18. 3. 2011

Spravodajca č. 35/2010-11

 

V súvislosti so zmenami v Zákone o sociálnom poistení, platnými od 1. 1. 2011, ktoré výrazne znevýhodňujú používanie príkaznej zmluvy pre potreby úhrady za výkon R a DZ (odvod do zdravotnej poisťovne), a v prípade použitia dohody o vykonaní práce pre vyplatenie R a DZ (nahlásenie a odhlásenie príslušných R a DZ do registra poistencov soc. poisťovne, úhrada poistného a s tým spojené výkazníctvo) pripravuje SsFZ, už od jarnej časti súťažného  ročníka 2010/11 úhradu nákladov spojených s činnosťou R a DZ prostredníctvom SsFZ. Po vcelku kladných ohlasoch z klubov III. a IV. ligy, kde tento spôsob už funguje, by sa jednalo okrem týchto o zabezpečovanie úhrady v stretnutiach V. ligy dospelých a vo všetkých súťažiach mládeže riadených SsFZ.

V súvislosti s tým upozorňujeme, že na tieto účely zriadil SsFZ špeciálny účet – 0305642565/0900. Tento účet bude slúžiť výhradne k prijímaniu záloh, resp. platieb od FK a na úhradu nákladov spojených s činnosťou R a DZ.

Futbalové kluby, majúce družstvá dospelých zaradené v súťažiach SsFZ by postupovali rovnako ako FK III. a IV. ligy, teda vkladali by na uvedené číslo účtu zálohovo v 4 splátkach  sumu uvedenú v RS 2010/11 navýšenú o zálohovú platbu za družstvo (družstvá) mládeže. Prehľadnú tabuľku o výške poplatkov a zálohových platieb nájdete na web stránke SsFZ v časti Dokumenty pod názvom Rozpis zálohových platieb FK za R a DZ pre jarnú časť súť. roč. 2010/11. Dokument je rozdelený podľa jednotlivých súťaží dospelých a príslušnú súťaž zvoľte na spodnej lište dokumentu. V uvedenom dokumente nájdete variabilný symbol (nevyhnutné používať z dôvodu identifikácie platiteľa), nové č. účtu, ktorý slúži výhradne na príjem poplatkov za R a DZ, výšku a termín úhrady 1. splátky do 30. 3. 2011.

FK, majúce v súťažiach riadených SsFZ zaradené len družstvo  (á) mládeže – obdržia po skončení príslušného mesiaca od SsFZ faktúru skutočne vynaložených nákladov na činnosť R a DZ, ktorú v určenom časovom limite uhradia. V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne odstúpi sekretariát záležitosť DK a vyradí FK zo systému úhrad.

Ďalej upozorňujeme, že v krátkom čase plánujeme zriadiť na web. stránke SsFZ špeciálnu ikonu Platby R a DZ, kde postupne zverejníme všetky pokyny a podrobnosti k bezproblémovému fungovaniu tohto systému.

V tejto súvislosti žiadame KR ObFZ, resp. sekretárov ObFZ, aby nahlásili na sutaze@ssfz.sk  osobné údaje R z nominačnej listiny ObFZ v počte 5 – 10, ktorí budú obsadzovaní na stretnutia riadené SsFZ v priebehu jarnej časti súť. roč. 2010/11. Údaje potrebné pre uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti, resp. pre nahlásenie do registra poistencov soc. poisťovne. Meno, priezvisko, presná adresa bydliska s PSČ, RČ, ČOP, miesto narodenia, stav (ženatý, slobodný...) a č. účtu, na ktorý im bude zasielaná odmena. Uvedené údaje žiadame zaslať najneskôr do 18. 3. 2011.

