25. 3. 2011

Spravodajca č. 36/2010-11

 

Upozorňujeme všetky FK v pôsobnosti SsFZ, že od jarnej časti súť. roč. 2010/11 (toto je oznam pre funkcionárov, ktorí túto informáciu nezachytili v Spravodajcovi č. 33-35 a sú takí), sa uskutočňujú platby za R a DZ bezhotovostne.

Mimo systému odmeňovania R a DZ z nom. listiny SsFZ a príslušných ObFZ budú samostatne - po každom MFS vyplácať R a DZ nasledovné FK:

Súťaží SsFZ: Družstevník Dražkovce, Slovan Tomášovce, FKmesta Tornaľa.

Súťaží SFZ: Dukla B. Bystrica, MŠK Ružomberok.                                                                                                                                                 

V uvedených FK uhradia výdavky spojené s činnosťou R a DZ po každom MFS na mieste.                                                   V ostatných FK všetci R a DZ, ktorí majú uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti so SsFZ po každom MFS súťaží SsFZ, aj SFZ, na ktoré sú delegovaní – budú vybavení bezhotovostným stykom. na účet zo SsFZ.

V súvislosti s tým upozorňujeme, že na tieto účely zriadil SsFZ špeciálny účet – 0305642565/0900. Tento účet bude slúžiť výhradne k prijímaniu záloh, resp. platieb od FK a na úhradu nákladov spojených s činnosťou R a DZ.

Futbalové kluby, majúce družstvá dospelých zaradené v súťažiach SsFZ by postupovali rovnako ako FK III. a IV. ligy, teda vložia na uvedené číslo účtu zálohovo v 2 splátkach  sumu uvedenú v RS 2010/11 navýšenú o zálohovú platbu za družstvo (družstvá) mládeže. Prehľadnú tabuľku o výške poplatkov a zálohových platieb nájdete na web stránke SsFZ v časti Dokumenty pod názvom Rozpis zálohových platieb FK za R a DZ pre jarnú časť súť. roč. 2010/11. Dokument je rozdelený podľa jednotlivých súťaží dospelých a príslušnú súťaž zvoľte na spodnej lište dokumentu. V uvedenom dokumente nájdete variabilný symbol (nevyhnutné používať z dôvodu identifikácie platiteľa), nové č. účtu, ktorý slúži výhradne na príjem poplatkov za R a DZ, výšku a termín úhrady 1. splátky do 30. 3. 2011.

FK, majúce v súťažiach riadených SsFZ zaradené len družstvo  (á) mládeže – obdržia po skončení príslušného mesiaca od SsFZ faktúru skutočne vynaložených nákladov na činnosť R a DZ, ktorú v určenom časovom limite uhradia. V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne odstúpi sekretariát záležitosť DK a vyradí FK zo systému úhrad.

Všetky ďalšie informácie a vysvetlenie podajú pracovníci sekretariátu SsFZ.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK SsFZ berie na vedomie list ŠK AQUA Turčianske Teplice o odhlásení družstva dospelých IV. ligy S v jarnej časti súťažného ročníka 2010/2011. V zmysle čl. 108 SP budú všetky výsledky ŠK T. Teplice dosiahnuté v jesennej časti 2010/2011 anulované, FK ktoré mali vylosované stretnutia v jarnej časti 2010/2011 s ŠK T. Teplice budú mať v tomto termíne voľno.

2.      Schválené zmeny hracích dní a UHČ pre jarnú časť 2010/2011 : Fomat Martin (SO, UHČ),  Baník Veľký Krtíš (SO, UHČ), MŠK Kysucké Nové Mesto (SO, UHČ), Fiľakovo (SO, UHČ)

3.      Schvaľujeme v jarnej časti 2010/2011 hracie plochy pre FK Žiar nad Hronom: 14.kolo L. Vieska, 16.kolo L. Vieska, 18. kolo L. Vieska, 19. kolo Žiar n. Hronom, 21.kolo L. Vieska, 23.kolo Žiar n. Hronom, 25.kolo Žiar n. Hronom (všetky NE, UHČ).

4.      Schvaľujeme zmeny začiatkov stretnutí V. ligy C: 14. kolo Šálková – Priechod 26.3.2011 o 18,00 hod. a 16. kolo Šálková – Sl. Ľupča 9.4.2011 o 18,00 hod.

5.      Na základe žiadosti FK OŠK Hodruša-Hámre nariaďujem odohrať MFS 15.kola V. ligy C H. Hámre – Lutila dňa 25.5.2011 v UHČ.

6.      Na základe predloženej vzájomnej dohody sa MFS 14. kola V. ligy C Lutila – Sl. Ľupča odohrá dňa 11.5.2011 o 17,00 hod.

