15. 10. 2010

Spravodajca č. 16/2010-11

 

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Schválené zmeny termínov na základe vzájomných dohôd FK: Čadca – MFK BB 20.10.2010 o 15,30, Fiľakovo – Bánová 20.10.2010 o 14,30, Fiľakovo – Kalinovo 27.10.2010 o 14,30, Vinica – Cinobaňa 20.10.2010 o 15,00.

2.       Na základe žiadostí súhlasíme so zmenami UHČ v MFS: Šálková – Lutila 23.10.2010 o 17,00,

3.       ŠTK schvaľuje odohrať stretnutie 13. kola V. ligy D Buzitka – Záhorce dňa 31.10.2010 o 14,00 hod. v opačnom poradí na futbalovom štadióne v Záhorciach.

4.       Prerokované námietky kapitánov: Palúdzka - Tvrdošín (D – neopodstatnená), Ludrová – T. Štiavnička (H – neopodstatnená, odstupujeme KR SsFZ)

5.       ŠTK SsFZ pripomína, že vylosované MFS jesennej časti 2010/2011 všetkých súťaží dospelých sa musia odohrať v termínoch do 1.11.2010!

6.       Nakoľko v poslednom období registrujeme oneskorené začiatky MFS z dôvodu porúch technických zariadení (PC, tlačiarne, faxy, kopírovacie stroje) vyzývame FK o dôslednejšie plnenie si povinností a využitia všetkých možností k zabezpečeniu odohratia MFS v zmysle SP a RS!

7.       Upozorňujeme funkcionárov FK na povinnosť v prípade zrušenia MFS resp. odohratia MFS na schválenej náhradnej hracej ploche, že po súhlase ŠTK oboznámiť o tomto rozhodnutí s dostatočným časovým predstihom hosťujúci FK, R a DZ SsFZ  a urýchlene zaslali na ŠTK spoločnú dohodu o odohratí neodohraného MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       15. kola III. ligy SD a MD Kremnička – Čadca 20. 10. 10 o 13.00-15.15 na UT v Radvani; 13. kolo B. Bystrica – N. Baňa 28. 10. 10 o 10.00-12.30.

b)       9. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Terchová – S. Bystrica 20. 10. 10 o 13.30-15.15.30,

c)       3. kolo III. SŽ a MŽ sk. D Radzovce – V. Krtíš 23. 10. 10 o 10.00-12.00; 7. kolo FK Tornaľa – Kalinovo 16. 10. 10 o 10.00-12.00, FK Tornaľa uhradí na účet SsFZ 10 € za predelegovanie R; 3. kolo Tornaľa – Jelšava 23. 10. o 10.00-12.00.

2.      Nariaďuje odohrať MFS12. kola IV. ligy dorast Hodruša Hámre – Jesenské 16. 10. 10 o 15.00 na ihrisku v Bzenici R a hostia sa dostavia na ihrisko v Bzenici.

3.      Kontumuje MFS 10. kola IV. ligy dorast sk. JUH Sliač – Hodruša Hámre priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Sliač podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK H. Hámre berie na vedomie.

4.      Predvoláva na svoje zasadnutie 21. 10. 10 o 16.00 za MFS 4. kola II. ligy SŽ sk. SEVER Dlhá – Skalité. FK Dlhá: Rastislav Konžienka ved. dr., Tibor Mudroň 961213 kap. dr., Tomáš Mikula 960320; FK Skalité: Ján Holár ved. dr.; Dominik Canecký 960130 kap. dr.; R Michal Uhorskai. Predvolaní hráči si so sebou prinesú ŽP a kartu poistenca.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-367 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2010/11 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 18. 9. 10), Spravodajcov č. 13 a 14 (bod 1 a 2 správy HK) a podkladov HK, DK na návrh HK podľa DP 2-9 nepodm. zastavuje činnosť dňom 11. 10. 10 za neuhradenie nedoplatkov tým to družstvám dospelých FK: Fiľakovo (110 €), Krásno (100 €), Čadca (1060 €), Martin (110 €), K. Lieskovec (685 €), Stráňavy (685 €), Príbelce (60 €), Zastavená činnosť trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje, funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 11. 10. 10 v zastavenej činnosti súť. stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-371 Igor Volko 810411 Kováčová 4 SN od 4. 10. 10, 1-3a,

