2. 7. 2010

Spravodajca č. 1/2010-11

 

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

Na svojom zasadnutí 1. 7. 2010 okrem iných v odvolacom konaní prerokoval odvolanie FK Bytča voči rozhodnutiu ŠTK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi SsFZ č. 48/2009-2010 týkajúceho sa kontumácie výsledku stretnutia III. ligy dospelých Bytča – L. Lúčka  v zmysle čl. 100, písmeno i) Súťažného poriadku pre neoprávnený štart hráča FK Bytča Františka Klimíka 731012 v uvedenom stretnutí v čase zastavenia pretekárskej činnosti. VV SsFZ preskúmal a potvrdil správnosť postupu DK SsFZ (v zmysle čl. 14 ods. 1 písm. a) a b), čl. 14 ods. 4,čl. 7 ods. 1 písm. c) a čl. 20 ods. 2 DP) a postupu ŠTK SsFZ (v zmysle čl. 100 písm. i) Súťažného poriadku).

VV SsFZ vzal na vedomie informáciu sekretariátu SsFZ o zadávaní Spravodajcu SsFZ č. 47/2009-10 na stránku www.ssfz.sk dňa 18. 6. 2010, keď tento bol v dôsledku prevádzkových problémov zverejnený v tento deň oneskorene až  po 14:05 hod.

VV SsFZ  pri svojom rozhodovaní o odvolaní FK Bytča vzal na vedomie špecifickosť vzniknutej situácie – previnenie hráča po odovzdaní zápisu o stretnutí kapitánom družstiev (FK Bytča teda nemohol byť informovaný o previnení hráča vo svojej kópii zápisu o stretnutí), konanie rokovaní komisií SsFZ vo štvrtok 17. 6. 2010 so zverejnením ich rozhodnutí v Spravodajcovi č. 47/2009-10 v piatok18. 6. 2010, t.j. v deň odohratia posledného kola súťaží dospelých, len cca 3 hodiny pred UHČ stretnutí o 17,00 hod.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, keďže nemohlo byť z objektívnych príčin (prevádzkové problémy na stránke SsFZ) v plnej miere naplnené ustanovenie čl. 20 ods. 2 DP o oznámení rozhodnutia DK SsFZ FK Bytča prostredníctvom Spravodajcu  SsFZ č. 48/2009-10 v dostatočnom predstihu pred stretnutím, VV SsFZ ruší rozhodnutie ŠTK SsFZ o kontumácii výsledku stretnutia III. ligy dospelých Bytča – L. Lúčka v prospech L. Lúčky a ponecháva v platnosti výsledok stretnutia 2:1 v prospech FK Bytča. Odvolací vklad sa vracia FK Bytča.

Rada SsFZ

Rada SsFZ na svojom zasadnutí 1. 7. 2010

schválila:

a) vyhodnotenie súťažného ročníka 2009/2010 v kategórii dospelých a mládeže,

b) zaradenie družstiev do súťaží SsFZ pre súťažný ročník2010/2011, tak ako boli predložení ŠTK a KM (pôvodný návrh Bytča – IV. liga),

c )návrh Rozpisu súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2010/2011, ako ho predložil vedúci sekretár SsFZ,

d) výsledky hospodárenia SsFZ za rok 2009,

zobrala na vedomie:

a)informáciu o plnení uznesení z ostatného zasadnutia Rady SsFZ,

b) aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a ďalších organizácií, podaných predsedom SsFZ,

c) správu o činnosti VV SsFZ od ostatného zasadnutia Rady SsFZ,

d) informatívnu správu o hospodárení SsFZ za I. polrok 2010,

e) doplnený materiál Opatrenia smerujúce k ďalšiemu rozvoju futbalu na strednom Slovensku v rokoch 2010 – 2013,

kooptovala :

nových členov Rady SsFZ za členov Rady SsFZ zvolených na Konferencii SsFZ do VV SsFZ:

Pretra Králku za ObFZ BB, Jozefa Pavlíka za ObFZ CA, Petra Jesenského za ObFZ MT, Jozefa Hrdličku za ObFZ ZV a Jána Majsniara za ObFZ ZA.

uložila:

a)na najbližšom zasadnutí VV SsFZ sa zaoberať pripomienkami a návrhmi členov Rady SsFZ, ktoré odzneli v diskusii a nie sú súčasťou uznesenia, T: 20. 8. 2010, Z: predseda SsFZ,

b) na aktíve ŠTK a KM a prostredníctvom Spravodajcu SsFZ informovať funkcionárov FK o prijatých uzneseniach a rozhodnutiach Rady SsFZ, T: júl 2010, Z: vedúci sekretár SsFZ,

c) pred konaním konferencie SFZ zvolať k spoločnému zasadnutiu členov Rady SsFz a delegátov zvolených za SsFZ na konferenciu SFZ, Z: predseda SsFZ.

