30. 7. 2010

Spravodajca č. 5/2010-11

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       FK od ktorých do dnešného dňa neevidujeme doklad o úhrade štartovného pre súťažný ročník 2010/2011 boli odstúpené na riešenie DK SsFZ.

2.       ŠTK schvaľuje zmenu odohratia MFS 1. kola V. ligy C Badín-Selce dňa 7.8.2010 v UHČ. (pôvodný termín bol 8.8.2010).

3.       ŠTK schvaľuje zmenu odohratia MFS 4. kola V. ligy D Vinica-Tomášovce dňa 28.8.2010 o 14,00 hod. (pôvodný termín bol 29.8.2010)

4.       Na základe vzájomnej dohody schvaľujme odohrať stretnutie 2.kola V. ligy C Priechod-Slovenská Ľupča v opačnom poradí, stretnutie 15.8.2010 sa odohrá na ihrisku v Slovenskej Ľupči.

5.       Schvaľujeme FTC Fiľakovo odohrať v jesennej časti súťažného ročníka 2010/2011 domáce MFS III. ligy v sobotu UHČ. Na základe žiadosti o využívanie náhradnej hracej plochy v prípade nepriaznivého počasia v OŠK Biskupice, žiadame FTC Fiľakovo v termíne do 5.8.2010 o predloženie pasportizácie futbalového štadióna v Biskupiciach.

6.       Schvaľujeme TJ Družstevník Gemer odohrať všetky domáce MFS v jesennej časti 2010/2011 na futbalovom ihrisku v Králi.

7.       Potvrdzovanie súpisiek a zoznamov družstiev pre jesennú časť súťažného ročníka 2010/2011 sa uskutoční aj dňa 5.8.2010.

8.       Na základe vzájomnej dohody sa stretnutie 1.kola V. ligy C Hodruša Hámre – Jasenie odohrá dňa 15.9.2010 0 16,30 na ihrisku Hodruša Hámre.

9.       Prvé zasadnutie ŠTK SsFZ sa uskutoční dňa 5.8.2010 o 15,00 v Banskej Bystrici.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Oznamuje účastníkom V. ligy:

a)      sk. A, že FK Podvysoká odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu UHČ dospelých, FK bytča uhradí na SsFZ 10 €

b)      sk. C, že FO Pliešovce odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu UHČ dorastu. Oprava spravodajcu č. 4 bod 1 e,

c)      sk. D, že Tempus RS odhlasuje svoje družstvo zo súťaže. FK, ktoré mali vo vyžrebovaní odohrať MFS budú mať voľno.

2.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)      1. kola III. ligy SD a MD Bytča – Bánová 11. 8. 10 o 14.30 a 17.00,

b)      2. kola V. ligy dorast sk. C Dudince – Stožok 15. 8. 2010 o 14.00 ako predzápas dospelých,

c)      1. kolo V. ligy dorast sk. C H. Nemce – Braväcovo 18. 8. 10 (streda) o 17.30 . FK H. Nemce uhradí na účet SsFZ 10 €,

d)      4. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Blatnica – Liesek 29. 8. 10 o 10.00-12.00 na ihrisku v Blatnici (MFS sa odohrá v opačnom poradí ako bolo vyžrebované),

e)      2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Žiar – Kováčová 14. 9. 10 (utorok) o 16.00-18.00. Dôvod: kolidovanie s III. ligou SD a MD.

3.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)      1. kola V. ligy dorast sk. A Strečno – Radoľa 1. 9. 10 (streda) o 13.00. FK Radoľa uhradí 10 €.

b)      2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Z. Poruba – Habovka 15. 9. 10 o 11.30-13.30 ako predzápas dospelých.

4.      Nariaďuje FK Badín vyplatenie cest. nákladov účastníkom zasadania pri riešení neoprávneného štartu hráča 17. 6. 10 Jozefovi Petruszovi, Dr. Clementisa 22, 979 01 R. Sobota a Richard Illéš hráč vo výške 17,52 € na adresu ved. dr. V prípade neuhradenia postúpi prípad na DK do 25. 8. 10 predložiť ústrižok o zaplatení na KM SsFZ.

