4. 3. 2011

Spravodajca č. 33/2010-11

 

V súvislosti so zmenami v Zákone o sociálnom poistení, platnými od 1. 1. 2011, ktoré výrazne znevýhodňujú používanie príkaznej zmluvy pre potreby úhrady za výkon R a DZ (odvod do zdravotnej poisťovne), a v prípade použitia dohody o vykonaní práce pre vyplatenie R a DZ (nahlásenie a odhlásenie príslušných R a DZ do registra poistencov soc. poisťovne, úhrada poistného a s tým spojené výkazníctvo) pripravuje SsFZ, už od jarnej časti súťažného  ročníka 2010/11 úhradu nákladov spojených s činnosťou R a DZ prostredníctvom SsFZ. Po vcelku kladných ohlasoch z klubov III. a IV. ligy, kde tento spôsob už funguje, by sa jednalo okrem týchto o zabezpečovanie úhrady v stretnutiach V. ligy dospelých a vo všetkých súťažiach mládeže riadených SsFZ.

V súvislosti s tým upozorňujeme, že na tieto účely zriadil SsFZ špeciálny účet – 0305642565/0900. Tento účet bude slúžiť výhradne k prijímaniu záloh, resp. platieb od FK a na úhradu nákladov spojených s činnosťou R a DZ.

Futbalové kluby, majúce družstvá dospelých zaradené v súťažiach SsFZ by postupovali rovnako ako FK III. a IV. ligy, teda vkladali by na uvedené číslo účtu zálohovo v 4 splátkach  sumu uvedenú v RS 2010/11 navýšenú o zálohovú platbu za družstvo (družstvá) mládeže. Prehľadnú tabuľku o výške poplatkov a zálohových platieb uverejníme v nasledujúcom Spravodajcovi.

FK, majúce v súťažiach riadených SsFZ zaradené len družstvo  (á) mládeže – obdržia po skončení príslušného mesiaca od SsFZ faktúru skutočne vynaložených nákladov na činnosť R a DZ, ktorú v určenom časovom limite uhradia. V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne odstúpi sekretariát záležitosť DK a vyradí FK zo systému úhrad.

Ďalej upozorňujeme, že v krátkom čase plánujeme zriadiť na web. stránke SsFZ špeciálnu ikonu Platby R a DZ, kde postupne zverejníme všetky pokyny a podrobnosti k bezproblémovému fungovaniu tohto systému a postupne zverejníme prehľad, podľa jednotlivých FK s uvedením prijatých platieb (záloh) a skutočne vyplatených prostriedkov z účtu FK.

Upozorňujeme FK III. a IV. ligy, aby platby uvedené v RS 2010/11 ako 3. splátka do budúceho týždňa neuhrádzali.

Zároveň upozorňujeme všetky FK, že po zvážení uvedených skutočností, v prípade, že im uvedený systém nevyhovuje, aby najneskôr do 17. 3. 2011 túto skutočnosť ohlásili písomne na SsFZ a budú pokračovať v úhradách za činnosť R a DZ doterajším spôsobom, to znamená že uzatvoria s príslušnými R a DZ dohodu, resp. zmluvu a uhradia im odmenu a náklady spojené s výkonom funkcie po skončení MFS.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2010/2011 sa uskutoční v dňoch 17.3. a 24.3.2011 od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

2.      Schválené zmeny hracích dní a UHČ pre jarnú časť 2010/2011 : Fomat Martin (SO, UHČ),  Baník Veľký Krtíš (SO, UHČ), MŠK Kysucké Nové Mesto (SO, UHČ), Fiľakovo (SO, UHČ)

3.      Schvaľujeme v jarnej časti 2010/2011 hracie plochy pre FK Žiar nad Hronom: 14.kolo L. Vieska, 16.kolo L. Vieska, 18. kolo L. Vieska, 19. kolo Žiar n. Hronom, 21.kolo L. Vieska, 23.kolo Žiar n. Hronom, 25.kolo Žiar n. Hronom (všetky NE, UHČ).

