27. 8. 2010

Spravodajca č. 9/2010-11

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že deň 1.9.2010 (streda) je štátnym sviatkom, žiadame R a DZ aby zápisy o stretnutí a správy DZ zo stretnutí odohraných v dňoch 28.8. a 29.8.2010 bezpodmienečne zaslali na SsFZ listom 1. triedy doporučene v pondelok dňa 30.8.2010 do 12:00 hod.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 20. 8. 10 okrem iných:

a)       vyradil z nominačnej listiny R súťaží SsFZ Jaroslava Ondrašinu

b)       preradil z nom. listiny R III. ligy Martina Tapfera na nom. listinu R IV. ligy

c)       preradila z nom. listiny DZ III. ligy Branislav Braučok na nom. listinu DZ IV. ligy.

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

Vzhľadom k tomu, že viacerí funkcionári FK ešte nestihli preštudovať RS SsFZ 2010/2011, vybrali sme  a upozorňujeme na niektoré zmeny oproti predchádzajúcim rozpisom:

 Časť XIV. Všeobecné povinnosti

FK zaradené do súťaže sú povinné:

c)   Vykonať všetky opatrenia k odohratiu MFS a usilovať sa o hladký priebeh súťaže v duchu fair-play, v prípade odhlásenia družstva z rozohratej súťaže uhradiť súperom a SsFZ vzniknuté náklady. V prípade, že družstvo FK v závere súťaže vzdá, resp. nenastúpi na stretnutie, čím môže ovplyvniť regulárnosť  príslušnej súťaže, vystavuje sa disciplinárnym dôsledkom, až po zastavenie činnosti družstvu.

i)   Usporiadajúci klub je povinný 20 min pred MFS predložiť rozhodcovi zápis o stretnutí, ako aj 5 kópií. ( 1x originál pre R, 1x –súper,1x-domáce družstvo, 2x asistenti - pre kontrolu hráčov pred stretnutím a striedanie, 1x – delegát zväzu.

l)   Vedúci družstiev sú povinní 20 minút pred začiatkom stretnutia predložiť rozhodcom vyplnený „ Zápis o stretnutí“ vrátane registračných preukazov hráčov uvedených v zápise         ( hráčov a náhradníkov ). Kapitáni družstiev do kabíny rozhodcov nechodia a zápis podpíšu vo svojej kabíne, prídu do kabíny rozhodcov len v prípade žiadosti o konfrontáciu. v  Zápis musí byť podpísaný kapitánmi a vedúcimi družstiev. Ak kapitáni majú záujem najskôr vykonať konfrontáciu hráčov súperovho družstva, tak konfrontáciu vykonajú pred podpisom zápisu. Svojim podpisom v zápise o stretnutí súhlasia s tým, že konfrontáciu nežiadajú.

Vedúci družstiev spolu so zápisom predložia rozhodcom na kontrolu farebnú rozlíšenosť dresov svojich družstiev. Rozhodca s konečnou platnosťou rozhodne o farebnom rozlíšení dresov, trenírok ako aj štulpní.

V prípade, ak sa dresy súperiacich družstiev vzájomne nelíšia farbou, usporiadajúce družstvo     ( ak riadiaci zväz nerozhodne inak) je povinné na pokyn rozhodcu dresy zmeniť.

m)   V prípade, že rozhodca stretnutia bude nastavovať premárnený hrací čas prvého alebo druhého polčasu, oboznámi o tom HU stretnutia, resp. povereného člena usporiadateľskej služby priamo, alebo prostredníctvom AR1.

O premárnenom hracom čase príslušného polčasu rozhoduje jedine rozhodca. Nie je dôležitý počet striedaní a ošetrovaní v príslušnom polčase, nakoľko niektoré nie sú premárneným časom ale sa vykonajú súbežne v hre. Dôležité je ale dodržanie signalizovaného nadstaveného času.

Za dodržanie signalizovaného nadstavenia premárneného  času zodpovedá R. V prípade nedodržania signalizovaného nastaveného času toto popíše DZ vo svojej správe.

p)   Za osoby, ktoré sú na lavičke náhradníkov ( počet členov družstva, počet náhradníkov ako aj presná identifikácia osôb na lavičke) spolu zodpovedá okrem rozhodcu, asistenta1 aj vedúci príslušného družstva.

