25. 2. 2011

Spravodajca č. 32/2010-11

 

Žiadame R a DZ III. a IV. ligy o zaslanie údajov (meno, priezvisko, adresa aj PSČ, rodné číslo, ČOP, č. účtu, miesto narodenia a stav – slobodný, ženatý, rozvedený) obratom, na nové Dohody o pracovnej činnosti na sutaze@ssfz.sk .

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2010/2011 sa uskutoční v dňoch 17.3. a 24.3.2011 od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

2.     Schválené zmeny hracích dní a UHČ pre jarnú časť 2010/2011 : Fomat Martin (SO, UHČ),  Baník Veľký Krtíš (SO, UHČ), MŠK Kysucké Nové Mesto (SO, UHČ).

3.     Schvaľujeme v jarnej časti 2010/2011 hracie plochy pre FK Žiar nad Hronom: 14.kolo L. Vieska, 16.kolo L. Vieska, 18. kolo L. Vieska, 19. kolo Žiar n. Hronom, 21.kolo L. Vieska, 23.kolo Žiar n. Hronom, 25.kolo Žiar n. Hronom (všetky NE, UHČ).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.        Na základe RS SsFZ  2010/2011 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2010/2011 uplatnili písomne najneskôr do 1. marca. 2011. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  4. marca. 2011 a následne 11. marca. 2011. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené ŠTK a KM SsFZ na zmenu v RS 2010/2011 časť II Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 4b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-604 Na návrh TMK SsFZ FK V. Krtíš, L. Štiavnica, Čadca, Fiľakovo, Turany a Kremnička pokuta po 50 €

podľa DP 2-6 za neúčasť trénerov na spoločnom zasadnutí s TMK SsFZ.

D-605 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielovej pohľadávky týmto družstvám dospelých FK: 

Kremnička (60 €),

MFK BB (14 €),

Revúca (110 €),

Predmier (7+110+60+510 €),

Dúbrava (14 €),

Bytčica (7+ 210 €),

K. Lúčka (110 € z toho 11 € uhradené),

Príbelce (7+20 €),

Klin (7+14 €)

Buzitka (7 €),

Dražkovce (210 €),

Priechod (7 €),

Lutila (7 €),

Čebovce (7+50 €),

Tvrdošín (7 €)

Belá (MT 20 €),

V. Blh (20 €),

Raková (20 €),

D. Tižina (20 €),

Priechod (20 €),

Rosina (30 €),

O. Podzámok (30 €),

Černová (50 €),

Turany (246,90 € medzioddielová pohľadávka pre FK L. Štiavnica).

D-606 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám SD a dorastu FK:

Terchová (7+30 €),

J. Lehota (3 €),

Látky (3 €),

T. Teplice (3+30 €),

Zakamenné (6 €),

Ružiná (3 €),

Bzovík (3+50 €),

MFK BB (3+6 €),

Badín (6 €),

Černová (6 €),

L. Lúčka (20 €),

Revúca (20 €),

Podvysoká (20 €),

Rosina (20 €),

Zuberec (20 €),

Tomášovce (30 €),

Zborov n. B. (30 €),

Horné Hámre (30 €),

Liesek (30 €),

Čadca B (30 €),

Predmier (50 €),

Divín (50 €),

Kremnica (50+3 €)

Fiľakovo (20 €).

D-607 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám SŽ FK:

S. Lupča (3 €),

Rajec (6 €),

Fiľakovo (20 €),

Selce (20 €),

Zborov n. B. (20 €),

Liesek (20 €),

Varín (30 €),

Zakamenné (30 €),

Terchová (50 €),

V. Rovné (50 €),

Čadca C (50 €),

T. Teplice (220 €)

R. Teplice (6 €).

D-608 Zastavená  činnosť družstiev FK uvedených pod D-605 - 607 trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Zimné semináre R a DZ SsFZ sa uskutočnia v priestoroch Združenej strednej školy - Učilište poľnohospodárske, Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš nasledovne: R+DZ III. liga 4. a 5.3.2011 (piatok, sobota) + vybraní R IV. a  V. ligy:  Holas, Chudý, Juríček, Košarník, Krahulec, Martin, Pilšáková, Očenáš, Rogoň, Weiss, Zlejší, Hýllová, Poláček. Zároveň pozývame na seminár v dňoch 4. a 5. 3. 2011 nasledovných R: Antalík, Jačmeník, Kret, Tapfer a DZ Braučok (účastnícky poplatok R a DZ III. ligy, vybraných a pozvaných R je 15 €). R + DZ IV. liga 5.3.2011 (sobota), R + DZ V. liga 6.3.2011 (nedeľa). Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je podmienkou účinkovania R a DZ v jarnej časti 2010/2011, preto si  v dostatočnom predstihu zabezpečte svoje pracovné a súkromné záležitosti tak aby ste sa seminárov mohli zúčastniť. Nezúčastnení R resp. DZ uhradia v náhradnom termíne účastnícky poplatok 15 €. Program seminárov je zverejnený na web-stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) aj s časmi prezentácie, preto všetkých žiadame o dochvíľnosť. Na seminároch každý rozhodca SsFZ uhradí príspevok 10 € na organizačné náklady KR SsFZ v roku 2011. Účastnícky poplatok, resp. príspevok uhradia všetci menovaní poštovým poukazom SsFZ, ktoré sú k dispozícii na každom ObFZ (do správy pre adresáta uvedú KR – príspevok, resp. poplatok), prevodom na účet SsFZ č. 0050192944/0900, (uvedú konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 547025), prípadne v hotovosti pri prezentácii.

