18. 2. 2011

Spravodajca č. 31/2010-11

 

Žiadame R a DZ III. a IV. ligy o zaslanie údajov (meno, priezvisko, adresa aj PSČ, rodné číslo, ČOP, č. účtu, miesto narodenia a stav – slobodný, ženatý, rozvedený) obrato na nové Dohody o pracovnej činnosti na sutaze@ssfz.sk .

 

ŠTK a KM (predsedovia Jaroslav Jekkel a  Ján Hlaváč)

1.        Na základe RS SsFZ  2010/2011 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2010/2011 uplatnili písomne najneskôr do 1. marca. 2011. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  4. marca. 2011 a následne 11. marca. 2011. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené ŠTK a KM SsFZ na zmenu v RS 2010/2011 časť II Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 4b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-604 Na návrh TMK SsFZ FK V. Krtíš, L. Štiavnica, Čadca, Fiľakovo, Turany a Kremnička pokuta po 50 €

podľa DP 2-6 za neúčasť trénerov na spoločnom zasadnutí s TMK SsFZ.

D-605 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielovej pohľadávky týmto družstvám dospelých FK:  Kremnička (60 €), L. Štiavnica (35 €), MFK BB (14 €), Revúca (110 €), Predmier (7+110+60+510 €), Dúbrava (14 €), Bytčica (7+ 210 €),K. Lúčka (11 €), O. Jasenica (14 €), Príbelce (7+20 €), Klin (7+14 €) Buzitka (7 €), Dražkovce (210 €), Priechod (7 €), Lutila (7 €), Čebovce (7+50 €), Tvrdošín (7 €) Belá (MT 20 €), V. Blh (20 €), B. Štiavnica (30 €), Raková (20 €), D. Tižina (20 €), Priechod (20 €), Rosina (30 €), Trstená (30 €), O. Podzámok (30 €), Černová (50 €), Turany (246,90 € medzioddielová pohľadávka pre FK L. Štiavnica).

D-606 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám SD a dorastu FK: Terchová (7+30 €), J. Lehota (3 €), Látky (3 €), T. Teplice (3+30 €), Zakamenné (6 €), Ružiná (3 €), Bzovík (3+50 €), MFK BB (3+6 €), Halič (14 €), Badín (6 €), Černová (6 €), L. Lúčka (20 €), Revúca (20 €), Podvysoká (20 €), Rosina (20 €), Zuberec (20 €), O. Jasenica (30 €), Tomášovce (30 €), Zborov n. B. (30 €), Horné Hámre (30 €), Liesek (30 €), Čadca B (30 €), Predmier (50 €), Divín (50 €), Kremnica (50+3 €) a Fiľakovo (20 €).

D-607 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám SŽ FK: Dlhá n. Or. (6+410+20 €), S. Lupča (3 €), Zvolen C (60 €), Rajec (6 €), O. Jasenica (6 €),  Fiľakovo (20 €), B. Štiavnica (20 €), Selce (20 €), Zborov n. B. (20 €), Liesek (20 €), Varín (30 €), Čierne (30 €), Zakamenné (30 €), Terchová (50 €), V. Rovné (50 €), Čadca C (50 €), T. Teplice (220 €) a R. Teplice (6 €).

D-608 Zastavená  činnosť družstiev FK uvedených pod D-605 - 607 trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Zimný seminár R a DZ SsFZ všetkých súťaží sa uskutoční v termíne 4. - 6. marca 2011 v Liptovskom Mikuláši. Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná, preto si  v dostatočnom predstihu zabezpečte svoje pracovné a súkromné záležitosti tak aby ste sa seminárov mohli zúčastniť. Program seminárov, ako aj ďalšie pokyny a požiadavky KR SsFZ budú zverejnené na webovej stránke SsFZ, prípadne v nasledujúcich spravodajcoch.

