6. 8. 2010

Spravodajca č. 6/2010-11

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.        ŠTK schvaľuje zmenu odohratia MFS 1. kola V. ligy C Badín-Selce dňa 7.8.2010 v UHČ. (pôvodný termín bol 8.8.2010).

2.        ŠTK schvaľuje zmenu odohratia MFS 4. kola V. ligy D Vinica-Tomášovce dňa 28.8.2010 o 14,00 hod. (pôvodný termín bol 29.8.2010)

3.        Na základe vzájomnej dohody schvaľujme odohrať stretnutie 2.kola V. ligy C Priechod-Slovenská Ľupča v opačnom poradí, stretnutie 15.8.2010 sa odohrá na ihrisku v Slovenskej Ľupči.

4.        Schvaľujeme TJ Družstevník Gemer odohrať všetky domáce MFS v jesennej časti 2010/2011 na futbalovom ihrisku v Králi.

5.        Žiadame FK Pliešovce o predloženie vzájomnej dohody s FK Šálková o skôr odohratí stretnutia 8. kola Šálková – Pliešovce v termíne do 12.8.2010.

6.        Na základe vykonaných obhliadok schvaľujeme náhradné hracie plochy v prípade nepriaznivého počasia pre FK :

Závažná Poruba – Beňadíková (mládež, hosťujúce družstvá a R sa dostavia do Z. Poruby)

Fiľakovo – Biskupice (dospelí)

Tvrdošín – Krásna Hôrka (dospelí, R a DZ sa dostavia do Tvrdošína)

V prípade využitia náhradných hracích plôch sú domáce FK povinné oboznámiť o tejto zmene hosťujúci FK, R a DZ.

7.        Schvaľujeme hraciu plochu pre FK Horehron (mládež) v Pohorelej.

8.        Na základe vzájomnej dohody schvaľujeme odohrať stretnutie 4.kola V. ligy C Priechod – Žarnovica 28.8.2010 o 16,00 hod. (pôvodný termín bol 29.8.2010)

9.        Na základe vzájomnej dohody sa stretnutie 1.kola V. ligy C Hodruša Hámre – Jasenie odohrá dňa 15.9.2010 0 16,30 na ihrisku Hodruša Hámre.

10.     Zoznamy a súpisky hráčov nepredložili FK: Bytčica, Predmier, Raková, Podvysoká, Oravský Podzámok, Priechod, Radvaň, Buzitka.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Oznamuje účastníkom:

a)      IV. ligy dorast sk. JUH, že FK Šalková odohrá svoje doma hrané MFS sobotu UHČ dorastu,

b)      III. ligy SŽ a MŽ, že 1. FK Horehron odohrá svoje doma hrané MFS na ihrisku FK Pohorelá.

2.      Nariaďuje odohrať MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. A o 10.00-12.00: 7. kolo Staškov – Čadca C 18. 9. 10, 9. kolo Staškov – Oščadnica 25. 9. 10, 11. kolo Staškov – Mojš Žilina 16. 10. 10. Dôvod: kolidovanie MFS dosp. a dorastu.

3.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)      1. kola III. ligy SD a MD L. Mikuláš – B. Bystrica 11. 8. 10 (streda) o 14.30-17.00. Dôvod: Kolidovanie MFS II. ligy.

b)      2. kola V. ligy dorast sk. B v opačnom poradí ako bolo vyžrebované Sihelné – Vrútky 15. 8. 10 v UHČ dorastu na ihr. v Sihelnom,

c)      4. kola V. ligy dorast sk. B v opačnom poradí ako bolo vyžrebované Ľubochňa – Liesek 28. 8. 10 o 15.30 na ihrisku v Ľubochni,

d)      1. kola V. ligy dorast sk. D Revúca – V. Blh 1. 9. 10 o 16.00. FK revúca uhradí na účet SsFZ 10 €.

4.      Oznamuje účastníkom V. ligy sk. D, že namiesto Tempus RS zaraďuje do tejto súťaže družstvo dorastu Tatran Č. Balog. Družstvo Tatran Č. Balog odhrá 1. kolo po vzájomnej dohode s Družstevníkom Klenovec. Počnúc 2. kolo (V. Blh) odohrá podľa RS.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-8 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 2 a 3/2010-11 (body 1 – 3 správy HK, bod  3, resp. 2 správy ŠTK a bod 1 správy sekretariátu), na návrh HK a ŠTK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 22.7.10 za neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielových pohľadávok týmto družstvám FK: Predmier, Gemer (obe družstvá dospelých), Skalité (družstvo dorastu). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK a ŠTK SsFZ, ktoré predložili DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-9 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 2 a 3/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje príslušným DK ObFZ na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov zo súťažného ročníka 2009/2010 tých družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží riadených ObFZ: Králiky dospelí (260 € ObFZ BB), Lovča dospelí (70 € ObFZ ŽH – poplatok v prospech ObFZ ŽH), Jelšava dorast (266,80 € ObFZ RS – medzioddielová pohľadávka v prospech FK Divín), Heľpa SŽ (369 € ObFZ BB – medzioddielová pohľadávka v prospech FK Dudince). Družstvá  FK boli podľa DP 2-9 písomne vyrozumené o nedoplatkoch v Spravodajcovi SsFZ  č. 2 a 3/2010-11. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti družstiev FK uvedených v zozname do termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašle na sekretariát SsFZ.

