4. 12. 2009

Spravodajca č. 23/2009-10

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané 12. 11. 09 na HK. Doteraz nevyrovnané nedoplatky odd.: III. liga: T. Teplice S č. 13 – 517 €, S č. 20 – 140 €; Bytča S č. 17 – 514 €, S č. 20 – 30 €; Námestovo S č. 18 – 7 €; L. Štiavnica 510 €, S č. 20 – 30 €; Krásno S č. 20 – 30; Turany S č. 20 – 30 €; Z. Poruba S č. 20 – 30 €; V. Krtíš S č. 30; D. Ždaňa S č. 20 -30 €; N. Baňa S č- 20 – 30 €; IV. liga: K. Lieskovec S č. 11 – 74 €, S č. 13 1 024 €; Sučany S č. 12 – 60 €; Predmier S č. 12 – 410 €, S č. 18 – 217 €; Ďanová S č. 18 – 210 €, S č. 19 – 14 €, Skalité S č. 19 – 60 €; Belá S č. 19 – 40 €; V. Blh S č. 19 – 7 €; Hajnačka S č. 19 – 7 €; Divín S č. 19 – 410 €; V. liga: S. Bystrica S č. 14 – 110 €, Sásová S č. 11 – 40 €, Vinica S č. 18 – 403 € (410-7 €), T. Štiavnička  S č. 19 – 7  €; T. Kľačany S č. 18 – 210 €; Príbelce S č. 18 – 110 €;  dorast: Selce S č. 12 – 3 €; L. Sliače S č. 12 – 6 €; Revúca S č. 12 – 61 €, S č. 13 – 14 €; Rajec S č. 14 – 6  €, S č. 17 – 6 €; Radoľa S č. 14 – 14 €; Liesek S č. 16 – 6 €; Raková S č. 20 – 3 €; Krásno S č. 20 – 3 €. HK nariadila uvedené nedoplatky oddielov uhradiť do 30. 11. 09 pod následkom discipl. konania.

2.       Medzioddielové nedoplatky po splatnosti k 12. 11. 09 HK eviduje: MFK Jelšava pre Prameň D. Strehová v sume 251,7 € (III. liga SŽ a MŽ sk. D); TJ Černová pre Istrobanka Rajec v sume 42,4 € (IV. liga dorast sk. SEVER). HK nariaďuje uvedeným klubom uhradiť uvedené sumy do 30. 11. 09 pod následkom disciplinárneho konania. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

3.       Na základe odvolania sa MFK Revúca voči výške faktúry, nariaďujeme FK Sklabiná túto prerobiť a zaslať MFK Revúca do 3. 12. 2009.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Návrhy od riadných členov a delegátov Konferencie SsFZ prijíma volebná komisia  Konferencie do jej zasadnutia 16. 12. 2009.

2.       Najbližšie zasadnutie Rady SsFZ (posledné pred konaním Konferencie SsFZ) sa uskutoční 7. 12. 2009 (pondelok) o 16,00 v penzióne Slniečko v Tajove. Zasadnutiu rady predchádza zasadnutie VV SsFZ o 13,30.

3.       V súlade s programom prípravy Konferencie SsFZ rozoslal sekretariát SsFZ všetkým  FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach SFZ a SsFZ a majú v zmysle Stanov SsFZ právo delegovať na konferencie delegáta s právom hlasovať, „Poverenie pre delegáta na konferencie SsFZs návratkou. Vzhľadom k tomu, že termín uvedený v návratke splnilo len niečo vyše polovica FK, dôrazne žiadame, z dôvodu nerušených príprav konferencie, funkcionárov FK urýchlene zaslať na SsFZ vyplnenú návratku (tlačivo je na stránke SsFZ v časti Konferencia), ako aj prípadné podnety, návrhy a námety. Ďalej chceme upozorniť delegátov konferencie, že návrh Stanov SsFZ, schválený Radou SsFZ, ktorý bude predložený konferencii na schválenie, je umiestnený na web. stránke SsFZ v časti KONFERENCIA SsFZ (na úvodnej stránke) a tento návrh nebude zasielať z technických dôvodov delegátom v písomnej forme.

4.       V priebehu budúceho týždňa zašle sekretariát SsFZ na účty príslušných FK všetky námietkové a odvolacie vklady, ktoré boli rozhodnutím príslušných orgánov SsFZ vrátené FK. Z  tohoto dôvodu žiadame funkcionárov dotknutých FK o preverenie uvedených prevodov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte sekretariát SsFZ.