7.      Na základe vzájomnej dohody sa MFS 15. kola V. ligy A S. Bystrica – Rosina odohrá dňa 21.4.2011 o 16,00 hod. 

8.      Po obhliadke HP ŠK Hrochoť, ŠTK SsFZ ruší MFS 14. kola V. ligy C Hrochoť – Krupina, žiadame FK Hrochoť v termíne do 31.3.2011 o zaslanie vzájomnej písomnej dohody odohratí stretnutia.

9.      Schvaľujeme ŠK Juventus Žilina – Závodie pre jarnú časť súťažného ročníka 2010/2011odohrať všetky domáce vylosované stretnutia na schválenej náhradnej hracej ploche s umelým povrchom. Upozorňujeme však FK Závodie na povinnosť včas informovať delegovaných R a hosťujúce kluby na túto zmenu.

10.   Upozorňujeme R a DZ SsFZ že podané informácie na zimnom seminári v Lipt. Mikuláši ohľadne zvýhodnenia farby dresov domáceho družstva a povinnosti FK zabezpečiť v III. lige 4-och zberačov lôpt majú účinnosť až od súťažného ročníka 2011/2012. Na báze odporučenia  je od jarnej časti 2010/2011 pre domáce FK poskytnutie videozáznamu po stretnutí aj pre družstvo H. V súvislosti so šetrením HP v prípade nepriaznivého počasia v jarnej časti ak sa na stretnutie dostavia R, DZ a hosťujúce družstvo o spôsobilosti HP rozhoduje R stretnutia. I napriek dožadovania sa domáceho družstva o neodohratí MFS kvôli šetrenia HP, R stretnutia túto skutočnosť uvedie do vypísaného zápisu o stretnutí.

11.   ŠTK SsFZ v prípade nepriaznivého počasia povoľuje v jarnej časti 2010/2011 až do 1.5.2011 vrátane využiť na MFS všetkých súťaží schválené náhradné hracie plochy.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.        Upozorňuje FK, ktorým bola schválená výnimka hracích dní a časov KM  RS 2010/11 časť II. Termínová listina bod 4/b, je povinnosťou informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

2.        Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)     18. kola IV. ligy dorast sk. JUH Hodruša Hámre – Brusno 24. 4. 11 o 13.30, 17. kola IV. ligy dorast sk. JUH Kalinovo – H. Hámre 20. 4. 11 (streda) o 17.00,

b)     24. kola V. ligy dorast sk. B O. Veselé – Sihelné 6. 6. 11 o 17.00,

c)     14. kola V. ligy dorast sk. C Látky – Detva 21. 4. 11 (štvrtok) o 17.00,

d)     22. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Tvrdošín – O. Veselé 23. 5. 11 (pondelok) o 16.00,

e)     18. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH N. Baňa – Zvolen C 21. 4. 11 (štvrtok) o 10.30-12.30 na ihr. v N. Bani, 24. kola II. ligy SŽ s MŽ sk. JUH Žiar – Zvolen C 15. 6. 11 (streda) o 13.00-15.00,

f)       14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A S. Bystrica - Zborov 11. 5. 11 (streda) o 15.00-17.00, 16. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Krásno – Zborov 9. 4. 11 o 10.00-12.00 na ihr. Snaha Zborov,

g)     12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Brusno – Horehron 11. 5. 11 (streda) o 14.00-16.00

h)     8. kola I. ligy MŽ sk. JUH Dukla BB – N. Baňa 16. 4. 11 o 10.00-12.00.

3.        Ruší MFS:

            16. kola III. ligy SD a MD MŠK B. Bystrica – L. Mikuláš, Badín - Námestovo

  14. kola V. ligy dorast sk. A Čierne – Skalité

  19. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rajec – O. Veselé,

  14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Belá – R. Teplice

  14. kola V. ligy dorast sk. B Podvysoká – D. Hričov.

  12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Badín - Kremnica 

FK predložia vzájomné dohody.

4.        Nová e mailová adresa predsedu KM J. Hlaváča: hlavac.lovca@gmail.com.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-605 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút, poplatkov družstvu dospelých FK: 

Bytčica (7+ 210 €),

D-606 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám SD a dorastu FK:

Terchová (7+30 €),

T. Teplice (3+30 €),

Zákamenné (6 €),

Kremnica (50+3 €)

D-607 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám SŽ FK:

Zakamenné (30 €),

Terchová (50 €),

V. Rovné (50 €),

T. Teplice (220 €)

D-612 Dk upozorňuje funkcionárov FK uvedených pod D-605, 606, 607, ktoré majú za nedoplatky nepodm. zastavenú činnosť, že v prípade neuhradenia nedoplatkov do odohratia prvého súťažného stretnutia, za každé odohraté súť. stretnutie v zastavenej činnosti budú príslušným družstvám odrátané ŠTK resp. KM 3 body.

