1. 4. 2011

Spravodajca č. 37/2010-11

 

Upozorňujeme všetky FK v pôsobnosti SsFZ, že od jarnej časti súť. roč. 2010/11 (toto je oznam pre funkcionárov, ktorí túto informáciu nezachytili v Spravodajcovi č. 33-35 a sú takí), sa uskutočňujú platby za R a DZ bezhotovostne.

Mimo systému odmeňovania R a DZ z nom. listiny SsFZ a príslušných ObFZ budú samostatne - po každom MFS vyplácať R a DZ nasledovné FK:

Súťaží SsFZ: Družstevník Dražkovce, Slovan Tomášovce, FKmesta Tornaľa.

Súťaží SFZ: Dukla B. Bystrica

V uvedených FK uhradia výdavky spojené s činnosťou R a DZ po každom MFS na mieste.                                                   V ostatných FK všetci R a DZ, ktorí majú uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti so SsFZ po každom MFS súťaží SsFZ, aj SFZ, na ktoré sú delegovaní – budú vybavení bezhotovostným stykom. na účet zo SsFZ.

V súvislosti s tým upozorňujeme, že na tieto účely zriadil SsFZ špeciálny účet – 0305642565/0900. Tento účet bude slúžiť výhradne k prijímaniu záloh, resp. platieb od FK a na úhradu nákladov spojených s činnosťou R a DZ.

Futbalové kluby, majúce družstvá dospelých zaradené v súťažiach SsFZ by postupovali rovnako ako FK III. a IV. ligy, teda vložia na uvedené číslo účtu zálohovo v 2 splátkach  sumu uvedenú v RS 2010/11 navýšenú o zálohovú platbu za družstvo (družstvá) mládeže. Prehľadnú tabuľku o výške poplatkov a zálohových platieb nájdete na web stránke SsFZ v časti Dokumenty pod názvom Rozpis zálohových platieb FK za R a DZ pre jarnú časť súť. roč. 2010/11. Dokument je rozdelený podľa jednotlivých súťaží dospelých a príslušnú súťaž zvoľte na spodnej lište dokumentu. V uvedenom dokumente nájdete variabilný symbol (nevyhnutné používať z dôvodu identifikácie platiteľa), nové č. účtu, ktorý slúži výhradne na príjem poplatkov za R a DZ, výšku a termín úhrady 1. splátky do 30. 3. 2011.

FK, majúce v súťažiach riadených SsFZ zaradené len družstvo  (á) mládeže – obdržia po skončení príslušného mesiaca od SsFZ faktúru skutočne vynaložených nákladov na činnosť R a DZ, ktorú v určenom časovom limite uhradia. V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne odstúpi sekretariát záležitosť DK a vyradí FK zo systému úhrad.

Všetky ďalšie informácie a vysvetlenie podajú pracovníci sekretariátu SsFZ.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 18. 3. 11 okrem iných:

zobral na vedomie informácie predsedov ŠTK a KM o odhlásení družstiev žiakov, dorastu a dospelých FK AQUA T. Teplice zo súťaží riadených SsFZ a uplatňuje na základe RS 2010/11, časť XVIII. Hospodárske náležitosti bod 5, finančný postih vo výške 500 € (družstvo dospelých) 100 € (družstvo dorastu) 100 € (družstvo žiakov). Uvedený poplatok je splatný do 21. 4. 2011 pod následkom ďalších opatrení voči FK AQUA (po vzájomnej dohode so sekretárom SsFZ je možné započítať pohľadávku voči SsFZ – preplatok za R a DZ r. 2010 120 €).

na návrh KR preradil:

R Tapfer a Očenáš z nom. listiny R IV. ligy do III. ligy,

DZ Braučok z nom. listiny DZ IV. ligy do III. ligy,

R Poláček a Hýllová z nom. listiny V. ligy do IV. ligy,

M. Budača z nom. listiny DZ V. ligy do IV. ligy

vyradil z nom. listiny R Kreta, Pilšákovu, Zlejšího a Rendlu (prechod do súťaží ZsFZ).