D-11 Na základe oznámenia HK týkajúceho sa veľkého množstva nedoplatkov FK zo súť. roč. 2009/10, DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade neuhradenia nedoplatkov do termínu prvého súť. stretnutia v roč. 2010/11, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá FK, ktoré sú v zastavenej činnosti súť. stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im príslušná komisia odpočíta za každé takto odohrané stretnutie 3 body.

D-12 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. podľa čl. 31 bod 2 DP: Radoslav Paulíny 890412 Dúbrava – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 10,

D-13 DK predvoláva na svoje zasadnutie 12. 8. 10 o 16.00 funkcionárov FK Predmier, Gemer (obe družstvá dospelých), Skalité (dorastu), ktorí si na rokovanie prinesú doklady o úhrade nedoplatkov uvedených v Spravodajcovi č. 2. a 3/2010-11,

D-14 DK upozorňuje funkcionárov FK Tempus RS, že prípady neuhradenia nedoplatkov voči SsFZ a medzioddielových pohľadávok zo súť. roč. 2009/10 odstúpi v zmysle DP na DK SsFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Ospravedlnenia R:  Bariak 14.8,4.9,25.9,16.10.10  a prac. dni, Kuba do 1.-15.8.10, Kollár 21-22 a 29.8.10, Kožík – jesenná časť 2010/11 – oneskorene, Rohoň 21.-28.8.10, Kuteľ – 7.-8.8.10, Paňko 28.8., 4., 18., 25.9., 2., 9., 23., 30.10.10, Ďuriník – prac.dni, Medveď 29.8.10, Mikloš 21.-22. A 29.8.10, Bútora 20.-22.8.10, Berta – soboty, Krahulec T. 1.-18.8.10, Havran 14.-15.8.10 – oneskorene, Moják 9.-20.8.10 – oneskorene, Ploštica 23.8. – 3.9.10, Halfár 28.8.10, Hlinica 4.-5.9. a 11.-12.9.10, Chrien – jesenná časť 2010/11, Locsos – 6.8.10, Lupták 8, 14, 21, 28.8., 4, 12, 18, 26.9., 2., 9, 16. a 30.10.10, Hraško 29.8.10, Melich 28.8.10, Krajči M. 26.-31.8.,19.9. a prac.dni.

2.       Ospravedlnenie DZ: P. Ďurana 1.8.10 do prihlásenia, Králka 6.7. a 18.-19.9.10, Droppa 22.8.10, Konečný 18.9.10, Barcaj 21.-22.8.10.

3.       Fyzické previerky R III. ligy a vybraných rozhodcov IV. ligy sa uskutočnia dňa 3.9.2010 v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Prezentácia od 15,00 do 15,30 hod. Rozhodcovia III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať!

4.       ÚDZ :  na letnom seminári delegáti  z nominačnej listiny SsFZ pre súťažný ročník  2010 - 2011 predložia správu o vykonanej lekárskej prehliadke (nie staršiu ako dva mesiace) a platný preukaz delegáta SsFZ na predlženie lehoty platnosti. Súčasťou programu letného seminára DZ bude aj skúška z anglického resp. nemeckého jazyk Pri prezentácii dostanú Rozpis súťaží SsFZ (platba poštovou poukážkou ).

5.       Zmena č. t.: Juraj Zlejší 0944 484131.

 

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

TMK SsFZ bude v roku 2010 v súlade s podmienkami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie (všetky informácie ako aj formulár prihlášky na web stránke ssfz  v sekcii komisie / tmk / materiály :

november 2010 – marec 2011  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – marec 2011  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 30 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

november 2010 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy / C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + prax). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.      Najbližšie zasadnutie MaK bude 12. 8. 2010 o 10.30 hod.

2.      Upozorňujeme FK, že všetky matričné úkony (prestupy, hosťovania) hráčov, ktorí už dovršili 18 rokov veku klubov: FK Dukla BB, MFK Ružomberok, LAFC Lučenec, MFK D. Kubín, MŠK R. Sobota a MFK L. Mikuláš vykonáva výhradne matrika SFZ. U hráčov týchto klubov, ktorí ešte nedovršili vek 18 rokov vykonavá všetky matričné úkony matrika SsFZ. Ďalej upozorňujeme FK, že registrácia hráčov prichádzajúcich zo zahraničia – aj tu žijucích cudzincov (okrem hráčov už zaevidovaných v SFZ v kat. žiakov), žiadosti o registráciu žien (po dovršení 15. roku veku) vykonáva výlučne Matrika SFZ Bratislava.

