8. 4. 2011

Spravodajca č. 38/2010-11

 

Mimo systému odmeňovania R a DZ z nom. listiny SsFZ a príslušných ObFZ budú samostatne - po každom MFS vyplácať R a DZ nasledovné FK:

Súťaží SsFZ: Družstevník Dražkovce, Slovan Tomášovce, FK mesta Tornaľa.

Súťaží SFZ: Dukla B. Bystrica

V uvedených FK uhradia výdavky spojené s činnosťou R a DZ po každom MFS na mieste.                                                   V ostatných FK všetci R a DZ, ktorí majú uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti so SsFZ po každom MFS súťaží SsFZ, aj SFZ, na ktoré sú delegovaní – budú vybavení bezhotovostným stykom. na účet zo SsFZ.

V súvislosti s tým upozorňujeme, že na tieto účely zriadil SsFZ špeciálny účet – 0305642565/0900. Tento účet bude slúžiť výhradne k prijímaniu záloh, resp. platieb od FK a na úhradu nákladov spojených s činnosťou R a DZ.

Futbalové kluby, majúce družstvá dospelých zaradené v súťažiach SsFZ by postupovali rovnako ako FK III. a IV. ligy, teda vložia na uvedené číslo účtu zálohovo v 2 splátkach  sumu uvedenú v RS 2010/11 navýšenú o zálohovú platbu za družstvo (družstvá) mládeže. Prehľadnú tabuľku o výške poplatkov a zálohových platieb nájdete na web stránke SsFZ v časti Platby R a DZ pod názvom Rozpis zálohových platieb FK za R a DZ pre jarnú časť súť. roč. 2010/11. Dokument je rozdelený podľa jednotlivých súťaží dospelých a príslušnú súťaž zvoľte na spodnej lište dokumentu. V uvedenom dokumente nájdete variabilný symbol (nevyhnutné používať z dôvodu identifikácie platiteľa), nové č. účtu, ktorý slúži výhradne na príjem poplatkov za R a DZ, výšku a termín úhrady 1. splátky do 30. 3. 2011.

FK, majúce v súťažiach riadených SsFZ zaradené len družstvo  (á) mládeže – obdržia po skončení príslušného mesiaca od SsFZ faktúru skutočne vynaložených nákladov na činnosť R a DZ, ktorú v určenom časovom limite uhradia. V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne odstúpi sekretariát záležitosť DK a vyradí FK zo systému úhrad.

Všetky ďalšie informácie a vysvetlenie podajú pracovníci sekretariátu SsFZ.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Na základe vzájomnej dohody akceptujeme požiadavku MŠK Námestovo o zmenu MFS 24. kola III. ligy L. Lúčka – Námestovo. Stretnutie sa odohrá dňa 21.5.2011 (sobota) o 17,00 hod.

2.      Schvaľujeme zmenu začiatku stretnutia V. ligy C: 16. kolo Šálková – Sl. Ľupča 9.4.2011 o 18,00 hod.

3.      Na základe žiadosti FK OŠK Hodruša-Hámre nariaďujem odohrať MFS 15.kola V. ligy C H. Hámre – Lutila dňa 25.5.2011 v UHČ.

4.      Na základe predložených vzájomných dohôd sa MFS odohrajú: 14. kolo V. liga C Lutila – Sl. Ľupča dňa 11.5.2011 o 17,00 hod., MFS 15. kola V. ligy A S. Bystrica – Rosina dňa 21.4.2011 o 16,00 hod. a MFS 14. kola V. ligy C Hrochoť – Krupina dňa 21.4.2011 o 17,00 hod.

5.      Prerokované námietky kapitánov družstiev: Sučany – Stráňavy (H – bezpredmetná), Podlavice – Poltár (H – neopodstatnená)

6.      Nedostatky usporiadateľskej služby na stretnutiach: Cinobaňa – Príbelce

7.      Oneskorené začiatky stretnutí: Kremnička – Z. Poruba (technické príčiny), Revúca – Hliník (neskorý príchod H), Podlavice – Poltár, Brusno – Divín (neskorý príchod H), Raková – Belá (neskorý príchod R a AR),

8.      ŠTK SsFZ v prípade nepriaznivého počasia povoľuje v jarnej časti 2010/2011 až do 1.5.2011 vrátane využiť na MFS všetkých súťaží schválené náhradné hracie plochy.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)     16. kola III. ligy SD a MD B. Bystrica – L. Mikuláš 13. 4. 11 o 13.00-15.30, Badín – Námestovo 13. 4. 11 o 14.30-17.00,

b)     17. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Krásno – Hôrky 16. 4. 11 o 14.00 na ihr. v Povina. Poplatok bol uhradený,

c)     16. kola V. ligy dorast sk. C Látky – Očová 9. 4. 11 o 15.30. Poplatok bol uhradený.