4.      Schvaľujeme zmeny začiatkov stretnutí V. ligy C: 14. kolo (Šálková – Priechod) 26.3.2011 o 18,00 hod. a 16. kolo (Šálková – Sl. Ľupča) 9.4.2011 o 18,00 hod.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.        Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2010/11 sa uskutoční 17. a 24. 3. 2011 od 15.00-17.00 na SsFZ. Upozorňujeme, že súpisky vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v príslušnej vekovej kategórii viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov, ktoré sú platné pre celý súťažný ročník 2010/11.

2.        Na základe RS 2010/11 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vyžrebovaní v RS platia počas celého súť. roč. 2010/11 až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov v Spravodajcoch SsFZ platia len na príslušnú časť súť. roč. (jeseň). Z toho dôvodu upozorňujeme GK, aby si uvedené výnimky pre jarnú časť súť. roč. 2010/11 uplatnili písomné najneskôr od 1. 3. 11. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ. Pri tejto príležitosti upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM v RS časť II. Termínová listina bod 4/b je povinnosťou informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

3.        Oznamujeme účastníkom:

a)     V. ligy dorast sk. A, že ŠK D. Hričov odohrá svoje doma hrané MFS v jarnej časti v sobotu UHČ dospelých,

b)     V. ligy dorast sk. A, že FK Slovan Podvysoká odohrá svoje doma hrané MFS v jarnej časti v sobotu UHČ dospelých,

c)     V. ligy dorast sk. D, že FK Kokava n. R. odohrá svoje doma hrané MFS v jarnej časti ročníka v sobotu UHČ dospelých,

d)     III. ligy SŽ a MŽ sk. A, že FC Ajax Slimáčik Mojš odohrá svoje doma hrané MFS v jarnej časti ročníka na ihrisku Bytčica (šport. areál TJ Tatran Bytčica) v UHČ. Stretnutia 20., 22., 24. a 26. kola sa odohrajú o 12.00-14.00 na ihrisku v Bytčici.

e)     III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že TJ Blatná Habovka odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu ako predzápas dospelých,

f)       I. ligy MŽ sk. SEVER, že MŠK K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu UHČ (10.00-11.30),

g)     I. ligy MŽ sk. SEVER, že MŠK Fomat Martin odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu UHČ (10.00-11.30) na UT.

4.        Nariaďuje odohrať MFS:

a)     21. kola III. ligy SD a MD Bánová – L. Mikuláš 30. 4. 11 o 10.00-12.30,

b)     18. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Tornaľa – Krupina 24. 4. 11 o 14.00, Tornaľa Kalinovo 8. 5. 11 o 14.00,

c)     17. kolo V. ligy dorast sk. D Balog – Sklabiná 17. 4. o 13.30,

d)     19. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Bánová – Radoľa 1. 5. 11 o 10.00-12.00 ihrisko Brezany,

5.        Oznamuje funkcionárom FK, zmenu e mailovej adresy predsedu KM J. Hlaváča: hlavac.lovca@gmail.com.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-605 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielovej pohľadávky týmto družstvám dospelých FK: 

Kremnička (60 €),

MFK BB (14 €),

Revúca (110 €),

Predmier (7+110+60+510 €),

Dúbrava (14 €),

Bytčica (7+ 210 €),

K. Lúčka (110 € z toho 11 € uhradené),

Príbelce (7+20 €),

Buzitka (7 €), 

Priechod (7 €),

Čebovce (7+50 €),

Tvrdošín (7 €)

Belá (MT 20 €),

V. Blh (20 €),

Raková (20 €),

D. Tižina (20 €),

Priechod (20 €),

Rosina (30 €),

O. Podzámok (30 €),

Černová (50 €),

Turany (246,90 € medzioddielová pohľadávka pre FK L. Štiavnica).

