11. 2. 2011

Spravodajca č. 30/2010-11ŠTK a KM (predsedovia Jaroslav Jekkel a Ján Hlaváč)

 1. Na základe RS SsFZ 2010/2011 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2010/2011 uplatnili písomne najneskôr do 1. marca. 2011. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ 4. marca. 2011 a následne 11. marca. 2011. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené ŠTK a KM SsFZ na zmenu v RS 2010/2011 časť II Termínová listina, hracie dni a časy, bod 4b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.


Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-604 Na návrh TMK SsFZ FK V. Krtíš, L. Štiavnica, Čadca, Fiľakovo, Turany a Kremnička pokuta po 50 €

podľa DP 2-6 za neúčasť trénerov na spoločnom zasadnutí s TMK SsFZ.

D-605 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielovej pohľadávky týmto družstvám dospelých FK:  Kremnička (60 €), L. Štiavnica (35 €), N. Baňa (14 €), MFK BB (14 €), Revúca (110 €), Predmier (7+110+60+510 €), Dúbrava (14 €), Bytčica (7+ 210 €), K.Lúčka (11+2000 €), O. Jasenica (14 €), Príbelce (7+20 €), Klin (7+14 €) Buzitka (7 €), Dražkovce (210 €), Priechod (7 €), Lutila (7 €), Čebovce (7+50 €), Vrútky (210 €), Tvrdošín (7 €) Belá (MT 20 €), V. Blh (20 €), B. Štiavnica (30 €), Raková (20 €), D. Tižina (20 €), Priechod (20 €), Rosina (30 €), Trstená (30 €), O. Podzámok (30 €), Černová (50 €), Turany (246,90 € medzioddielová pohľadávka pre FK L. Štiavnica).

D-606 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám SD a dorastu FK: Terchová (7+30 €), J. Lehota (3 €), Látky (3 €), T. Teplice (3+30 €), Zakamenné (6 €), Klenovec (3 €), Skalité (60 €), Ružiná (3 €), Bzovík (3+50 €), MFK BB (3+6 €), Halič (14 €), Badín (6 €), Černová (6 €), L. Lúčka (20 €), Revúca (20 €), Podvysoká (20 €), Rosina (20 €), Vrútky (20 €), Zuberec (20 €), O. Jasenica (30 €), O. Veselé (30 €), Tomášovce (30 €), Zborov n. B. (30 €), Horné Hámre (30 €), Liesek (30 €), Hont. Nemce (30 €), Čadca B (30 €), Predmier (50 €), Divín (50 €), Kremnica (50+3 €) a Fiľakovo (20 €).

D-607 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám SŽ FK: Dlhá n. Or. (6+410+20 €), S. Lupča (3 €), Zvolen C (60 €), Rajec (6 €), O. Jasenica (6 €), Fiľakovo (20 €), B. Štiavnica (20 €), Selce (20 €), Zborov n. B. (20 €), Liesek (20 €), Hont. Nemce (20 €), Varín (30 €), Čierne (30 €), Zakamenné (30 €), Terchová (50 €), Radoľa (50 €), V. Rovné (50 €), Čadca C (50 €), T. Teplice (220 €) a R. Teplice (6 €).

D-608 Zastavená  činnosť družstiev FK uvedených pod D-605 - 607 trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.


Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

 1. Zimný seminár R a DZ SsFZ všetkých súťaží sa uskutoční v termíne 4. - 6. marca 2011 v Liptovskom Mikuláši. Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná, preto si v dostatočnom predstihu zabezpečte svoje pracovné a súkromné záležitosti tak aby ste sa seminárov mohli zúčastniť. Program seminárov, ako aj ďalšie pokyny a požiadavky KR SsFZ budú zverejnené na webovej stránke SsFZ, prípadne v nasledujúcich spravodajcoch.

 2. Zasadnutie KR SsFZ sa uskutoční dňa 24. 02. 2011 o 16.00 h. na SsFZ Banská Bystrica.

 3. Ospravedlnenia R: Ploštica 28. 2. – 10. 3. 2011.


Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)


 1. NPC 2010/11 –rozlosovanie základných skupín krajských finále NPCZA kraj (Martin, 30.03.2011) A skupina: MFK Ružomberok, MŠK Fomat Martin, FK Čadca B skupina: MŠK Žilina, MFK Dolný Kubín, MŠK K.N.Mesto. BB kraj (Zvolen, 31.03.2011) A skupina: Dukla Banská Bystrica, Partizán Čierny Balog, MFK Lokomotíva Zvolen B skupina: ŽP Šport Podbrezová, FK Žiar n.Hronom, Tempus Rimavská Sobota