 

1.       Na zasadnutie ŠTK dňa 2.9.2010 o 15,00 hod. predvolávame rozhodcu Kuriša (D. Tižina – Závodie).

2.       Po predložení písomných dohôd schvaľujeme odohrať stretnutia 2. kola L. Lúčka - L. Štiavnica 29.9.2010 o 15,00, Z. Poruba - Kremnička 29.9.2010 o 15,00, 4. kola Palúdzka - Malý Čepčín 15.9.2010 o 16,30.

3.       Schválené zmeny termínov na základe vzájomných dohôd FK: Stráňavy - Fomat Martin 11.9.2010 o 14,00, Rosina - S. Bystrica 1.9.2010 o 17,00, Závodie - Rudinská 17.9.2010 o 16,00, Hliník - Revúca 1.9.2010 o 16,00, Černová - T. Kľačany 1.9.2010 o 15,30, Ďanová - Dúbrava 1.9.2010 o 15,30, N. Bystrica - Varín 1.9.2010 o 15,30, K. Lúčka - Bytčica 15.9.2010 o 16,30, Kováčová -B. Štiavnica 15.9.2010 o 15,30, Palúdzka - Tvrdošín 1.9.2010 o 15,30, Hrochoť - Badín 15.9.2010 o 16,30, Sl. Ľupča - Priechod 1.9.2010 o 15,30., Podvysoká - D. Tižina 3.9.2010 o 15,00

4.       Z dôvodu nepredloženia vzájomných dohôd FK nariaďujeme odohrať MFS : Predmier - Fomat Martin,  Belá - Raková, T. Štiavnička - Klin, Dražkovce - O. Podzámok, Ludrová - Likavka všetky 1.9.2010 o 15,30 hod.

5.       Schvaľujeme zmeny termínov: III. liga 14. kolo Bánová – Kremnička 8.9.2010 o 16,00, V. liga C 8.kolo Priechod – Selce 15.9.2010 o 15,30. V. liga B T. Kľačany – Likavka 5.9.2010 o 15,30.

6.       Prerokované námietky kapitánov: Varín – Belá (D – neopodstatnená)

7.       Žiadame FK Lutila o predloženie dokladu o úhrade poplatku za predelegovanie R a DZ.

8.       Upozorňujeme funkcionárov FK na povinnosť v prípade zrušenia MFS, že po súhlase ŠTK oboznámiť o tomto rozhodnutí s dostatočným časovým predstihom hosťujúci FK, R a DZ SsFZ!

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Oznamuje účastníkom:

a)       IV. ligy dorast sk. SEVER, že FK Terchová odohrá svoje doma hrané MFS sobotu o 15.00,

b)       IV. ligy dorast sk. JUH, že FK Tornaľa odohrá svoje doma hrané MFS nasledovne: 8. kolo Tornaľa – Brusno 26. 9. o 14.00; 10. kolo Tornaľa – Šalková 10. 10. o 14.00, predzápas dosp.; 6. kolo Tornaľa – V. Krtíš 12. 9. o 14.00.

c)       III. ligy SŽ a MŽ sk. D, že FK Tornaľa odohrá svoje doma hrané MFS nasledovne: 1. kolo Tornaľa – Hnúšťa 4. 9. o 10.00-12.00, 3. kolo Tornaľa – Jelšava 18. 9. o 10.00-12.00 ako predzápas dosp.;

d)       I. ligy MŽ sk. JUH, že Dukla BB odohrá svoje doma hrané MFS nasledovne: 3. kolo Dukla BB – Zvolen 18. 9.o 10.00-11.30, 5. kolo Dukla BB – Podbrezová 2. 10. o 10.00-11.30, 7. kolo Dukla BB – Lučenec 16. 10. o 10.00-11.30 na ihr. v Priechode. V prípade nepriaznivého počasia na UT v B. Bystrici.

