25. 6. 2010

Spravodajca č. 48/2009-10

 

Športovo-technický aktív ŠTK a KM SsFZ sa uskutoční 1. 7. 2010 o 15.00 v kongresovej sále Obvodného úradu v B. Bystrici nám. Ľ. Štúra 1 (za veľkou kruhovou križovatkou pri OC EURÓPA). Program: 1. Vyhodnotenie uplynulého súť. roč., 2. Ocenenie najúspešnejších kolektívov, 3. Príprava nového súť. roč. 2010/11. Na aktív pozývame  zástupcov všetkých FK, ktorých družstvá (dospelých alebo mládeže) štartujú v súťažiach SsFZ, ďalej zástupcov ObFZ v pôsobnosti SsFZ a zástupcov médií. Touto cestou žiadame sekretárov ObFZ, aby upozornili zástupcov postupujúcich družstiev vo svojej pôsobnosti na konanie aktívu.

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       ŠTK SsFZ v zmysle SP čl. 100/i trestá hernými dôsledkami FK Bytča za neoprávnený štart hráča v stretnutí 28. kola III. ligy Bytča – Lietavská Lúčka s priznaním 3 bodov a skóre 0:3 pre FK Lietavská Lúčka, prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.       ŠTK SsFZ v zmysle SP čl. 100/e trestá hernými dôsledkami FK Mýtna za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 26. kola Nenince - Mýtna s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 pre FK Nenince.

3.       Prihlášky do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2010/2011 sú zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – (prihláška do súťaží, pokyny k prihláške, návratka - v prípade priameho použitia dokumentu kliknúť na doc. ). Vyplnenú prihlášku a návratku zaslať v takej forme aby boli na tlačive, pečiatka FK a 2 podpisy štatutárov FK. Súčasťou prihlášky musí byť aj čitateľný doklad o úhrade štartovného pre súťažný ročník 2010/2011. Termín doručenia prihlášok na SsFZ bol 17.6.2010!

4.       Opätovne pripomíname futbalovým klubom dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe. Materiál je zverejnený na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – pasportizácia  (v prípade priameho použitia dokumentu kliknúť na doc.). Pasportizácia pre pomocnú hraciu plochu musí byť vyplnená a zaslaná samostatne. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

5.       Upozorňujeme na web-stránku SsFZ kde v časti Komisie - ŠTK – materiály sú zverejnené konkrétne nedostatky a prvé termíny plnenia licenčného systému pre FK III. ligy.

6.       Po skončení súťažného ročníka 2009/2010 boli na základe zastavenia činnosti odpočítané mínusové body nasledovným družstvám dospelých: III. liga  V. Krtíš – 6 bodov, IV. liga S K. Lieskovec – 6 bodov, K. Lúčka – 3 body, Skalité – 3 body, V. liga D Radzovce – 3 body.

7.       Aktuálny prehľad ŽK každého FK dospelých, rozdelených podľa súťaží sa nachádza na web-stránke SsFZ v časti Spravodaje SsFZ – Prehľad ŽK – záložky (III. liga, IV. liga, V. liga). Upozorňujeme však, že výstup má informatívny charakter a nezbavuje FK zodpovednosti viesť si vlastnú evidenciu osobných trestov. V prípade nezrovnalostí kontaktujte referenta ŠTK SsFZ (p. Turňa 0911/813 940).

8.       ŠTK SsFZ schválila postupy a zostupy FK podľa umiestnenia v súťažnom ročníku 2009/2010:

III. liga      postup 1. Ružiná, 2. D. Ždaňa   zostup 15. T. Teplice, 16. Bytča

IV. liga S   postup 1. K. N. Mesto               zostup 12. K. Lieskovec, 13. Černová, 14. Tvrdošín

IV. liga J   postup 1. Tisovec         zostup 14. Hajnáčka

 V. liga A   postup 1. Bytčica         zostup 13. Bánová B, 14. Oščadnica

 V. liga B   postup 1. Fomat Martin       zostup 11. L.Sliače, 12. Lisková, 13. Bešeňová, 14. Žaškov

 V. liga C   postup 1. Badín                  zostup 13. Lovča, 14. Kremnica

 V. liga D   postup 1. Málinec         zostup 12. Kráľ, 13. Mýtna, 14. Radzovce

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Prihlášky do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2010/2011 sú zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – (prihláška do súťaží, pokyny k prihláške, návratka ). Vyplnenú prihlášku a návratku zaslať v takej forme aby boli na tlačive, pečiatka FK a 2 podpisy štatutárov FK. Termín zaslania prihlášky bol do 17. 6. 2010.