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

Kompletné vylosovanie súťaží riadených ŠTK SsFZ nájdete pradepodobne v priebehu 1-2 dní na stránke SsFZ v časti TABUĽKY, kliknutím v príslušnej súťaži na rozpis.

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Kompletné vylosovanie súťaží, riadených KM SsFZ, nájdete postupne po 6. 7. 2010 na stránke SsFZ v časti TABUĽKY, kliknutím v príslušnej súťaži na rozpis.

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

Nominačná listina rozhodcov súťaťí SsFZ presúťažný ročník 2010/2011:

III. liga : (42)

Adamec, Balázsik, P. Budáč, Čajka, Čičmanec, Čunderlík, Dvorštiak, Fábry, Fízel, Galád, Gonda, Gyorgy, Halfár, Horák, Horný, Hreus, Hrmo, Ivanič, Jakubjak, Janíček, Jánoš, Jánošík, Ježík, Kapusta, Knapec, Koós, Korenčík, J. Krajči, Kuchársky, Ligas, T. Matejčík, Medveď, Moják,  Nemček, Ondák, P. Oružinský, Parobek, Sikora, Súkeníková, Tapfer, Tokár, Urda.

IV. liga : (59)

Baranček, Berko, Brodňan, Bušo, Bútora, Cimprich,  Čuboň, Danišek, Dian , Dodok, Fáber, Frontová, Gača, Gombala, Grenčík, Holas, Hromádka, Hrtús, Chudý, Chmúrny, Chovanec, Jačmeník, Juríček, Košarník, Krahulec,  Krajči M., Kratochvíla, Kret, Kuba, Kučera T., Kuteľ, Kuzma, Kúchen, Mačuda, Majer, Martin, Martinec, Mikloš,  Očenáš, Ondrašina,  Paňko, Pavkovčeková, Pilšáková, Poliak R., Putra, Riša, Rogoň, Súhrada, Škvarek, Šulgan, Šuška, Švec, Turňa, Verkin, Vrtich, Weiss, Wojčík, Zlejší, Žeriava.

V. liga : (110)

Antalík, Badura, Baka, Bariak, Behančin, Belko, Beňo, Berta, Budáč P. ml., Budinec, Čambora, Dado, Danko, Dibdiak, Dobroň, Drapáč, Drozd, Ďuriník, Farský, Forbak, Golian, Greňo, Guži, Harezník, Havran, Hlaváčik, Hlinica, Hnilica, Hraško, Hrivík, Hronček, Hubočan, Hýllová, Chrien, Jelok, Jodas, Juríčka, Kaliňák, Katrenčík, Kmeť, Koleno, Kollár, Kožík, Krkošová, Kučera S., Kuriš, Kyzek Jaroslav, Kyzek Jozef, Labuda, Lauer, Lepieš, Ligač, Löcsös, Lupták, Madera, Maga, Machyniak, Markovič, Maršalek, Martvoň, Matejčík J., Matoš, Melich, Mihálka, Mitúch, Močiliak, Mojžiš, Nagy, Náther, Nedbal, Ostrihoň, Paulíková, Petrák, Ploštica, Poláček, Poljak M., Pšenák, Rajniak, Remeň, Rendla, Rohoň, Rojček, Roštár, Scherer, Sitár, Sitarčík, Spišák, Staškovan, Supuka, Szabó, Šalata, Šašvary, Šefraník, Špila, Štrba, Šupej, Taraba, Tilesch, Tisoňová, Truban, Tutura, Uhorskai, Vachan, Valentýni, Vojvoda, Vojtek, Zelezník, Žiak M., Žiak P., Žubor.