17. 7. 2009

Spravodajca č. 3/2009-10

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

1.       ŠTK preverila plnenie podmienky pre štart v súť. SsFZ – úhrada štartovného a vyzýva FK k predloženiu dokladu o úhrade, resp. doplatku: III. liga: D. Ždaňa, Kremnička, T. Teplice (270 € doplatiť), Bytča, V. Krtíš, Námestovo, Fiľakovo a Ružiná, Z. Poruba (130 € doplatiť); IV. liga SEVER: Predmier, Tvrdošín, K. Lieskovec, Belá Dulice, Trebostovo (5 €), Dúbrava (4 €); IV. liga JUH: Podlavice, Brusno, Poltár, Hliník n. H., Revúca, V. Blh, B. Štiavnica (5 €), Š. Bane (140 €); V. liga sk. B: L. Sliače, Fomat MT, Žaškov, T. Štiavnička; V. liga sk. C: Selce, Radvaň; V. liga sk. D: Príbelce, Nenince, Hnúšťa. Preplatok FK Jesenské vo výške 140 € zašleme na účet FK. Zároveň žiadame FK: Kráľ (preplatok 2,36 €) Kováčová (2,35 €), S. Bystrica 2,35 €) kontaktovať sekretariát a dohodnúť spôsob vrátenia preplatku.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Vzhľadom k tomu, že sa napriek snahe nepodarilo naplniť počet účastníkov súťaží III. líg SŽ a MŽ skupín B, C a D, na počet 14 účastníkov, KM tieto súťaže upravila na 12, resp. 10 účastníkov a pridelila nasledovné čísla: III. liga SŽ a MŽ sk. B: 1. Rabča – NE predzápas dosp.; 2. Vrútky SO – predzápas dosp.; 3. L. Hrádok; 4. Zákamenné; 5. Habovka NE – predzápas dosp.; 6. Kláštor  SO – UHČ dosp.; 7. Z. Poruba NE predzápas dosp.; 8. Istebné NE 10.00-12.00; 9. Sučany; 10. Liesek NE 10.00-12.00; 11. voľno; 12. Turany. III.liga SŽ a MŽ sk. C: 1. FK Horehron NE 10.00-12.00 ihr. Polomka; 2. Heľpa NE 10.00-12.00; 3. Brusno; 4. Žarnovica SO 11.00-13.00; 5. S. Ľupča NE predzápas dosp.; 6. H. Nemce SO 13.00-15.00; 7. Kováčová; 8. Selce NE 10.00-12.00; 9. Dudince; 10. Žiar n H. B NE 10.00-12.00; 11. Hliník n. H.; 12. Kremnica. III. liga SŽ a MŽ sk. D: 1. V. Krtíš; 2. Kalinovo; 3. D. Strehová; 4. Hnúšťa; 5. Radzovce; 6. Poltár; 7. Jelšava; 8. Očová; 9. Tornaľa NE predzápas dosp.; 10. Pliešovce ihr. D. Niva.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-4 Na základe podkladov HK uverejnených v Spravodajcoch č. 1 a 2/2009-10, na návrh HK podľa DP 2-9 zastavuje nepodm. činnosť dňom 16. 7. 09 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Králiky, Krásno, Revúca, K. Lieskovec, V. Blh, Poltár, Tisovec, Hliník n. H., Podlavice, Lutila, Kováčová, Divín, Hrochoť, L. Sliače, Martin, Príbelce (všetko dospelí), Detva, Tempus RS, T. Teplice, Podvysoká, Žarnovica, O. Jasenica (všetko dorast), Martin, Bytča (SD), Dlhá, S. Ľupča, Turzovka, Kováčová, Vrútky (všetko SŽ). Zastavená činnosť trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom predložte sekretariátu SsFZ. Prípadné nezrovnalosti riešte s HK SsFZ.

D-5 Na základe podkladov HK uverejnených v Spravodajcoch č. 1 a 2/2009-10 na návrh HK, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Čadca na disciplinárne riešenie neuhradenia nedoplatku zo súť. roč. 2008/09 družstvá FK Skalité dorast (210 €), ktoré zostúpilo do súťaže riadenej ObFZ. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame DK ObFZ Čadca o okamžité zastavenie činnosti uvedeného družstva do úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu FK Skalité obratom zašle na sekretariát SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame R SsFZ o nahlásenie zmien osobných údajov – tel. čísla zam./byt, trvalého bydliska, e-mail resp. iné údaje potrebné pre nový RS 2009/2010 obratom na sekretariát SsFZ.

2.       Letný seminár rozhodcov SsFZ sa uskutoční 7.8.2009 v Banskej Bystrici. Účasť všetkých rozhodcov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2009/2010 je povinná. Žiadame rozhodcov aby na letnom seminári boli dochvíľni a vhodne spoločensky oblečení. Program a iné požiadavky budú zverejnené v ďalšom Spravodajcovi.

3.       Rozhodcovia zaradení na nominačné listiny SsFZ 2009/2010 ktorí nemajú splnené fyzické previerky budú mať poslednú možnosť 4.9.2009 v Banskej Bystrici v rámci FP III. ligy. Nezúčastnení resp. R nespĺňajúci požadované limity budú ihneď preradení o súťaž nižšie. Do doby vykonania FP nebudú delegovaní na stretnutia dospelých. Limity stanovené KR SsFZ: 150m/50m - do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45), 6x40 m – (6,2-7,0-7,5).

4.       V prípade neúčasti na LS 7. 8. 09 budú z nominačnej listiny vyradení títo R: Glončák, Václavík, Holeša, Masár, Malček, Venglár, Šibal, Vanková, Debnárová.