d)     19. kola V. ligy dorast sk. D Halič – Divín 30. 4. 11 o 9.00, 15. kola Balog – Klenovec 21. 4. 11 o 16.00,

e)     13. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Tornaľa – Radzovce 19. 6. 11 ako predzápas dospelých,

f)       11. kola I. ligy MŽ sk. SEVER Čadca – D. Kubín 24. 4. 11 o 9.00-11.00, Ružomberok – Žilina 21. 4. 11 o 10.00-11.30.

2.      Kontumuje MFS:

a)     17. kola III. ligy MD N. Baňa – Fiľakovo priznáva 3 body a skóre 3:0 ponecháva v platnosti prospech FK N. Baňa podľa SP čl. 100/e,

b)     14. kola V. ligy dorast sk. D Ružiná – Balog priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Balog n. I. podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart E. Berky 930529 v dobe zastavenej činnosti),

c)     15. kola II. ligy SŽ sk. SEVER R. Teplice – Dlhá priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK R. Teplice podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Dlhá berie na vedomie.

3.      Nariaďuje odohrať MFS V. ligy dorast sk. C:

18.   kolo Látky – H. Nemce 23. 4. 11 o 16.00,

20.   kolo Látky – Kováčová 7. 5. 11 o 16.30,

22.   kolo Látky – H. Hámre 21. 5. 11 o 17.00,

23.   kolo Látky – Kremnica 4. 6. 11 o 17.00,

26. kolo Látky – Stožok 18. 6. 11 o 17.00.

Dôvod: rekonštrukcia šport. areálu.

4.      Ruší MFS 16. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Sliače – Z. Poruba. Žiadame predložiť písomnú vzájomnú dohodu.

5.      Predvoláva na zasadnutie 14. 4. 11 o 15.30 z MFS 15. kola V. ligy dorast sk. C Pliešovce – Látky.

      FK Pliešovce: ved. dr. Ján Kysel,

      FK Látky: ved. dr. Ján Segeč, tréner Jozef Malatinec, kap. Andrej Segeč 940524, R Ján Grenčík.

     

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-657 Stanislav Stancel 870628 L. Štiavnica 3 SN od 28. 3. 11, 1-4a,

D-658 Michal Nenič asis. trénera FK Turany dosp. 3 SN od 4. 4. 11, 1-3b,

D-659 Lukáš Stanko 910820 Revúca 1 SP do 30. 9. 11, 1-4a,

D-660 Štefan Jacso 940720 Tornaľa 2 SN od 4. 4. 11, 1-5a,

D-661 Erik Čik 930404 B. Štiavnica 2 SN od 4. 4. 11, 1-5a,

D-662 Marek Pastier 940512 B. Štiavnica 4 SN od 4. 4. 11, 1-6-1b,

D-663 Michal Gronka 960229 Vrútky 2 SN od 4. 4. 11, 1-5a,

D-664 Marek Finta 900702 Bytčica 2 SN od 4. 4. 11, 1-5a,

D-665 Dušan Lehotský tréner FK L. Hrádok dosp. 3 SN od 4. 4. 11, 1-3b,

D-66 Ivan Zelovič asist. trénera FK Žarnovica dosp. 2 SN od 28. 3. 11, 1-6-1a + 7 € doplatiť,

D-667 Matej Mesík 921108 Selce 1 SN od 4. 4. 11, 1-5a,

D-668 Martin Oravec 841226 Jasenie 1 SN od 4. 4. 11, 1-5a,

D-669 Marek Kortiš 920923 Kováčová 2 SN od 4. 4. 11, 1-5a,

D-670 Lukáš Varday 930925 Dudince 4 SN od 4. 4. 11, 1-6-1b,

D-671 Tomáš Kamas 950227 Bzovík 2 SN od 4. 4. 11, 1-5a,

D-672 Dušan Repiský 940808 H. Hámre 2 SN od 4. 4. 11, 1-4a,

D-673 Peter Vrábel 920920 Belá 2 SN od 4. 4. 11, 1-5a,

D-674 Ján Kadaši 771102 Strečno 1 SN od 4. 4. 11, 1-5a,

D-675 Pavol Šmehyl 870316 Belá 2 SN od 4. 4. 11, 1-6-1a,

D-678 Martin Šimurda 901005 Raková 3 SN od 4. 4. 11, 1-6-1a,

D-679 Pavol Puraš 851122 Rudinská 1 SN od 4. 4. 11, 1-5a,

D-680 Jozef Kolčák asist. trénera FK Sihelné dorast 4 SN od 28. 3. 11, 1-3b, 7+7 € doplatiť,