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Na zasadnutie ŠTK dňa 7.4.2011 o 15,15 predvolávame pp. R Paňko, AR2 Bútora, kapitán H Moric, vedúci H Blahušiak (K. Lieskovec – Ďanová)

2.      Schválené zmeny hracích dní a UHČ pre jarnú časť 2010/2011 : Fomat Martin (SO, UHČ),  Baník Veľký Krtíš (SO, UHČ), MŠK Kysucké Nové Mesto (SO, UHČ), Fiľakovo (SO, UHČ)

3.      Schvaľujeme v jarnej časti 2010/2011 hracie plochy pre FK Žiar nad Hronom: 14.kolo L. Vieska, 16.kolo L. Vieska, 18. kolo L. Vieska, 19. kolo Žiar n. Hronom, 21.kolo L. Vieska, 23.kolo Žiar n. Hronom, 25.kolo Žiar n. Hronom (všetky NE, UHČ).

4.      Schvaľujeme zmenu začiatku stretnutia V. ligy C: 16. kolo Šálková – Sl. Ľupča 9.4.2011 o 18,00 hod.

5.      Na základe žiadosti FK OŠK Hodruša-Hámre nariaďujem odohrať MFS 15.kola V. ligy C H. Hámre – Lutila dňa 25.5.2011 v UHČ.

6.      Na základe predložených vzájomných dohôd sa MFS odohrajú: 14. kolo V. liga C Lutila – Sl. Ľupča dňa 11.5.2011 o 17,00 hod., MFS 15. kola V. ligy A S. Bystrica – Rosina dňa 21.4.2011 o 16,00 hod. a MFS 14. kola V. ligy C Hrochoť – Krupina dňa 21.4.2011 o 17,00 hod.

7.      Prerokované námietky kapitánov družstiev: Turany – T.Štiavnica (H – neopodstatnená), Predmier – Skalité (H – odstúpené na prerokovanie DK), Selce – Badín (H – neopodstatnené), Príbelce – Čebovce (H 3x – všetky neopodstatnené).

8.      Schvaľujeme ŠK Juventus Žilina – Závodie pre jarnú časť súťažného ročníka 2010/2011odohrať všetky domáce vylosované stretnutia na schválenej náhradnej hracej ploche s umelým povrchom. Upozorňujeme však FK Závodie na povinnosť včas informovať delegovaných R a hosťujúce kluby na túto zmenu.

9.      Zaznamenané nedostatky v plnení si povinností usporiadateľskej služby na stretnutiach: Nenince – Záhorce, Buzitka – Tornaľa, Hajnáčka – Cinobaňa, Pliešovce – Žarnovica; oneskorené začiatky stretnutí z technických príčin :  Divín – Podlavice, Stráňavy – Dúbrava, K. Lieskovec – Ďanová.

10.   Upozorňujeme R a DZ SsFZ že podané informácie na zimnom seminári v Lipt. Mikuláši ohľadne zvýhodnenia farby dresov domáceho družstva a povinnosti FK zabezpečiť v III. lige 4-och zberačov lôpt majú účinnosť až od súťažného ročníka 2011/2012. Na báze odporučenia  je od jarnej časti 2010/2011 pre domáce FK poskytnutie videozáznamu po stretnutí aj pre družstvo H. V súvislosti so šetrením HP v prípade nepriaznivého počasia v jarnej časti ak sa na stretnutie dostavia R, DZ a hosťujúce družstvo o spôsobilosti HP rozhoduje R stretnutia. I napriek dožadovania sa domáceho družstva o neodohratí MFS kvôli šetrenia HP, R stretnutia túto skutočnosť uvedie do vypísaného zápisu o stretnutí.

11.   ŠTK SsFZ v prípade nepriaznivého počasia povoľuje v jarnej časti 2010/2011 až do 1.5.2011 vrátane využiť na MFS všetkých súťaží schválené náhradné hracie plochy.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Oznamuje účastníkom V. ligy dorast sk. A, že FK Turzovka odohrá svoje doma hrané MFS sobotu o 14.30.

2.      Ruší MFS 15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čierne – Terchová.

3.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)     24. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tornaľa – Hliník 15. 6. 11 o 16.00,

b)     19. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rajec – O. Jasenica 4. 5. 11 o 14.00-16.00.

c)     neodohrané MFS 16. kola III. ligy SD a MD MFK B. Bystrica – FK L. Mikuláš 13. 4. 2011 (streda) o 13.00-15.00 na UT v Radvani.