5.      KM povoľuje štart hráčky Petra Zdechovananová nar. 2. 11. 1995 na žiacky preukaz za družstvo starších žiakov II. liga sk. JUH FTC Fiľakovo.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-8 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 2 a 3/2010-11 (body 1 – 3 správy HK, bod  3, resp. 2 správy ŠTK a bod 1 správy sekretariátu), na návrh HK a ŠTK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 22.7.10 za neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielových pohľadávok týmto družstvám FK: T.Teplice, Kremnička, Fiľakovo, Krásno n.K., Bánová, N. Baňa, Čadca, V.Blh, Skalité, Predmier, Hliník n.Hr., Podlavice, Žarnovica, Belá-Dulice, Ďanová, O.Jasenica, D.Strehová, Hajnáčka, Revúca, Poltár, Badín, Hnúšťa, Gemer, Radvaň (všetko družstvá dospelých), Zvolen, Bánová, Fiľakovo, L.Mikuláš, Bytča (všetko družstvá SD), Rajec, Palúdzka, Tempus R. Sobota, Sihelné, Raková, Detva, Krásno n.K., Zuberec, Jesenské, Skalité (všetko družstvá dorastu), Dudince, T. Teplice, Belá, MFK B. Bystrica, R.Teplice, Trstená (všetko družstvá SŽ). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK a ŠTK SsFZ, ktoré predložili DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-9 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 2 a 3/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje príslušným DK ObFZ na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov zo súťažného ročníka 2009/2010 tých družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží riadených ObFZ: Králiky dospelí (260 € ObFZ BB), Lovča dospelí (70 € ObFZ ŽH – poplatok v prospech ObFZ ŽH), S.Lupča dorast (3 € ObFZ BB), Jelšava dorast (266,80 € ObFZ RS – medzioddielová pohľadávka v prospech FK Divín), Heľpa SŽ (369 € ObFZ BB – medzioddielová pohľadávka v prospech FK Dudince). Družstvá  FK boli podľa DP 2-9 písomne vyrozumené o nedoplatkoch v Spravodajcovi SsFZ  č. 2 a 3/2010-11. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti družstiev FK uvedených v zozname do termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašle na sekretariát SsFZ.

D-10 Na návrh ŠTK Juraj Homola 840828 Kováčová zastavenie činnosti za 4 ŽK od 14. 6. 10 na 1 MFS.

D-11 Na základe oznámenia HK týkajúceho sa veľkého množstva nedoplatkov FK zo súť. roč. 2009/10, DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade neuhradenia nedoplatkov do termínu prvého súť. stretnutia v roč. 2010/11, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá FK, ktoré sú v zastavenej činnosti súť. stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im príslušná komisia odpočíta za každé takto odohrané stretnutie 3 body.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 6. 8. 2010 na Právnickej fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov je od 14,30 do 15,15 hod. !!! Program je zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie seminára o 18,30 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2010/2011 je povinná. Žiadame rozhodcov a DZ, aby na letnom seminári boli dochvíľni a vhodne spoločensky oblečení. Všetci R a DZ si zakúpia  RS 2010/2011.

2.       Fyzické previerky R III. ligy a vybraných rozhodcov IV. ligy sa uskutočnia dňa 3.9.2010 v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Prezentácia od 15,00 do 15,30 hod. Rozhodcovia III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať!

3.       ÚDZ :  na letnom seminári delegáti  z nominačnej listiny SsFZ pre súťažný ročník  2010 - 2011 predložia správu o vykonanej lekárskej prehliadke (nie staršiu ako dva mesiace) a platný preukaz delegáta SsFZ na predlženie lehoty platnosti. Súčasťou programu letného seminára DZ bude aj skúška z anglického resp. nemeckého jazyk Pri prezentácii dostanú Rozpis súťaží SsFZ (platba poštovou poukážkou ).