D-613 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP: Milan Bajčičák 940612 Rabča, Mário Zeleňák 961202 Bytča – zamietajú sa, Martin Gajdošík 800910 Bytča – zeman zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 11.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Pozývame na svoje zasadnutie na SsFZ v B. Bystrici dňa 31. 3. 2011 o 16,00 hod. R: Kožík, Kmeť a Ploštica v súvislost s neabsolvovaním zimného seminára R a DZ. Menovaní vykonajú náhradné teoretické previerky.

2.     KR sa na svojom zasadnutí zaoberala žiadosťou FK Ziar nad Hronom, uvedenú žiadosť je možné akceptovať od nového súťažného ročníka. 

3.     Berieme na vedomie žiadosť R Rendlu ohľadom jeho pôsobenia na nominačnej listine R ZsFZ z dôvodu jeho trvalého pobytu na území západoslovenského kraja.

4.     KR SsFZ žiada KR ObFZ, ktoré doteraz nenahlásili aktuálne počty rozhodcov v jednotlivých ObFZ aj s najvyšším dosiahnutým vzdelaním, t. zn. koľkí R majú vzdelanie bez maturity, s maturitou, prípadne vysokoškolské vzdelanie, aby tak urobili obratom  e-mailovou poštou na SsFZ. Jedná sa o ObFZ LC a VK.

5.     Žiadame KR ObFZ o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súť. SsFZ k 31. 3. 2011. Na SsFZ nahlásiť do 8. 4. 2011.

6.     Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 7. 5. 2011 v Banskej Bystrici. Na seminár žiadame každý ObFZ nahlásiť ľubovoľný počet R (minimálne však dvoch rozhodcov)  v termíne do 1. 4. 2011 s uvedením mena, priezviska a presnej adresy trvalého bydliska. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne.

7.     Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 14. 4. 2011 (ZA- kraj), 15. 4. 2011 (BB-kraj). Ďalšie pokyny v nasledujúcich Spravodajcoch.

8.     Zasadnutie TÚ KR SsFZ sa uskutoční dňa 31. 3. 2011 o 15,30 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici.

9.     KR schválila zakúpenie jednotného výstroja firmy ATAK pre rozhodcov všetkých stupňov súťaží SsFZ. Z tohto dôvodu žiadame zástupcov rozhodcov z jednotlivých ObFZ, aby čo najskôr zaslali zoznamy R aj s veľkosťami e-mailovou poštou p.Fajčíkovi - miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk, najneskôr  do 31. 03. 2011.

10.  Ospravedlnenia R: Havko – pracovné dni a soboty, od 5.4.2011 k dispozícii, Poliak R. – pracovné dni, Hrtús 23.-24.4. a prac.dni okrem piatku, Krkošová 10.4.2011, Šašvary 1.5., 7.5.-8.5.2011, Bušo 2.4.-3.4.2011, Čičmanec 9.4.-10.4.2011, Kyzek Ja - od 23.3. do odvolania, Chrien – od 23.3.2011 do odvolania, Melich od 11.4.2011 PN do odvolania,  Remeň - soboty 23.4.,7.5.,21.5.,4.6.,18.6.2011 vždy do 13:00 hod., Gombala – soboty 16.4.,23.4.,30.4.,7.5.,14.5.,21.5.,28.5.,4.6.2011, Harezník 26.3.-27.3.2011 (neskoro), Čajka 16.4. a 24.4.2011.

11.  Ospravedlnenie DZ: Droppa 13.4. až 16.4., 27.4.-30.4.2011, Kanka – k dispozícii od 26.3.2011, Doboš 9.4.2011.

12.  Pozývame na zasadnutie 31. 3. 2011 o 15.30 DZ M. Kučeru, Hurík 30. 4. – 1. 5. 11.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      NPC 2010/11 – rozlosovanie základných skupín krajských finále NPCZA kraj (Martin, 30.03.2011) A skupina: MFK Ružomberok, MŠK Fomat Martin, FK Čadca B skupina: MŠK Žilina, MFK Dolný Kubín, MŠK K.N.Mesto. BB kraj (Zvolen, 31.03.2011) A skupina: Dukla Banská Bystrica, Partizán Čierny Balog, MFK Lokomotíva Zvolen B skupina: ŽP Šport Podbrezová, FK Žiar n.Hronom, Tempus Rimavská Sobota

