7. 8. 2009

Spravodajca č. 6/2009-10

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

1.       Oprava Spravodajcu č. 5 ŠTK bod 2, zmena termínu V. liga sk. C Žarnovica – Šalková 15. 9. 09 UHČ.

2.       Na základe obhliadky schvaľujeme HP pre FK Sihelné, Žaškov, D. Tižina, Blatnica, Kláštor p. Zn., Kremnica, Príbelce, V. Čalomija, Kráľ, Cinobaňa, Stožok.

3.       Na základe obhliadky HP a vybavenia areálu odsúhlasujeme HP pre FC 98 Hajnačka v Petrovciach pre súťaže mládeže.

4.       Oznamujeme FK, že Fomat Martin odohrá svoje domáce MFS na úmelej trávnatej HP Fomat Martin, Hurbanova 27.

5.       Z dôvodu kolidácie MFS odohrá K. N. Mesto uvedené MFS: 9. kolo KNM – Trebostovo 3. 10. 09 UHČ, 11. kolo KNM – Skalité 17. 10. 09 UHČ, 13. kolo KNM – K. Lieskovec 31. 10. 09 UHČ:

6.       Schválené zmeny termínov IV. liga sk. SEVER 3. kolo Tvrdošín – Stráňavy 22. 8. 09 o 16.00 V. liga sk. B 2. kolo O. Veselé – Vrútky 16. 8. 09 o 13.00.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje:

a)       účastníkom V. ligy dorast sk. A, že FK Korňa odstupuje zo súťaže. Vo vyžrebovaní ho nahradí FK Tatran Turzovka,

b)       účastníkom V. ligy dorast sk. A, že FK Turzovka odohrá svoje doma hrané MFS od 29. 8. 09 sobotu o 14.00,

c)       účastníkom V. ligy dorast sk. D, že FK Pliešovce budú zaradené ako účastník V. ligy dorast sk. D a pridelené č. 5 a odohrá svoje doma hrané MFS sobotu UHČ dosp.,

d)       FK Žarnovica, že MFS 2. kola IV. ligy SŽ a MŽ sk. C Žiar B – Žarnovica sa odohrá 15. 9. 09 (utorok) o 10.00-12.00 na ihr. v L. Vieske. Dôvod: kolidovanie MFS III. ligy SD a MD,

e)       účastníkom III. ligy SD a MD a I. ligy MŽ sk. SEVER, že FK Fomat MT odohrá svoje doma hrané MFS na UT MŠK Fomat Martin, Hurbanová 27,

f)         účastníkom I. ligy MŽ sk. JUH, že FK N. Baňa odohrá svoje doma hrané MFS sobotu o 10.30-12.00

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       4. kola III. ligy MŽ a SŽ sk. A Skalité – Svrčinovec 30. 8. 09 o 12.00-14.00 (poradie zápasov MŽ a SŽ)

b)       MFS 5. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kováčová – Žiar B 24. 10. 09 o 10.00-12.00. Poplatok bol uhradený.

3.       Nariaďuje:

a)       predohrať MFS 5. kola I. ligy MŽ sk. SEVER L. Mikuláš – Žilina 4. 9. 09 (piatok) o 15.00-16.30. Dôvod: reprez. zápas s ČR,

b)       odohrať MFS 3. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Tvrdošín  - Stráňavy 22. 8. 09 o 13.30.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-9 Juraj Noga 930427 Terchová – zostatok nepodm. trestu hráča zo súť. roč. 2008/09 je 1 stretnutie,

D-10 Daniel Kúdelka 770630 Turany 2 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 3. 8. 09, 1-5a,

D-11 DK predvoláva na zasadnutie 13. 8. 09 zo stretnutia Kremnička – D. Ždaňa III. liga dosp. o 16.30 FK Kremnička Václav Belčák HU,

D-12 DK predvoláva na zasadnutie 13. 8. 09 o 15.45 zodpov. funkcionárov FK Revúca, Poltár, Príbelce (dospelí), Detva (dorast), Dlhá (SŽ). Funkcionári si so sebou prinesú doklady o úhrade nedoplatkov uvedených v Spravodajcoch SsFZ 1 a 2/2009-10. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

D- 13  Oprava zostatku nepodmienečného trestu Alojz Serafin 910112 Skalité – 4 str.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Prvé zasadnutie TÚ KR SsFZ sa uskutoční 20.8.2009 v Banskej Bystrici.