4.       Ospravedlnenia R: Hraško 22.8.10 a prac.dni+soboty, Danišek 7.-8.8.10 a prac.dni+soboty, Jelok prac.dni+soboty, Wojčík – jesenná časť 2010/11, Martinec - prac.dni+soboty, Berko 7.8.10, Adamec 20.-28.8.10, Pavkovčeková 14.-15.8.10, Čunderlík 14.-21.7.10, Dibdiak 27.7.-2.9.10, Drapáč 1.-19.8.10 – oneskorene, Badura 9.8.-29.8.10, Madera 21.8., 4.9.10 a pracovné dni, Katrenčík 13.-22.8.10, Hýllová 29.8. a 5.9.10 a prac.dni+soboty, Čajka 15., 28-29.8.10, Bušo 13-15.8.10, Jodas 14.,22.,28.8.,1.,4.,11.,18.,25.9., 2.,9.,16.,24.,30.10.10, Švec 16.8.-23.8.10, Horný 21.-28.8.10, Golian 14.-15.8.10, Mojžiš od 9.8. na celú jesennú časť 2010/11.

5.       Ospravedlnenie DZ: V. Ďurana od 1.8.10 do prihlásenia,  Badura 30.7.-29.8.10, J.Marko 14.- 15.8.10, Migaľová 31.7.-10.8.10, Roštár 7.-8.8. a 14.-15.8.10,

1.       Juríčka – zmena e-mailu: martinj363@gmail.com, Libiak oprava e maili jozeflibiak@orangeportal.sk.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.      Najbližšie zasadnutie MaK bude 12. 8. 2010 o 10.30 hod.

2.      Upozorňujeme FK, že všetky matričné úkony (prestupy, hosťovania) hráčov, ktorí už dovršili 18 rokov veku klubov: FK Dukla BB, MFK Ružomberok, LAFC Lučenec, MFK D. Kubín, MŠK R. Sobota a MFK L. Mikuláš vykonáva výhradne matrika SFZ. U hráčov týchto klubov, ktorí ešte nedovršili vek 18 rokov vykonavá všetky matričné úkony matrika SsFZ. Ďalej upozorňujeme FK, že registrácia hráčov prichádzajúcich zo zahraničia – aj tu žijucích cudzincov (okrem hráčov už zaevidovaných v SFZ v kat. žiakov), žiadosti o registráciu žien (po dovršení 15. roku veku) vykonáva výlučne Matrika SFZ Bratislava.

3.      Žiadame ŠK Sásová o dokladovanie úhrady výchovného za hráča Patrik Trnka z FK Poniky.

4.      Opätovne upozorňujeme a žiadame sekretárov ObFZ, aby o tom informovali FK vo svojej pôsobnosti že na matričnom mieste SsFZ:

a)       poplatok za registráciu hráča i vydanie duplikátu RP je 4 €,

b)       žiadosť o urýchlené vybavenie registrácie (na počkanie) je 10 á 1 RP.

c)       matričné poplatky: dospelí: do II. ligy 20 € (pri osobnom doručení podkladov 30 €) do ostatných súťaží 10 € (pri osobnom doručení podkladov 15 €; dorast 7 €, pri osobnom doručení podkladov 10 €.

Poplatok zvýšený o 50 % sa vyžaduje pri osobnom doručení podkladov aj keď nie je požadovaný matričný úkon na počkanie. Matričné poplatky – bez 50 % príplatku platia výhradne v prípade, ak sú podklady doručené na SsFZ poštou.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.      Medzioddielové pohľadávky:

a)      HK, berie na vedomie list FK Tatran Krásno. V zmysle RS čl. XVIII Hosp. náležitosti nariaďuje klubu uvedené sumy v plnej výške uhradiť,

b)      HK prerokovala list FK Tempus R. Sobota. Na základe RS nariaďuje uhradiť všetky pohľadávky v zmysle čl. XVIII. Hosp. náležitosti pre družstvá FK Šálková, Strojár Krupina, Spartak Hriňová a Hodruša-Hámre.