V priebehu uplynulého týždňa rozoslal sekretariát SsFZ potvrdenia o prijatých platbách a vyúčtovanie R a DZ FK III. a IV. ligy za r. 2010. Tu chceme upozorniť, že vzhľadom k zriadeniu nového účtu SsFZ, ktorý bude slúžiť výlučne na platby R a DZ je potrebné vzniknuté nedoplatky uhradiť na pôvodný účet SsFZ, ktorého číslo je uvedené na potvrdení. Uvedené nedoplatky a preplatky vznikli vzhľadom na nerovnaký počet doma odohraných MFS v jesennej a jarnej časti v priebehu celého súť. roč. by sa zrovnali. Túto skutočnosť zohľadníme pri stanovení výšky zálohových platieb pre jarnú časť ktoré sú zverejnené na stránke SsFZ .

Pri tejto príležitosti ponúka sekretariát SsFZ možnosť bezhotovostného odmeňovania R a DZ aj FK, ktorých družstvá štartujú v ml. súťažiach riadených SFZ a tieto stretnutia zabezpečujú R a DZ z nominačnej listiny SsFZ. Jedná sa o stretnutia I. LSD a MD, II. LSD a MD východ, I. LSŽ A, B doteraz nám chýba vyjadrenie k takejto možnosti od FK: MFK Ružomberok, Dukla B. Bystrica, Fomat Martin, Tempus RS, Partizán Č. Balog, FK Čadca. Stanovisko očakávame obratom.

Vzhľadom ku skoršiemu začiatku súťaží riadených SFZ a potrebou uzatvoriť zmluvy a nahlásiť R a DZ do soc. poisťovne – vopred, dokážeme zabezpečovať úhradu nákladov za MFS súťaží riadených SFZ, ktoré sa odohrajú po 25. 3. 2011.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     ŠTK SsFZ berie na vedomie list ŠK AQUA Turčianske Teplice o odhlásení družstva dospelých IV. ligy S v jarnej časti súťažného ročníka 2010/2011. V zmysle čl. 108 SP budú všetky výsledky ŠK T. Teplice dosiahnuté v jesennej časti 2010/2011 anulované, FK ktoré mali vylosované stretnutia v jarnej časti 2010/2011 s ŠK T. Teplice budú mať v tomto termíne voľno.

2.     Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2010/2011 sa uskutoční dňa 24.3.2011 od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

3.     Schválené zmeny hracích dní a UHČ pre jarnú časť 2010/2011 : Fomat Martin (SO, UHČ),  Baník Veľký Krtíš (SO, UHČ), MŠK Kysucké Nové Mesto (SO, UHČ), Fiľakovo (SO, UHČ)

4.     Schvaľujeme v jarnej časti 2010/2011 hracie plochy pre FK Žiar nad Hronom: 14.kolo L. Vieska, 16.kolo L. Vieska, 18. kolo L. Vieska, 19. kolo Žiar n. Hronom, 21.kolo L. Vieska, 23.kolo Žiar n. Hronom, 25.kolo Žiar n. Hronom (všetky NE, UHČ).

5.     Schvaľujeme zmeny začiatkov stretnutí V. ligy C: 14. kolo Šálková – Priechod 26.3.2011 o 18,00 hod. a 16. kolo Šálková – Sl. Ľupča 9.4.2011 o 18,00 hod.

6.     Na základe žiadosti FK OŠK Hodruša-Hámre nariaďujem odohrať MFS 15.kola V. ligy C H.Hámre – Lutila dňa 25.5.2011 v UHČ.

7.     Na základe žiadosti FK OŠK Lutila rušíme MFS 14. kola V.ligy C Lutila – Sl. Ľupča a žiadame FK Lutila v termíne do 24.3.2011 o predloženie písomnej vzájomnej dohody s FK Sl. Ľupča o dohratí stretnutia v náhradnom termíne, doporučujeme dohrať do 15.5.2011.