2.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       4. kola III. ligy SD a MD Kremnička – L. Mikuláš 6. 10. o 14.30-16.00,

b)       2. kola III. ligy MD Námestovo – Bytča 22. 9. o 15.00,

c)       2. kola V. ligy dorast sk. A Čierne – Podvysoká 27. 8. o 16.00,

d)       2. kola V. ligy dorast sk. C Bzovík – H. Hámre 1. 9. o 13.00,

e)       13. kola V. ligy dorast sk. C Stožok – Látky 15. 9. o 12.30,

f)         4. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Terchová – Bánová 26. 8. o 15.00-17.00,

g)       3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B O. Lesná – Z. Poruba 8. 9. o 15.00-16.30,

h)       3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kováčová – Hliník 23. 10. o 10.00-12.00.

3.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)       14. kolo III. ligy SD a MD Bytča – Kremnička 8. 9. (streda) o 14.00-16.30,

b)       2. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Predmier – Černová 15. 9. o 14.00,

c)       2. kolo V. ligy dorast sk. A Belá – Svrčinovec 15. 9. o 14.00,

d)       2. kolo V. ligy dorast sk. B Likavka – O. Veselé 15. 9. o 16.00,

e)       2. kolo V. ligy dorast sk. C J. Lehota – H. Nemce 15. 9. o 14.00,

f)         5. kolo I. ligy MŽ sk. SEVER Žilina – Námestovo 25. 9. o 14.00-15.30,

g)       7. kolo I. ligy MŽ sk. SEVER Žilina – K. N. Mesto 9. 10. o 14.00-15.30.

4.      Kontumuje MFS 3. kola:

a)      III. ligy MD Zvolen – Fiľakovo priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti prospech FK Zvolen podľa SP čl. 100/e,

b)      IV. ligy dorast sk. JUH B. Štiavnica – Hliník priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK B. Štiavnica podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Hliník berie na vedomie,

c)      IV. ligy dorast sk. JUH Jesenské – Hriňová priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hriňová podľa SP čl. 100/i (štart hráča v dobe zastavenej činnosti),

d)      V. ligy dorast sk. A Podvysoká – Čadca B priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Podvysoká podľa SP čl. 100/b,

e)      V. ligy dorast sk. D Halič – Klenovec priznáva 3 body a skóre 7:0 ponecháva v platnosti v prospech FK Klenovec podľa  SP čl. 100/e,

5.      Predvoláva na zasadnutie 2. 9. 2010 o 16.00 z MFS 3. kola V. ligy dorast sk. B Liesek – Rabča; FK Liesek: ved. dr. Ján Šuvada, kap. Marcel Matyčák 920530; FK Rabča: ved. dr. Ján Iskierka, kap. Milan Bajčičiak 940612, Matúš Skurcoňák 940327, Peter Kolčák 930107. Predvolaní hráči si so sebou donesú OP a RP; R: Maroš Lepáček. Účasť predvolaných je bezpodmienečne nutná.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-40 DK upozorňuje FK Tempus R. Sobota, že listom z 19. 8. 10 odstúpila nedoplatky vo výške 244 € v prospech SsFZ (splatnosť pokuty a poplatkov) vo výške 125,6 € v prospech MFK Hriňová (medzioddielová pohľadávka) vo výške 359,9 € v prosppech OŠK Hodruša Hámre (medzioddielová pohľadávka) vo výške 275,8 € v prospech MFK Krupina (medzioddielová pohľadávka) na vymáhanie DK SFZ prostredníctvom  prílohy 2 bod 9 DP,

D-69 DK upozorňuje FK, že družstvá dospelých Predmier majú podľa D-68 od 23. 8. 2010 nepodm. zastavenú činnosť. Zastavená činnosť trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozroňuje funkcionáro FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstva dospelých, ktoré sú od 23. 8. 10 v zastavenej činnosti súť. stretnutie odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body),

D-70 Roman Švidráň 8701026 Brusno 3 SN od 23. 8. 10, 1-6-1b,

D-71 Attila Kiš 920110 Jesenské 4 SN od 26. 8. 10, 1-9-1b,

D-72 Alexander Berki ved. dr. FK Jesenské dorast 6 SN od 26. 8. 10, 1-9-2b,

D-73 Vladimír Halaj ved. dr. FK Hodruša Hámre 5 SN od 23. 8. 10, 1-3b,

D-74 FK Hodruša Hámre pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti ved. dr. v stretnutí 22. 8. 10,