D-372 Štefan Klus ved. dr. FK Predmier dosp. 3 SN od 4. 10. 10, 1-3a, doplatiť 7 €,

D-373 Patrik Mánik 840302 N. Baňa 5 SN od 7. 10. 10, 1-3b,

D-374 Robert Kolka 870201 Kalinovo 3 SN od 11. 10. 10, 1-2b,

D-375 Ján Pleva tréner FK L. Mikuláš SD 2 SN od 11. 10. 10, 1-3a,

D-376 FK Š. Bane dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti diváka v stretnutí 10. 10. 10,

D-377 Patrik Mališ 931221 Hliník 5 SN od 11. 10. 10, 1-3b,

D-378 Juraj Lalík 900814 L. Hrádok 3 SN od 11. 10. 10, 1-3b,

D-379 Ján Zemenčík 871208 O. Jasenica 1 SN od 11. 10. 10, 1-5a,

D-380 Martin Komanec 931209 L. Lúčka 2 SN od 7. 10. 10, 1-5a,

D-381 Marian Ondrúšek 931008 Krásno 4 SN od 11. 10. 10, 1-6-1b,

D-382 Patrik Kotuľa 920417 Raková 3 SP do 31. 5. 11, 1-4a,

D-383 Martin Gajdošík 800910 Bytča 4 SN od 11. 10. 10, 1-3b,

D-384 Roman Hanuljak 920518 Strečno 2 SN od 11. 10. 10, 1-5a,

D-385 Milan Sirota 891012 Tvrdošín 1 SN od 7. 10. 10, 1-4a,

D-386 Kristián Vládek 951227 Dudince 2 SN od 11. 10. 10, 1-5a,

D-387 Peter Krivánsky 790316 Nenince 1 SN od 11. 10. 10, 1-4a,

D-388 Marek Klátik 921106 D. Strehová 2 SN od 11. 10. 10, 1-5a,

D-389 Jozef Kovalčík 920322 Zuberec 2 SN od 11. 10. 10, 1-5a,

D-390 Marek Kortiš 920923 Kováčová 2 SN od 11. 10. 10, 1-5a,

D-391 Martin Drexler 921114 B. Štiavnica 2 SN od 11. 10. 10, 1-5a,

D-392 Marek Vaškor 921208 Krupina 2 SN od 11. 10. 10, 1-5a,

D-393 Michal Bavala 930206 Klenovec 2 SN od 11. 10. 10, 1-5a,

D-394 Miloš Obdržálek tréner FK L. Sliače dorast 4 SN od 11. 10. 10, 1-3b,

D-395 Patrik Vajda 920902 Čadca B 2 SN od 11. 10. 10, 1-5a,

D-396 Lukáš Knapec 921201 B8nová 2 SP do 31. 5. 11, 1-4a,

D-397 FK L. Mikuláš  SD pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť hráčov po stretnutí MD 9.10.10,

D-398 Marek Pastier 940512 B. Štiavnica 3 SN od 11. 10. 10, 1-4a,

D-399 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Peter Sára 931219 Divín, Tomáš Bačík 870222 Šalková – zmeny zvyškov trestov na 1 SP do 31. 5. 11; Miroslav Káčer 861219 Hod. Hámre, Matúš Malček 860309 Jasenie – zamietajú sa; Jozef Husár 810705 Čebovce – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 6. 11.

