17. 12. 2010

Spravodajca č. 24/2010-11

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 10. 11. 2010 okrem iných:

a)       v odvolacom konaní prejednal odvolanie Cyrila Špendlu voči rozhodnutiu DK uverejneného v Spravodajcovi SsFZ č. 18/2010-11 z 29. 10. 10 pod D-491. VV v súlade s čl. 27 DP odst. b potvrdil rozhodnutie DK. Odôvodnenie – trest bol uložený  v súlade s čl. 1, bod 1 odst. a DP a Pravidiel futbalu. Výška trestu v súlade s čl. 3 bod b prílohy I. DP. Odvolací vklad 30 € prepadá v prospech SsFZ,

b)       prijal informáiu predsedu odvolacej komisie o podanom odvolaní FK Kokava n. R. (dorast) voči rozhodnutiu DK a poveril OK začať konanie v predmetnej veci,

c)       schválil uhradenie dotácie na činnosť pre jednotlivé ObFZ (doplatok zálohy) v plnej výške z prostriedkov SsFZ a sumu 250 € pre každý ObFZ ako príspevok na organizáciu a účasť na medzioddielových turnajoch U12, ktoré sa uskutočnili v roku 2010.

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Vyhodnotenie súťaží dospelých za jesennú časť súťažného ročníka 2010/2011 je zverejnené na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály – Štatistické údaje ŠTK.

2.       Prehľad ŽK na web stránke SsFZ je skompletizovaný a odsúhlasený.

3.       Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2010/2011 je stanovený na 27.3.2011.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Schvaľuje výsledky MFS súťaží mládeže, ktoré sa odohrali v jesennej časti súť. roč. 2010/11. Tabuľky po skončení jesennej časti súť. roč., poradie najlepších strelcov jednotlivých súťaží nájdete na web stránke SsFZ v časti Komisie – KM – materiály.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR na svojom zasadnutí rozhodla o zmene termínu pracovného stretnutia rozhodcov a mentorov projektu Talent. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 17. – 18. 12. 2010 v priestoroch Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach. Pozvánky budú zaslané elektronickou poštou,  program a ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich Spravodajcoch, prípadne na webovej stránke SsFZ.

2.       Zároveň pozývame na záverečné zasadnutie a vyhodnotenie jesennej časti sezóny 2010/2011 predsedov KR ObFZ. Zasadnutie sa uskutoční dňa 17. 12. 2010 od 16.00 h. v Penzióne Daniela v R. Tepliciach.

3.       Na zasadnutie KR dňa 17. 12. 2010 o 17.00 h. v MsÚ v R. Tepliciach pozývame R Tutura a Jačmeník. Účasť menovaných nutná.

4.       Dôrazne upozorňujeme ObFZ L. Mikuláš, že DZ súťaží SsFZ Pavol Chovanec bol disciplinárne riešený DK SsFZ (Spravodajca č.17/2010-11) a z tohto dôvodu nemôže až do uplynutia trestu vykonávať funkciu R a DZ ani v súťažiach ObFZ LM.

5.       Oznamujeme predbežný termín a miesto konania zimného seminára R a DZ SsFZ: 4. – 6. marec 2011 v Liptovskom Mikuláši.

6.        Komisia rozhodcov, úsek delegátov SsFZ  pripravuje počas zimnej prestávky „ Licenčný doplňujúci seminár delegátov zväzu“  pre získanie licencie „A“.  Absolvovanie seminára oprávňuje pôsobiť vo funkcii delegáta stretnutia na zápasoch SsFZ.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom ObFZ, alebo e-mailom na adrese  v.lehotan@zoznam.sk , kde dostanú podmienky a prihlášku  pre zaradenie medzi účastníkov seminára. Konečný termín pre podanie prihlášky je 15. december 2010. KR po splnení podmienok vyberie účastníkov seminára.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Krajské finále NIKE PREMIER CUP 2010/11 pre ZA kraj sa uskutoční 30.marca 2011 (streda) v Martine (účastníci SŽ  FK Čadca, MŠK Žilina, MŠK K.N.Mesto, MŠK Fomat Martin, MFK Ružomberok, MFK Dolný Kubín) a pre BB kraj 31. marca 2011 (štvrtok) vo Zvolene (účastníci MFK Lokomotíva Zvolen, Dukla B.Bystrica, FK Žiar nad Hronom, Partizán Č. Balog, TEMPUS R. Sobota, ŽP Šport Podbrezová)

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Nedoplatky oddielov za súťažný ročník 2010/2011. Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané dňa 18.11.2010  HK-SsFZ. Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov voči SsFZ. 3.liga--  Kremnička s.č.17- 60- eur., L. Štiavnica s č. 20 – 35 €, N. Baňa s č. 20 14 €, MFK BB s č. 20 – 14 €, 4.liga- Revúca s.č.14-110 eur., Predmier s.č.16-7 eur, s.č.17-110 eur, s.č.19- 60 eur,s.č.19-510 eur......spolu 701-eur.,Dúbrava s.č.16- 14eur,Bytčica s.č.17-7 eur,s.č.19-210-eur,K.Lúčka s.č.18-11 eur. K. Lúčka Vv SsFZ ml. mužstvo 2000-eur., O. Jasenica s č. 20 – 14 €,  Skalité s č. 20 – 14 €. 5. liga - Príbelce s.č.18 -7 eur., Radvaň s.č.14-110eur., Klin s.č.17-7eur., Rudinská Vv SsFZ ml. mužstvo 1000-eur. Buzitka s č. 20 – 7 €, Klin s č. 20 – 14 €, Dražkovce s č. 20 – 28 €, Hrochoť s č. 20 -14 €, Priechod s č. 2 – 7 €, Lutila s č. 20 – 7 €, Čebovce s č. 20 – 7 €. Dorast- Terchová s.č.13- 7 eur., J. Lehota s.č.13- 3eur., Látky s.č.14- 3 eur., T. Teplice s.č.14- 3 eur., Zákamenné s.č.14- 6 eur., Klenovec s.č.15- 3 eur., Skalité s.č.15- 60 eur., Ružiná s.č.17- 3eur., Dudince s.č.19- 7 eur., Bzovík s.č.19- 3eur., MFK B.B. s.č.19- 3 eur., Halič s.č.19-14 eur, Balog n. Ip. s č. 20 60 €,. Badín s. č. 20 – 6 €, Černová s č. 20 – 6 €, ŽiaciDlhá s.č.15 - 6 €, s.č.18- 410 €, S. Lupča s.č.18-3 €, Zvolen s.č.18- 60 €, Rajec s č. 20 – 6 €, O. Jasenica s č. 20 – 6 €. HK-SsFZ nariaďuje  uvedené nedoplatky uhradiť oddielom do 1.12.2010 pod následkom  disc. riešenie DK SsFZ.