8.     Schvaľujeme ŠK Juventus Žilina – Závodie pre jarnú časť súťažného ročníka 2010/2011odohrať všetky domáce vylosované stretnutia na schválenej náhradnej hracej ploche s umelým povrchom. Upozorňujeme však FK Závodie na povinnosť včas informovať delegovaných R a hosťujúce kluby na túto zmenu.

9.     Upozorňujeme R a DZ SsFZ že podané informácie na zimnom seminári v Lipt. Mikuláši ohľadne zvýhodnenia farby dresov domáceho družstva a povinnosti FK zabezpečiť v III. lige 4-och zberačov lôpt majú účinnosť až od súťažného ročníka 2011/2012. Na báze odporučenia  je od jarnej časti 2010/2011 pre domáce FK poskytnutie videozáznamu po stretnutí aj pre družstvo H. V súvislosti so šetrením HP v prípade nepriaznivého počasia v jarnej časti ak sa na stretnutie dostavia R, DZ a hosťujúce družstvo o spôsobilosti HP rozhoduje R stretnutia. I napriek dožadovania sa domáceho družstva o neodohratí MFS kvôli šetrenia HP, R stretnutia túto skutočnosť uvedie do vypísaného zápisu o stretnutí.

10.  ŠTK SsFZ v prípade nepriaznivého počasia povoľuje v jarnej časti 2010/2011 až do 1.5.2011 vrátane využiť na MFS všetkých súťaží schválené náhradné hracie plochy.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.        Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2010/11 sa uskutoční 24. 3. 2011 od 15.00-17.00 na SsFZ. Upozorňujeme, že súpisky vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v príslušnej vekovej kategórii viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov, ktoré sú platné pre celý súťažný ročník 2010/11.

2.        Na základe RS 2010/11 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vyžrebovaní v RS platia počas celého súť. roč. 2010/11 až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov v Spravodajcoch SsFZ platia len na príslušnú časť súť. roč. (jeseň). Z toho dôvodu upozorňujeme GK, aby si uvedené výnimky pre jarnú časť súť. roč. 2010/11 uplatnili písomné najneskôr od 1. 3. 11. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ. Pri tejto príležitosti upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM v RS časť II. Termínová listina bod 4/b je povinnosťou informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

3.        Oznamujeme účastníkom:

a)     III. ligy SD a MD, že MFK BB odohrá svoje doma hrané MFS sobotu o 10.00-12.15 na ihr. v Rakytovciach,

b)     IV. ligy dorast sk. SEVER, že FK Terchová odohrá svoje doma hrané MFS sobotu o 14.00,

c)     V. ligy dorast sk. D, že Baník Ružiná odohrá svoje doma hrané MFS nedeľu v UHČ dorastu na ihr. v Lovinobani,

d)     I. ligy MŽ sk. JUH, že MFK N. Baňa odohrá svoje doma hrané MFS nedeľu o 10.30 na ihr. vo Voznici.

4.        Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)     odohrať MFS 14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rajec – O. Veselé 30. 3. 2011 (štvrtok) o 14.30,

b)     predohrať MFS 26. kola SŽ a MŽ sk. SEVER Skalité – O. Veselé 15. 6. 2011 (streda) o 16.00-17.30,

c)     odohrať MFS 12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Dudince – Kováčová 11. 6. 11 o 10.00-12.00,

d)     odohrať MFS 8. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Kalinovo – V. Krtíš 11. 6. 11 o 10.00-12.00.

5.        Nariaďuje odohrať:

a)     MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH: 15. kolo Zvolen C – Lučenec 3. 4. 2011 o 14. 30-16.00, 17. kolo Zvolen C – B. Bystrica 17. 4. o 14.30-16.00, 19. kolo Zvolen C – Revúca 1. 5. 2011 o 14.30-16.00, 21. kolo Zvolen C – Detva 15. 5. 11 o 14.30-16.00

b)     MFS I. ligy MŽ sk. JUH: 8. kolo Zvolen – Lučenec 23. 4. 11 o 14.00-15.30, 10. kolo Zvolen – Dukla BB 7. 5. 11 o 14.00-15.30, 13. kolo Zvolen – Podbrezová 28. 5. 11 o 14.00-15.30,