c)      HK prerokovala žiadosť FK Zv. Slatina vo veci neuhradenia faktúry od FK S. Ľupča za neodohr. stretnutie dorastu sk. C z 12. 6. 10. HK nariaďuje uvedenú fa vo výške 32 € uhradiť pod následkom DK. Doklad o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

d)      HK nariaďuje uhradiť aj pohľadávku TJ Sklabiná vo výške 89,74 € od FC 98 Hajnačka. HK nariaďuje FK Hajnačka uvedenú sumu uhradiť pod následkom discp. konania.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Ďalej žiadame FK KINEX Bytča o nahlásenie č. účtu FK, na ktorý bude vrátený odvolací vklad 50 €.

2.       Matričné miesto upozorňuje FK, ktoré predložili podklady na vystavenie RP pri prechode z kategórie žiakov do dorastu, aby zaslali urýchlene ŽP uvedených hráčov k výmene za RP.

3.       Oprava RS 2010/11: XVI. písm. b) – zrušiť znenie tretej vety XIX. bod 13 – zmeniť znenie na „Príslušný poplatok podľa bodu 12 písm. a), resp.  b) musí byť zaplatený do dňa prerokovávania previnenia na DK. Doklad o zaplatení musí byť DK predložený pred začatím rokovania. Ak nie je doklad predložený, resp. poplatok je v nižšej sume, DK previnenie prerokuje až na nasledujúcom zasadnutí, s pôvodnou účinnosťou trestu podľa bodu 6, resp. 7. Pri zasielaní dokladu o zaplatení faxom, funkcionár FK si vo vlastnom záujme čitateľnosť faxu ihneď overí telefonicky na sekretariáte SsFZ.“

 

Zmeny v pravidlách futbalu 2010:

124. zasadnutie Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) sa konalo dňa 6. marca 2010 v Zürichu. Schválilo zmeny pravidiel futbalu a zmeny „Rozhodnutí IFAB": 1) Pravidlo 1 Hracia plocha - Bránky - nový text: Bránkové žrde a brvno musia byť zhotovené z dreva, z kovu, alebo z iného schváleného materiálu. Ich profil musí byť štvorcový, obdĺžnikový, kruhový alebo eliptický a nesmie byť pre hráčov nebezpečný. Zdôvodnenie: Súčasná definícia bola upresnená tak, aby bolo jasné, že akékoľvek iné profily bránkových žrdí a brvna nie sú dovolené; 2) Pravidlo 5 Rozhodca - Výklad pravidla a pokyny pre rozhodcov - Zranení hráči - nový text: Výnimky z uvedeného postupu sú dovolené len: ak je zranený brankár, ak sa zrazil brankár a hráč z poľa a potrebujú okamžité ošetrenie, ak sa zrazili hráči toho istého družstva a potrebujú okamžité ošetrenie, ak došlo k ťažkému zraneniu ako napríklad zapadnutý jazyk, otras mozgu, zlomenina nohy a pod. Zdôvodnenie: Nie je korektné žiadať, aby po vzájomnej kolízii museli hráči toho istého družstva opustiť hraciu plochu a tým výrazne početne oslabiť svoje družstvo. Pravidlo 5 Rozhodca - Výklad pravidla a pokyny pre rozhodcov - Zranení hráči - nový text: Nosiči s nosidlami majú vstúpiť na hraciu plochu len v prípade, keď dostanú súhlas (signál) od rozhodcu. Zdôvodnenie: Obsluha nosidiel (podľa pravidla) doteraz vstupuje na hraciu plochu povinne pri každom zranení hráča, ak je potrebný zásah lekára, čím často dochádza ku zbytočnému zdržiavaniu hry. Ostatné rozhodnutia IFAB: 1) Pravidlo 1 - Hracia plocha - Výklad pravidla a pokyny pre rozhodcov - Logá a znaky: IFAB opakovane zdôrazňuje, že umiesťovanie lôg alebo znakov FIFA, konfederácií, členských asociácií, líg, klubov alebo iných subjektov na hracej ploche, bránkových sieťach, v priestore bránky, na bránkových konštrukciách, žrdiach, žrdiach rohových zástaviek a na rohových zástavkách v priebehu hry je prísne zakázané v reálnom, rovnako ako aj vo virtuálnom zobrazení. Osobitne sa zdôrazňuje skutočnosť, že uvedené zobrazenia nie sú dovolené na rohových zástavkách. 2) Technológia sledovania bránkovej čiary: Používanie technológií sledovania bránkových čiar a obdobných technológií všeobecne bolo zamietnuté rozhodnutím väčšiny. 3) Úradný jazyk pravidiel futbalu: V prípade odchyliek pri preklade pravidiel futbalu je záväzným ich anglický text. 4) Dodatočné inštrukcie pre rozhodcov: Zistilo sa, že niektoré asociácie a konfederácie v rámci svojej pôsobnosti jednostranne používajú vlastné inštrukcie a doporučenia pre rozhodcov, týkajúce sa výkladu pravidiel futbalu. Rastie tak možnosť rôznej interpretácie. Radi by sme opakovane upozornili na to, že IFAB alebo samotná FIFA sú jediné subjekty oprávnené k vydávaniu inštrukcií, týkajúcich sa výkladu pravidiel futbalu tak, aby bol zabezpečený jednotný výklad na celom svete.