4.      Kontumuje MFS 14. kola:

d)     V. ligy dorast sk. A Rosina – Svrčinovec, priznáva 3 body a skóre 9:0 ponecháva v platnosti prospech FK Rosina podľa SP čl. 100/e,

e)     IV. ligy dorast sk. JUH Šalková – Žarnovica priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK šalková podľa SP čl. 100/b.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-614 Zsolt Csík 940926 Fiľakovo 3 SN od 28. 3. 11, 1-4a,

D-615 Luboš Kostelný 940506 Bytča 4 SN od 28. 3. 11, 1-3b,

D-616 Tomáš Brusznyai 930222 Fiľakovo DK hráčovi dňom 28. 3. 11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-617 Ján Jurčík 930323 Čadca 4 SN od 28. 3. 11, 1-3b,

D-618 Marek Gavlák 920229 Čadca DK hráčovi dňom 28. 3. 11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-619 Stanislav Štancel 870628 L. Štiavnica Dk hráčovi dňom 28. 3.11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-620 Martin Budinský 831025 N. Baňa 3 SN od 28. 3. 11, 1-4a,

D-621 Ľuboš Červenec 800905 Krásno 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK,

D-622 Norbert Kluka 910428 V. Blh 4 SN od 28. 3. 11, 1-6-1b,

D-623 Tomáš Huntoš 920907 L. Sliače 4 SN od 28. 3. 11, 1-4a,

D-624 Branislav Franek 930414 Raková 4 SN od 28. 3. 11, 1-4a,

D-625 Anton Fuňák 920321 Krásno 2 SN od 28. 3. 11, 1-5a,

D-626 František Mudrik 840919 Skalité 3 SP do 30. 6. 11, 1-10,

D-627 Jozef Časnocha ved. dr. FK Skalité dosp. 4 SN od 31. 3. 11, 1-10,

D-628 Michal Bizik 771015 Martin 1 SN od 28. 3. 11, 1-5a,

D-629 Martin Lukáč 950927 Kotešová 2 SN od 28. 3. 11, 1-5a,

D-630 Martin Hodoň 870422 D. Tižina 3 SN od 28. 3. 11, 1-6-1a,

D-631 Pavol Vrábel 790704 Belá 1 SN od 28. 3. 11, 1-4a,

D-632 Marek Mešter 930205 H. Nemce 2 SN od 28. 3. 11, 1-3a,

D-633 Boris Mihál 811128 Pliešovce 3 SN od 28. 3. 11, 1-6-1b,

D-634 Peter Hric 800320 Badín 1 SN od 28. 3. 11, 1-5a,

D-635 Dávid Oláh 951009 Kokava 4 SN od 28. 3. 11, 1-6-1b,

D-636 Jozef Antal 910102 Vinica 1 SN od 28. 3. 11, 1-4a,

D-637 Dávid Rajnoha 961230 Krásno 4 SN od 28. 3. 11, 1-6-1b,

D-638 Ivan Černák 740928 Sklabiná 1 SN od 28. 3. 11, 1-5a,

D-639 Erik Berky 930529 Ružiná, hráč do 5. 4. 11 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart v zastavenej činnosti v stretnutí 27. 3. 11). Hráč má naďalej zastavenú činnosť,

D-640 Juraj Oláh ved. dr. FK Ružiná dorast DK menovanému od 31. 3. 11 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný do 5. 4. 11 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neopránený štart hráča v zastavenej činnosti v stretnutí 27. 3. 11).

D-641 FK Čebovce dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 27. 3. 11,

D-642 Miroslav Buček 900302 Rudisnká 1 SN od 28. 3. 11, 1-1a,

D-643 Lukáš Ferneza 930913 Sihelné 2 SN od 28. 3. 11, 1-5a,

D-644 Ladislav Bakša 831010 Čebovce 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-645 Radovan Záhradník 981008 Trstená 1 SN od 28. 3. 11, 1-4a,

D-646 Filip Hajduk 970104 Trstená 6 SN od 28. 3. 11, 1-3b,

D-647 Vlastimil Majcher 910318 Klin 1 SN od 28. 3. 11, 1-5a,

D-648 Matej Živner 900222 Revúca 3 SN od 28. 3. 11, 1-6-1b,

D-649 Pavol Siekel 780802 Belá 3 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3b,

D-650 FK Sihelné dorast pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti asist. trénera v stretnutí 26. 3. 11,

D-651 FK Tvrdošín SD pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti trénera v stretnutí 26. 3. 11,

D-652 Stanislav Jačmeník 780425 Buzitka 1 SN od 28. 3. 11, 1-5a,

D-653 FK Sklabiná dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť divákov v stretnutí 27. 3. 11,