2.      Zasadnutie KR SsFZ sa uskutoční dňa 24. 02. 2011 o 16.00 h. na SsFZ Banská Bystrica.            

3.      Ospravedlnenia R: Ploštica 28. 2. – 10. 3. 2011.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NPC 2010/11 –rozlosovanie základných skupín krajských finále NPCZA kraj (Martin, 30.03.2011) A skupina: MFK Ružomberok, MŠK Fomat Martin, FK Čadca B skupina: MŠK Žilina, MFK Dolný Kubín, MŠK K.N.Mesto. BB kraj (Zvolen, 31.03.2011) A skupina: Dukla Banská Bystrica, Partizán Čierny Balog, MFK Lokomotíva Zvolen B skupina: ŽP Šport Podbrezová, FK Žiar n.Hronom, Tempus Rimavská Sobota

2.       Vzhľadom na nepriaznivý aktuálny stav súvisiaci s akreditáciou školení 1. kvalifikačného stupňa (4.trénerskej triedy / C licencie) na ObFZ rozhodla TMK SsFZ o organizácii vyššie uvedeného typu školenia  pre trénerov bez trénerského vzdelania v pôsobnosti SsFZ. Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa – 4. triedy / C licencie sa bude konať v Banskej Bystrici v budove FHV UM, Tajovského 40 v rozsahu 56 hodín ( 5 dní) v nasledovných termínoch: 18.03 – 20.03 2011  špeciálna časť  vyučovanie každý deň od 09.00 do 20.00 hod.  25.03 a 27.03 2011  všeobecná časť vyučovanie každý deň od 09.00 do 20.00 hod. 12.04 2011 záverečné skúšky (test zo všeobecnej a špeciálnej časti, obhajoba záverečnej  práce, prax).Výška poplatku za školenie trénerov je 85.-€ (poplatok zahŕňa náklady na prenájom miestností, telocvične, honoráre lektorov, vystavenie trénerského a licenčného preukazu, prenájom didaktickej techniky, nezahŕňa náklady na cestovné, stravné a ubytovanie). Poplatok sa uhrádza až po oznámení uchádzačovi o prijatí na školenie.Záujemcovia majú možnosť prihlásiť sa na uvedené školenie do 01. marca 2011 zaslaním prihlášky  s uvedením mena a priezviska, adresy, mailového a telefonického kontaktu poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica alebo mailom na adresu peterstefanak@gmail.com

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Nová adresa SFZ Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

2.     Slávnostné vyhlásenie laureátov a odovzdanie cien Fair play za roky 2009 a 2010 sa uskutoční 4. 3. 2011 (piatok) o 17,00 v Mestskom kultúrnom stredisku v D. Kubíne.

3.     Zmeny v RS časť adresár FK: V. liga sk. A – ŠK Juventus Žilina-Závodie od 4. 12. 2010 prezident Pavol Hucík m 0907 846628, manager Marek Majtán m 0915 970776, adresa: Marek Majtán, Predmestská 1335/19, 010 01 Žilina; ŠK Javorník Makov od 17. 2. 2011 predseda Peter Kubinec m 0905 348390, tajomník Juraj Šustek m 0908 909772, e mail skjavornikmakov@gmail.com , adresa Peter Kubinec, 023 56 Makov 298; Slovan Rudinská od 6. 2. 2011 prezident Martin Kravec, tajomník Pavol Mičák; mládež: Družstevník Dlhá n. Oravou od 13. 2. 2011 predseda Peter Jendrišek m 0903 233163, tajomník Pavel Capuliak m 0915 876981, adresa Peter Jendrišek, 027 55 Dlhá n. Oravou 98.

4.     Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie. Žiadame zároveň kolegov z ObFZ, aby prostrednícvom ÚS upozornili na výmenu RP aj funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

5.     Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ v Bratislave vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

6.       Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ: 1/ žiadosť, ktorá obsahuje priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu; 2/ prihláška k registrácii; 3/ fotografia pasových rozmerov nie staršia ako 1 rok; 4/ doklad o úhrade registračného poplatku vo výške 4 €; 5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu; 5/ súhlas s registráciou v klube, ak tento nie je zhodný s klubom, z ktorého bol hráč uvoľnený do zahraničia - týka sa hráčov, ktorí boli uvoľnení do zahraničia po 1. 1. 2009 a do Slovenského futbalového zväzu sa vracajú v lehote kratšej ako 24 mesiacov. Žiadosti so všetkými uvedenými náležitosťami sa zasielajú matrike SFZ doporučenou poštou! V prípade, že žiadosť nebude obsahovať vyššie uvedené doklady, bude vrátená odosielajúcemu klub na doplnenie! l Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia: futbalový klub, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať - posledný diel poštovej poukážky, kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 166 €.