D-75 Richard Ševčík 800721 Radvaň 1 SN od 23. 8. 10, 1-5a,

D-76 Michal Laurov 890808 Žarnovica 1 SN od 23. 8. 10, 1-5a,

D-77 Pavol Hanus 890909 Lutila 1 SN od 23. 8. 10, 1-5a,

D-78 Martin Plavucha 930110 Látky 2 SN od 23. 8. 10, 1-5a,

D-79 Jozef Lupták 930709 Dudince 2 SN od 23. 8. 10, 1-5a,

D-80 Stano Didi 940901 Dudince 2 SN od 23. 8. 10, 1-5a,

D-81 Ján Slúčik 810131 K. Lúčka 2 SP do 31. 10. 10, 1-4a,

D-82 Jozef Pečit 891201 Ďanová 1 SN od 23. 8. 10, 1-5a,

D-83 FK Fiľakovo dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 14. 8. 2010,

D-84 Tomáš Strýček 951129 Bytča 2 SN od 23. 8. 10, 1-3a,

D-85 Patrik Kapolka 950212 L. Mikuláš 2 SN od 23. 8. 10, 1-5a,

D-86 Maroš Dreveňák 930101 Tvrdošín 2 SN od 23. 8. 10, 1-5a,

D-87 Ľubomír Gregorec tréner FK Tvrdošín SD, 4 SN od 23. 8. 10, 1-3b,

D-88 FK Tvrdošín SD pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti trénera v stretnutí 22. 8. 10,

D-89 Michal Macho 930510 Belá, 1 SN od 23. 8. 10, 1-4a,

D-90 Tibor Mintál 810807 Varín 3 SN od 23. 8. 10, 1-6-1b,

D-91 Martin Zavalidroga 880114 Belá 1 SN od 23. 8. 10, 1-5a,

D-92 Juraj Lejerich 891230 Rosina 2 SP do 31. 10. 10, 1-4a,

D-93 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Peter Heglas 910512 Svrčinovec – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 4. 11, Juraj Franek 920404 Podvysoká, Juraj Šustek 820516 Makov, Ladislav Bránik 870623 Sučany -  zamietajú sa, Mário Lipták 781224 Radvaň – zmena na 1 SP do 30. 4. 11, Ľubomír Pepich 928113 L. Mikuláš – zmena na 1 SP do 31. 10. 10, Marián Ladňák 850411 Sučany – zmena na 2 SP do 31. 10. 10, Vladimír Mudrík 820720 Skalité – zmena zvyšku trestu do 30. 6. 11.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky R III. ligy a vybraných rozhodcov IV. ligy sa uskutočnia dňa 3.9.2010 v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Prezentácia od 15,00 do 15,30 hod. Rozhodcovia III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať!

       Fyzických previerok sa zúčastnia aj pozvaní rozhodcovia IV. ligy: Bušo, Bútora, Holas, Chudý, Juríček, Košarník, 

       Krahulec, Krajči M., Kuba, Kuteľ, Kuzma, Martin, Martinec, Očenáš, Rogoň, Šuška, Weiss, Wojčík, Zlejší. Limity  

       požadované KR SsFZ: 

      III. a IV. liga Projekt Talent 150 m – 30 s , 50 m – 35 s, 40 m - 6,2 s opakovane 6x

      III. liga do 30 r. 150 m – 30 s, 50 m – 40 s, 40 m - 6,4 s opakovane 6x

      III. liga od 30 r. – 40 r. 150 m – 35 s, 50 m – 40 s, 40 m - 6,4 s opakovane 6x

      III. liga nad 40 r. 150 m – 40 s, 50 m – 40 s, 40 m - 6,4 s opakovane 6x

      IV. liga do 30 r. 150 m – 30 s, 50 m – 40 s, 40 m - 6,4 s opakovane 6x

2.       KR SsFZ opätovne žiada jednotlivé KR ObFZ, aby obratom nahlásili na SsFZ menovité zoznamy nových rozhodcov (aj s adresou, telef. kontaktom a veľkosťou rozhodcovskej výstroje), ktorých KR ObFZ v skutočnosti vyškolili a aktívne aj uviedli do praxe za obdobie rokov 2009 - 2010. Dôvodom je distribúcia výstroje pre týchto R v rámci projektu Konvencie UEFA dňa 3. 9. 2010.