Ďalšie mimoriadne zasadnutie IFAB sa konalo v Zürichu dňa 18. mája 2010. Boli na ňom schválené nasledovné zmeny pravidiel futbalu: 1) Pravidlo 14 - Pokutový kop - Výklad pravidla a pokyny pre rozhodcov - nový text: Trik (finta) pri rozbehu na vykonanie pokutového kopu je dovolený (á) na oklamanie súpera. Odteraz sa však považuje za porušenie pravidla 14 a súčasne za nešportové správanie, ak hráč použije trik (fintu) potom, čo už dokončil rozbeh. Hráč musí byť napomenutý. Zdôvodnenie: Vzhľadom na narastajúci trend, kedy sa hráči počas pokutového kopu pokúšajú oklamať brankára súpera použitím triku (finty), sa považuje za potrebné upresniť, čo je dovolené a čo má byť považované za porušenie pravidiel. 2) Náhradný rozhodca - Náhradný rozhodca a náhradný asistent rozhodcu - nový text: Pomáha rozhodcovi pri kontrole hry, v súlade s pravidlami futbalu. Za všetky rozhodnutia, dotýkajúce sa hry však zodpovedá rozhodca. Zdôvodnenie: Je potrebné rozšíriť rozsah povinností náhradného rozhodcu tak, aby tento mohol rozhodcovi poskytnúť podporu a radu nielen vo vymedzenom počte prípadov vymenovaných v pravidlách futbalu. Platnosť zmien v pravidlách futbalu 2010: IFAB jednohlasne schválil, že všetky rozhodnutia 124. zasadnutia IFAB a 122. mimoriadneho zasadnutia IFAB vstupujú do platnosti dňa 1. 6. 2010.

 

Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ:

1/ žiadosť, ktorá obsahuje priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu; 2/ prihláška k registrácii; 3/ fotografia pasových rozmerov nie staršia ako 1 rok; 4/ doklad o úhrade registračného poplatku vo výške 4,- €; 5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu. Žiadosti so všetkými uvedenými náležitosťami sa zasielajú Matrike SFZ doporučenou poštou! V prípade, že žiadosť nebude obsahovať vyššie uvedené doklady, budú vrátené odosielajúcemu klubu na doplnenie! Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia: futbalový klub, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať - posledný diel poštovej poukážky, kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 166 €.