4. 7. 2011

Spravodajca č. 50/2010-11

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky v stretnutiach dospelých a poradie družstiev v jednotlivých ligách pre súťažnom ročníku 2010/2011.

2.     Vylosovanie súťaží riadených ŠTK SsFZ nájdete v blízkej budúcnosti na stránke SsFZ v časti TABUĽKY, kliknutím v príslušnej súťaži na rozpis (1 stĺpec).

3.     Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jesennú časť súťažného ročníka 2011/2012 sa uskutoční výhradne v dňoch 28.7. a 4.8.2011 od 14,00 do 17,00 hod. na SsFZ.

4.     Žiadame FK Ďanová, Fomat Martin, FK Žiar n. Hronom a MŠK Žilina B o zaslanie vyplneného licenčného systému pre FK III. ligy obratom na SsFZ!

5.     ŠTK do začiatku súťažného ročníka 2011/2012 vykonaná obhliadky futbalových štadiónov kde budú hrať svoje domáce stretnutia vyššie menované FK III. ligy (plnenie licenčného systému ), u FK V. ligy postupujúcich z ObFZ a u nových mládežníckych družstiev zaradených do súťaží SsFZ.

6.     Začiatok súťažného ročníka 2011/2012 je plánovaný na 7. augusta 2011 s UHČ o 17,00 hod.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Schvaľuje konečné výsledky mládežníckych súťaží ročníka 2010/2011.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1176 Oprava účinnosti trestu uvedeného pod D-1164 Ladislav Vessa 940302 Čadca B 2 SN od 13. 6. 11, 1-5a,

D-1177 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 20. 6. 11 na 2 MFS:

Denis Čepo 881001 Čebovce, 7+7 € doplatiť,

D-1178 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 20. 6. 11 na 1 MFS:

Martin Kosnovský 860510 Bytčica, Radoslav Adamčík 870416 Bytčica, Ľubomír Hvolka 830918 Trstená – všetci 7 € doplatiť,

Vladimír Macura 860624 K. Lieskovec, Marián Sobol 820303 S. Bystrica, Benedikt Prísažný 931209 Klin, Arnold Prešinský 830121 Príbelce – všetci 7+7 € doplatiť,

D-1179 Tomáš Helt 970408 K. Lieskovec 2 SN od 20. 6. 11, 1-5a, 3+3 € doplatiť,

D-1180 Martin Vanko 920403 J. Lehota 5 SN od 20. 6. 11, 1-3b, 3 €

D-1181 Miroslav Dávid ved. dr. FK Kováčová dorast 4 SN od 20. 6. 11, 1-3b, 7+7 €,

D-1182 Martin Janík 80113 Badín 1 SN od 20. 6. 11, 1-5a, 7+7 €,

D-1183 Roman Štrba zdrav. FK Radvaň dosp. 3 SN od 20. 6. 11, 7+7 €,

D-1184 Norbert Kluka 910428 V. Blh 2 SN od 20. 6. 11, 1-5a, 7 €,

D-1185 Attila Jankóšik 940128 Tornaľa 1 SN od 20. 6. 11, 1-4a,

D-1186 Tibor Béreš 860721 Záhorce 1 SN od 20. 6. 11, 1-5a, 7 €,

D-1187 Na návrh KM Igor Melicher ved. dr. FK Poltár SŽ 6 SN od 30. 6. 11, 1-9-2b,

D-1188 Na návrh KM Pavel Salva tréner FK Poltár SŽ 6 SN od 30. 6. 11, 1-9-2b,

D-1189 Marek Kubiš 960306 Poltár DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-1190 Martin Skrutek 960229 Poltár DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od ptrestania menovaného,

D-1191 FK Poltár SŽ pokuta 300+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6,

D-1192 Na základe čl. 14 ods. 1 DP na návrh KM DK začína discipl. konanie voči Ján Gombala R za porušenie PF v stretnutí II. ligy SŽ Poltár – Tisovec. DK žiada KR o prešetrenie previnenia a o stanovisko k trestu v zmysle ods. 5 Prílohy 3 DP SFZ,

D-1193 Andrej Murín 850111 Hliník 5 mesiacov nepodm. od 30. 6. 11 do 29. 11. 11, 1-6-1c, 7 € uhradiť,

D-1194 Ján Betík 880604 Tornaľa 5 SN od 20. 6. 11, 1-6-1b 7 € uhradiť,

D-1195 Zsolt Bláha 770906 Tornaľa 5 SN od 23. 6. 11, 1-3b, 7 € uhradiť,

D-1196 Andrej Balázs usporiadateľ FK Tornaľa dosp. 6 SN od 30. 6. 11, 1-3b, 7 € uhradiť,

D-1197 FK Tornaľa dosp. uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie podm. do 31. 10. 11, pokuta 500+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti po stretnutí 19. 6. 11 a nedostat. uspor. službu. FK uhradí náležitosti na účet DZ Tibor Králik 6 € za účasť na rokovaní DK.