2.      Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 16.6.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – pasportizácia  (v prípade priameho použitia dokumentu kliknúť na doc.). Pasportizácia pre pomocnú hraciu plochu musí byť vyplnená a zaslaná samostatne. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

3.      Kontumuje MFS:

a)      28. kola III. ligy SD a MD Badín – Hôrky priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Badín podľa SP čl. 100/b,

b)      28. kola III. ligy MD Zvolen - Čadca priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Zvolen podľa SP čl. 100/b,

c)      21. kola V. ligy dorast sk. A Radoľa – Svrčinovec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Radoľa podľa SP čl. 100/e,

d)      26. kola V. ligy dorast sk. B O. Veselé – S. Kríž priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK O. Veselé podľa SP čl. 100/b,

e)      26. kola V. ligy dorast sk. C Hrochoť – Bzovík priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti v prospech FK Hrochoť podľa SP čl. 100/e,

f)        26. kola V. ligy dorast sk. D Pliešovce – Tisovec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Pliešovce podľa SP čl. 100/b,

g)      22. kola II. ligy SŽ sk. SEVER Dlhá – R. Teplice priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Dlhá podľa SP čl. 100/b,

h)      26. kola II. ligy SŽ sk. SEVER L. Lúčka – Trstená priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L. Lúčka podľa SP čl. 100/b,

i)        26. kola II. ligy SŽ sk. JUH Badín – Hriňová priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hriňová podľa SP čl. 100/e,

j)        26. kola II. ligy SŽ sk. SEVER Dlhá – K. N. Mesto priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Dlhá podľa SP čl. 100/b,

k)      26. kola IV. ligy dorast sk. JUH Krupina – Tempus RS priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Krupina podľa SP čl. 100/b,

l)        26. kola III. ligy SŽ sk. A Čadca C – Čierne priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Čadca C podľa SP čl. 100/b,

m)    22.kola III. ligy SŽ sk. C S. Ľupča – Kováčová priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK S. Ľupča podľa SP čl. 100/b,

n)      23. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Černová – L. Hrádok priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L. Hrádok podľa SP čl. 100/b,

4.      Schvaľuje výsledky mládežníckych súťaží dosiahnutých v súť. roč. 2009/10.

5.      Námietka z MFS 15. kola III. ligy SŽ sk. D V. Krtíš – Poltár bola prerokovaná ako neopodstatnená.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1126 Na návrh ŠTK FK Krásno dosp. pokuta 250+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie 15. 6. 10,

D-1127 Na návrh ŠTK FK Bánová dosp. pokuta 250+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie 18. 6. 10,

D-1128 Na návrh ŠTK FK Králiky dosp. pokuta 250+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie 13. 6. 10,

D-1129 František Plach tréner FK Bytča dosp. DK menovanému zastavuje výkon funkcie dňom 24. 6. 10 do vyriešenia previnenia. Menovaný do 29. 6. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nerešpektovanie DP a rozhodnutia DK v stretnutiach 13. 6. a 18. 6. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-1130 František Klimík 731012 Bytča 3 SN od 17. 6. 10, 1-3b,

D-1131 Tomáš Uhliar 900518 Kremnička 1 SN od 21. 6. 10, 1-5a,

D-1132 Radoslav Šulc 780307 L. Štiavnica 1 SP do 31. 10. 1-1a,

D-1133 Eugen Bari 921221 Fiľakovo 4 SN od 21. 6. 10, 1-6-1b,

D-1134 Marian Serzödi 930820 Fiľakovo 8 SN od 21. 6. 10, 1-6-1b a 1-3b,

D-1135 Martin Zadňančin 960530 R. Teplice 2 SN od 17. 6. 10, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-1136 Jozef Jančula 940226 Krásno 3 SN od 21. 6. 10, 1-4a, 3 € uhradiť,

D-1137 Adam Dobrík 940625 N. Baňa 3 SN od 21. 6. 10, 1-4a,

D-1138 Branislav Lúchava 941110 Námestovo 3 SN od 21. 6. 10, 1-4a, 3 € uhradiť,

D-1139 Filip Kováč 940223 Bánová 1 SP do 31. 10. 10, 1-4a,

D-1140 Marek Gavenda 950312 Kláštor p. Z. 2 SN od 21. 6. 10, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-1141 Patrik Čierny 900714 Divín 2 SN od 21. 6. 10, 1-5a,

D-1142 Martin Mrváň 920605 Šalková 2 SN od 21. 6. 10, 1-6-1a, 3 € uhradiť,

D-1143 Matej Panák 930614 Rajec 4 SN od 21. 6. 10, 1-6-1b,

D-1144 Martin Turiak 860406 Podvysoká 3 SN od 21. 6. 10, 1-6-1a, 7 € uhradiť,

D-1145 Tomáš Grznár 920201 L. Lúčka 2 SN od 17. 6. 10, 1-5a,

D-1146 Branislav Milo 940907 D. Hričov 5 SN od 21. 6. 10, 1-3b,

D-1147 Juraj Franek 920404 Podvysoká 4 SN od 21. 6. 10, 1-6-1b, 3 € uhradiť,

D-1148 Peter Heglas 910512 Svrčinovec 5 SN od 21. 6. 10, 1-6-1b,

D-1149 Juraj Šustek 820516 Makov DK hráčovi dňom 21. 6. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1150 Ľubomír Doboš 871124 Makov 3 SP do 31. 10. 10, 1-3a,