2.     KR SsFZ žiada KR ObFZ o nahlásenie aktuálnych počtov rozhodcov v jednotlivých ObFZ. V informácii požadujeme uviesť aj najvyššie dosiahnuté vzdelanie, t. zn. koľkí R majú vzdelanie bez maturity, s maturitou, prípadne vysokoškolské vzdelanie. Uvedené žiadame zaslať e-mailovou poštou na SsFZ najneskôr do 10. 3. 2011.

3.     Oznamujeme predbežný termín a miesto doškoľovacieho seminára R a DZ licencie „A“ 7. 5. 2011  v Banskej Bystrici.

4.     Ospravedlnenia R: Brodňan – celá jarná časť 2011, Frontová 4.3 – 8.3.2011, Galád 10.3 – 23.3. a 8.4 – 11.4.2011, Jakubjak 25.3. – 25.4.2011, Krajči J. 21.5 – 22.5., 13.6. – 12.7.2011 a pracovné dni.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NPC 2010/11 –rozlosovanie základných skupín krajských finále NPCZA kraj (Martin, 30.03.2011) A skupina: MFK Ružomberok, MŠK Fomat Martin, FK Čadca B skupina: MŠK Žilina, MFK Dolný Kubín, MŠK K.N.Mesto. BB kraj (Zvolen, 31.03.2011) A skupina: Dukla Banská Bystrica, Partizán Čierny Balog, MFK Lokomotíva Zvolen B skupina: ŽP Šport Podbrezová, FK Žiar n.Hronom, Tempus Rimavská Sobota

2.       Vzhľadom na nepriaznivý aktuálny stav súvisiaci s akreditáciou školení 1. kvalifikačného stupňa (4.trénerskej triedy / C licencie) na ObFZ rozhodla TMK SsFZ o organizácii vyššie uvedeného typu školenia  pre trénerov bez trénerského vzdelania v pôsobnosti SsFZ. Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa – 4. triedy / C licencie sa bude konať v Banskej Bystrici v budove FHV UM, Tajovského 40 v rozsahu 56 hodín ( 5 dní) v nasledovných termínoch: 18.03 – 20.03 2011  špeciálna časť  vyučovanie každý deň od 09.00 do 20.00 hod.  25.03 a 27.03 2011  všeobecná časť vyučovanie každý deň od 09.00 do 20.00 hod. 12.04 2011 záverečné skúšky (test zo všeobecnej a špeciálnej časti, obhajoba záverečnej  práce, prax).Výška poplatku za školenie trénerov je 85.-€ (poplatok zahŕňa náklady na prenájom miestností, telocvične, honoráre lektorov, vystavenie trénerského a licenčného preukazu, prenájom didaktickej techniky, nezahŕňa náklady na cestovné, stravné a ubytovanie). Poplatok sa uhrádza až po oznámení uchádzačovi o prijatí na školenie.Záujemcovia majú možnosť prihlásiť sa na uvedené školenie do 01. marca 2011 zaslaním prihlášky  s uvedením mena a priezviska, adresy, mailového a telefonického kontaktu poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica alebo mailom na adresu peterstefanak@gmail.com

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     Dňa 24. 2. 11 prerokovala MaK prestupy:

a)     zamietnutý prestup – čl. 12 PP: Szobonya Robert 870327 Družstevník Gemer – FK mesta Tornaľa,

b)     neprerokovaný prestup – čl. 5/1 PP: Sedúch Marián 791023 ŠK Belá – Považan N. Lúčka, Vrábel Peter 850405 ŠK Belá – TJ Kotrč. Lúčka (aj čl. 4/3 PP.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Nová adresa SFZ Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

2.     Slávnostné vyhlásenie laureátov a odovzdanie cien Fair play za roky 2009 a 2010 sa uskutoční 4. 3. 2011 (piatok) o 17,00 v Mestskom kultúrnom stredisku v D. Kubíne.

3.     Zmeny v RS časť adresár FK:

a)     V. liga sk. A – ŠK Belá od 15. 1. 2011 prezident Daniel Užák m 0949 483982, e mail daniel.uzak@gmail.com, predseda Anton Cabadaj m 0907 577906, tajomník Peter Šugár m 0948 410070, e mail peter.sugar@azet.sk, adresa: ŠK, OÚ, Oslobodenia 183, 013 05 Belá

b)     V. liga sk. B – FC TJ O. Podzámok od 5. 12. 2010 predseda Anton Kubas m 0918 547748, 0905 618316, tajomník Ján Holubčík 0905 744617.

c)     mládež: MFK Spartka Hriňová  od jarnej časti prezident Ján Paučo m 0905 142133, manager Juraj Ľalík 0905 252211, tajomník Marián Feder m 0907 819858; MFK Lokomotíva Zvolen riaditeľ Ondrej Debnár 0905 263600.

4.     Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie. Žiadame zároveň kolegov z ObFZ, aby prostrednícvom ÚS upozornili na výmenu RP aj funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

5.     Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ v Bratislave vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

6.       Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ: 1/ žiadosť, ktorá obsahuje priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu; 2/ prihláška k registrácii; 3/ fotografia pasových rozmerov nie staršia ako 1 rok; 4/ doklad o úhrade registračného poplatku vo výške 4 €; 5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu; 5/ súhlas s registráciou v klube, ak tento nie je zhodný s klubom, z ktorého bol hráč uvoľnený do zahraničia - týka sa hráčov, ktorí boli uvoľnení do zahraničia po 1. 1. 2009 a do Slovenského futbalového zväzu sa vracajú v lehote kratšej ako 24 mesiacov. Žiadosti so všetkými uvedenými náležitosťami sa zasielajú matrike SFZ doporučenou poštou! V prípade, že žiadosť nebude obsahovať vyššie uvedené doklady, bude vrátená odosielajúcemu klub na doplnenie! l Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia: futbalový klub, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať - posledný diel poštovej poukážky, kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 166 €.