11. 12. 2009

Spravodajca č. 24/2009-10

 

Rada SsFZ (predseda Jozef Paršo)

Rada na svojom zasadnutí 7. 12. 09 okrem iných:

1.       neprerokovala odovlanie podané hráčom ŠK Selce Matúšom Vajdom voči rozhodnutiu VV zo 16. 10. 09 vo veci zrušenia prestupu menovaného z ŠK Selce do TJ Tatran  Podkonice z dôvodu nesplnenia náležitosti pre podanie odvolania stanovených PP pre neprof. futbalistov čl. 22, bod i) a j).

2.       zobrala na vedomie informáciu o obsahovej a personálnej príprave Konferencie SsFZ.

3.       schválila príspevok na organizáciu Medzioblastných turnajov U-12, za r. 2009, pre jednotlivé ObFZ vo výške 250 €.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané 12. 11. 09 na HK. Doteraz nevyrovnané nedoplatky odd.: III. liga: T. Teplice S č. 13 – 517 €, S č. 20 – 140 €; Bytča S č. 17 – 514 €, S č. 20 – 30 €; Námestovo S č. 18 – 7 €; L. Štiavnica 510 €, S č. 20 – 30 €; Krásno S č. 20 – 30; Turany S č. 20 – 30 €; Z. Poruba S č. 20 – 30 €; V. Krtíš S č. 30; D. Ždaňa S č. 20 -30 €; N. Baňa S č- 20 – 30 €; IV. liga: K. Lieskovec S č. 11 – 74 €, S č. 13 1 024 €; Sučany S č. 12 – 60 €; Predmier S č. 12 – 410 €, S č. 18 – 217 €; Ďanová S č. 18 – 210 €, S č. 19 – 14 €, Skalité S č. 19 – 60 €; Belá S č. 19 – 40 €; Hajnačka S č. 19 – 7 €; Divín S č. 19 – 410 €; V. liga: S. Bystrica S č. 14 – 110 €, Sásová S č. 11 – 40 €, Vinica S č. 18 – 403 € (410-7 €), T. Štiavnička  S č. 19 – 7  €; Príbelce S č. 18 – 110 €;  dorast: Selce S č. 12 – 3 €; Revúca S č. 12 – 61 €, S č. 13 – 14 €; Rajec S č. 14 – 6  €, S č. 17 – 6 €; Radoľa S č. 14 – 14 €; Raková S č. 20 – 3 €; Krásno S č. 20 – 3 €. HK nariadila uvedené nedoplatky oddielov uhradiť do 30. 11. 09 pod následkom discipl. konania.

2.       Medzioddielové nedoplatky po splatnosti k 12. 11. 09 HK eviduje: MFK Jelšava pre Prameň D. Strehová v sume 251,7 € (III. liga SŽ a MŽ sk. D); TJ Černová pre Istrobanka Rajec v sume 42,4 € (IV. liga dorast sk. SEVER). HK nariaďuje uvedeným klubom uhradiť uvedené sumy do 30. 11. 09 pod následkom disciplinárneho konania. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

3.       Na základe odvolania sa MFK Revúca voči výške faktúry a po jej prevedení, nariaďujeme FK Sklabiná túto prerobiť na sumu 277 € a zaslať MFK Revúca do 15. 12. 2009.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Návrhy od riadných členov a delegátov Konferencie SsFZ prijíma volebná komisia  Konferencie do jej zasadnutia 16. 12. 2009.

2.       Matričné miesto na SsFZ upozorňuje všetkých funkcionárov FK, aby si prekontrolovali RP hráčov svojich FK a RP, ktorých platnosť končí k 31. 12. 2009 zaslali k výmene na SsFZ. Podklady k výmene RP: vyplnená prihláška k registrácii – označená výrazne – výmena RP; fotokópia dokladu na overenie RČ; fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok; RP po dobe platnosti; doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € á 1 RP. V prípade viacerých žiadateľov z jedného FK je možné uhradiť jedným poštovým poukazom SsFZ. Podrobnosti k registrácii nájdete na stránke SsFZ v časti REGISTRÁCIA: Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o týchto skutočnostiach informovali funkcionárov FK v ich pôsobnosti.