c)     MFS I. ligy MŽ sk. SEVER: 17. kolo Námestovo – K. N. Mesto 4. 6. 11 o 10.00-1130, 14. kolo Juventus ZA – Fomat MT 14. 5. 11 o 14.00-15.30, 16. kolo Juventus ZA – L. Mikuláš 28. 5. 11 o 14.00-15.30, 17. kolo MŠK Žilina – Juventus ZA 4. 6. 11 o 14.00-15.30, 16. kolo D. Kubín – Ružomberok 26. 5. 11 (štvrtok) o 14.00-15.30, 18. kolo D. Kubín – MŠK Žilina 8. 6. 11 (streda) o 14.00-15.30.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-605 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielovej pohľadávky týmto družstvám dospelých FK: 

Kremnička (60 €),

Revúca (110 €),

Predmier (7+110+60+510 €),

Dúbrava (14 €),

Bytčica (7+ 210 €),

K. Lúčka (110 € z toho 11 € uhradené),

Príbelce (7+20 €),

Čebovce (7+50 €),

V. Blh (20 €),

O. Podzámok (30 €),

Turany (246,90 € medzioddielová pohľadávka pre FK L. Štiavnica).

D-606 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám SD a dorastu FK:

Terchová (7+30 €),

J. Lehota (3 €),

Látky (3 €),

T. Teplice (3+30 €),

Zákamenné (6 €),

Bzovík (3+50 €),

L. Lúčka (20 €),

Revúca (20 €),

Podvysoká (20 €),

Horné Hámre (30 €),

Čadca B (30 €),

Predmier (50 €),

Divín (50 €),

Kremnica (50+3 €)

D-607 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám SŽ FK:

Zakamenné (30 €),

Terchová (50 €),

V. Rovné (50 €),

Čadca C (50 €),

T. Teplice (220 €)

R. Teplice (6 €).

D-608 Zastavená  činnosť družstiev FK uvedených pod D-605 - 607 trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-609 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 33/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 rozširuje nepodmienečne zastavenú činnosť dňom 10.02.11 podľa D-605 o ďalšie nedoplatky týmto družstvám dospelých FK: Kremnička (o 50 €) a Turany (o 50 €).

D-610 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 33/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.03.11 za neuhradenie pokút týmto družstvám dospelých FK: V. Krtíš (50 €) a Čadca (50 €).

D-611 Zastavená  činnosť družstiev FK uvedených pod D-610 trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Pozývame na svoje zasadnutie na SsFZ v B. Bystrici dňa 31. 3. 2011 o 16,00 hod. R: Kožík, Kmeť a Ploštica v súvislosti s neabsolvovaním zimného seminára R a DZ. Menovaní vykonajú náhradné teoretické previerky.

2.     KR sa na svojom zasadnutí zaoberala žiadosťou FK Ziar nad Hronom, uvedenú žiadosť je možné akceptovať od nového súťažného ročníka. 

3.     Berieme na vedomie žiadosť R Rendlu ohľadom jeho pôsobenia na nominačnej listine R ZsFZ z dôvodu jeho trvalého pobytu na území západoslovenského kraja.

4.     KR SsFZ žiada KR ObFZ, ktoré doteraz nenahlásili aktuálne počty rozhodcov v jednotlivých ObFZ aj s najvyšším dosiahnutým vzdelaním, t. zn. koľkí R majú vzdelanie bez maturity, s maturitou, prípadne vysokoškolské vzdelanie, aby tak urobili obratom  e-mailovou poštou na SsFZ. Jedná sa o ObFZ LC VK a ZV.

5.     Žiadame KR ObFZ o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súť. SsFZ k 31. 3. 2011. Na SsFZ nahlásiť do 8. 4. 2011.