3.       Na zasadnutie KR SsFZ dňa 3. 9. 2010 o 17,00 h. v B. Bystrici v športovej hale Na Štiavničkách pozývame rozhodcov, ktorí sa nezúčastnili letného seminára R SsFZ: Hromádka, Krahulec, Kuba, Pavkovčeková, Wojčík, Dibdiak, Drapáč, Greňo, Hronček, Chrien, Kmeť, Kožík, Labuda, Sitarčík, Locsos, Lupták, Matoš, Melich. Účasť všetkých menovaných R je povinná.

4.       Zároveň pozývame na zasadnutie KR dňa 3. 9. 2010 o 17,30 h. v B. Bystrici v športovej hale Na Štiavničkách zo stretnutia 1. kola V. ligy dospelých sk. „C“ Badín – Selce R Jozef Kyzek a Miroslav Mořingl (kapitán ŠK Selce).

5.       KR sa zaoberala sťažnosťou TJ Družstevník Gemer vo veci neplnenia podmienky počtu R v súťažiach SsFZ, po prešetrení KR a HK SsFZ bude zaplatený poplatok v plnej výške vrátený FK Družstevník Gemer.

6.       Na zasadnutie ÚDZ, ktoré bude 3. septembra 2010  o 15. 10 hod. v hale štadióna  na Štiavničkách pozývame  J.Forgona  ( stretnutie Brusno - Poltár ).

7.       ÚDZ: Žiadame DZ, aby spolu so „ Správou delegáta o priebehu súťaží „  poslali aj potvrdenie  o úhrade poplatku za Rozpis súťaží SsFZ.

8.       Zmena e-mailovej adresy : Peter Králka : kralka.peter@zoznam.sk ; doplnenie Jozef Čunderlík: cunderlik.jozef@slovanet.sk

9.       Ospravedlnenie R: Labuda do 20.9.10,  Melich 11.-12.9.10, Taraba 10.9.-25.9.10, Šalata PN od 24.08.10, , Mačuda PN od 24.8.10,  Košárnik 11.9.10, Truban 4.-5.9.10 – oneskorene, Hrivík 15.9.10 (zmena mob.: 0903 900 780), Kyzek Jaroslav 11.9. a 14.-18.9.10,

10.   Ospravedlnenie DZ: Libiak  28.8.-8.9.10, Forgon 11.-12.9.10, Michalko 18.-19.9.10, Šmíd 2.-3.10.10, Kmoško 3.9.10,

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

TMK SsFZ bude v roku 2010 v súlade s podmienkami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie (všetky informácie ako aj formulár prihlášky na web stránke Ssfz  v sekcii komisie / TMK / materiály :

november 2010 – marec 2011  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – marec 2011  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 30 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

november 2010 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy / C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + prax). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.      Najbližšie zasadnuti bude 9. 9. 2010 o 10.00

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá MŽ štartujú v súť. riadených SsFZ, že medaily, ktoré po skončení MFS odovzdajú podľa ich názoru najlepšiemu hráčovi súpera, si môžu vyzdvihnúť na príslušnom ObFZ.

2.      Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 31. 8. 2010 na sekretariát SsFZ: O. Jasenica – K. Lúčka.

 

Zmena deleg v Spr. č.7:

O. Lesná – Z. Poruba (SŽ,MŽ  hrá sa 8.9. o 15:00-16:30, R:OFZ)

Kováčová – Hliník (SŽ,MŽ  hrá sa 23.10. o 10:00-12:00 R ObFZ ZV za Kučeru S.)

 

Zmena Dohrávky:

Černová – T. Kľačany (2.kolo, 1.9., platí pôvodná del.: Dobroň, Ďuriník, Hrivík, DZ Hurík)

Podvysoká - D.Tižina (3. 9. hrá sa už o 15.00 hod.,  DZ Kuska za Kmoška )

N. Bystrica - Varín (hrá sa 1.9. o 15:30, AR1 Martvoň za Šalatu)

Rosina – Turzovka (dor., Žeriava za Vachana)

 

Zmena DL 2:

Bzovík – H. Hámre ( (dor. 2.kolo,, hrá sa 1.9. o 13:00, pôvod.del.)