D-654 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP:

Andrej Bánovský 940322 MFK BB, Rastislav Urgela 760329 Žiar, Lukáš Zelienka 841128 Sučany, Andrej Čambora 920108 Staškov, Miroslav Trčan 840524 Málinec, Filip Rakučák 920719 Kotešová – zmeny zvyškov trestov na 1 SP do 30. 6. 11,

Branislav Sluka 770321 Predmier – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP,

Stanislav Žigmund tréner Pliešovce, Michal Prečuch 910704 Hnúšťa, Viktor Žingor 880102 Sklabiná – zamietajú sa,

Marek Čonka 880926 Divín – zmeny zvyšku trestu na 2 SP do 30. 6. 11,

D-655 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 28. 3. 11 na 1 MFS:

Karol Laco 850422 N. Baňa,

Marek Janči 910313 K. N. Mesto,

Tomáš Dzuriak 851022 L. Štiavnica,

Ľuboš Červenec 800905 Krásno,

Michal Ondrášik 891106 Poltár,

Ján Pagáč 841005 Poltár,

Milan Baldovský 891005 V. Blh,

Pavol Ďuriško 831213 Málinec,

Patrik Čierny 900714 Divín,

Miloš Ljubenovič 860605 Makov,

Stanislav Hornák 681223 S. Bystrica,

Mário Kubík 790904 D. Tižina,

Richard Slobodník 760717 Priechod,

Ján Šimčík 811114 Šalková,

Ján Drugda 810626 Tomášovce,

Attila Igo 811106 Tornaľa,

Krisztián Lendvai 850822 Nenince,

Stanislav Knopp 770709 Čebovce,

Ján Mihálik 870825 O. Jasenica,

Frantíšek Mudrík 840919 Skalité,

Viliam Ondrla 800508 Belá,

Ján Bukovčan 781107 Stráňavy,

Peter Chromý 830929 Pliešovce,

D-655 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Michal Hazucha 861104 Kalinovo, Marek Tomčík 840525 MFK BB, Michal Hablák 820216 Klin, Ladislav Bakša 831010 Čebovce, Pavol Siekel 780802 Belá – chýbajú poplatky za 4 ŽK,

Jozef Kolčák asist. trénera Sihelné, Ľubomír Gregorec tréner Tvrdošín, Ivan Zelovič asist. trénera Žarnovica – chýbajú poplatky,

D-656 DK predvoláva na svoje zasadnutie 7. 4. 2011:

o 15.30 zo stretnutia Fiľakovo – Čadca III. liga MD R: Pavel Danko,

o 15.35 zo stretnutia Fiľakovo Čadca III. liga SD R: Marián Jačmeník, DZ Ján Barcaj,

o 15.40 zo stretnutia L. Sliače – Raková IV. liga dorast sk. SEVER R: Robert Bušo.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     KR SsFZ žiada KR ObFZ, ktoré doteraz nenahlásili aktuálne počty rozhodcov v jednotlivých ObFZ aj s najvyšším dosiahnutým vzdelaním, t. zn. koľkí R majú vzdelanie bez maturity, s maturitou, prípadne vysokoškolské vzdelanie, aby tak urobili obratom  e-mailovou poštou na SsFZ. Jedná sa o ObFZ LC a VK.

2.     Žiadame KR ObFZ o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súť. SsFZ k 31. 3. 2011. Na SsFZ nahlásiť do 8. 4. 2011.

3.     Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 7. 5. 2011 v Banskej Bystrici. Ziadame KR ObFZ, ktoré ešte nenahlásili frekventantov (ľubovoľný počet R, minimálne však dvoch rozhodcov), aby obratom  elektronickou poštou nahlásili údaje s uvedením mena, priezviska a presnej adresy trvalého bydliska na KR SsFZ. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne.

4.     Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 14. 4. 2011 (ZA- kraj), 15. 4. 2011 (BB-kraj). Prezentácie v uvedené dni budú od 14,00  do 14.45 hod. na Športovej hale. R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať! Limity pre FP 150m/50m Program Talent (30s/35s), do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. (35s/40s), nad 40 r. (40s/40s), 6x40 m – (6,2 - 6,4 - 6,6 – 6,8). Rozhodcovia, ktorí nesplnia stanovené limity, resp. sa nezúčastnia FP, budú až do absolvovania náhradných FP, prípadne konca súť. roč. obsadzovaní na súťaže dospelých len ako AR a na mládež. V prípade, že R vykoná FP v náhradnom termíne, uhradí poplatok 10 €.