D-681 Ľubomír Gregorec tréner FK Tvrdošín SD 6 SN od 28. 3. 11, 1-3b, 7+7 € doplatiť,

D-682 Tomáš Brusznyai 930222 Fiľakovo 3 SN od 28. 3. 11, 1-6-1a,

D-683 Marek Gavlák 920229 Čadca 3 SN od 28. 3. 11, 1-6-1a,

D-684 Robert Greško 930406 MFK B. Bystrica 2 SN od 4. 4. 11, 1-5a,

D-685 Michal Kmeť 850928 Ludrová 1 SP do 30. 9. 11, 1-4a,

D-686 Erik Berky 930529 Ružiná 4 SN od 4. 4. 11, 1-9-1b,

D-687 Juraj Oláh ved. dr. FK Ružiná dorast 6 SN od 31. 3. 11, 1-9-2b,

D-688 Denis Fodor 950508 Sklabiná 2 SN od 4. 4. 11, 1-5a,

D-689 Jakub Matula 940526 Tisovec 4 SN od 4. 4. 11, 1-6-1b,

D-690 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP:

Kristian Farský 970319 O. Jasenica, Juraj Homola 840828 Kováčová, Miloš Malik 930414 Kotešová – zamietajú sa,

Branislav Sluka 770321 Predmier – zamieta sa poruš. čl. 31 bod 2 DP,

Michal Prečuch 910704 Hnúšťa, Martin Lukáč 950927 Kotešová – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 9. 11,

D-691 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 4. 4. 11 na 1 MFS:

Peter Mahút 870522 L. Štiavnica,

Michal Vozár 870412 L. Lúčka,

Peter Gavenčiak 880206 L. Hrádok,

Marek Holbus 850317 L. Hrádok,

Tomáš Švihla 900627 Revúca,

Igor Kochol 900403 Hliník,

Juraj Jakubove 810524 Divín,

Patrik Beháň 880219 Strečno,

Peter Kurcin 860919 Belá,

Dušan Mačkovič 740319 S. Ľupča,

Tomáš Stanko 890820 Krupina,

Robert Sláva 970412 Hrochoť,

Tomáš Ondrejka 820511 Radvaň,

Matúš Malček 860309 Jasenie,

Miroslav Valigura 780206 Šalková,

Martin Ďurica 781010 Sklabiná,

Csaba Trizna 830325 Jesenské,

D-692 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 28. 3. 11 na 1 MFS:

Marek Tomčík 840525 MFK B. Bystrica,

Michal Hazucha 861104 Kalinovo – 7+7 € doplatiť,

Michal Hablák 820216 Klin,

Ladislav Bakša 831010 Čebovce, 7 € doplatiť,

Pavol Siekel 780802 Belá, 7 € doplatiť,

D-693 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Patrik Potočár 960715 Radoľa, Martin Olšiak 930917 Látky, Peter Ftorek 930515 Látky, Marek Grečmal 940423 Staškov, Ľubomír Čomaj 770314 Cinobaňa – chýbajú poplatky za ČK,

Ivo Kozák 810914 Varín – chýba poplatok za 4 ŽK,

Tomáš Helt 970408 K. Lieskovec – nesprávny poplatok za ČK

D-694 DK predvoláva na svoje zasadnutie 14. 4. 2011 zo stretnutia:

o 16.00

Pliešovce – Látky V. liga dorast sk. C R Ján Grenčík

Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 7. 5. 2011 v Banskej Bystrici. Ziadame KR ObFZ, ktoré ešte nenahlásili frekventantov (ľubovoľný počet R, minimálne však dvoch rozhodcov), aby obratom  elektronickou poštou nahlásili údaje s uvedením mena, priezviska a presnej adresy trvalého bydliska na KR SsFZ. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne.

2.     Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 14. 4. 2011 (ZA- kraj), 15. 4. 2011 (BB-kraj). Prezentácie v uvedené dni budú od 14,00  do 14.45 hod. na Športovej hale. R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať! Limity pre FP 150m/50m Program Talent (30s/35s), do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. (35s/40s), nad 40 r. (40s/40s), 6x40 m – (6,2 - 6,4 - 6,6 – 6,8). Rozhodcovia, ktorí nesplnia stanovené limity, resp. sa nezúčastnia FP, budú až do absolvovania náhradných FP, prípadne konca súť. roč. obsadzovaní na súťaže dospelých len ako AR a na mládež. V prípade, že R vykoná FP v náhradnom termíne, uhradí poplatok 10 €. Všetci rozhodcovia, ktorí sú zaradení v Programe Talent (BB-kraj aj ZA-kraj), vykonajú fyzické previerky dňa 15. 4. 2011 (piatok).