3.       Upozorňuje FK, že v dňoch 1. 1. 2010 - 15. 3. 2010 je prestupový termín pre hráčov, ktorí smerujú zo zahraničia do SFZ. Kluby, ktoré majú záujem realizovať takýto prestup, sú povinné zaslať matrike SFZ doporučenou poštou nasledovné podklady: žiadosť o vyžiadanie (ktorá obsahuje meno a priezvisko hráča, jeho rodné číslo, zahraničnú asociáciu a klub, v ktorom je hráč aktuálne registrovaný, pečiatku nového klubu, mená, funkcie a podpisy dvoch funkcionárov žiadajúceho klubu), prihláška k registrácii, 1 ks fotografie (nie staršej ako rok), doklad o úhrade poplatku vo výške 4 €, u cudzinca kópia dokladu totožnosti (cestovného pasu). Podklady k prestupom, ktoré neboli doručené poštou, matrika SFZ nevybavuje. l V súvislosti so schválením Smernice pre registráciu profesionálnych a neamatérskych zmlúv výkonným výborom SFZ dňa 22. 9. 09 upozorňuje FK na najdôležitejšie zmeny a dodatky oproti pôvodnej Smernici: A) Profesionálne zmluvy: Čl. 1, bod 1 - minimálnu dobu trvania účinnosti zmluvy predstavuje obdobie medzi dvomi prestupovými termínmi; bod 2 - zmluvu možno uzavrieť i s hráčom, ktorý dovŕšil 16. rok veku. S hráčom, ktorý nedovŕšil 18. rok veku, môže byť uzavretá zmluva na obdobie najviac 3 rokov vrátane opcie; bod 4, písm. a) - základný mesačný plat hráča nesmie byť nižší ako 331,94 €, písm. b) - u hráča mladšieho ako 18 rokov nesmie byť mesačný plat nižší ako zákonom stanovená minimálna mzda, ak sa jedná o jediný zdroj príjmu hráča. Čl. 3 - Opcia. Čl. 5, písm. d) - matrika SFZ odmietne zaregistrovať zmluvu ak nebola predložená na zaregistrovanie do 14 dní od začiatku účinnosti zmluvy. B) Amatérske zmluvy: Čl. 9, bod 1 - minimálna doba trvania platnosti zmluvy je jeden súťažný ročník, maximálna 5 rokov; bod 3 - minimálna výška finančnej úhrady hráčových výdavkov činí 33,19 €. Čl. 10, bod 3 - k zaregistrovaniu zmluvy je potrebné matrike SFZ predložiť originál neamatérskej zmluvy, ktorý matrika po kontrole klubu vráti; bod 5 - prijatie zoznamu hráčov a zaregistrovanie zmlúv potvrdí matrika SFZ svojou pečiatkou. C) Spoločné ustanovenia: Čl. 11, bod 4 - žiadosť o prerokovanie sporu medzi zmluvnými stranami predloží odvolávajúci sa Rozhodcovskému súdu SFZ; bod 5 - ak dôjde k predčasnému ukončeniu profesionálnej i neamatérskej zmluvy, musí túto skutočnosť klub urýchlene oznámiť matrike SFZ. Smernica nadobudla účinnosť od 1. 10. 2009.

 

Informácie pre delegátov konferencie

1.       Sekretariát zaslal na adresu uvedenú v návratke, pozvánku a základné dokumenty pre delegátov konferencie SsFZ. V prípade, že tieto neobdržíte do 16. 12. 2009, kontaktujte sekretariát SsFZ.

2.       V prípade, že sa konferncie z rôznych dôvodov nemôže zúčastniť pôvodne nahlásený delegát za FK môže sa za neho zúčastniť náhradník, musí však pri prezentácii predložiť písomné potvrdenie zmenu delegáta s pečiatkou a podpisom štatutárov FK.

3.       Všetky dôležité materiály, ktoré sa budú prejednávať na konferencii budú môcť delegáti nájsť od 14. 12. 2009 na stránke www.ssfz.sk v časti KONFERENCIA SsFZ.