6.     Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 7. 5. 2011 v Banskej Bystrici. Na seminár žiadame každý ObFZ nahlásiť ľubovoľný počet R (minimálne však dvoch rozhodcov)  v termíne do 1. 4. 2011 s uvedením mena, priezviska a presnej adresy trvalého bydliska. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne.

7.     Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 14. 4. 2011 (ZA- kraj), 15. 4. 2011 (BB-kraj). Ďalšie pokyny v nasledujúcich Spravodajcoch.

1.     Zasadnutie TÚ KR SsFZ sa uskutoční dňa 31. 3. 2011 o 15,30 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici.

2.     KR schválila zakúpenie jednotného výstroja firmy ATAK pre rozhodcov všetkých stupňov súťaží SsFZ. Z tohto dôvodu žiadame zástupcov rozhodcov z jednotlivých ObFZ, aby čo najskôr zaslali zoznamy R aj s veľkosťami e-mailovou poštou p.Fajčíkovi - miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk, najneskôr  do 31. 03. 2011.

3.     Ospravedlnenia R: Močiliak 2.4. a 7.4.-26.4.2011, Bariak 2.4.,23.4.,14.5.,4.6.,25.6.2011 a pracovné dni, Machyniak  9.-10.4. a 23.4.-24.4.2011, Rojček - pracovné dni, Lupták 2.4.,9.4., 16.4.,24.4., 30.4.,8.5., 14.5., 28.5.,5.6 a 19.6.2011, Koleno 2.4.,16.4.,17.4.,30.4., 14.5. a 28.5.2011, Dodok 2.4. a 16.4.2011, Valentýni – pracovné dni a soboty, Jelok 9.4., 16.-17.4. a 7.5.2011, Galád – ospr. 8.-11.4.2011 sa ruší, Chovanec – 22.3. – 31.3.2011 (neskoro), 6.4.-20.4.2011, Kmeť – podľa ObFZ LC je v zahraničí (neskoro), Ježík 9.4.,17.4.,7.5.,15.5.a 4.6.2011, Havko – celý apríl 2011,Oružinský 9.4.,24.4.,15.5.,21.5. a 5.6.2011, Čuboň 23.4.2011, Harezník od 8.4.2011 do prihlásenia, Gača od 7.4.do konca jarnej časti, Koóš – pracovné dni, Poljak M. – PN do 31.3.2011 (kópia dokladu priložená), Mitúch – prac. dni.

4.     Ospravedlnenie DZ: Doboš 2.4.2011, Piatek 30.4.2011,

 

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      NPC 2010/11 – rozlosovanie základných skupín krajských finále NPCZA kraj (Martin, 30.03.2011) A skupina: MFK Ružomberok, MŠK Fomat Martin, FK Čadca B skupina: MŠK Žilina, MFK Dolný Kubín, MŠK K.N.Mesto. BB kraj (Zvolen, 31.03.2011) A skupina: Dukla Banská Bystrica, Partizán Čierny Balog, MFK Lokomotíva Zvolen B skupina: ŽP Šport Podbrezová, FK Žiar n.Hronom, Tempus Rimavská Sobota

2.      Úspešným absolvovaním teoretickej aj praktickej časti záverečných skúšok dňa 8.marca 2011 ukončili školenie trénerov futbalu 3.triedy / UEFA B licencie nasledovní tréneri: Peter Barták, Vladimír Beszédes, Martin Boháčik, Pavel Cibuľa, Jozef Danko, Martin Dzúr, Lukáš Hačkulič, Bohumil Hranica, Adam Hroš, Miroslav Chromek, Martin Janči, Štefan Jonis, Július Kulich, Róbert Machyna, Jozef Marcinek, Ján Navrátil, Martin Prieboj, Ján Smutný, Jaroslav Súkeník, Dominik Škubák, Marián Šupej, Stanislav Trebula, Štefan Vámoš, Filip Zboja, Juraj Dančík, Róbert Demjan, Ján Gajdošík, Jozef Hanák, Igor Hrabáč, Pavel Kováč, Matej Náther, Tomáš Sedlák, Pavol Šuhaj, Dušan Uškovič.Srdečne gratulujeme!