D-400 Michal Danko 930623 Hod. Hámre DK hráčovi dňom 14. 10. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 19. 10. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (vbehnutie na HP ako vylúčený hráč v stretnutí 2. 10. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-401 Vladimír Halaj ved. dr. Hod. Hámre dorast DK menovanému dňom 14. 10. 10 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný do 19. 10.10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neprístojnosť voči R po stretnutí 2. 10. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-402 FK Hod. Hámre dorast uzatvorenie ihriska na 2 súť. stretnutia nepodm. (nad 15 km) od 14. 10. 10 + pokuta 250+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1c a DP 2-6 za napadnutie hráčov a nedostatočnú uspor. službu v a po stretnutí 2. 10. 10. FK H. Hámre uhradí na účet FK Tornaľa cestovné za účasť na DK 21,52 €.

D-403 Na návrh KR DK zahajuje discipl. konanie voči Pavlovi Chovancovi DZ. Menovaný do 19. 10. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu, ktoré bolo predmetom rokovania na úseku DZ 14. 10. 10,

D-404 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 7. 10. 10 na 1 MFS: Marek Hlušák 841226 Palúdzka, Ján Sojka 901007 MFK BB, Martin Lenárd 860907 N. Baňa,

D-405 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 11. 10. 10 na 1 MFS: Štefan Chrenovský 850127 Brusno, Nino Barák 910219 B. Štiavnica, Davor Vidosavljevič 850811 Makov, Ján Krištofík 860721 Raková, Vladimír Melišík 900803 S. Bystrica, Dušan Galovič 880508 Kotešová, Pavol Puraš 851122 Rudinská, Marian Gamboš 730727 Závodie, Michal Chromek 820221 O. Podzámok, Matúš Levický 860108 Tisovec, Daniel Šustek 901002 Krásno, Andrej Jakubec 841108 Krásno, Martin Štulajter 870207 S. Ľupča, Ľubomír Roško 810130 Žarnovica, Dušan Vidiečan 791203 Sásová, Marek Sýkora 910916 Pliešovce, Peter Petík 831226 Tomášovce, Michal Majoroš 910205 Záhorce, Tomáš Molnár 850306 Hajnačka, Erik Karasy 750428 Sklabiná, Ivan Černák 740928 Sklabiná, Adrian Czene 811015 Jesenské, Milan Farkaš 910625 Jesenské,

D-406 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 4. 10. 10 na 1 MFS: Tomáš Kandera 851106 Dúbrava – 7+7 € doplatiť,

D-407 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Martin Budinec 920926 Stožok, Zvonislav Berky 920201 Ružina, Tomáš Mikula 960320 Dlhá – chýbajú poplatky za ČK, Anton Jadroň 871009 Klin, Miloš Mušák 891105 O. Veselé, Marek Mušák 910606 O. Veselé – chýbajú poplatky za 4 ŽK,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Žiadame ObFZ o nahlásenie aktuálnej príslušnosti R k FK k 30.9.2010. Materiál žiadame zaslať na sekretariát SsFZ do 22.10.2010.

2.       Pre rozhodcov zaradených v projekte Talent sa v mesiaci november 2010 uskutoční dvojdňové školenie , ktoré bude zamerané na fyzickú prípravu R. Miesto a presný dátum bude upresnený v nasledovných Spravodajcoch.

3.       Odstupujeme  DK SsFZ na doriešenie DZ p. P. Chovanec za porušenie smerníc SsFZ.

4.        Na základe doporučenia ÚDZ navrhujeme na VV SsFZ vyradiť z nominačnej listiny DZ p. Marka.

5.        KR na svojom zasadnutí rozhodla na základe nevyhotovenia videozáznamu v požadovanom formáte a za nedodržanie miesta pri vyhotovovaní  videozáznamu zo stretnutia v zmysle nariadení SsFZ  odstúpiť na DK SsFZ FK Predmier a navrhuje uvedenému klubu udeliť pokutu 100 Eur.