1.     KR upozorňuje, že posledná možnosť odskúšania si veľkostí výstroja firmy ATAK pre rozhodcov všetkých stupňov súťaží SsFZ bude v rámci konania fyzických previerok v dňoch 14. a 15. 4. 2011 v B. Bystrici. Následne bude odoslaná hromadná objednávka, ktorá bude záväzná pre všetkých R.

2.     Ospravedlnenia R: Kucharský 23.4.2011, Berko 14.5.2011, Katrenčík 14.-15.4.2011, Madera 30.4.2011, Krkošová 23.4., 7.5.,15.5. a 21.5.2011, Maršálek 23.4.2011, Beňo – k dispozícii od 15.4.2011, Ploštica 16.-17.4. k dispozícii, ospr. od 18.4.-25.4.2011, Kuriš 30.4.2011, Hraško 8.5.2011, Martin PN od 6.4.2011, Baranček 1.5.2011, Kollár 30.4.-1.5.2011 a 8.5.2011, Mojžiš 16.-17.4. a 23.-24.4.2011, Forbak 1.5.2011, Krahulec 29.4.-30.4. a 23.5.-3.6.2011,

3.     Ospravedlnenia DZ: Budač M. 7.5.2011,  Zeleňák od 4.5.2011 do oznámenia, Piaček 29.4.-9.5.2011, Kmoško 29.4.-30.4.,6.5.-7.5.,13.5.-14.5.,20.5.-21.5. a 27.5.-28.5.2011, Švehlík 24.4.a 30.4.2011, Šmíd 13.5.-15.5.,2.6.-9.6. a 14.6.-16.6.2011, Badura 7.5.-25.5.2011 a pracovné dni.

4.     Dôrazne upozorňujeme R a DZ na včasné zasielanie Zápisov o stretnutí a Správ DZ (aj mládežníckych stretnutí SFZ ). V prípade nerešpektovania títo R a DZ nebudú vyplatení a bude uplatnená pokuta za oneskorené zaslanie ! Rovnako upozorňujeme DZ na zasielanie výsledkov po stretnutí formou SMS podľa platných nariadení.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      NPC 2010/11 – do celoslovenského finále NIKE PREMIER CUP 2010/11 postúpili víťazi krajských finálových turnajov – za ZA kraj starší žiaci MŠK Žilina (finále MŠK Žilina – FOMAT Martin 1:0) a za BB kraj DUKLA Banská Bystrica (finále Dukla BB – Tempus R.Sobota 6:0). Celoslovenské finále NPC sa koná v dňoch 8.-9. apríla v Nitre.

2.      TMK SsFZ pozýva na svoje pravidelné rozšírené zasadnutie dňa 12. apríla 2011 (utorok) o 10.30 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica predsedov TMK OBFZ v Stredoslovenskom regióne.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     Schvaľujeme hosť. hráča Vnuk Darius 891108 čl. 13 od 2 p. b do 30. 6. 2011.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Komisia pozýva na 14. 4. 2011 o 15.30 funkcionárov OFK Kotešová: Ján Tichý – predseda, Stanislav Klobucký – tajomník, Tomáš Kostán – hráč.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.      Komisia zaevidovala podnet MŠK Turany na výkon R a AR1 (Krásno – Turany). Vzhľadom k nesplneniu čl. 4/a „Štatútu...“ podnet odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční 15. 4. 2011 v B. Bystrici.

2.     Žiadame predložiť videozáznam najneskôr do 12. 4. 2011 (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Krásno – Turany a Brusno – Divín.

3.     Tak, ako sme to avizovali v Spravodajcoch č. 34. a 35 zverejnili sme na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ výšku zálohových platieb za R a DZ pre FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súť. SsFZ, spolu s ďalšími potrebnými údajmi k úhrade. Bezpodmienečne uhrádzať na uvedené číslo účtu 0305642565/0900 a uviesť pridelený variabilný symbol. Termín úhrad bol stanovený do 30. 3. 2011. Do dnešného dňa nemá sekretariát k dispozícii doklad o úhrade z FK: L. Štiavnica, Z. Poruba, L. Lúčka, Málinec, Hliník, Varín, D. Tisžina, Podvysoká, M. Čepčín, O. Podzámok, Radvaň a Čebovce. Kópiu dokladu zaslať do 12. 4. 11 (e mailom, faxom) pod následkom vyradenia zo systému bezhotovostných platieb.

