13. 11. 2009

Spravodajca č. 20/2009-10

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Schvaľuje výsledky MFS súťaží mládeže, ktoré sa odohrali v jesennej časti roč. 2009/10 s výnimkou MFS: III. liga SD a MD 7. kolo Námestovo – Hôrky, V. liga dorast sk. C 11. kola Kováčová – Stožok.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 12. kola: V. ligy dorast sk. B O. Veselé – L. Lúžna 14. 11. 09 o 13.30, II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Veselé – Bela 14. 11. 09 o 10.00-12.00 na ihr. UT v Námestove.

3.       Kontumuje MFS 12. kola III. ligy MD Žiar – Bánová priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Žiar podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Bánová berie na vedomie.

4.       Ruší MFS 10. kola V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – Bzovík a 12. kolo V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – Z. Slatina.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-596 Marek Jeťko 770224 T. Teplice 2 mesiace nepodm. od 2. 11. 09 do 1. 1. 10,

D-597 Jozef Koleno 841008 T. Teplice 2 mesiace nepodm. od 2. 11. 09 do 1. 1. 10,

D-598 FK T. Teplice dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnostio funkcionára a hráčov v a po stretnutí 1. 11. 09,

D-599 Michal Užák 930419 Belá 2 SN od 5. 11. 09, 1-5a,

D-600 Andrej Strečok 910505 Selce 6 SN od 2. 11. 09, 1-2c,

D-601 František Petrocký 910524 Jesenské 4 SN od 2. 11. 09, 1-6-1a,

D-602 Sebastián Caban 930203 Selce 4 SN od 2. 11. 09, 1-6-1b,

D-603 Roman Filadelfi 851103 Radvaň 3 SN od 2. 11. 09, 1-6-1a,

D-604 Rudolf Hoferica ved. dr. FK D. Hričov dosp. 4 SN od 9. 11. 09, 1-3a, 7+7 € uhradiť,

D-605 Marek Škripek 921115 Raková 2 SN od 9. 11. 09, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-606 Andrej Kriš 960421 O. Veselé 4 SN od 9. 11. 09, 1-3b,

D-607 Matej Pavlica 861221 Makov 1 SN od 9. 11. 09, 1-5a,

D-608 Marian Štefaničiak 830920 T. Štiavnička 3 SN od 9. 11. 09, 1-3b,

D-609 Adam Smelák 910402 Žiar 2 SN od 9. 11. 09, 1-5a,

D-610 Peter Střelec 910404 Hriňová 2 SN od 9. 11. 09, 1-5a,

D-611 Na návrh TMK FK Krásno, Turany, T. Teplice, Z. Poruba, V. Krtíš, D. Ždaňa, Bytča, L. Štiavnica, N. Baňa dosp. pokuta po 30 € podľa DP 2-6 za neúčasť na zasadnutí TMK s trénermi III. ligy,

D-612 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 9. 11. 09 na 1 MFS: Juraj Záturecký 890109 Pliešovce, Pavol Badura 890222 Krásno, Štefan Gemer 811225 Čebovce, Tomáš Podmanický 860204 S. Bystrica, Roman Krištofík 811227 T. Štiavnička,

D-613 Roman Sýkora 930930 Krásno 4 SN od 9. 11. 09, 1-3b, 3 € uhradiť,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       V zmysle Zásad pre hodnotenie a činnosť R a DZ SsFZ pozývame na teoretické previerky dňa 18.11.2009 o 16,00 hod v priestoroch spoločnosti Tomirtech, Demänovská 867, Liptovský Mikuláš : Koós, Mačuda, T. Kučera, Ríša, Jánošík, M. Budáč, Kret.

2.       Zmena č. t.: Chudý 0949 675692.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ žiada trénera 3. ligy dospelých  ŠK Turč. Teplice, aby obratom zaslali na SsFZ vyhodnotenie ankety "11-ka SsFZ za rok 2009" a vyhodnotenie úrovne 3. ligy.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané 12. 11. 09 na HK. Doteraz nevyrovnané nedoplatky odd.: III. liga: T. Teplice S č. 13 – 517 €; Bytča S č. 17 – 514 €; Námestovo S č. 18 – 7 €; L. Štiavnica 510 €; IV. liga: K. Lieskovec S č. 11 – 74 €, S č. 13 1 024 €; Sučany S č. 12 – 60 €; Predmier S č. 12 – 410 €, S č. 18 – 217 €; Ďanová S č. 18 – 210 €, S č. 19 – 14 €, Skalité S č. 19 – 60 €; Belá S č. 19 – 40 €; Kalinovo S č. 19 – 7 €; V. Blh S č. 19 – 7 €; Hajnačka S č. 19 – 7 €; Divín S č. 19 – 410 €; V. liga: S. Bystrica S č. 10 – 40 €, S č. 11 – 60 €, S č. 14 – 110 €, Sásová S č. 11 – 40 €, Vinica S č. 18 – 7 €, S č. 19 – 7  €; T. Kľačany S č. 18 – 210 €; Príbelce S č. 18 – 110 €; Č. Balog S č. 19 – 4 €; dorast: Selce S č. 12 – 3 €; L. Sliače S č. 12 – 6 €; Revúca S č. 12 – 61 €, S č. 13 – 14 €; Kováčová S č. 12 – 3 €; Rajec S č. 14 – 6  €, S č. 17 – 6 €; Radoľa S č. 14 – 14 €; Liesek S č. 16 – 6 €; Skalité S č. 19 – 3 €; MD: Bánová S č. 19 – 160 €; MD: Závodie S č. 15 – 6 €. HK nariadila uvedené nedoplatky oddielov uhradiť do 30. 11. 09 pod následkom discipl. konania.

2.       Medzioddielové nedopltky po splatnosti k 12. 11. 09 HK eviduje: Družstevník Sklabiná pre MFK Revúca v sume 363,2 € (V. liga dorast sk. D); MFK Jelšava pre Prameň D. Strehová v sume 251,7 € (III. liga SŽ a MŽ sk. D); TJ Černová pre Istrobanka Rajec v sume 42,4 € (IV. liga dorast sk. SEVER). HK nariaďuje uvedeným klubom uhradiť uvedené sumy do 30. 11. 09 pod následkom disc. konaním. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Vzhľadom k bližiacemu sa termínu konania Konferencie SsFZ (19. 12. 09), v súlade s programom prípravy Konferencie, rozosiela sekretariát SsFZ v najbližších dňoch tlačivo Poverenie pre delegáta Konferencie SsFZ s Návratkou – poverenia pre delegáta. Tento materiál obdržia všetky  FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SFZ a SsFZ a majú v zmysle Stanov SsFZ právo delegovať na konferenciu delegáta s právom hlasovať. Ostatné podrobnosti sú súčasťou uvedeného materiálu. Vzhľadom k bezproblémovej príprave konferencie žiadame dodržať termín odoslania návratky, ako aj prípadných podnetov, návrhov, námetov, resp. legisl. zmien najneskôr do 20. 11. 2009 na sekretariát SsFZ.. Všetky dokumenty, podklady, návrhy aj uvedené tlačivo nájdete na web stránke SsFZ – časť Konferencia SsFZ.

2.       V priebehu budúceho týždňa zašle sekretariát SsFZ na účty príslušných FK všetky námietkové a odvolacie vklady, ktoré boli rpzhodnutím príslušných orgánov SsFZ vrátené FK. Z tohoto dôvodu žiadame funkcionárov dotknutých FK o uvedených prevodov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte sekretariát SsFZ.