 €, DZ-16,60 €), I. LMD (R-19,92 €, AR-13,28 €), I. LSŽ (R-16,60 €, AR-9,96 €), I. LMŽ (R-13,28 €, AR-8,30 €), I. liga ženy (R-16,60 €, AR-9,96 €), II. liga ženy (R-13,28 €, AR-8,30 €), I. liga žiačky (R-8,30 €, AR-4,98 €). R, AR a DZ majú právo úhrady cestovného vo výške hromadnej dopravy (vlak, autobus). Pri použití motorového vozidla budú vyplatení podľa platného cenníka príslušnej hromadnej dopravy (ŽSR, SAD) bez predloženia dokladu.

9.       Zmeny adresy, t.č. - Lukáš Pšenák – Bziny 2090/8, 026 01 D. Kubín, 0948/042 420; Michal Truban – Jilemnického 11/44, 965 01 Žiar n. Hronom (prechodné bydlisko); Juraj Chrien – Partizánska 3, Malý Krtíš, 990 01 V. Krtíš; Wojčík – 0918/419 676

10.   Ospravedlnenia R: Bušo zranený do prihlásenia, Ondrašina 4. - 6. 4. 09, 20. 4. - 11. 5. 09, Kúchen 4. 4. 09, Čunderlík 7. - 20. 4. 09, 7. - 10. 5. 09, Bulla 24. - 29. 3. 09, Ligas 28. - 30. 3. 09, Ďuriš zimný seminár a celá jarná časť, Kožík zimný seminár a celá jarná časť, Golian 4. 4. 09, Sitarčík PN od 11. 3. 09, Adamec 16. – 30. 4, 8. – 14. 5. 09; Bútora 4. – 5. 4. 09; Danko 12. 4. 09; Zlejší 11. – 12. 04., 25. – 26. 4., 9. – 10. 5., 23. – 24. 5. 09; Juríček 18. 4. 09; Jar. Kyzek 4. – 5. 4. 09; S. Kučera soboty; Melich 5., 11., 26. 4. 09, 2., 17., 23. 5., 7., 13. 6. 09.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ prekontrolovala a vyhodnotila plnenie RS bod 7/2 o povinnom predkladaní platnej trénerskej licencie trénermi v MFS súťažiach SsFZ v jesennej časti ročníka 2008/2009. FK, ktorých tréneri  neplnili uvedenú povinosť, postupuje na DK SsFZ.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 26. 3. 09 o 10,00 hod.

2.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na znenie čl. 3 Prestupového poriadku  pre neprofesionálnych futbalistov, že hráč môže v jednom súťažnom ročníku štartovať za dva futbalové kluby vrátane materského. Podanie žiadosti o matričný úkon, umožňujúci štart hráča za ďalší klub, bude príslušná MaK kvalifikovať za istých okolností (fingovaná strata RP) za pokus o podvod a prípad odovzdá na doriešenie príslušnej DK.

3.       Matričné poplatky: dospelí: do II. ligy pri doručení podkladov poštou 19.92 € a pri osobnom doručení podkladov 29,88 €, do klubov ostatných súťaží 9.96 € a pri osobnom doručení 14.94 €; dorastenci: poštou 6,64 € a pri osobnom doručení 9,96 €. Poplatok za základnú registráciu, resp. duplikát RP 3,32 €, v prípade urýchleného vybavenia (na počkanie) je poplatok 13,28 €. Všetky uvedené platby je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

4.       V snahe predchádzať problémom v prípade predkladania podkladov k matričným úkonom upozorňujeme funkcionárov FK na nasledovné (opakujúce sa) nedostatky: - neuvedenie dátumu od ktorého začína plynúť doba hosťovania, - nesprávna výška poplatku pri žiadostiach doručených osobne (nie zaslaných poštou), - chýbajúce poplatky pri žiadostiach, kde sa vystavuje aj nový RP (pri zatavených RP), - nepriloženie platného zataveného RP ku žiadosti o matričný úkon. Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na sekretariáte SsFZ: utorok 10,00 – 16,00; streda 12,00 – 17,00 a piatok 10,00 – 14,00. V inom čase je možné len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom.

5.       Oznamujeme funkcionárom FK, že matričné miesto nebude podávať informácie o registrácii hráčov na základe telefonátov, ale odpovie obratom na dotazy zaslané e mailom.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK a vedúcich družstiev dorastu a dospelých aby si dôsledne prekontrolovali RP svojich hráčov a RP, ktorých platnosť skončila k 31. 12. 2008 zaslali k výmene na SsFZ. Podkladom k výmene RP (po dobe platnosti) je: vyplnené tlačivo prihláška k registrácii s označením „výmena RP“; fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm nie staršia ako jeden rok; kópia dokladu na overenie RČ (fotokópia RL, OP, karta poistenca a pod.), doklad o úhrade poplatku za výmenu RP vo výške 3,32 € a RP po dobe platnosti. Žiadame zároveň kolegov z ObFZ, aby o týchto skutočnostiach informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti. Matričné miesto zároveň upozorňuje, že v týždni pred zahájením jarnej časti súťaží od 23. -  27. 3. 2009 bude pri výmene RP „na počkanie“ dôsledne požadovať za každý RP príplatok za urýchlenie (3,32€ + 9,96 €).

2.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 870409 Vojtech Kárász Gemer,

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 8501278 Ján Holeš Brodno, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 900712 Igor Mikulec Jakub, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 860401 Michal Bariak Príbelce, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ, 730624 Robert Vas Uz. Panica,