5.       Matričné miesto na SsFZ upozorňuje všetkých funkcionárov FK, aby si prekontrolovali RP hráčov svojich FK a RP, ktorých platnosť končí k 31. 12. 2009 zaslali k výmene na SsFZ. Podklady k výmene RP: vyplnená prihláška k registrácii – označená výrazne – výmena RP; fotokópia dokladu na overenie RČ; fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok; RP po dobe platnosti; doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € á 1 RP. V prípade viacerých žiadateľov z jedného FK je možné uhradiť jedným poštovým poukazom SsFZ. Podrobnosti k registrácii nájdete na stránke SsFZ v časti REGISTRÁCIA: Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o týchto skutočnostiach informovali funkcionárov FK v ich pôsobnosti.

6.       Vyžiadania hráčov do zahraničia: Česko - Ferdinand Hrušecký (Družstevník Radimov). l Zaregistrované zmluvy hráčskych agentov: Ivan Gažík - Lukáš Baďo (MFK Ružomberok); Michal Holeščák - Samuel Štefánik (AS Trenčín), Zoltán Bognár (DAC 1904 Dunajská Streda), Jozef Tokoš - Daniel Nebožka (Dukla Banská Bystrica). l Upozorňuje FK, že v dňoch 1. 1. 2010 - 15. 3. 2010 je prestupový termín pre hráčov, ktorí smerujú zo zahraničia do SFZ. Kluby, ktoré majú záujem realizovať takýto prestup, sú povinné zaslať matrike SFZ doporučenou poštou nasledovné podklady: žiadosť o vyžiadanie (ktorá obsahuje meno a priezvisko hráča, jeho rodné číslo, zahraničnú asociáciu a klub, v ktorom je hráč aktuálne registrovaný, pečiatku nového klubu, mená, funkcie a podpisy dvoch funkcionárov žiadajúceho klubu), prihláška k registrácii, 1 ks fotografie (nie staršej ako rok), doklad o úhrade poplatku vo výške 4 €, u cudzinca kópia dokladu totožnosti (cestovného pasu). Podklady k prestupom, ktoré neboli doručené poštou, matrika SFZ nevybavuje. l V súvislosti so schválením Smernice pre registráciu profesionálnych a neamatérskych zmlúv výkonným výborom SFZ dňa 22. 9. 09 upozorňuje FK na najdôležitejšie zmeny a dodatky oproti pôvodnej Smernici: A) Profesionálne zmluvy: Čl. 1, bod 1 - minimálnu dobu trvania účinnosti zmluvy predstavuje obdobie medzi dvomi prestupovými termínmi; bod 2 - zmluvu možno uzavrieť i s hráčom, ktorý dovŕšil 16. rok veku. S hráčom, ktorý nedovŕšil 18. rok veku, môže byť uzavretá zmluva na obdobie najviac 3 rokov vrátane opcie; bod 4, písm. a) - základný mesačný plat hráča nesmie byť nižší ako 331,94 €, písm. b) - u hráča mladšieho ako 18 rokov nesmie byť mesačný plat nižší ako zákonom stanovená minimálna mzda, ak sa jedná o jediný zdroj príjmu hráča. Čl. 3 - Opcia. Čl. 5, písm. d) - matrika SFZ odmietne zaregistrovať zmluvu ak nebola predložená na zaregistrovanie do 14 dní od začiatku účinnosti zmluvy. B) Amatérske zmluvy: Čl. 9, bod 1 - minimálna doba trvania platnosti zmluvy je jeden súťažný ročník, maximálna 5 rokov; bod 3 - minimálna výška finančnej úhrady hráčových výdavkov činí 33,19 €. Čl. 10, bod 3 - k zaregistrovaniu zmluvy je potrebné matrike SFZ predložiť originál neamatérskej zmluvy, ktorý matrika po kontrole klubu vráti; bod 5 - prijatie zoznamu hráčov a zaregistrovanie zmlúv potvrdí matrika SFZ svojou pečiatkou. C) Spoločné ustanovenia: Čl. 11, bod 4 - žiadosť o prerokovanie sporu medzi zmluvnými stranami predloží odvolávajúci sa Rozhodcovskému súdu SFZ; bod 5 - ak dôjde k predčasnému ukončeniu profesionálnej i neamatérskej zmluvy, musí túto skutočnosť klub urýchlene oznámiť matrike SFZ. Smernica nadobudla účinnosť od 1. 10. 2009.