D-1197 Na základe čl. 10 bod 10 DP DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie od 4. 8. 11:

Pavol Chovanec DZ do 21. 8. 11

Ján iskierka ved. dr. Rabča do 6. 9. 11,

Rastislav Kožienka ved. dr. Dlhá do 19. 10. 11,

František Novák as. tr. Dlhá do 19. 10. 11,

Štefan Zajac ved. dr. Svrčinovec do 19. 10. 11,

Jaroslav Gíreth ved. dr. T. Teplice do 8. 11. 11,

Jaroslav Matula 950215 Tisovec do 10. 10. 11,

Štefan Bálint ved. dr. Tisovec do 16. 12. 11,

Ján Rosiar tréner Tisovec do 23. 12. 11,

Vladimír Mudrík 820720 Skalité do 5. 10. 11 +4 SN,

František Mudrík 840919 Skalité do 23. 10. 11+3 SN,

Milan Král uspor. Hodr. Hámre do 30. 10. 11,

Miroslav Strapko ved. dr. Dudince do 30. 12. 11,

Miroslav Greguška tréner Dudince do 30. 12. 11,

Andrej Murín 850111 Hliník do 3. 1. 12,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odovlať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Upozorňujeme R, ktorí ešte nezaslali platby za výstroj firmy ATAK v. d., aby tak obratom urobili -suma – 156,- na číslo účtu: 6610704002/1111 (UniCredit Banka), var. symbol: 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uviesť meno a priezvisko R. Výstroj, ktorú si jednotliví R objednali nad rámec spoločného balíka, uhradia pri doručení. Rovnako pri doručení obdržia aj doklad o zaplatení. Každý R je povinný zaslať rovnako obratom fotokópiu dokladu o uhradení elektronickou poštou hospodárovi KR p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. Do dnešného dňa neuhradili: Antalík, Baranček, Belko, Berko, Berta, Brodňan, Budáč st., Budáč ml., Budinec, Čičmanec, Čuboň, Dian, Dibdiak, Drozd, Forbak, Gyorgy, Grenčík, Harezník, Havran, Hlinica, Horný, Hronček, Chmúrny, Chovanec, Chrien, Ježík, Jačmeník, Juríčka, Kmeť, Krajčí M., Kratochvíla, Kuteľ, Locsos, Lupták, Maga, Majer, Martinec, Martvoň, Nagy, Nedbal, Petrák, Paulíková, Poliak R., Pšenák, Rajniak, Scherer, Sikora, Spišák, Staškovan, Šalata, Šašvary, Šulgan, Šuška, Šefraník, Špila, Štrba, Taraba, Tapfer, Truban, Zelezník, Žiak P. Vyzývame menovaných R aby obratom uhradili požadovanú sumu, v opačnom prípade budú zo strany KR voči nim vyvodené príslušné opatrenia.

2.     Povinnosť objednania a zaplatenia výstroje uvedenej v predchádzajúcom bode sa týka aj R – nováčikov, ktorých nahlásili jednotlivé ObFZ do súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník 2011/2012.

3.     Dôrazne upozorňujeme R a DZ, že podmienkou zaradenia na nom. listinu SsFZ je nahlásenie e-mailových adries na sekretariát SsFZ. Doteraz nenahlásili R: Petrák, Chrien, Scherer,  Kmeť, Paulíková, Špila. DZ: Koša, Baják, Čunderlík, M. Kučera, Barcaj, P. Ďurana, V. Ďurana, Hurík, Koncz, Králik, Macek, Turňa, Vrteľ.  Žiadame menovaných nahlásiť urýchlene požadované údaje z dôvodu zverejnenia v Rozpise súťaží na nový súťažný ročník. V opačnom prípade bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ.

4.     Žiadame R SsFZ o nahlásenie zmien osobných údajov – tel. čísla, trvalého bydliska, e-mail resp. iné údaje potrebné pre nový RS 2011/2012 obratom na sekretariát SsFZ.

5.     KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi. Úplné znenie bude po zapracovaní zmien a doplnkov zverejnené na webovej stránke SsFZ.

6.     Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 5. 8. 2011 na Právnickej fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov prebehne od 14,30 do 15,15 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie seminára o 18,30 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2011/2012 je povinná.

7.     Žiadame R a DZ z ObFZ ZVOLEN - Jelok, Hromádka, Kučera T., Ligač, Maga, melich, Urda, Kučera M.,Pšenica, ktorí si v stanovenom termíne nesplnili povinnosť nahlásiť všetky údaje potrebné pre centrálne vyplácanie odmien pri delegovaní na stretnutia v ObFZ, aby tak urobili bezodkladne  / podla pokynov zverejnených na www.obfzzv.sk/. V prípade nerešpektovania budú postúpení na DK.