D-606 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám SD a dorastu FK:

Terchová (7+30 €),

J. Lehota (3 €),

Látky (3 €),

T. Teplice (3+30 €),

Zákamenné (6 €),

Ružiná (3 €),

Bzovík (3+50 €),

MFK BB (3+6 €),

Badín (6 €),

Černová (6 €),

L. Lúčka (20 €),

Revúca (20 €),

Podvysoká (20 €),

Rosina (20 €),

Tomášovce (30 €),

Horné Hámre (30 €),

Čadca B (30 €),

Predmier (50 €),

Divín (50 €),

Kremnica (50+3 €)

Fiľakovo (20 €).

D-607 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám SŽ FK:

S. Lupča (3 €),

Fiľakovo (20 €),

Selce (20 €),

Zakamenné (30 €),

Terchová (50 €),

V. Rovné (50 €),

Čadca C (50 €),

T. Teplice (220 €)

R. Teplice (6 €).

D-608 Zastavená  činnosť družstiev FK uvedených pod D-605 - 607 trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Zimné semináre R a DZ SsFZ sa uskutočnia v priestoroch Združenej strednej školy - Učilište poľnohospodárske, Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš nasledovne: R+DZ III. liga 4. a 5.3.2011 (piatok, sobota) + vybraní R IV. a  V. ligy:  Holas, Chudý, Juríček, Košarník, Krahulec, Martin, Pilšáková, Očenáš, Rogoň, Weiss, Zlejší, Hýllová, Poláček. Zároveň pozývame na seminár v dňoch 4. a 5. 3. 2011 nasledovných R: Antalík, Jačmeník, Kret, Tapfer a DZ Braučok (účastnícky poplatok R a DZ III. ligy, vybraných a pozvaných R je 15 €). R + DZ IV. liga 5.3.2011 (sobota), R + DZ V. liga 6.3.2011 (nedeľa). Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je podmienkou účinkovania R a DZ v jarnej časti 2010/2011, preto si  v dostatočnom predstihu zabezpečte svoje pracovné a súkromné záležitosti tak aby ste sa seminárov mohli zúčastniť. Nezúčastnení R resp. DZ uhradia v náhradnom termíne účastnícky poplatok 15 €. Program seminárov je zverejnený na web-stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) aj s časmi prezentácie, preto všetkých žiadame o dochvíľnosť. Na seminároch každý rozhodca SsFZ uhradí príspevok 10 € na organizačné náklady KR SsFZ v roku 2011. Účastnícky poplatok, resp. príspevok uhradia všetci menovaní poštovým poukazom SsFZ, ktoré sú k dispozícii na každom ObFZ (do správy pre adresáta uvedú KR – príspevok, resp. poplatok), prevodom na účet SsFZ č. 0050192944/0900, (uvedú konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 547025), prípadne v hotovosti pri prezentácii.

2.     KR SsFZ žiada KR ObFZ o nahlásenie aktuálnych počtov rozhodcov v jednotlivých ObFZ. V informácii požadujeme uviesť aj najvyššie dosiahnuté vzdelanie, t. zn. koľkí R majú vzdelanie bez maturity, s maturitou, prípadne vysokoškolské vzdelanie. Uvedené žiadame zaslať e-mailovou poštou na SsFZ najneskôr do 10. 3. 2011.

3.     Oznamujeme predbežný termín a miesto doškoľovacieho seminára R a DZ licencie „A“ 7. 5. 2011  v Banskej Bystrici.

1.     Ospravedlnenia R: Fáber - soboty dopoludnia do 12:00 h., Pšenák -  prac.dni, soboty,  3.4., 15.5. a  22.5.2011, Berko  1.4.- 25.4.2011, Kratochvíla -  prac.dni a soboty, Pilšáková - ukončenie akt.činnosti, Martinec - celá jarná časť 2011, Paulíková  4.3.2011