D-1151 DK odstupuje ŠTK námietky FK Makov z 21. 6. 10 ohľadom stretnutia V. ligy sk. A dosp. S. Bystrica – Makov. Námietky zároveň predkladá na vedomie KR,

D-1152 Peter Jurčo 770818 Bešeňová 1 SN od 21. 6. 10, 1-5a, 7 € uhradiť,

D-1153 Jakub Škerda 931214 Zuberec 4 SN od 21. 6. 10, 1-3b, 3 € uhradiť,

D-1154 Marián Dirbák 850829 Selce 1 SP do 31. 10. 10, 1-1a,

D-1155 Roman Majer 841129 Lutila 1 SN od 21. 6. 10, 1-5a,

D-1156 Mário Lipták 781224 Radvaň 4 SN od 21. 6. 10, 1-4a,

D-1157 Eduard Zubák 920312 Revúca 5 SN od 21. 6. 10, 1-6-1b,

D-1158 Lukáš Čellár 920131 Revúca 2 SN od 21. 6. 10, 1-5a,

D-1159 Martin Smatana 941108 L. Mikuláš 2 SN od 17. 6. 10, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-1160 Jakub Mesík 960409 Selce 3 SN od 21. 6. 10, 1-4a, 3 € uhradiť,

D-1161 Ivan Minyu 911004 Hliník 2 SN od 21. 6. 10, 1-5a,

D-1162 Attila Kiš 920110 Jesenské 4 SN od 18. 6. 10, 1-6-1b, 3 € uhradiť,

D-1163 Pavol Kmeť ved. dr. FK Ludrová dosp. 5 SN od 21. 6. 10, 1-3b,

D-1164 FK Ludrová dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť ved. dr. v stretnutí 18. 6. 10,

D-1165 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  21. 6. 10 na 1 MFS: Peter Borovička 880301 Krásno, Mário Kurák 831130 Ružiná, Nemanja Bukvič 890709 K. Lieskovec, Roman Baláž 830825 K. Lieskovec, Radoslav Bočej 830519 K. Lieskovec, František Pavlus 860101 K. N. Mesto, Boris Miškov 810624 Hliník, Peter Zehnal 900131 Podlavice, Filip Sylvester 901025 Podlavice, Roman Maslaňák 900920 O. Veselé, Pavol Pepucha 781014 Bešeňová, Milan Protuš 761225 Bešeňová – všetci uhradiť po 7 €, Slavomír Marko 800731 Divín, Peter Novák 870730 D. Strehová, Matej Pavlica 861221 Makov, Patrik Beháň 880219 Strečno, Jozef Suja 891108 Cinobaňa,

D-1166 Martin Dubovický 911107 S. Bystrica hráč do 29. 6. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie o rozsahu zranenia, ktoré mu bolo spôsobené v stretnutí V. ligy sk. A dosp. S. Bystrica – Makov 18. 6. 10.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame R a DZ SsFZ o nahlásenie zmien osobných údajov – tel. čísla zam./byt, trvalého bydliska, e-mail resp. iné údaje potrebné pre nový RS 2010/2011 obratom na sekretariát SsFZ.

2.       Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční 6.8.2010 v Banskej Bystrici. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2010/2011 je povinná. Žiadame rozhodcov a DZ, aby na letnom seminári boli dochvíľni a vhodne spoločensky oblečení. Program a iné požiadavky budú zverejnené v ďalších Spravodajcoch.

3.       ÚDZ :    na letnom seminári delegáti  z nominačnej listiny SsFZ pre súťažný ročník  2010-2011 predložia správu o vykonanej lekárskej prehliadke (nie staršiu ako dva mesiace) a platný preukaz delegáta SsFZ na predlženie lehoty platnosti. Súčasťou programu letného seminára DZ bude aj skúška z anglického resp. nemeckého jazyka.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.        Žiada jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ o písomné nahlásenie postupujúcich družstiev, v príslušnej vekovej kategórii, do súťaží SsFZ, a upozorňuje, že prihláška, ako aj pokyny a návratka sa nachádzajú na web. stránke SsFZ a nebude zasielaná poštou.

2.        Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 29. 6. 10 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: S. Bystrica – Makov.

3.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec, MŠK D. Kubín a MFK Tatran NAO L. Mikuláš, ktoré zašlú podklady na Matriku SFZ) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2010/11 zaslali na SsFZ najneskôr do 28. 5. 2010. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zmysle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 4 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach. Podrobnejšie na www.ssfz.sk Registrácie.

4.        Sekretariát ruší dočasne do 30. 6. 10 úradné hodiny na matričnom mieste SsFZ. Požiadavky na registračné úkony bude naďalej vybavovať poštou, mimoriadne urgentné prípady po tel. dohovore aj na počkanie.