6.       Ospravedlnenie R: Martvoň 16.-17.10., Machyniak 30.-31.10., Čambora 31.10., Faber 30.10., Valentýni 19., 21., 23., 25.-30.10., Očenáš 30.-31.10., Juríčka od 14.10. PN, Kyzek Jaroslav 23.-24.10., Taraba od 14.10. PN, Ježík – 31.10. k dispozícii, Havran 24.10. – oneskorene)

7.       Nový kontakt: obsadzovací úsek - Ľ. Perašín:  0918 727 561, DZ Koncz :  vojtech.koncz@gmail.sk

8.       UDZ: KR schválila návrh ÚDZ a po stretnutí V. ligy sk. D Záhorce – Cinobaňa voči DZ prijať primerané opatrenia.

9.       Ospravedlnenie DZ: Dolník 23.-24.10.

 

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2010/2011 kvalifikačné kolo  - upresnenie pre odvetné zápasy – o postupujúcom družstve rozhoduje vyšší počet získaných bodov, lepší rozdiel skóre, vyšší počet strelených gólov na súperovom ihrisku. V prípade rovnosti uvedených kritérií rozhodujú kopy zo značky pokutového kopu - po 5 z každého družstva  (bez predĺženia)

2.       TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2010 v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na stefanak@ssfz.sk do 31. októbra 2010. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 13.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Už sa stalo tradične, že po skončení jesennej časti súť. roč. s výnimkou rokov konania Konferencie SsFZ, sa stretáva vedenie SsFZ so zástupcami FK. V priebehu týchto stretnutí je možné oficiálne aj neformálne prezentovať svoje názory, podnety a návrhy k riadeniu súťaží ako aj činnosť zväzu. Závery z týchto porád prispievajú už niekoľko rokov ku skvalitneniu činnosti zväzu ako aj vzájomnej komunikácie medzi FK a zväzom. V tomto roku sú porady naplánované nasledovne:V. liga sk. A, B – 1. 11. 2010 (pondelok) o 16.00, V. liga sk. C, D – 2. 11. 2010 (utorok) o 16.00, Iv. liga sk. SEVER – 8. 11. 2010 (pondelok) o 16.00, IV. liga sk. JUH – 9. 11. 2010 (utorok) o 16.00, III. liga – 12. 11. 2010 (piatok). V nasledujúcich Spravodajcoch upresníme miesta stretnutí, osobitné pozvánky nebude sekretariát na tieto porady posielať.

2.      Matričné miesto upozorňueje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie.

3.      Žiadosti o registráciu hráčov prichádzajúcich do SR,žijúcich aj dočasne v SR, narodených v cudzine (okrem žiakov už evidovaných príslušným ObFZ majúcich ŽP) a všetkých žien vykonáva v zmysle Reg. poriadku výhradne Matrika SFZ. Ďalej vyknáva výhradne Matrika SFZ základné registrácie všetkých hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu z FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v dvoch najvyšších súťažiach (CL, I. liga). Ďalej uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podávaní žiadostí o registráciu hráčov. Hráči v kategórii žiakov nie sú registrovaní iba evodovaní v SFZ príslušným ObFZ, hráči prechádzajúci z kategórie žiakov do kategórie dorastu t. č. roč. nar. 1995 musia predložiť k registrácii buď ŽP alebo potvrdenie príslušného ObFZ, že neboli evidovaní ako žiaci (na zadnej strane prihlášky k registrácii).

4.      Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

 

Dohrávky:

Kremnička – Čadca (SD,MD,15.k.,Tapfer, Košárnik, ObFZ BB, Libiak,20.10. 13:00-15.15 UT Radvaň)

Terchová – S. Bystrica (SŽ,MŽ, 9.kolo, hrá sa 20.10. o 13:30-15:15, R ObFZ ZA)

Radzovce – V. Krtíš (SŽ,MŽ, 3.kolo, hrá sa 23.10. o 10:00-12:00, R ObFZ LC)

 

Zmena DL 11:

T. Štiavnička – Likavka (AR1 Žeriava za Martvoňa)

Hajnáčka – Záhorce (R Fábry za Havrana)