8.     Ospravedlnenia R: Rohoň – 6. – 13. 8. 2011, 30. 7. – 12. 8. 2011 (aj LS).

 

Obsadenie medzinárodného dorasteneckého turnaja SNP:   

15.7. 11 piatok:

 skupina „A“                              

17,00  ihrisko Radvaň:  Dukla – Jupie BB   Debnár -  Adamec, Tokár     

19,00  ihrisko Radvaň:  Ostrava – Gyor      Adamec -  Debnár, Tokár

skupina „B“

17,00 ihrisko  Brezno (Valaská)  Podbrezová – Prešov  Turňa – Medveď, Mikloš

19,00 ihrisko  Brezno (Valaská)  Olomouc – MTK           Mikloš – Turňa, Medveď

16.7. 11  sobota:

           skupina „A“                               

09,00 ihrisko Rakytovce:  Dukla – Gyor                Čajka -  Krahulec, Frontová   

11,00 ihrisko Rakytovce: Ostrava – Jupie BB    Krahulec -  Čajka, Frontová 

17,00 ihrisko Kremnička: Gyor – Jupie BB        Tokár -  Adamec, Dian

19,00 ihrisko Kremnička: Ostrava – Dukla BB   Dian -  Tokár, Adamec

 

skupina „B“

09,00 ihrisko  Brezno (Valaská)  Podbrezová – MTK  Medveď – Turňa, Mikloš

11,00 ihrisko  Brezno (Valaská)  Olomouc – Prešov   Mikloš – Medveď, Turňa

17,00 ihrisko  Brezno (Valaská)   MTK – Prešov         Turňa – Medveď, Belko

19,00 ihrisko  Brezno (Valaská)  Olomouc – Podbrezová  Belko – Turňa, Medveď

17.7. 11 nedeľa:

zápasy o umiestnenie:

10,00   o 7. miesto A4 – B4   ihrisko Rakytovce      Adamec -  Krahulec, Jekkel

10,00   o 5. miesto A3 – B3   ihrisko Radvaň           Medveď – Belko, Turňa

10,00   o 3. miesto A2 – A2     ihrisko Kremnička          Horný -  Dian, Frontová

12,00   o 1. miesto A1 – A1     ihrisko hlavné Dukla                   Debnár -  Tokár, Čajka

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Žiadame FK, ktorých len družstvo (á) mládeže štartujú v súť. SsFZ a SFZ, aby faktúry, ktoré im boli zaslané v priebehu minulého týždňa uhradili v termíne vyznačenom na faktúre. V prípade akýchkoľvek problémov (neobdržali faktúru a pod.) ihneď kontaktovali sekretariát SsFZ. Zároveň upozorňujeme FK mládeže, že servisný poplatok (náklady spojené so zabezpečovaním odmeňovania R a DZ prostredníctvom SsFZ) je súčasťou II. faktúry (za máj), ktorá bola zaslaná do 16. 6. 2011. Dôrazne upozorňujeme, aby pri platbe uviedli bezpodmienečne variabilný symbol -  buď č. faktúry, alebo číslo pod ktorým je FK uvedený v prehľade k fakturácii za R a DZ (príloha fa). Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dňu nemá sekretariát k dispozícii doklad o úhrade 1. faktúr od cca 1/3 FK, v prípade nedodržania termínov nezaradí príslušné družstvá do súťaží riadených SsFZ, prípadne vyradí zo systému bezhotovostného styku pre budúci súťažný ročník.

2.     Žiadame FK v pôsobnosti SsFZ, ktorých družstvá dorastu a dospelých sú zaradené v súť. SsFZ a ObFZ, aby podklady k zaregistrovaniu hráčov, prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu zasielali na Matričné miesto SsFZ B. Bystrica do 6. 6. 2011. Náležitosti k registrácii:

      - vyplnená prihláška k registrácii (vo všetkých kolonkách strojom, alebo paličkovým písmom, presná adresa         žiadateľa aj PSČ, súhlas rodičov)

      - farebná fotografia – 4,5x3,5 cm – nie staršia ako 1 rok

      - kópia dokladu na overenie rodného čísla (RL, OP, preukaz poistenca)

      - doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, zásadne poštovým poukazom s pretlačou SsFZ,   

        v prípade viacerých žiadateľov možnosť uhradiť jedným poukazom,

      Jedná sa o hráčov narodených od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996. Podľa horeuvedeného nepredkladajú podklady na      SsFZ ale SFZ FK: Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, LAFC Lučenec, MFK D. Kubín, MŠK R. Sobota, MFK    Tatran L. Mikuláš, ŽP Podbrezová, MFK Lok. Zvolen, Sokol D. Ždaňa, Baník Ružiná, Jupie BB Podlavice, MŠK      Fomat Martin.