4.     Žiadame o predloženie videozáznamu do 5. 4. 2011 zo stretnutia: Turany – L. Štiavnica.

5.     V prípade, že FK nezrealizuje zálohovú platbu za R a DZ z účtu uvedeného v RS 2010/11 je povinný doručiť na sekretariát SsFZ kópiu dokladu o platbe (e mailom, faxom, poštou) s vysvetlením, resp. identifikáciou platcu.

6.     Nová adresa SFZ Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

7.     Zmena RS 2010/11 časť adresár FK: mládež: MFK Tatran L. Mikuláš od 4. 2. 11 prezident Jozef Repaský m 0904 850021, e mail j.repasky@mikulas.sk

8.     Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ v Bratislave vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

 

Zmena DL 16:

MFK BB – L. Mikuláš ( SD,MD, hrá sa 13.4.13:00-15:30, Galád, Grenčík, Maga - nová)

Badín – Námestovo ( SD,MD, hrá sa 13.4.14:30-17:00, pôvodná del.)

 

Zmena DL 18:

Látky – Očová (Dor., hrá sa 9.4. o 15:30, R Kučera S. za Valentýni)

 

Zmena DL 19:

Krásno – Hôrky (Dor., hrá sa v Povine 16.4. o 14:30,Kuba, Šašvary - nová)

 

Upozorňujeme R a DZ, že na stránke SsFZ nájdu nový odkaz Platby R a DZ, kde bude sekretariát zverejňovať všetky informácie o tejto téme. Najnovšie tam nájdete materiál pod názvom Rozpis odmien a paušálnych náhrad vyplácaných R a DZ z nom. listiny SsFZ.

 

Hodnotenie R

III. liga: Kalinovo – MFK BB 8,1;8/8; Kremnička – Z. Poruba 7,9;8,1/8,2; Bánová – Námestovo 8,1;8,1/8,1; V. Krtíš – N. Baňa 8,2;8,1/8,2; Krásno – Turany 8,3;8,1/8,2; L. Štiavnica – L. Lúčka 8,4;8,2/8,1; Čadca – Fiľakovo 8,1;8,1/8; Tisovec – K. N. Mesto 8;8,1/8,1.

IV. liga sk SEVER: Dúbrava – Ďanová 8,1;8,1/8; Sučany – Stráňavy 8;8/8,1; Bytčica – K. Lúčka 8,1;8,1/8,1; Skalité – L. Hrádok 7,8;8,2/8,2; Martin – Predmier 8,1;8,1/8,2; Belá – K. Lieskovec 8,2;87,1/8,2,

IV. liga sk. JUH: Málinec – D. Strehová 8;8/8,2; V. Blh – Č. Balog 8,3;8,2/8,2; Š. Bane – Žiar 8,2;8,1/8,2; B. Štiavnica – Kováčová 8,2;7,9/8,1; Revúca – Hliník 8;8/8,1; Brusno – Divín 8,1;8,2/8,1; Jupie BB – Poltár 7,9;8,5/8,3,

V. liga sk. A: D. Tižina – Podvysoká 8;8/8,1; Rudinská – Závodie 8,2;8,1/8,1; Kotešová – Bytča 8,4;8,2/8,2; Varín – N. Bystrica 8,1;8,1/8,1; Raková – Belá 8,2;8,2/8,2; Strečno – Makov 8,1;8,2/8,2;

V. liga sk. B: O. Podzámok – Dražkovce 8,3;8/8; O. Veselé – Trstená, Klin T. Štiavnička 8,2;8,1/8,1; M. Čepčín – Vrútky 8,1;8/8; T. Kľačany – Černová 8,2;8,2/8,2; Tvrdošín – Palúdzka 8,2;8,1/8,1; Likavka – Ludrová 8,3;8,2/8,2,

V. liga sk. C: Selce – Šalková 8,4;8,1/8,3; Badín – Hrochoť 8;8,1/8; Krupina – Radvaň 8,1;8/8; Sásová – Pliešovce 7,9;8/7,8; Žarnovica – Jasenie 8;8,1/8,1; Priechod - S. Ľupča 7,9;8,2/8,1.

V. liga sk. D: Hajnačka – Jesenské 7,9;8,2/8,1; Cinobaňa – Príbelce 7,8;8,1/8; Čebovce – Buzitka 8,2;8,1/8; Tornaľa – Nenince 8,2;8,1/8,1; Záhorce – Gemer 7,8;8,1/8,1; Tomášovce – Sklabiná 8,1;8/8; Vinica – Hnúšťa 8,2;8,1/8,1.