2.       Náhradný termín letného seminára bude 20.8.2009 v Banskej Bystrici na SsFZ. LS sa musia zúčastniť všetci R SsFZ, ktorí ho neabsolvovali v pôvodnom termíne.

3.       Rozhodcovia zaradení na nominačné listiny SsFZ 2009/2010 ktorí nemajú splnené fyzické previerky budú mať poslednú možnosť 4.9.2009 v Banskej Bystrici v rámci FP III. ligy. Nezúčastnení resp. R nespĺňajúci požadované limity budú ihneď preradení o súťaž nižšie. Do doby vykonania FP nebudú delegovaní na stretnutia dospelých. Limity stanovené KR SsFZ: 150m/50m - do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45), 6x40 m – (6,2-7,0-7,5).

4.       V prípade neúčasti na LS 7. 8. 09 budú z nominačnej listiny vyradení títo R: Glončák, Václavík, Holeša, Masár, Malček, Venglár, Šibal, Vanková, Debnárová.

5.       Ospravedlnenia R: Jodas 29. - 30. 8. 09, Bušo 29. 8. 09, Danko 22. 8. 09, Pšenák 5., 6., 12., 13. 9. 09, M. Budáč 22., 29. 8. 09, 19. - 20. 9. 09, Vojtek 22. 8. 09, Urda 5. - 6. 9. 09, Rogoň 15., 22. - 23. 8. 09 oneskorene !, Kuba od 21. 8. 09 soboty, Hraško 22. - 23. 8., 29. 8., 17. - 18. 10. 09, Šalata 29. - 30. 8. 09

6.       Ospravedlnenie DZ : L. Doboš 1. – 31. augusta, T. Michalko  26.-30. augusta.

7.       Náhradný seminár delegátov, ktorí sú ospravedlnení z účasti na seminári 7. augusta  bude:   20. augusta - J. Šupka, L. Kolibáč, P. Truban, 4. setembra -  P. Šmíd, L. Doboš. Semináre budú v rámci zasadnutia ÚDZ  v Banskej Bystrici, v priestoroch SsFZ. Účasť delegátov na náhradných seminároch  je podmienkou delegovania na stretnutia v jesennej časti súťaže.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK 14. 8. 09 o 10.00.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že SFZ uverejnil v RS SFZ pre súťažný ročník 2009/2010 schválené výšky poplatkov za matričné úkony, platné pre všetky MaK. Z organizačných dôvodov budú príslušné komisie SsFZ požadovať tieto poplatky k predloženým úkonom od 1. augusta 2009 (pri poštových zásielkách rozhoduje pečiatka na obálke). Nové hodnoty poplatkov :

a)    do II. ligy – pri doručení poštou – 20  , pri osobnom doručení – 30 €

b)    do klubov ostatných súťaží: dospelí (nad 18 rokov): - 10 €, pri osobnom doručení – 15  €; dorast: 7  €, pri osobnom doručení – 10 €.

Poplatok za základnú registráciu, resp. pri vystavení duplikátu RP (pri zaliatych, zaplnených, poškodených, stratených) je 4 €. Pri požiadavke o vystavenie RP „na počkanie“ je poplatok za vystavenie RP vo výške 10 €  za jeden RP. Všetky uvedené poplatky je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o zmenách vo výške poplatkov informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

3.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:

-      pri hosťovaní je potrebné uviesť celú dobu hosťovania od ... do ... (väčšina funkcionárov uvádza len dátum ukončenia hosťovania)

-      nesprávna výška poplatku pri prestupoch a hosťovaniach doručených osobne,

-      chýbajúce poplatky za vystavenie duplikátu spolu s fotografiou hráča (4,5x3,5 cm) nie staršou ako jeden rok.

