9. 7. 2010

Spravodajca č. 2/2010-11

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

Na svojom zasadnutí 1. 7. 2010 okrem iných v odvolacom konaní prerokoval odvolanie FK Bytča voči rozhodnutiu ŠTK SsFZ uvedeného v Spravodajcovi SsFZ č. 48/2009-2010 týkajúceho sa kontumácie výsledku stretnutia III. ligy dospelých Bytča – L. Lúčka  v zmysle čl. 100, písmeno i) Súťažného poriadku pre neoprávnený štart hráča FK Bytča Františka Klimíka 731012 v uvedenom stretnutí v čase zastavenia pretekárskej činnosti. VV SsFZ preskúmal a potvrdil správnosť postupu DK SsFZ (v zmysle čl. 14 ods. 1 písm. a) a b), čl. 14 ods. 4,čl. 7 ods. 1 písm. c) a čl. 20 ods. 2 DP) a postupu ŠTK SsFZ (v zmysle čl. 100 písm. i) Súťažného poriadku).

VV SsFZ vzal na vedomie informáciu sekretariátu SsFZ o zadávaní Spravodajcu SsFZ č. 47/2009-10 na stránku www.ssfz.sk dňa 18. 6. 2010, keď tento bol v dôsledku prevádzkových problémov zverejnený v tento deň oneskorene až  po 14:05 hod.

VV SsFZ  pri svojom rozhodovaní o odvolaní FK Bytča vzal na vedomie špecifickosť vzniknutej situácie – previnenie hráča po odovzdaní zápisu o stretnutí kapitánom družstiev (FK Bytča teda nemohol byť informovaný o previnení hráča vo svojej kópii zápisu o stretnutí), konanie rokovaní komisií SsFZ vo štvrtok 17. 6. 2010 so zverejnením ich rozhodnutí v Spravodajcovi č. 47/2009-10 v piatok18. 6. 2010, t.j. v deň odohratia posledného kola súťaží dospelých, len cca 3 hodiny pred UHČ stretnutí o 17,00 hod.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, keďže nemohlo byť z objektívnych príčin (prevádzkové problémy na stránke SsFZ) v plnej miere naplnené ustanovenie čl. 20 ods. 2 DP o oznámení rozhodnutia DK SsFZ FK Bytča prostredníctvom Spravodajcu  SsFZ č. 48/2009-10 v dostatočnom predstihu pred stretnutím, VV SsFZ ruší rozhodnutie ŠTK SsFZ o kontumácii výsledku stretnutia III. ligy dospelých Bytča – L. Lúčka v prospech L. Lúčky a ponecháva v platnosti výsledok stretnutia 2:1 v prospech FK Bytča. Odvolací vklad 50 € sa vracia FK Bytča.

 

Rada SsFZ

Rada SsFZ na svojom zasadnutí 1. 7. 2010

schválila:

a) vyhodnotenie súťažného ročníka 2009/2010 v kategórii dospelých a mládeže,

b) zaradenie družstiev do súťaží SsFZ pre súťažný ročník2010/2011, tak ako boli predložení ŠTK a KM (pôvodný návrh Bytča – IV. liga),

c )návrh Rozpisu súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2010/2011, ako ho predložil vedúci sekretár SsFZ,

d) výsledky hospodárenia SsFZ za rok 2009,

zobrala na vedomie:

a)informáciu o plnení uznesení z ostatného zasadnutia Rady SsFZ,

b) aktuálne informácie z rokovania orgánov SFZ a ďalších organizácií, podaných predsedom SsFZ,

c) správu o činnosti VV SsFZ od ostatného zasadnutia Rady SsFZ,

d) informatívnu správu o hospodárení SsFZ za I. polrok 2010,

e) doplnený materiál Opatrenia smerujúce k ďalšiemu rozvoju futbalu na strednom Slovensku v rokoch 2010 – 2013,

kooptovala :

nových členov Rady SsFZ za členov Rady SsFZ zvolených na Konferencii SsFZ do VV SsFZ:

Pretra Králku za ObFZ BB, Jozefa Pavlíka za ObFZ CA, Petra Jesenského za ObFZ MT, Jozefa Hrdličku za ObFZ ZV a Jána Majsniara za ObFZ ZA.

uložila:

a)na najbližšom zasadnutí VV SsFZ sa zaoberať pripomienkami a návrhmi členov Rady SsFZ, ktoré odzneli v diskusii a nie sú súčasťou uznesenia, T: 20. 8. 2010, Z: predseda SsFZ,

b) na aktíve ŠTK a KM a prostredníctvom Spravodajcu SsFZ informovať funkcionárov FK o prijatých uzneseniach a rozhodnutiach Rady SsFZ, T: júl 2010, Z: vedúci sekretár SsFZ,

c) pred konaním konferencie SFZ zvolať k spoločnému zasadnutiu členov Rady SsFz a delegátov zvolených za SsFZ na konferenciu SFZ, Z: predseda SsFZ.

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     Vylosovanie súťaží riadených ŠTK SsFZ nájdete stránke SsFZ v časti TABUĽKY, kliknutím v príslušnej súťaži na rozpis (1 stĺpec).