 

Zmena DL 4:

Pliešovce – Badín (Tapfer za Kyzeka Ja., Budinec za Kyzeka Jo.)

Palúdzka – M. Čepčín (4. kolo, hrá sa 15.9. o 16:30, AR2 Bušo)

Kremnička – L. Mikuláš ( (SD,MD, hrá sa 6.10. o 14:30-16:30, pôvod.del.)

Bytča – Kremnička ( (SD,MD, hrá sa 8.9.(streda) o 14:00-16:30, pôvod.del.)

 

Zmena DL 5:

T. Kľačany – Likavka (hrá sa 5.9. o 15:30, pôvod.del.)

Tornaľa – Hnúšťa (SŽ,MŽ  ObFZ RS za Machyniaka)

H. Nemce – Brusno (SŽ,MŽ  Správne ObFZ ZV)

Terchová – L. Hrádok (hrá sa 4.9. o 15:00, AR2 ObFZ ZA za Kolena)

IV. liga dorast sk. JUH – 5. kolo – 5. 9. 2010 o 13.00 – doplnenie chýbajúceho textu

 

Hodnotenie R

III. liga: Tisovec – MFK BB 8,4;8,2/8,2; Čadca – K. N. Mesto 8;8/8; L. Štiavnica – Fiľakovo, Krásno – L. Lúčka  8,3;8,2/8,2; V. Krtíš – Turany 8,2;8,2/8,2; Bánová – N. Baňa 8;8,2/8,2; Kremnička – Námestovo 8,2;8,1/8,1; Kalinovo – Z. Poruba 8,1;8,1/8,2.

IV. liga sk SEVER: Belá – Predmier 8;8,2/8,2; Martin – L. Hrádok, O. Jasenica – K. Lúčka 8;8,1/8,1; Skalité – T. Teplice, Sučany – Ďanová 7,9;8/8,1; Bytčica – Stráňavy 8,3;8,3/8; Dúbrava – K. Lieskovec 8,1;8/8,1;

IV. liga sk. JUH: Jupie BB – D. Strehová 8,1;8,1/8,1; Brusno – Poltár 7,9;8/8; Revúca – Divín 8,2;8,2/8,3; B. Štiavnica – Hliník, Š. Bane – Kováčová 8,1;8,2/8,2; V. Blh – Žiar 8,3/8,1/8,1; Málinec – Č. Balog 8,1/8/8.

V. liga sk. A: Strečno – Podvysoká 7,9;8/8; Raková – Makov 8,1;8,1/8,1; Varín – Belá 7,7;8,3/7,9; S. Bystrica – N. Bystrica 8;8,1/8; Kotešová – Rosina 8;8,2/8; Rudinská – Bytča 8,4;8,4/8,4; D. Tižina – Závodie 7,9;8,1/8,1;

V. liga sk. B: Likavka – Dražkovce 8,2;8,1/8,1; Tvrdošín – Ludrová 8;8/8; T. Kľačany – Palúdzka, O. Veselé – T. Štiavnička 8,1;8,1/8,1; M. Čepčín – Černová 8,2;8/8,2; Klin – Vrútky 8,1;8,1/8,2; O. Podzámok – Trstená 7,9;8/8,1.

V. liga sk. C: S. Ľupča – Šalková 8,1;8,1/8; H. Hámre – Priechod 7,9;8/7,8; Žarnovica – Lutila 7,9;8,3/8; Sásová – Jasenie 8;8/8; Krupina – Pliešovce 8,3;8,2/8,2; Badín – Radvaň 8,2;8,1/8,1; Selce – Hrochoť 7,2;8,3/7,9.

V. liga sk. D: Vinica – Jesenské 8,1;8,2/8; Tomášovce – Hnúšťa 8,2;8/8,1; Záhorce – Sklabiná 7,9;8,1/8,1; Tornaľa – Gemer 7,6;8/8,1; Čebovce – Nenince 8,2;8,1/8; Cinobaňa – Buzitka 8,2;8,1/8,2; Hajnačka – Príbelce 7,9;8/8.