4.       Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na SsFZ: utorok 10.00-16.00; streda 12.00-17.00; piatok 10.00-14.00. V inom čase je možné vybavovať príslušné úkony len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom sekretariátu SsFZ.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Oprava RS 2009/10 časť adresár FK III. liga Kinex Bytča tajomník FK Peter Putirka (oprava mena), mládež SˇK D. Hričov od 24. 7. 09 predseda FK Pavol Kabát m 0907 267445, manager FK Radoslav Chylík m 0910 433073, poštu zasielať Radoslav Chylík, Športová 236/11, 013 41 D. Hričov; V. liga sk. C FO Lovča adresa TJ FO, 966 21 Lovča.

2.       Upozorňujeme FK III. a IV. ligy na povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia Rady o bezhotovostnom spôsobe úhrady odmien a paušálnych náhrad R a DZ zaslať na účet SsFZ do 10. 8. 2009 1. splátku vo výške: III. liga 1 060 €; IV. liga 700 €. Platbu je potrebné realizovať poštovou poukážkou SsFZ alebo bezhotovostným prevodom na účet SsFZ 0050192944/0900. V každom prípade je nevyhnutné uvádzať variabilný symbol, zvlášť pre každý FK. 1. splátka: L. Štiavnica 010180; Námestovo 020180; T. Teplice 030180; Kremnička 040180; Králiky 050180; Krásno 060180; Bánová 070180; Turany 080180; Z. Poruba 090180; Ružiná 100180; D. Ždaňa 110180; N. Baňa 120180; V. Krtíš 130180; L. Lúčka 140180; Bytča 150180; Fiľakovo 160180; Skalité 170180; Belá Dulice 180180; K. Lieskovec 190180; Tvrdošín 200180; O. Jasenica 210180; K. Lúčka 220180; Dúbrava 230180; Černová 240180; Predmier 250180; Sučany 260180; K. N. Mesto 270180; Trebostovo 280180; Stráňavy 290180; Ďanová 300180; Š. Bane 310180; Poltár 320180; Žiar 330180; Hliník 340180; B. Štiavnica 350180; V. Blh 360180; Divín 370180; BB Podlavice 380180; Klainovo 390180; Tisovec 400180; Brusno 410180; Revúca 420180; Hajnačka 430180; D. Strehová 440180. Pri úhrade 2., 3. a 4. spátky zmení FK v druho dvojčísli 01 na 02, 03, 04 (ríklad: Súčany 1 splátka 260180, 2. splátka 260280, 3 splátka 260380, 4. splátka 260480). Kópiu dokladu o úhrade zašlite po realizovaní platby alebo prevodu z dôvodu rýchlejšej identifikácie ihneď na sekretariát SsFZ. V prípade akýchkoľvek problémov pri úhrade splátky kontaktujte SsFZ.

3.       Matričné miesto na SsFZ upozorňuje touto cestou funkcionárov FK, že ŽP hráčov, ktorých podklady predložili pri prechode do kategórie dorastu v stanovených termínoch, je potrebné zaslať po skončení príslušnej súťaže na SsFZ k výmene za už vyhotovené RP. Doteraz sú na sekretariáte SsFZ nevyzdvihnuté RP: Savon BB – 11 ks, Zvolen – 14 ks, Radzovce – 3 ks, Družstevník Belá – 4 ks, Korňa – 6 ks, Teplička n. V – 5 ks.

 

Hodnotenie R

III. liga: Fiľakovo – Bytča (7,3;8/8,1; L. Štiavnica – L. Lúčka 8,3;8,1/8,1; Námestovo – V. Krtíš, Kremnička – D. Ždaňa 8,1;8,1/8,1; T. Teplice – N. Baňa 8,4;8,2/8,3; Králiky – Ružiná 8;7,9/7,9; Krásno – Z. Poruba 8,4;8,4/8,4; Bánová – Turany 8,3;8,2/8,2.