2.     Ospravedlnenia DZ: Roštár 16.4.-17.4.a 23.4.- 24.4.2011, Truban 12.3.-13.3., 19.3.-20.3. a 26.3.2011,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NPC 2010/11 –rozlosovanie základných skupín krajských finále NPCZA kraj (Martin, 30.03.2011) A skupina: MFK Ružomberok, MŠK Fomat Martin, FK Čadca B skupina: MŠK Žilina, MFK Dolný Kubín, MŠK K.N.Mesto. BB kraj (Zvolen, 31.03.2011) A skupina: Dukla Banská Bystrica, Partizán Čierny Balog, MFK Lokomotíva Zvolen B skupina: ŽP Šport Podbrezová, FK Žiar n.Hronom, Tempus Rimavská Sobota

2.       Vzhľadom na nepriaznivý aktuálny stav súvisiaci s akreditáciou školení 1. kvalifikačného stupňa (4.trénerskej triedy / C licencie) na ObFZ rozhodla TMK SsFZ o organizácii vyššie uvedeného typu školenia  pre trénerov bez trénerského vzdelania v pôsobnosti SsFZ. Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa – 4. triedy / C licencie sa bude konať v Banskej Bystrici v budove FHV UM, Tajovského 40 v rozsahu 56 hodín ( 5 dní) v nasledovných termínoch: 18.03 – 20.03 2011  špeciálna časť  vyučovanie každý deň od 09.00 do 20.00 hod.  25.03 a 27.03 2011  všeobecná časť vyučovanie každý deň od 09.00 do 20.00 hod. 12.04 2011 záverečné skúšky (test zo všeobecnej a špeciálnej časti, obhajoba záverečnej  práce, prax).Výška poplatku za školenie trénerov je 85.-€ (poplatok zahŕňa náklady na prenájom miestností, telocvične, honoráre lektorov, vystavenie trénerského a licenčného preukazu, prenájom didaktickej techniky, nezahŕňa náklady na cestovné, stravné a ubytovanie). Poplatok sa uhrádza až po oznámení uchádzačovi o prijatí na školenie.Záujemcovia majú možnosť prihlásiť sa na uvedené školenie do 01. marca 2011 zaslaním prihlášky  s uvedením mena a priezviska, adresy, mailového a telefonického kontaktu poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica alebo mailom na adresu peterstefanak@gmail.com

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.      HK prejednala nedoplatky oddielov voči SsFZ k 28. 2. 11: III. liga – všetci Spravodaj č. 30 po 50 €: V. Krtíš, L. Štiavnica, Čadca, Fiľakovo, Turany, Kremnička a nariaďuje uvedené nedoplatky uhradiť do 10. 3. 2011 pod následkom riešenia DK.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Nová adresa SFZ Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

2.     Zmeny v RS časť adresár FK: III. liga, od 21. 2. 2011 prezident  FTC Fiľakovo Attila Visnyai.

3.     Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 18. 3. 2011 v B. Bystrici.

4.     Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie. Žiadame zároveň kolegov z ObFZ, aby prostrednícvom ÚS upozornili na výmenu RP aj funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že výmena RP pri osobnom doručení – na počkanie – je poplatok 10 € za jeden RP.

5.     Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ v Bratislave vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

6.       Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ: 1/ žiadosť, ktorá obsahuje priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu; 2/ prihláška k registrácii; 3/ fotografia pasových rozmerov nie staršia ako 1 rok; 4/ doklad o úhrade registračného poplatku vo výške 4 €; 5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu; 5/ súhlas s registráciou v klube, ak tento nie je zhodný s klubom, z ktorého bol hráč uvoľnený do zahraničia - týka sa hráčov, ktorí boli uvoľnení do zahraničia po 1. 1. 2009 a do Slovenského futbalového zväzu sa vracajú v lehote kratšej ako 24 mesiacov. Žiadosti so všetkými uvedenými náležitosťami sa zasielajú matrike SFZ doporučenou poštou! V prípade, že žiadosť nebude obsahovať vyššie uvedené doklady, bude vrátená odosielajúcemu klub na doplnenie! l Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia: futbalový klub, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať - posledný diel poštovej poukážky, kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 166 €.