H. Hámre – Jesenské (dor., hrá sa v Bzenici)

Tornaľa – Kalinovo (SŽ,MŽ, 7.kolo, hrá sa 16.10. o 10:00 – 12:00, R ObFZ RS)

Tornaľa – Jelšava (SŽ,MŽ, 3.kolo,hrá sa 23.10. o 10:00 – 12:00, R ObFZ RS)

 

Zmena DL 12:

Dúbrava – T. Teplice (DZ Braučok za Spišiaka)

B. Štiavnica – Málinec (DZ Spišiak za Braučoka)

B. Štiavnica – Kalinovo (dor., AR1 Jodas za Valentýniho)

Čadca -  Z. Poruba ( DZ Babka za Dolníka )

Dražkovce - Palúdzka  ( DZ Konečný za Babku )

Kremnička - Námestovo (SD,MD, DZ Braučok za Turňu )

SFZ:

Ružomberok – D. Streda (SD,MD, hrá sa 22.10. o 12:00 – 14:15, AR1 Švec za Balázsika)

 

Hodnotenie R

III. liga: MFK BB – Turany 8,3;8,2/8,2; L. Lúčka – N. Baňa 8,2;8,1/8,1; Fiľakovo – Námestovo 8,1;8/8; K. N. Mesto – Z. Poruba 8,3;8,3/8,3; Tisovec – Kalinovo 7,9;8,1/8,1; Čadca – Kremnička 8,1;8/8; L. Štiavnica – Bánová 8,3;8,1/8,2; Krásno – V. Krtíš 8,3;8,2/8,1.

IV. liga sk SEVER: K. Lieskovec – K. Lúčka 8;8/8; Stráňavy – T. Teplice 7,9;8/8,1; Ďanová – L. Hrádok 8;8,4/8,5; Dúbrava – Predmier 8,2;8,1/8; Sučany – Belá 8,4;8,2/8,2; Bytčica – Martin 8;8,2/8; O. Jasenica – Skalité 8;8,1/8,1.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Hliník 8,3;8,2/8,2; Divín – Kováčová 7,9;8/8,1; Poltár – Žiar 8,3;8,1/8,1; Jupie BB – Č. Balog 8,1;8,1/8,1; Brusno – Málinec 8,2;8,2/8,1; Revúca – V. Blh 8,2;8/8,1; B. Štiavnica – Š. Bane 8;8,1/8,2.

V. liga sk. A: Podvysoká – N. Bystrica, Varín – Rudinská 8;8,1/8,1; Belá – Rosina 8;8,2/8,2; Makov – Bytča 8,3;8,2/8,2; Strečno – Závodie 8;8/8; Raková – D. Tižina 8,2;8,1/8; S. Bystrica – Kotešová 8,1;8,1/8,1.

V. liga sk. B: Dražkovce – Černová: 7,9;8,1/8,1; Palúdzka – Vrútky 8,3;8,1/8,1; Ludrová – T. Štiavnica 8,1;8,1/8,1; Likavka – Trstená 8,5;8,2/8,3; Tvrdošín – O. Podzámok 7,4;8,1/8; T. Kľačany – O. Veselé 8;8/8; M. Čepčín – Klin 8;8/8,1.

V. liga sk. C: Šalková – Jasenie 8,1;8,1/8,2; Lutila – Pliešovce, Sásová – Krupina 8,1;8/8; Priechod – Radvaň 8,2;8,1/8,1; S. Ľupča – Hrochoť 7,8;8,3/8,2; Hodruša – Selce 7,8;8,2/8,1; Žarnovica – Badín 7,9;7,9/8,1.

V. liga sk. D: Jesenské – Gemer, Sklabiná – Nenince 8,3;8,1/8,1; Hnúšťa – Buzitka, Tornaľa – Čebovce 8,1;8/8; Vinica – Príbelce 8,2;8/8; Tomášovce – Hajnačka 8,2;8,1/8,1; Záhorce – Cinobaňa 7,6;8,4/8,1.