2.      Úspešným absolvovaním teoretickej aj praktickej časti záverečných skúšok dňa 8.marca 2011 ukončili školenie trénerov futbalu 3.triedy / UEFA B licencie nasledovní tréneri: Peter Barták, Vladimír Beszédes, Martin Boháčik, Pavel Cibuľa, Jozef Danko, Martin Dzúr, Lukáš Hačkulič, Bohumil Hranica, Adam Hroš, Miroslav Chromek, Martin Janči, Štefan Jonis, Július Kulich, Róbert Machyna, Jozef Marcinek, Ján Navrátil, Martin Prieboj, Ján Smutný, Jaroslav Súkeník, Dominik Škubák, Marián Šupej, Stanislav Trebula, Štefan Vámoš, Filip Zboja, Juraj Dančík, Róbert Demjan, Ján Gajdošík, Jozef Hanák, Igor Hrabáč, Pavel Kováč, Matej Náther, Tomáš Sedlák, Pavol Šuhaj, Dušan Uškovič.Srdečne gratulujeme!

3.      TMK SsFZ pozýva na svoje pravidelné rozšírené zasadnutie dňa 12. apríla 2011 (utorok) o 10.30 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica predsedov TMK OBFZ v Stredoslovenskom regióne.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     Schvaľujeme hosť. hráča Vnuk Darius 891108 čl. 13 od 2 p. b do 30. 6. 2011.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     V prípade, že FK nezrealizuje zálohovú platbu za R a DZ z účtu uvedeného v RS 2010/11 je povinný doručiť na sekretariát SsFZ kópiu dokladu o platbe (e mailom, faxom, poštou) s vysvetlením, resp. identifikáciou platcu.

2.     Nová adresa SFZ Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

3.     Zmena RS 2010/11 časť adresár FK: IV. liga JUH: Sklotatran Poltár od 1. 3. 2011 prezident Július Kulich m 0905 804084, e mail jukul@centrum.sk; IV. liga SEEVR: ŠK Agro Baník Dúbrava od 11. 3. 2011 predseda Jozef Bubniak m 0917 751463 a tajomník Marek Urbanovič 0907 565176.

4.     Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie. Žiadame zároveň kolegov z ObFZ, aby prostrednícvom ÚS upozornili na výmenu RP aj funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že výmena RP pri osobnom doručení – na počkanie – je poplatok 10 € za jeden RP.

5.     Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ v Bratislave vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

6.     Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ: 1/ žiadosť, ktorá obsahuje priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu; 2/ prihláška k registrácii; 3/ fotografia pasových rozmerov nie staršia ako 1 rok; 4/ doklad o úhrade registračného poplatku vo výške 4 €; 5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu; 5/ súhlas s registráciou v klube, ak tento nie je zhodný s klubom, z ktorého bol hráč uvoľnený do zahraničia - týka sa hráčov, ktorí boli uvoľnení do zahraničia po 1. 1. 2009 a do Slovenského futbalového zväzu sa vracajú v lehote kratšej ako 24 mesiacov. Žiadosti so všetkými uvedenými náležitosťami sa zasielajú matrike SFZ doporučenou poštou! V prípade, že žiadosť nebude obsahovať vyššie uvedené doklady, bude vrátená odosielajúcemu klub na doplnenie! l Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia: futbalový klub, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať - posledný diel poštovej poukážky, kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 166 €.

 

Zmena DL č.16

Divín – Jupie BB (DZ P. Budáč za Hrma)

Badín – Námestovo (SD a MD), MFK BB – L. Mikuláš (SD a MD), Čuerne – Skalité (dorast), Podvysoká – D. Hričov (dorast), Belá – R. Teplice (SŽ a MŽ), Rajec – O. Veselé (SŽ a MŽ), Badín – Kremnica (SŽ a MŽ) – NEHRAJÚ SA

Látky – Detva (dorast, 25. 4. o 17.00)

S. Bystrica – Zborov (SŽ a MŽ, 11. 5. o 15.00-17.00)

Brusno – Horehron (SŽ a MŽ, 11. 5. o 14.00-16.00)

Dlhá – Trstená (SŽ,MŽ, R Kachút OFZ za Harezníka)

SFZ

L. Mikuláš – Čadca ( SFZ, I.LSŽ A,B, AR2 Kachút OFZ za Harezníka)

Zvolen – Jupie BB (SŽ A a B, nová T. Kučera – M. Žiak, ObFZ ZV)

 

Zmena DL č.17

Svrčinovec – Belá (Dor., hrá sa 2.4. o 15:30)

Habovka – Z.Poruba (SŽ,MŽ, hrá sa 3.4. o 11:30-13:30

Č.Balog – L. Mikuláš (SFZ, I.LSŽ A,B, 6.4.11, Turňa, Mikloš, Belko – nová)