3.      Žiadame ŠK Sásová o dokladovanie úhrady výchovného za hráča Patrik Trnka z FK Poniky.

4.      Opätovne upozorňujeme a žiadame sekretárov ObFZ, aby o tom informovali FK vo svojej pôsobnosti že na matričnom mieste SsFZ:

a)       poplatok za registráciu hráča i vydanie duplikátu RP je 4 €,

b)       žiadosť o urýchlené vybavenie registrácie (na počkanie) je 10 á 1 RP.

c)       matričné poplatky: dospelí: do II. ligy 20 € (pri osobnom doručení podkladov 30 €) do ostatných súťaží 10 € (pri osobnom doručení podkladov 15 €; dorast 7 €, pri osobnom doručení podkladov 10 €.

Poplatok zvýšený o 50 % sa vyžaduje pri osobnom doručení podkladov aj keď nie je požadovaný matričný úkon na počkanie. Matričné poplatky – bez 50 % príplatku platia výhradne v prípade, ak sú podklady doručené na SsFZ poštou.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.      Medzioddielové pohľadávky:

a)      HK, berie na vedomie list FK Tatran Krásno. V zmysle RS čl. XVIII Hosp. náležitosti nariaďuje klubu uvedené sumy v plnej výške uhradiť,

b)      HK prerokovala list FK Tempus R. Sobota. Na základe RS nariaďuje uhradiť všetky pohľadávky v zmysle čl. XVIII. Hosp. náležitosti pre družstvá FK Šálková, Strojár Krupina, Spartak Hriňová a Hodruša-Hámre.

c)      HK prerokovala žiadosť FK Zv. Slatina vo veci neuhradenia faktúry od FK S. Ľupča za neodohr. stretnutie dorastu sk. C z 12. 6. 10. HK nariaďuje uvedenú fa vo výške 32 € uhradiť pod následkom DK. Doklad o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

d)      HK nariaďuje uhradiť aj pohľadávku TJ Sklabiná vo výške 89,74 € od FC 98 Hajnačka. HK nariaďuje FK Hajnačka uvedenú sumu uhradiť pod následkom discp. konania.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme FK III. a IV. líg na termín 1. splátky (zálohy) na odmeny R a DZ, t. j. do 14. 8. 2010 uhradiť III. liga suma 1 060 € a IV. liga 700 €. Nezabudnite uvádzať variabilný symbol: K. N. Mesto 010110; Tisovec 020110; Čadca 030110; L. Štiavnica 040110; Krásno 050110; V. Krtíš 060110; Bánová 070110; Kremnička 080110; Kalinovo 090110; Z. Poruba 100110; Námestovo 110110; N. Baňa 120110; Turany 130110; L. Lúčka 140110; Fiľakovo 150110; MFK B. Bystrica 160110; Ďanová 170110; Dúbrava 180110; Sučany 190110; Bytčica 200110; O. Jasenica 210110; Skalité 220110; Fomat MT 230110; Belá 240110; Predmier 250110; L. Hrádok 260110; T. Teplice 270110; K. Lúčka 280110; Stráňavy 290110; K. Lieskovec 300110; Poltár 310110; BB Podlavice 320110; Brusno 330110; Revúca 340110; B. Štiavnica 350110; Š. Bane 360110; V. Blh 370110; Málinec 380110; Č. Balog 390110; Žiar 400110; Kováčová 410110; Hliník 420110; Divín 430110; D. Strehová 440110.

2.       Ďalej žiadame FK KINEX Bytča o nahlásenie č. účtu FK, na ktorý bude vrátený odvolací vklad 50 €.

3.       Matričné miesto upozorňuje FK, ktoré predložili podklady na vystavenie RP pri prechode z kategórie žiakov do dorastu, aby zaslali urýchlene ŽP uvedených hráčov k výmene za RP.

4.       Oprava RS 2010/11: XVI. písm. b) – zrušiť znenie tretej vety XIX. bod 13 – zmeniť znenie na „Príslušný poplatok podľa bodu 12 písm. a), resp.  b) musí byť zaplatený do dňa prerokovávania previnenia na DK. Doklad o zaplatení musí byť DK predložený pred začatím rokovania. Ak nie je doklad predložený, resp. poplatok je v nižšej sume, DK previnenie prerokuje až na nasledujúcom zasadnutí, s pôvodnou účinnosťou trestu podľa bodu 6, resp. 7. Pri zasielaní dokladu o zaplatení faxom, funkcionár FK si vo vlastnom záujme čitateľnosť faxu ihneď overí telefonicky na sekretariáte SsFZ.

 

Zmena DL č. 1

N. Baňa – Kremnička (SD a MD, hrá sa 11. 8. o 14.00-16.30)

L. Mikuláš – MFK BB (SD  MD, hrá sa 11. 8. o 14.30-17.00)

Revúca – V. Blh (dorast, hrá sa 1. 9. o 16.00)

 

Zmena DL č. 2

Predmier – Černová (dorast, DZ Mastiš za Perašína)