3.      TMK SsFZ pozýva na svoje pravidelné rozšírené zasadnutie dňa 12. apríla 2011 (utorok) o 10.30 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica predsedov TMK OBFZ v Stredoslovenskom regióne.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     Zmena: Zasadnutie sa bude konať 24. 3. 2011 od 10.00 v zasadačké SsFZ. Účasť všetkých členov MaK je nutná.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     V prípade, že FK nezrealizuje zálohovú platbu za R a DZ z účtu uvedeného v RS 2010/11 je povinný doručiť na sekretariát SsFZ kópiu dokladu o platbe (e mailom, faxom, poštou) s vysvetlením, resp. identifikáciou platcu.

2.     Nová adresa SFZ Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

3.     Sekretariát SsFZ zaregistroval doteraz jediné negatívne stanovisko k vyplácaniu R a DZ prostredníctvom SsFZ a to od FK Slovan Tomášovce. Tento bude vyplácať odmeny a náhrady R a DZ v stretnutiach dospelých aj dorastu po skončení MFS.

4.     Upozorňujeme FK a subjekty, ktoré obdržali dotácie z pristriedkov UEFA (pre oblasti postihnuté záplavami) na povinnosť predložiť na SsFZ do 31. 5. 2011 kópie prvotných dokladov, ktorými preukážu, že finančné prostriedky príspevku boli použité na rekonštrukciu, vybavenie, obnovu, odstránenie škôd spôsobených záplavami – faktúry, pokladničné doklady a doklady o úhrade dodávateľských faktúr. Jedná sa o ObFZ DK, Dražkovce, Mošovce, Sklabiná, Kremnička, Ďanová, Tisovec, Selce, Dlhá n. O., Žabokreky, Košťany n. T., ObÚ Podzámčok, Veličná. V prípade subjektov v pôsobnosti ObFZ žiadame o ich upozornenie o tejto povinnosti prostredníctvom Ú, resp. telefonicky.

5.     Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie. Žiadame zároveň kolegov z ObFZ, aby prostrednícvom ÚS upozornili na výmenu RP aj funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že výmena RP pri osobnom doručení – na počkanie – je poplatok 10 € za jeden RP.

6.     Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ v Bratislave vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

7.     Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ: 1/ žiadosť, ktorá obsahuje priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu; 2/ prihláška k registrácii; 3/ fotografia pasových rozmerov nie staršia ako 1 rok; 4/ doklad o úhrade registračného poplatku vo výške 4 €; 5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu; 5/ súhlas s registráciou v klube, ak tento nie je zhodný s klubom, z ktorého bol hráč uvoľnený do zahraničia - týka sa hráčov, ktorí boli uvoľnení do zahraničia po 1. 1. 2009 a do Slovenského futbalového zväzu sa vracajú v lehote kratšej ako 24 mesiacov. Žiadosti so všetkými uvedenými náležitosťami sa zasielajú matrike SFZ doporučenou poštou! V prípade, že žiadosť nebude obsahovať vyššie uvedené doklady, bude vrátená odosielajúcemu klub na doplnenie! l Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia: futbalový klub, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať - posledný diel poštovej poukážky, kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 166 €.

 

 

Zmena DL č. 15

Podbrezová – Košice (I. LSD a LMD, nehrá sa)

Jupie BB – K. N. Mesto, Čadca – Zvolen, Balog - Mikuláš (LSŽ A a B, nehrajú sa)

 

Zmena DL č.16

Černová – Tvrdošín (DZ Baják za Hubku)

T. Štiavnička – M. Čepčín (DZ Hubka za Bajáka)