2.       Všetky ďalšie nedoplatky oddielov boli prejednané dňa 30.11.2010  HK- SsFZ. Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov. 4. liga – Belá (MT) ,V. Blh s.č. 21 - 20€, B. Śtiavnica s.č. 21 - 30€. 5. liga - Raková, D. Tižina, Priechod, Sklabiná, Príbelce všetci s.č. 21 - 20€. Rosina, Trstená, O. Podzámok všetci s.č. 21 - 30€. Ćernová, Rudinská, T. Śtiavnička, Ćebovce všetci s.č. 21 - 50€. Dražkovce s.č. 22 - 210€. Dorast: L. Lúčka, Tisovec, Revúca, Podvysoká, Rosina, Vrútky, Šalková, Žarnovica, Hrinová, Tornala, Staškov, Zuberec, Stožok, Krásno, všetci s.č. 21 - 20€, T. Teplice, O. Jasenica, O. Veselé, Tomašovce, Skabiná, Terchová, Zborov n. B, Horné Hámre, Liesek, Hont. Nemce, Čadca B, Detva,  všetci s.č. 21 - 30€, Predmier, Divín, Kremnica, Bzovík  všetci s.č. 21 - 50€, Kremnica s.č.21 - 3€ MFK BB s.č. 21 -6€, Starší dorast: Fiľakovo s.č. 21 - 20€. Starší žiaci: Fiľakovo, Hliník n.Hr.,B. Štiavnica, Selce, Kováčová, Zborov, Liesek, H    Nemce, Dudince, Dlhá n Or, všetci S č. 21-20€, Krásno N Kysucou, St. Bystrica, Varín, Žarnovica, Čierne, Zakamnné všetci s.č. 21 - 30€, Terchová, Radoľa, V. Rovné, Čadca C, všetci  s.č. 21 - 50€, T. Teplice  s.č. 21 - 220€ R. Teplice s.č. 21 - 6€|. HK SsFZ nariaďuje  uvedené nedoplatky uhradiť oddielom do 15.12.2010 pod následkom  riešenie DK SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Upozorňujeme FK Tatran VLM Pliešovce, že predložený videozáznam z MFS Pliešovce – Hodruša Hámre sa nedá využiť na posúdenie konkrétnych situácií a udalostí z MFS. Žiadame, od jarnej časti súťažného ročníka 2010/2011, FK o zabezpečovanie takého videozáznamu z MFS, ktorý bude spĺňať všetky ustanovenia uvedené v RS SsFZ 2010/2011, časť XV. a a bude ho možné použiť pri riešení prípadnej sťažnosti FK na výkon R, resp. riešenia DK.

2.      Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie.

3.      Žiadosti o registráciu hráčov prichádzajúcich do SR, žijúcich aj dočasne v SR, narodených v cudzine (okrem žiakov už evidovaných príslušným ObFZ majúcich ŽP) a všetkých žien vykonáva v zmysle Reg. poriadku výhradne Matrika SFZ. Ďalej vykonáva výhradne Matrika SFZ základné registrácie všetkých hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu z FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v dvoch najvyšších súťažiach (CL, I. liga). Ďalej uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podávaní žiadostí o registráciu hráčov. Hráči v kategórii žiakov nie sú registrovaní iba evidovaní v SFZ príslušným ObFZ, hráči prechádzajúci z kategórie žiakov do kategórie dorastu t. č. roč. nar. 1995 musia predložiť k registrácii buď ŽP alebo potvrdenie príslušného ObFZ, že neboli evidovaní ako žiaci (na zadnej strane prihlášky k registrácii).

4.      Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

5.       Žiada FK, organizácie, odborné komisie, funkcionárov, trénerov, hráčov, rozhodcov, delegátov, novinárov pracujúcich vo futbalovom hnutí, aby zaslali na SFZ návrhy laureátov na vyhlásenie ceny Fair play za roky 2009 a 2010 (Rozpis RS, str. 46 - Výzva komisie Fair play pri SFZ), jednotlivci a kolektívy, v troch kategóriách - dlhoročná príkladná hráčska činnosť, dlhoročná príkladná činnosť a celkový prínos pre slovenský futbal, mimoriadny čin vo futbale, ktoré sa uskutoční 25. 2. 11 v Dolnom Kubíne. Písomné návrhy zasielajte najneskôr do 31. 12. 10 na adresu: SFZ, Marián Baumann, fax: 02/49249595, e-mail: baumann@futbalsfz.sk, Junácka 6, 832 80 Bratislava.