5.       ÚDZ.

Letný seminár  delegátov SsFZ sa uskutoční 7.8.2009 v Banskej Bystrici. Účasť všetkých delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2009/2010 je podmienkou delegovania na stretnutia v jesennej časti súťaží.. Delegáti pri prezentácii predložia lekárske potvrdenie od praktického lekára o svojom zdravotnom stave, preukaz delegáta na predĺženie jeho platnosti a noví delegáti IV. ligy číslo účtu v peňažnom ústave..

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie sa uskutoční 30. 6. 09 o 10.00.

2.       Upozorňujeme funkcionárov na správnosť výšky poplatkov za matričné úkony:

a)    do II. ligy – pri doručení poštou – 19,92 €, pri osobnom doručení – 29,88 €

b)    do klubov ostatných súťaží: dospelí (nad 18 rokov): - 9.96 €, pri osobnom doručení – 14,94 €; dorast: 6,64 €, pri osobnom doručení – 9,96 €.

Poplatok za základnú registráciu, resp. pri vystavení duplikátu RP (pri zaliatych, zaplnených, poškodených, stratených) je 3,32 €. Pri požiadavke o vystavenie RP „na počkanie“ je príplatok k poplatku za vystavenie RP vo výške 9,96 €, teda 13,28 € za jeden RP. Všetky uvedené poplatky je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

3.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:

-      pri hosťovaní je potrebné uviesť celú dobu hosťovania od ... do ... (väčšina funkcionárov uvádza len dátum ukončenia hosťovania)

-      nesprávna výška poplatku pri prestupoch a hosťovaniach doručených osobne,

-      chýbajúce poplatky za vystavenie duplikátu spolu s fotografiou hráča (4,5x3,5 cm) nie staršou ako jeden rok.

4.       Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na SsFZ: utorok 10.00-16.00; streda 12.00-17.00; piatok 10.00-14.00. V inom čase je možné vybavovať príslušné úkony len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom sekretariátu SsFZ.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prerokovala medzioddielové pohľadávky:

a)       Faktúru od FK Fomat Martin pre FK Roháče Zuberec za nedostavenie sa na MFS 17. 5. 2009. Nakoľko táto faktúra nespĺňa náležitosti časti XVIII. RS – Hospodárske náležitosti, žiada FK Fomat o jej prepracovanie podľa RS 2008/2009.

b)       Faktúru od FK Oravan Rabča pre FK Bziny za neodohratý MFS zo dňa 24. 5. 2009 a nariaďuje FK Bziny uhradiť, najneskôr do 9. 7. 2009 fakturovanú čiastku 96 €.

c)       Faktúru od FK Oravan Rabča pre FK Trebostovo, nakoľko faktúra – upomienka nespĺňa predpísané náležitosti a termínové splatnosti, žiada FK Rabča o jej vymáhanie mimo HK SsFZ.

d)       Faktúru od FK Slovan Divín pre FK Fiľakovo vo výške 139 € a nariaďuje ju FK Fiľakovo uhradiť do 9. 7. 2009.

e)       Faktúru od FK Sokol Liesek pre FK Druž. L. Kokava vo výške 216 € a nariaďuje FK L. Kokava túto uhradiť do 9. 7. 2009.

f)         Faktúru od FK Fiľakovo pre FK K. N. Mesto vo výške 399,20 € za nedostavenie sa na MFS. Nariaďuje FK K. N. Mesto uhradiť túto faktúru do 9. 7. 2009.

Faktúry uvedené v bodoch b, d, e, f, g je potrebné uhradiť v stanovenom termíne pod následkom DK riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Matričné miesto na SsFZ upozorňuje touto cestou funkcionárov FK, že ŽP hráčov, ktorých podklady predložili pri prechode do kategórie dorastu v stanovených termínoch, je potrebné zaslať po skončení príslušnej súťaže na SsFZ k výmene za už vyhotovené RP. Zároveň upozorňujeme, že v týždni pred zahájením nového súťažného ročníka (3. – 8. 8. 2009) bude matričné miesto, tak ako vlani, vybavovať požiadavky na registráciu hráčov (žiakov prechádzajúcich do dorastu) výhradne s príplatkom za urýchlenie t.j. 13,28 € za 1 RP.

2.       MaK SsFZ upozorňuje, že v zmysle novelizovaného PP je možné predkladať podania k opakovaným prestupom (kde bol v minulom súťažnom ročníku podaný prestup zamietnutý z dôvodu nesúhlasu materského FK) len od 1.  do 10. 7. 2009.

3.        Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ: 1/ žiadosť (priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu); 2/ prihláška k registrácii; 3/ fotografia (pasové rozmery, nie staršia ako 1 rok); 4/ doklad o úhrade registračného poplatku; 5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu. Žiadosti s uvedenými náležitosťami zasielajte Matrike SFZ doporučenou poštou! V prípade, že žiadosť nebudú obsahovať vyššie uvedené doklady, budú vrátené odosielajúcemu klubu na doplnenie! l Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia: FK, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe povinný zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať - posledný diel poštovej poukážky, kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 165,9 €.

4.        Rada SsFZ na zasadnutí 1. júla rozhodla aj pre tento súťažný ročník uplatňovať výplatu náhrad rozhodcom a delegátom za vedenie stretnutí III. a IV. ligy prostredníctvom SsFZ.. Upozorňujeme preto kluby III. a IV. ligy na povinnosť uhradiť prvú splátku náhrad za rozhodcov a delegátov do začiatku súťaže na bežný účet SsFZ..