1.     KR upozorňuje, že posledná možnosť odskúšania si veľkostí výstroja firmy ATAK pre rozhodcov všetkých stupňov súťaží SsFZ bude v rámci konania fyzických previerok v dňoch 14. a 15. 4. 2011 v B. Bystrici. Následne bude odoslaná hromadná objednávka, ktorá bude záväzná pre všetkých R.

2.     Ospravedlnenia R: Kožík – do odvolania (neskoro), Ploštica 28.3.-17.4.2011, Ivanič 16.4.,22.- 25.4.2011, Čunderlík 26.4.až 20.5.2011, Juríček 20.4.-24.4.2011, Hraško 30.4. a 7.5.2011, Guži 24.4.2011, Čambora 30.3.-1.4.,7.4-8.4. a 14.4.-15.4.2011, Uhorskai 30.4.,1.5.,8.5.2011, Golian 23.4.,7.5.,9.5.-16.5.,21.5. a 18.6.2011, Farský 23.4.-24.4.2011, Valentýni 22.4.-25.4.2011, Mitúch – pracovné dni, Maršálek 16.4.2011,

3.     Ospravedlnenie DZ: Truban 17.4.,30.4.2011, Dolník 16-17.4.2011, Kanka 16.4.,23.4. a 18.5.2011

4.     Zmena mob.: Dvorštiak 0944 598 088

5.     Dôrazne upozorňujeme R a DZ na včasné zasielanie Zápisov o stretnutí a Správ DZ (aj mládežníckych stretnutí SFZ ). V prípade nerešpektovania títo R a DZ nebudú vyplatení a bude uplatnená pokuta za oneskorené zaslanie ! Rovnako upozorňujeme DZ na zasielanie výsledkov po stretnutí formou SMS podľa platných nariadení.

6.     Zasadnutie ÚDZ KR SsFZ sa uskutoční dňa 7. 4. 2011 o 15,00 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      NPC 2010/11 – do celoslovenského finále NIKE PREMIER CUP 2010/11 postúpili víťazi krajských finálových turnajov – za ZA kraj starší žiaci MŠK Žilina (finále MŠK Žilina – FOMAT Martin 1:0) a za BB kraj DUKLA Banská Bystrica (finále Dukla BB – Tempus R.Sobota 6:0). Celoslovenské finále NPC sa koná v dňoch 8.-9. apríla v Nitre.

2.      TMK SsFZ pozýva na svoje pravidelné rozšírené zasadnutie dňa 12. apríla 2011 (utorok) o 10.30 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica predsedov TMK OBFZ v Stredoslovenskom regióne.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     Schvaľujeme hosť. hráča Vnuk Darius 891108 čl. 13 od 2 p. b do 30. 6. 2011.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční 15. 4. 2011 v B. Bystrici.

2.     Začiatkom marca rozoslal sekretariát na FK III. a IV. ligy dospelých Potvrdenia o prijatých zálohových platieb a vyúčtovanie nákladov vynaložených SsFZ v súvislosti z bezhotovostným odmeňovaním R a DZ za r. 2010. Súčasťou potvrdenia bolo vzájomné vyrovnanie nákladov preplatok – nedoplatok. V prípade preplatkov zväz tieto obratom zaslal príslušným FK. V prípade nedoplatkov vyzval uvedené kluby tieto uhradiť na 0050192944/0900 do 25. 3. 2011. Do dnešného dňa neevidujeme na sekretariáte doklad o úhrade od FK: K. N. Mesto – 140 €; Krásno – 140 €; Bytčica – 105 €; Ďanová – 105 €; Dúbrava – 105 €; Revúca – 100 €; Skalité – 105 €. Doklad o úhrade predložiť obratom, odstupujeme DK.

3.     Tak, ako sme to avizovali v Spravodajcoch č. 34. a 35 zverejnili sme na stránke SsFZ výšku zálohových platieb za R a DZ pre FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súť. SsFZ, spolu s ďalšími potrebnými údajmi k úhrade. Bezpodmienečne uhrádzať na uvedené číslo účtu 0305642565/0900 a uviesť pridelený variabilný symbol. Termín úhrad bol stanovený do 30. 3. 2011. Upozorňujeme, že kópiu dokladu o úhrade je potrebné zaslať na sekretariát SsFZ. Sekretariát k 6. 4. 2011 preverí platby a v prípade nepredloženia dokladu k tomuto termínu navrhe FK na vyradenie zo systému bezhotovostného styku  R a DZ.