 2. Vzhľadom na nepriaznivý aktuálny stav súvisiaci s akreditáciou školení 1. kvalifikačného stupňa (4.trénerskej triedy / C licencie) na ObFZ rozhodla TMK SsFZ o organizácii vyššie uvedeného typu školenia pre trénerov bez trénerského vzdelania v pôsobnosti SsFZ. Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa – 4. triedy / C licencie sa bude konať v Banskej Bystrici v budove FHV UM, Tajovského 40 v rozsahu 56 hodín ( 5 dní) v nasledovných termínoch: 18.03 – 20.03 2011 špeciálna časť vyučovanie každý deň od 09.00 do 20.00 hod. 25.03 a 27.03 2011 všeobecná časť vyučovanie každý deň od 09.00 do 20.00 hod. 12.04 2011 záverečné skúšky (test zo všeobecnej a špeciálnej časti, obhajoba záverečnej práce, prax).Výška poplatku za školenie trénerov je 85.-€ (poplatok zahŕňa náklady na prenájom miestností, telocvične, honoráre lektorov, vystavenie trénerského a licenčného preukazu, prenájom didaktickej techniky, nezahŕňa náklady na cestovné, stravné a ubytovanie). Poplatok sa uhrádza až po oznámení uchádzačovi o prijatí na školenie.Záujemcovia majú možnosť prihlásiť sa na uvedené školenie do 01. marca 2011 zaslaním prihlášky s uvedením mena a priezviska, adresy, mailového a telefonického kontaktu poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica alebo mailom na adresu peterstefanak@gmail.com


Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

 1. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční v piatok 18. 2. 2011 v B. Bystrici.

 2. Slávnostné vyhlásenie laureátov a odovzdanie cien Fair play za roky 2009 a 2010 sa uskutoční 4. 3. 2011 (piatok) o 17,00 v Mestskom kultúrnom stredisku v D. Kubíne.

 3. Sekretariát SsFZ vracia na účty príslušných FK námietkové a odvolacie vklady zložené do 31. 12. 2010: Slovan Skalité (Spravodajca č. 15, KpRS) – 30 €, ŠK Š-team Vinica (Spravodajca č. 15, KpRS) - 30 €, FC Slovan Divín (Spravodajca č. 15, KpRS) - 30 €, Prameň Kováčová (Spravodajca č. 19, KpRS) - 30 € a Kokava nad Rimavicou (Spravodajca č. 29, VV SsFZ) – 80 € (30 + 50 €).

 4. Zmeny v RS časť adresár FK: V. liga sk. A – FK Strečno od 1. 2. 2011 prezident FK Dušan Štadáni, m: 0902 340 494, tel. zam.:041/5697350, fax: 041/5697960, e-mail: starosta@strecno.sk, a mamager FK Kamil Beháň m: 0910 154 589, V. liga sk. B – Tatran Klin od 15. 1. 2011 poverený zastupovaním TJ FO Bystrík Baculák m:0905 568 758, e-mail: baculak@orava.sk, tajomník Michal Kosmel m: 0903 543 347, pošta na adresu: TJ Tatran, 029 41 Klin 478; Mládež – MFK Lokomotíva Zvolen od 25. 1. 2011 riaditeľ MFK Ondrej Debnár; OFK Teplička nad Váhom od 29. 1. 2011 prezidentom OFK Ján Milec m: 0949 704 241, manager OFK Peter Hulka m: 0907 858 740, pošta na adresu: Ján Milec, Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom.

 5. Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie. Žiadame zároveň kolegov z ObFZ, aby prostrednícvom ÚS upozornili na výmenu RP aj funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

 6. Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ v Bratislave vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

 7. Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ: 1/ žiadosť, ktorá obsahuje priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu; 2/ prihláška k registrácii; 3/ fotografia pasových rozmerov nie staršia ako 1 rok; 4/ doklad o úhrade registračného poplatku vo výške 4 €; 5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu; 5/ súhlas s registráciou v klube, ak tento nie je zhodný s klubom, z ktorého bol hráč uvoľnený do zahraničia - týka sa hráčov, ktorí boli uvoľnení do zahraničia po 1. 1. 2009 a do Slovenského futbalového zväzu sa vracajú v lehote kratšej ako 24 mesiacov. Žiadosti so všetkými uvedenými náležitosťami sa zasielajú matrike SFZ doporučenou poštou! V prípade, že žiadosť nebude obsahovať vyššie uvedené doklady, bude vrátená odosielajúcemu klub na doplnenie! l Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia: futbalový klub, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať - posledný diel poštovej poukážky, kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 166 €.