27. 11. 2009

Spravodajca č. 22/2009-10

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

Na svojom zasadnutí 13. 11. 2009 v Rajeckých Tepliciach, okrem iných:

1. V odvolacom konaní:

    a) zamietol odvolanie FK Máj Černová voči rozhodnutiu ŠTK SsFZ (nevyhovenie námietkam), uverejnené

        v Spravodajcovi SsFZ  č. 13/2009-10 zo dňa 25. 9. 2009, pod číslom 5, z dôvodu nesplnenia náležitostí

        stanovených čl. 126, bod 4 SP, keď odvolanie nebolo zaslané na vedomie ŠTK SsFZ a nesprávne adresované

        na Odvolaciu komisiu SsFZ, keď odvolacím orgánom v prvom stupni je VV SsFZ. Odvolací vklad 30 € prepadá

        v prospech SsFZ.

    b) zamietol odvolanie FK REaMOS K. Lieskovec voči rozhodnutiu DK SsFZ, zverejneného v Spravodajcovi SsFZ

        č. 13/2009-10 z 25. 9. 2009, v zmysle čl. 27, písm. a), v spojení s čl. 25, ods. 5 Disciplinárneho poriadku SFZ,

        keď FK nepredložil k odvolaniu doklad o úhrade uloženej pokuty. Odvolací vklad 30 € prepadá v prospech SsFZ.

    c) zobral na vedomie zaslanie odvolania TJ Divinka (ObFZ ZA)v súvislosti s riešením ich odvolania VV ObFZ

        Žilina. VV SsFZ nie je odvolacím orgánom pre riešenie odvolaní v rámci pôsobnosti oblastných futbalových

        Zväzov. Odvolací vklad 30 € sa vracia FK Divinka.

2. Stanovil termín pre uskutočnenie XV. ročníka Vyhlásenia 11-tky SsFZ a VI. Plesu SsFZ na 8. 1. 2010 vo Zvolene.

3. Prejednal, na základe podkladov predložených ŠTK SsFZ, plnenie podmienok stanovených pre štart družstiev

    dospelých v súťažiach SsFZ. Konštatuje, že na základe podkladov predložených ŠTK uvedenú podmienku

    (RS SsFZ 2009/2010, časť VI., bod 2) neplnia: IV. liga – Trebostovo (má len 1 družstvo mládeže), K. Lúčka

    (nemá družstvá mládeže), V. liga – Rudinská (nemá družstvá mládeže). Na základe uvedeného rozhodol, v súlade

     so znením RS SsFZ časť XVIII, bod 4, uhradia príslušné FK poplatok:  Trebostovo 1.000 €,  K. Lúčka 2.000 €

     a  Rudinská 1.000 €, splatný na SsFZ, najneskôr do 31. 12. 2009.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-614  Na základe čl.10 bod 10 DP, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 25.03.2010:

Peter Gyürky ved. dr. Dudince do 14.5.10

Miroslav Greguška tréner Dudince do 14.5.10

Martin Chalupka 821227 T. Štiavnička do 14.5.10

Emil Presperín ved. dr. Divín do 14.5.10

Marek Jeťko 770224 T.Teplice do 14.5.10

Jozef Koleno 841008 T.Teplice do 14.5.10

Jozef Mihaliak ved. dr. Rabča do 21.5.10

Vladimír Ružinský ved. dr. V. Blh do 3.6.10

Ferdinand Kiss tréner V. Blh do 3.6.10

Július Kohút ved. dr. Kováčová do 10.6.10

Juraj Homola ml. tréner Kováčová do 10.6.10

Tibor Zolczer HU Vinica do 10.6.10

Miloš Klačan ved. dr. Vrútky do 17.6.10

Ivan Kramár tréner Vrútky do 17.6.10

Peter Ďurica zdrav Divín do 12.7.10

Martin Majerík 740915 Turany do 5.8.10

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané 12. 11. 09 na HK. Doteraz nevyrovnané nedoplatky odd.: III. liga: T. Teplice S č. 13 – 517 €; Bytča S č. 17 – 514 €; Námestovo S č. 18 – 7 €; L. Štiavnica 510 €; IV. liga: K. Lieskovec S č. 11 – 74 €, S č. 13 1 024 €; Sučany S č. 12 – 60 €; Predmier S č. 12 – 410 €, S č. 18 – 217 €; Ďanová S č. 18 – 210 €, S č. 19 – 14 €, Skalité S č. 19 – 60 €; Belá S č. 19 – 40 €; V. Blh S č. 19 – 7 €; Hajnačka S č. 19 – 7 €; Divín S č. 19 – 410 €; V. liga: S. Bystrica S č. 10 – 40 €, S č. 11 – 60 €, S č. 14 – 110 €, Sásová S č. 11 – 40 €, Vinica S č. 18 – 403 € (400-7 €), T. Štiavnička  S č. 19 – 7  €; T. Kľačany S č. 18 – 210 €; Príbelce S č. 18 – 110 €;  dorast: Selce S č. 12 – 3 €; L. Sliače S č. 12 – 6 €; Revúca S č. 12 – 61 €, S č. 13 – 14 €; Rajec S č. 14 – 6  €, S č. 17 – 6 €; Radoľa S č. 14 – 14 €; Liesek S č. 16 – 6 €. HK nariadila uvedené nedoplatky oddielov uhradiť do 30. 11. 09 pod následkom discipl. konania.

2.       Medzioddielové nedoplatky po splatnosti k 12. 11. 09 HK eviduje: MFK Jelšava pre Prameň D. Strehová v sume 251,7 € (III. liga SŽ a MŽ sk. D); TJ Černová pre Istrobanka Rajec v sume 42,4 € (IV. liga dorast sk. SEVER). HK nariaďuje uvedeným klubom uhradiť uvedené sumy do 30. 11. 09 pod následkom disciplinárneho konania. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

3.       Na základe odvolania sa MFK Revúca voči výške faktúry, nariaďujeme FK Sklabiná túto prerobiť a zaslať MFK Revúca do 3. 12. 2009.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Najbližšie zasadnutie Rady SsFZ (posledné pred konaním Konferencie SsFZ) sa uskutoční 7. 12. 2009 (pondelok) o 16,00 v penzióne Slniečko v Tajove. Zasadnutiu rady predchádza zasadnutie VV SsFZ o 13,30.

2.       V súlade s programom prípravy Konferencie SsFZ rozoslal sekretariát SsFZ všetkým  FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach SFZ a SsFZ a majú v zmysle Stanov SsFZ právo delegovať na konferencie delegáta s právom hlasovať, „Poverenie pre delegáta na konferencie SsFZs návratkou. Vzhľadom k tomu, že termín uvedený v návratke splnilo len niečo vyše polovica FK, dôrazne žiadame, z dôvodu nerušených príprav konferencie, funkcionárov FK urýchlene zaslať na SsFZ vyplnenú návratku (tlačivo je na stránke SsFZ v časti Konferencia), ako aj prípadné podnety, návrhy a námety. Ďalej chceme upozorniť delegátov konferencie, že návrh Stanov SsFZ, schválený Radou SsFZ, ktorý bude predložený konferencii na schválenie, je umiestnený na web. stránke SsFZ v časti KONFERENCIA SsFZ (na úvodnej stránke) a tento návrh nebude zasielať z technických dôvodov delegátom v písomnej forme.

3.       V priebehu budúceho týždňa zašle sekretariát SsFZ na účty príslušných FK všetky námietkové a odvolacie vklady, ktoré boli rozhodnutím príslušných orgánov SsFZ vrátené FK. Z  tohoto dôvodu žiadame funkcionárov dotknutých FK o preverenie uvedených prevodov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte sekretariát SsFZ.

 

Halová sezóna mládeže SFZ

28. 11. 09 o 8.30-14.00, SŽ, ŠH Badín (Tokár – Dírer)

28. 11. 09 o 14.00-19.00, MŽ, ŠH Badín (Turňa, Medveď)

13. 12. 09 o 8.30-14.00, SŽ, ŠH Badín (Turňa, Medveď)

13. 12. 09 o 14.00-19.00, MŽ, ŠH Badín (Tokár – Dírer)