4.     Žiadame o predloženie videozáznamu do 5. 4. 2011 zo stretnutia: Turany – L. Štiavnica.

5.     V prípade, že FK nezrealizuje zálohovú platbu za R a DZ z účtu uvedeného v RS 2010/11 je povinný doručiť na sekretariát SsFZ kópiu dokladu o platbe (e mailom, faxom, poštou) s vysvetlením, resp. identifikáciou platcu.

6.     Nová adresa SFZ Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

7.     Zmena RS 2010/11 časť adresár FK: mládež: MFK Tatran L. Mikuláš od 4. 2. 11 prezident Jozef Repaský m 0904 850021, e mail j.repasky@mikulas.sk

8.     Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ v Bratislave vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

 

Zmena DL 17:

Zborov – Radoľa (dor., hrá sa o 2.4. o 15:30, pôvod.del.) 

Jupie BB – Žilina B (dor.SFZ, hrá sa 2.4., Majer, Žubor, Lepieš, Libiak - nová)

Jupie BB – L. Mikuláš (SŽ A,B SFZ – R Dian za Majera, AR2 ObFZ BB za Diana)

Čierne – Terchová (SŽ a MŽ nehrá sa)

 

Zmena DL 18:

Ružiná – Kokava (dor., hrá sa o 13:00, AR2  ObFZ LC za Holasa)

 

Hodnotenie R

III. liga: MFK BB – K. N. Mesto, Fiľakovo – Tisovec 8,3;8,2/8,2; L. Lúčka – Čadca 8,2;8,3/8,3; Turany – L. Štiavnica 7,9;8,1/8; N. Baňa – Krásno 8,4;8,2/8,1; Námestovo – V. Krtíš 8,2;8,1/8,1; Z. Poruba – Bánová 8;8,1/8; Kalinovo – Kremnička 8,3;8,2/8,1.

IV. liga sk SEVER: K. Lieskovec – Ďanová 8,1;8/8; Stráňavy – Dúbrava 8,1;8,1/8,1; K. Lúčka – Sučany, L. Hrádok – O. Jasenica 8,2;8,1/8; Predmier – Skalité 8,2;8,1/8,2; Belá – Martin 8;8/8;

IV. liga sk. JUH: D.Strehová – Poltár 8,3;8,2/8,2; Divín – Jupie BB 8;8/8,1; Hliník – Brusno 8,1;8/7,4; Kováčová – Revúca 8,3;8,3/8,3; Žiar – B. Štiavnica 8,1;8,1/8,1; Č. Balog – Š. Bane 8,2;8,1/8,1; Málinec – V. Blh 8,3;8,1/8,3.

V. liga sk. A: Podvysoká – Makov 8,2;8,1/8,1; Belá – Strečno 8,1;8,1/8; N. Bystrica – Raková, Závodie – Kotešová, D. Tižina – Rudinská 8;8/8; Rosina – Varín 8;8/8,1; Bytča – S. Bystrica 8,3;8,1/8,1.

V. liga sk. B: Dražkovce – Ludrová 8;8/8; Palúdzka – Likavka 83,2;8,1/8,1; Černová – Tvrdošín 8,1;8/8; Vrútky – T. Kľačany 8,2;8/8,3; T. Štiavnička – M. Čepčín 8;8/8,1; Trstená – Klin 8,2;8,2/8,3; O. Podzámok – O. Veselé 8,2;8,1/8,2;

V. liga sk. C: Šalková – Priechod 7,9;8/8; Jasenie – H. Hámre 8,2;8/8,1; Pliešovce – Žarnovica 7,7;8/8; Radvaň – Sásová 8,3;8,1/8,1; Selce – Badín 8,4;8/8,2.

V. liga sk. D: Jesenské – Hnúšťa 7,9;8/7,8; Sklabiná – Vinica 8,2;8,1/8; Gemer – Tomášovce 8;8/8; Nenince – Záhorce 8,1;8,1/8; Buzitka – Tornaľa 7,4;8/8,1; Príbelce – Čebovce 8,1;8,2/8; Hajnačka – Cinobaňa 8;8/8.