2.     Prihlášku do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2010/2011 doposiaľ nezaslal FK Bytča.

3.     ŠTK SsFZ do dnešného dňa neeviduje doklad o úhrade štartovného pre súťažný ročník 2010/2011 od FK :  Kremnička, Krásno n. Kysucou, Čadca, Kalinovo, Fiľakovo, Bytča, Sučany, L. Hrádok (doplatiť 140 €), Predmier, T. Teplice ( doplatiť 140 €), Fomat Martin, Hliník n. Hronom, Revúca, Poltár, Brusno, , Belá, Podvysoká,

       T. Štiavnička, Malý Čepčín, Selce, Radvaň, Hnúšťa, Nenince.

4.     Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jesennú časť súťažného ročníka 2010/2011 sa uskutoční výhradne v dňoch 22.7. a 29.7.2010 od 14,00 do 17,00 hod. na SsFZ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Kompletné vylosovanie súťaží, riadených KM SsFZ, nájdete postupne po 6. 7. 2010 na stránke SsFZ v časti TABUĽKY, kliknutím v príslušnej súťaži na rozpis.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

Nominačná listina rozhodcov súťaťí SsFZ presúťažný ročník 2010/2011:

III. liga : (42)

Adamec, Balázsik, P. Budáč, Čajka, Čičmanec, Čunderlík, Dvorštiak, Fábry, Fízel, Galád, Gonda, Gyorgy, Halfár, Horák, Horný, Hreus, Hrmo, Ivanič, Jakubjak, Janíček, Jánoš, Jánošík, Ježík, Kapusta, Knapec, Koós, Korenčík, J. Krajči, Kuchársky, Ligas, T. Matejčík, Medveď, Moják,  Nemček, Ondák, P. Oružinský, Parobek, Sikora, Súkeníková, Tapfer, Tokár, Urda.

IV. liga : (59)

Baranček, Berko, Brodňan, Bušo, Bútora, Cimprich,  Čuboň, Danišek, Dian , Dodok, Fáber, Frontová, Gača, Gombala, Grenčík, Holas, Hromádka, Hrtús, Chudý, Chmúrny, Chovanec, Jačmeník, Juríček, Košarník, Krahulec,  Krajči M., Kratochvíla, Kret, Kuba, Kučera T., Kuteľ, Kuzma, Kúchen, Mačuda, Majer, Martin, Martinec, Mikloš,  Očenáš, Ondrašina,  Paňko, Pavkovčeková, Pilšáková, Poliak R., Putra, Riša, Rogoň, Súhrada, Škvarek, Šulgan, Šuška, Švec, Turňa, Verkin, Vrtich, Weiss, Wojčík, Zlejší, Žeriava.

V. liga : (110)

Antalík, Badura, Baka, Bariak, Behančin, Belko, Beňo, Berta, Budáč P. ml., Budinec, Čambora, Dado, Danko, Dibdiak, Dobroň, Drapáč, Drozd, Ďuriník, Farský, Forbak, Golian, Greňo, Guži, Harezník, Havran, Hlaváčik, Hlinica, Hnilica, Hraško, Hrivík, Hronček, Hubočan, Hýllová, Chrien, Jelok, Jodas, Juríčka, Kaliňák, Katrenčík, Kmeť, Koleno, Kollár, Kožík, Krkošová, Kučera S., Kuriš, Kyzek Jaroslav, Kyzek Jozef, Labuda, Lauer, Lepieš, Ligač, Löcsös, Lupták, Madera, Maga, Machyniak, Markovič, Maršalek, Martvoň, Matejčík J., Matoš, Melich, Mihálka, Mitúch, Močiliak, Mojžiš, Nagy, Náther, Nedbal, Ostrihoň, Paulíková, Petrák, Ploštica, Poláček, Poljak M., Pšenák, Rajniak, Remeň, Rendla, Rohoň, Rojček, Roštár, Scherer, Sitár, Sitarčík, Spišák, Staškovan, Supuka, Szabó, Šalata, Šašvary, Šefraník, Špila, Štrba, Šupej, Taraba, Tilesch, Tisoňová, Truban, Tutura, Uhorskai, Vachan, Valentýni, Vojvoda, Vojtek, Zelezník, Žiak M., Žiak P., Žubor.

Nominačná listina delegátov pre súťažný ročník 2010 - 2011:

III.L

Babka, Braučok, Dolník, Halaj, D.Hrčka,  J.Hrčka, Hubka, Forgon,  Kolibáč, Kosec, Koša, Libiak, Majsniar, Migaľová, Perašín, Roštár, Spišiak, Šmíd, Šulek, Tomčík, Vorel, Zdechovan,

IV.L

Badura, Baják , Balko, Brťka, P.Budáč, Čunderlík, Doboš, Jánošík, Hrmo, Chovanec, Kadík, Kanka, Kubinec, Kučera, Mastiš, Meliš, Piaček, Piatek, Pšenica, Truban,

V.liga:

Barcaj, Borcovan, M.Budáč, Droppa, P.Ďurana, V.Ďurana, Jančok, Hurík, Koncz, Konečný, Kmoško, Kuska, Králik, Králka, Macek, Marek, Marko, Michalko, Muráň, Nosáľ, Ševec, Šupka, Švehlík, Vrteľ, Turňa, Zeleňák,

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Zasadnutie komisie sa uskutoční 15. 7. 2010 o 10.30 v B. Bystrici.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.      HK prerokovala nedoplatky FK voči SsFZ. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 20. 7. 2010 pod následkom DK riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ. III. liga: T. Teplice – S. č. 42 – 110 €; Kremnička – S č. 42 – 310 €; Fiľakovo – S č. 42, 217 €, S. č. 47 – 7 €; Krásno – S. č. 48 – 260 €, S č. 48 – 7 €; Bánová – S č- 48 – 260 €, S č. 47 – 7 €; Králiky – S č. 48 – 260 €; Ružiná – S č. 48 – 7 €; IV. liga: O. Jasenica – S č. 42 – 310 €; V. Blh – S č. 45 – 110 €; Skalité – S č. 47 – 14 €; Predmier – S č. 47 – 310 €; K. Lieskovec – S č. 48 – 21 €; K. N. Mesto – S č. 48 – 7 €; Hliník – S č. 48 – 7 €; Podlavice – S č. 48 – 14 €; V. liga: Žarnovica – S č. 47 – 60 €; Málinec – S č. 47 – 7 €; Podvysoká – S č. 48 – 7 €; Ludrová – S č. 48 – 60 €; O. Veselé – S č. 48 – 7 €; SD: Hôrky – S č. 46 – 7 €; Zvolen – S č. 46 – 210 €; dorast: Rajec – S č. 41 – 6 €; Palúdzka – S č. 42 – 7 €; Sliač – S č. 42 – 7 €; S. Ľupča – S č. 42 – 3 €; Zborov – S č. 42 – 60 €; Bánová – S č. 45 – 3 €; Fiľakovo – S č. 45 – 3 €; Radoľa – S č. 45 – 3 €; Tempus RS – S č. 46 – 244 €; Sihelné – S č. 46 – 3 €; Raková – S č. 47 – 6 €; Detva – S č. 47 – 3 €; Kováčová – S č. 47 – 3 €; Krásno, Námestovo, Šalková, Podvysoká, Zuberec, L. Mikuláš, Jesenské – všetci S č. 48 – po 3 €; SŽ: Dudince – S č. 45 – 7 €; žiaci: T. Teplice – S č. 45 – 9,64 €; Belá – S č. 45 – 3 €; MFK BB – S č. 47 – 3 €; R. Teplice – S č. 48 – 3 €; Selce – S č. 48 – 3 €.

2.      HK prerokovala medzioddielové pohľadávky, ktoré berie na vedomie:

a)      Tempus RS v prospech MFK Hriňová vo výške 125,6 € (dorast)

b)      Slovan Skalité v prospech FK K. Lieskovec vo výške 104,4 € (dorast)

c)      Tempus RS v prospech OŠK Hodruša Hámre vo výške 359,9 € (dorast)

d)      Tempus RS v prospech MFK Krupina vo výške 275,8 € (dorast)

e)      MFK Jelšava v prospech Slovan Divín vo výške 266,8 € (dorast)

f)        KINEX Bytča v prospech MŠK Fomat Martin vo výške 115,55 € (dorast)

g)      ŠK Heľpa v prospech Slovan Dudince vo výške 369 € (žiaci)

h)      FK Trstená v prospech ŠK L. Lúčka vo výške 272,4 € (žiaci)

i)        Tatran Krásno v prospech FTC Fiľakovo vo výške 514,2 € (muži)

j)        Jednota Bánová v prospech FTC Fiľakovo vo výške 488/90 € (muži)

3.      V súlade s čl. VI. Podmienky pre štart v súť. roč. RS 2009/10 bod 3 nedplnenie podmienky o počte R: III. liga: T. Teplice 170 €; N. Baňa 340 €; IV. liga: Skalité, Belá- Dulice, Ďanová, O. Jasenica, D. Strehová – po 100 €; Predmier, Hajnačka, Revúca, Poltár, Hliník n. Hr. – po 200 €; V. liga: Badín, Nenince, Lovča – po 70 €; Hnúšťa, Gemer – po 140 €. Uvedené nedoplatky uhradiť do 20. 7. 2010 pod následkom discp. konania. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Sekretariát dôrazne žiada FK Predmier, aby predložil fotokópie dokladu o úhrade poplatkov za R a DZ v jarnej časti súť. roč. 2009/10 t. j. 3. a 4. splátku vo výške 700 a 685 € pod následkom DK pokračovania.

2.       Ďalej žiadame FK KINEX Bytča o nahlásenie č. účtu FK, na ktorý bude vrátený odvolací vklad 50 €.

3.       Matričné miesto upozorňuje FK, ktoré predložili podklady na vystavenie RP pri prechode z kategórie žiakov do dorastu, aby zaslali urýchlene ŽP uvedených hráčov k výmene za RP.